Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2017

Texte depuse :

A8-0172/2017

Dezbateri :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0023

Texte adoptate
PDF 334kWORD 47k
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0289),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0192/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 noiembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0172/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 93.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) Nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE
P8_TC1-COD(2016)0152

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/302.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia ia notă de textul articolului 9 convenit de Parlamentul European și de Consiliu.

Fără a aduce atingere dreptului său de inițiativă în temeiul tratatului, Comisia dorește, în acest context, să precizeze că, în conformitate cu articolul 9, în prima sa evaluare a prezentului regulament, care trebuie efectuată în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, va evalua în detaliu modul în care a fost pus în aplicare regulamentul și a contribuit la funcționarea efectivă a pieței interne. Astfel, Comisia va ține seama de așteptările tot mai mari ale consumatorilor, în special ale celor care nu au acces la servicii protejate prin drepturi de autor.

În cadrul evaluării, Comisia va efectua o analiză amplă a fezabilității și a costurilor și beneficiilor potențiale rezultate din eventualele modificări ale domeniului de aplicare al regulamentului, în special în ceea ce privește posibila eliminare de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) a excluderii serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate sau în utilizarea acestora, în cazul în care comerciantul deține drepturile sau licența de a utiliza un astfel de conținut pe teritoriile relevante, ținând seama în mod corespunzător de efectele probabile ale extinderii domeniului de aplicare al regulamentului asupra consumatorilor și întreprinderilor, precum și asupra sectoarelor vizate în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, Comisia va analiza cu atenție dacă și în alte sectoare, inclusiv în cele care nu sunt acoperite de Directiva 2006/123/CE și care nu intră domeniul de aplicare al regulamentului în temeiul articolului 1 alineatul (3), cum ar fi serviciile din sectorul transportului și serviciile audiovizuale, ar trebui eliminate alte eventuale restricții nejustificate pe motive de cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu.

În cazul în care, în evaluarea sa, Comisia concluzionează că domeniul de aplicare al regulamentului trebuie modificat, ea va face o propunere legislativă în consecință.

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică