Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/02/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 480kWORD 58k
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I
P8_TA(2018)0024A8-0003/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0337),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0190/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Απριλίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0003/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 71 της 24.2.2016, σ. 57.
(2) ΕΕ C 240 της 1.7.2016, σ. 62.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0035).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814
P8_TC1-COD(2015)0148

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/410.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συντελεστής γραμμικής μείωσης

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το κλίμα που συνίσταται στον περιορισμό της παγκόσμιας μέσης αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι που συμφωνήθηκε επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με τον στόχο αυτό και το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, η αναθεώρηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ και η αύξηση του συντελεστή γραμμικής μείωσης από 1,74 % σε 2,2 % είναι τα πρώτα βήματα για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι απαιτούνται περισσότερες και πιο φιλόδοξες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 σε συνδυασμό με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, η δε εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 αναφέρει ότι για μια αντίστοιχη μείωση έως το 2050 θα απαιτηθεί περαιτέρω αύξηση του γραμμικού συντελεστή μείωσης. Στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του συντελεστή γραμμικής μείωσης υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων που θα απαιτήσουν την αυστηροποίηση των ενωσιακών πολιτικών και μέτρων.

Εκπομπές στις θαλάσσιες μεταφορές

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Απρίλιο του 2018, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με μια αρχική στρατηγική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα πλοία. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει άμεσα το αποτέλεσμα αυτό και θα υποβάλει δεόντως σχετική έκθεση, ιδίως, όσον αφορά στόχους για τη μείωση των εκπομπών και κατάλογο μέτρων για την υλοποίησή τους, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάσει τα επόμενα βήματα που κρίνονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη συνεισφορά του τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Σε συνάρτηση με τα νέα νομοθετικά μέτρα για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη σχετικές τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δίκαιη μετάβαση στις περιφέρειες έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να αναπτύξει μια ειδική πρωτοβουλία, η οποία θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη για μια δίκαιη μετάβαση στις περιφέρειες έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών στα οικεία κράτη μέλη.

Για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις εν λόγω περιοχές θα παρέχει καθοδήγηση, ιδιαίτερα για την πρόσβαση και τη χρήση των σχετικών κονδυλίων και προγραμμάτων και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο διάλογος για βιομηχανικούς χάρτες πορείας και ανάγκη για απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Δέσμευση και χρήση του άνθρακα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις επιστροφής στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ οι εκπομπές, οι οποίες έχει εξακριβωθεί ότι δεσμεύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, και η οποία πρόταση εξασφαλίζει μια συνεχή δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν επί του παρόντος επαρκώς εξελιχθεί και δεν επιτρέπουν να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη μελλοντική τους ρυθμιστική μεταχείριση. Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό των τεχνολογιών για τη δέσμευση και τη χρήση του διοξειδίου του άνθρακα, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει την κανονιστική τους μεταχείριση κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου εμπορίας, με σκοπό να αναλύσει κατά πόσον ενδείκνυνται αλλαγές στην κανονιστική μεταχείριση κατά τον χρόνο μιας μελλοντικής αναθεώρησης της οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη το δυναμικό αυτών των τεχνολογιών προκειμένου να συμβάλει σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών, χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου