Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2017

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 56k
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0289),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0172/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευτεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 93.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 2006/2004 και (EΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
P8_TC1-COD(2016)0152

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/302.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το συμφωνηθέν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κείμενο του άρθρου 9.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει βάσει της Συνθήκης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει με την παρούσα δήλωσή της ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9, στην πρώτη αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού που θα διενεργήσει, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα εξετάσει διεξοδικά τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού και τη συμβολή του στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα λάβει υπόψη της τις αυξημένες προσδοκίες των καταναλωτών, και ιδίως εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε προστατευόμενες με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, θα εξετάσει επίσης ενδελεχώς τη σκοπιμότητα μιας τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού καθώς και τα προκύπτοντα εξ αυτής δυνητικά κόστη και οφέλη, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα διαγραφής της διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, των οποίων κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης και η χρήση προστατευόμενων με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού, εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφόσον ο εμπορευόμενος διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα για τα σχετικά εδάφη, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων συνεπειών που θα είχε η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σε καταναλωτές και επιχειρήσεις καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης προσεκτικά, αν όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης θα πρέπει να εξαλειφθούν και για άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων που δεν διέπονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, και οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και των οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί, θα ενσωματώσει την σχετική της αξιολόγηση σε μια αντίστοιχη νομοθετική πρόταση.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου