Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0152(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0172/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0172/2017

Díospóireachtaí :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Vótaí :

PV 06/02/2018 - 5.4
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0023

Téacsanna atá glactha
PDF 250kWORD 53k
Dé Máirt, 6 Feabhra 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Geobhlocáil agus cineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Feabhra 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haghaidh a thabhairt ar an ngeobhlocáil agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0289),

–  ag féachaint d’Airteagal  294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0192/2016),

–  having regard to Article 294(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union,

—  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Comhairle Chónaidhme na hOstaire, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Deireadh Fómhair 2016(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 29 Samhain 2017 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, de réir Airteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A8-0172/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh mar aon leis an ngníomh reachtach críochnathach;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 34, 2.2.2017, lch. 93.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 6 Feabhra 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE
P8_TC1-COD(2016)0152

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/302).


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN

Tugann an Coimisiún dá aire an téacs atá in Airteagal 9 arna chomhaontú ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.

Gan dochar dá cheart tionscnaimh de bhun an Chonartha, is mian leis an gCoimisiún sa chomhthéacs seo a dhearbhú, i gcomhréir le hAirteagal 9, ina chéad mheastóireacht ar an Rialachán seo, atá dlite laistigh de dhá bhliain i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin, go ndéanfaidh sé measúnú críochnúil ar an gcaoi inar cuireadh an Rialachán chun feidhme agus ar an gcaoi ar chuir sé le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh. Agus an méid sin á dhéanamh aige, cuirfidh sé san áireamh an fás atá ag teacht ar ionchais na dtomhaltóirí, go háirithe i gcás iad siúd nach bhfuil rochtain acu ar sheirbhísí atá faoi chosaint cóipchirt.

Mar chuid den mheastóireacht, déanfaidh sé freisin anailís shubstainteach ar indéantacht agus ar chostais agus buntáistí féideartha aon athrú ar raon feidhme an Rialacháin, go háirithe i dtaca leis go bhféadfaí eisiamh na seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach, arb í an phríomhghné de ná soláthar a dhéanamh ar rochtain nó úsáid saothar atá faoi chosaint cóipchirt nó ar ábhar eile atá faoi chosaint, a scrios ó Airteagal 4(1)(b), i gcás ina bhfuil na cearta is gá ag an trádálaí do na críocha lena mbaineann, agus aird chuí á tabhairt ar an tionchar is dóichí a bheadh ag aon leathnú ar raon feidhme an Rialacháin ar thomhaltóirí agus ar ghnólachtaí, agus ar na hearnálacha lena mbaineann, ar fud an Aontais Eorpaigh. Déanfaidh an Coimisiún freisin anailís chúramach ar cheart in earnálacha eile, lena n-áirítear iad sin nach gcumhdaítear le Treoir 2006/123/CE a eisiatar freisin ó raon feidhme an Rialacháin de bhun a Airteagal 1(3), amhail seirbhísí i réimse an iompair agus na seirbhísí closamhairc, deireadh a chur le haon srianta gan údar atá fágtha arna mbunú ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe.

Más í an chonclúid a bheidh ag an gCoimisiún ar an meastóireacht gur gá raon feidhme an Rialacháin a leasú, cuirfidh an Coimisiún togra reachtach i dteannta leis dá réir.

An nuashonrú is déanaí: 28 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil