Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/3032(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0069/2018

Ingediende teksten :

B8-0069/2018

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0028

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 48k
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: toepassingsdatum van twee gedelegeerde verordeningen
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 december 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de toepassingsdatum ervan (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)08681) ("de gedelegeerde wijzigingsverordening"),

–  gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken van 24 januari 2018 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie(1), en met name artikel 25, lid 2, artikel 28, lid 4, artikel 29, leden 4 en 5, artikel 30, lid 6, en artikel 39, lid 5,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 6 februari 2018 verstreek,

A.  overwegende dat de gedelegeerde wijzigingsverordening van toepassing moet zijn vóór 23 februari 2018, de datum van inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 van de Commissie ("de twee gedelegeerde verordeningen"), en dat, indien het Parlement de toetsingstermijn van drie maanden waarover het beschikt volledig zou benutten, de twee gedelegeerde verordeningen vóór de gewijzigde toepassingsdatum van Richtlijn (EU) 2016/97 ("IDD"), te weten 1 oktober 2018, in werking zouden kunnen treden, zoals de Commissie suggereerde in haar voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten (COM(2017)0792);

B.  overwegende dat een spoedige bekendmaking van de gedelegeerde wijzigingsverordening in het Publicatieblad de mogelijkheid zou geven de toepassingsdatum van de twee gedelegeerde verordeningen af te stemmen op de gewijzigde toepassingsdatum van IDD;

C.  overwegende dat dit in overeenstemming is met de besluiten van het Parlement van 25 oktober 2017(2) om geen bezwaar te maken tegen de twee gedelegeerde verordeningen, waarin de Commissie wordt verzocht om na te gaan of de toepassingsdatum van IDD kan worden uitgesteld tot 1 oktober 2018;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde wijzigingsverordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0404 en P8_TA(2017)0405.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2018Juridische mededeling