Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3032(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0069/2018

Predkladané texty :

B8-0069/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0028

Prijaté texty
PDF 250kWORD 42k
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátumy začatia uplatňovania dvoch delegovaných nariadení
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 20. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o ich dátumy začatia uplatňovania (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)08681) (ďalej len „pozmeňujúce delegované nariadenie“),

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 24. januára 2018,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia(1), a najmä na jej článok 25 ods. 2, článok 28 ods. 4, článok 29 ods. 4 a 5, článok 30 ods. 6 a článok 39 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 6. februára 2018,

A.  keďže pozmeňujúce delegované nariadenie by sa malo začať uplatňovať pred 23. februárom 2018, t. j. dátumom nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2358 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2359 (ďalej len „dve delegované nariadenia“), a v prípade plného využitia trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, by mohli dve delegované nariadenia nadobudnúť účinnosť pred pozmeneným dátumom začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97, t. j. 1. októbrom 2018, ako to navrhuje Komisia vo svojom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (COM(2017)0792);

B.  keďže v prípade rýchleho uverejnenia pozmeňujúceho delegovaného nariadenia v úradnom vestníku by bolo možné zosúladiť dátumy začatia uplatňovania dvoch delegovaných nariadení s pozmeneným dátumom začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97;

C.  keďže je to v súlade s rozhodnutiami Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017(2) nevzniesť námietku voči dvom delegovaným nariadeniam, v ktorých Európsky parlament žiada Komisiu, aby posúdila, či by bolo možné dátum začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97 posunúť na 1. októbra 2018;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči zmenenému delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0404 a P8_TA(2017)0405.

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne oznámenie