Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2054(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0007/2018

Texte depuse :

A8-0007/2018

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Voturi :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0029

Texte adoptate
PDF 409kWORD 57k
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Componența Parlamentului European
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 10 din TUE(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene și Propunerea anexată de Decizie a Consiliului de adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct(3),

–  având în vedere Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componenței Parlamentului European(4),

–  având în vedere Acordul din Vinerea Mare din 10 aprilie 1998,

–  având în vedere articolele 45, 52 și 84 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0007/2018),

A.  întrucât componența Parlamentului European trebuie să respecte criteriile stabilite la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din TUE, ceea ce înseamnă că numărul reprezentanților cetățenilor Uniunii nu trebuie să depășească 750, plus Președintele, repartizarea fiind proporțional descrescătoare, cu un prag minim de șase deputați și unul maxim de 96 pentru fiecare stat membru;

B.  întrucât articolul 14 alineatul (2) din TUE prevede că Parlamentul European este compus din reprezentanți ai cetățenilor Uniunii;

C.  întrucât TUE și TFUE accentuează importanța asigurării egalității și a tratamentului egal al cetățenilor de către instituțiile Uniunii; întrucât este esențial să se consolideze egalitatea de reprezentare, în vederea creșterii legitimității Parlamentului European ca organism legislativ care reprezintă cetățenii Uniunii;

D.  întrucât Parlamentul European a examinat o serie de propuneri pentru un sistem permanent de distribuire a locurilor, bazate pe formule matematice, propuneri pe care le-a solicitat și care i-au fost prezentate;

E.  întrucât la 29 martie 2017, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE, guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și întrucât termenul de doi ani pentru desfășurarea negocierilor și încheierea unui acord de retragere va expira la 29 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, va decide în unanimitate să extindă această perioadă;

F.  întrucât, în afară de cazul în care situația juridică actuală se va schimba, Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene în perioada următoarelor alegeri europene din 2019;

G.  întrucât mai multe state membre și-au exprimat recent sprijinul pentru crearea unei circumscripții comune începând cu alegerile europene din 2019; întrucât o condiție necesară pentru înființarea unei circumscripții comune este modificarea Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, care ar trebuie adoptată cu cel puțin un an înainte de alegerile europene, conform dispozițiilor Codului de bună conduită electorală al Comisiei de la Veneția;

H.  întrucât, în propunerea sa din 11 noiembrie 2015 pentru o Decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, Parlamentul European o solicitat un prag obligatoriu pentru circumscripții și desemnarea statelor membre care formează o circumscripție comună, în care să fie utilizat sistemul de liste și care să includă un număr de locuri superior unui prag prestabilit; întrucât acest prag ar trebui fixat ținând seama de noua repartizare a locurilor;

1.  ia act de faptul că actuala distribuție a locurilor în Parlament, stabilită prin Decizia 2013/312/EU a Consiliului European, se aplică numai legislaturii parlamentare 2014-2019; subliniază, prin urmare, că este necesară o nouă decizie privind componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024;

2.  recunoaște că actuala distribuție a locurilor nu respectă în unele cazuri principiul proporționalității descrescătoare și că trebuie, prin urmare, corectată pentru stabilirea componenței Parlamentului European după următoarele alegeri europene din 2019;

3.  recunoaște faptul că o serie de state membre consideră că trebuie luat în considerare sistemul de vot în Consiliu atunci când se decide cu privire la alocarea locurilor în Parlamentul European;

4.  subliniază că, deși formulele matematice prezentate au mari șanse de a oferi un sistem permanent de repartizare a locurilor pe viitor, din punct de vedere politic este neviabil ca Parlamentul să propună un sistem permanent în acest moment;

5.  recunoaște că, dacă situația juridică actuală rămâne neschimbată, Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene în perioada următoarelor alegeri europene din 2019;

6.  propune ca noua repartizare a locurilor în Parlament, care respectă criteriile prevăzute la articolul 14 din TUE, să se aplice începând cu următoarele alegeri europene din 2019; consideră că, în cazul în care situația juridică menționată anterior legată de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană se schimbă, repartizarea locurilor aplicată în timpul legislaturii 2014-2019 ar trebui să se aplice până în momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană produce efecte juridice;

7.  subliniază faptul că locurile care vor fi eliberate de Regatul Unit după retragerea din Uniunea Europeană vor facilita adoptarea unei noi repartizări a locurilor în Parlament, care să aplice principiul proporționalității descrescătoare; subliniază, de asemenea, că noua repartizare propusă va permite o reducere a dimensiunii Parlamentului; ia act de faptul că utilizarea doar a unei fracțiuni a locurilor eliberate de Regatul Unit este suficientă pentru ca niciun stat membru să nu piardă locuri;

8.  subliniază că reducerea dimensiunii Parlamentului va lăsa o marjă de locuri care va permite adaptarea la eventualele viitoare extinderi ale Uniunii Europene;

9.  întrucât, în conformitate cu Acordul din Vinerea Mare, cetățenii Irlandei de Nord au dreptul inerent de a deține cetățenia britanică, cetățenia irlandeză sau ambele și, în virtutea dreptului la cetățenia irlandeză, de a deține și cetățenia Uniunii;

10.  reamintește că proporționalitatea descrescătoare, astfel cum este definită în tratate, se bazează pe numărul de locuri pentru fiecare stat membru, și nu pe cetățenia candidaților;

11.  solicită Consiliului să finalizeze rapid modificarea Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct;

12.  subliniază că reforma Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct propusă de Parlamentul European va consolida caracterul european al alegerilor și va transmite un mesaj pozitiv pentru viitorul proiectului european;

13.  consideră că propunerea de distribuție bazată pe principiile din tratate nu oferă o bază solidă pentru o metodă de stabilire a repartizării locurilor în viitor, care să respecte criteriile de la articolul 14 din TUE, în special principiul proporționalității descrescătoare, precum și criteriile de echitate, transparență, obiectivitate, concordanță cu cele mai recente evoluții demografice și inteligibilitate pentru cetățenii europeni;

14.  transmite Consiliului European propunerea anexată, de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European, în temeiul dreptului său de inițiativă prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din TUE; subliniază necesitatea stringentă de a adopta această decizie, care are nevoie aprobarea Parlamentului, pentru ca statele membre să poată adopta în timp util dispozițiile interne necesare pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European în legislatura 2019-2024;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și propunerea anexată de decizie a Consiliului European, împreună cu raportul susmenționat al Comisiei sale pentru afaceri constituționale, Consiliului European, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Acest articol prevede că „cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European”.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0082.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0395.
(4) JO L 181, 29.6.2013, p. 57.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Propunere de

Decizie a Consiliului European

de stabilire a componenței Parlamentului European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14 alineatul (2),

având în vedere inițiativa Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)  Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede criteriile referitoare la componența Parlamentului European, și anume: numărul reprezentanților cetățenilor Uniunii să nu depășească șapte sute cincizeci, plus Președintele, respectiva reprezentare să fie asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.

(2)  Articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede, printre altele, că funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative, cetățenii fiind reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European și statele membre fiind reprezentate în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor. Prin urmare articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la componența Parlamentului European este de aplicare în contextul aranjamentelor instituționale extinse prevăzute de tratate, care include și dispozițiile referitoare la adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În aplicarea dispozițiilor articolului 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, se respectă următoarele principii:

—  la repartizarea locurilor în Parlamentul European se folosește integral pragul minim și cel maxim per stat membru stabilite în Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel încât să se reflecte cât mai fidel cu putință dimensiunile populațiilor respective;

–  proporționalitatea descrescătoare se definește după cum urmează: raportul dintre populație și numărul de locuri pentru fiecare stat membru, înainte de a fi rotunjit la un număr întreg, variază în funcție de populația statului respectiv, astfel încât fiecare deputat în Parlamentul European dintr-un stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat dintr-un stat membru mai puțin populat, precum și invers, cu cât populația unui stat membru este mai mare, cu atât statul membru respectiv are dreptul la un număr mai mare de locuri;

–  repartizarea locurilor reflectă evoluțiile demografice din statele membre.

Articolul 2

Populația totală a statelor membre se calculează de către Comisie (Eurostat) pe baza celor mai recente date furnizate de către statele membre, în conformitate cu metoda instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1).

Articolul 3

1.  Numărul de reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru se stabilește pentru legislatura 2019-2024 după cum urmează:

Belgia

21

Bulgaria

17

Republica Cehă

21

Danemarca

14

Germania

96

Estonia

7

Irlanda

13

Grecia

21

Spania

59

Franța

79

Croația

12

Italia

76

Cipru

6

Letonia

8

Lituania

11

Luxemburg

6

Ungaria

21

Malta

6

Țările de Jos

29

Austria

19

Polonia

52

Portugalia

21

România

33

Slovenia

8

Slovacia

14

Finlanda

14

Suedia

21

2.  Cu toate acestea, în cazul în care Regatul Unit este încă stat membru al Uniunii la începutul legislaturii 2019-2024, numărul de reprezentanți în Parlamentul European pentru fiecare stat membru care își preiau mandatul este cel prevăzut la articolul 3 din Decizia 2013/312/UE a Consiliului European(2), până în momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană își produce efectele juridice.

În momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniune își produce efectele juridice, numărul de reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru este cel stabilit la alineatul (1) din prezentul articol.

Toți reprezentanții în Parlamentul European care ocupă locurile suplimentare rezultate din diferența dintre numărul de locuri alocate în conformitate cu primul și cu al doilea paragraf de la prezentul alineat își iau în primire mandatele în Parlament în același timp.

Articolul 4

Cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2024-2029, Parlamentul European prezintă Consiliului European, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, o propunere de repartizare actualizată a locurilor.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ….

Pentru Consiliul European

Președintele

(1) Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene (JO L 330, 10.12.2013, p. 39).
(2) Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componenței Parlamentului European (JO L 181, 29.6.2013, p. 57).

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică