Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2071(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 17
CRE 07/02/2018 - 17

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0039

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 565kWORD 80k
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
P8_TA(2018)0039A8-0013/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2017/2071(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2017-2019, το οποίο δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΕTΕπ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2016 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων για το 2016 της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) που διενήργησε η ΕΤΕπ τον Σεπτέμβριο 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 2ας Μαΐου 2017 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την οικονομική ανθεκτικότητα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(3),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση του στρατηγικού συμβουλίου του ΕΤΒΑ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2015 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕπ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το περιβαλλοντικό και κοινωνικό εγχειρίδιο της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρηση του Μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ – Αρχές, πεδίο εφαρμογής και κανονισμός, του 2010,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΤΕπ απέναντι σε ασθενώς ρυθμισμένες, μη διαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ»), της 15ης Δεκεμβρίου 2010, και την προσθήκη σε αυτήν, της 8ης Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ, στις 4 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Juncker σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 στη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0013/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θεωρείται ο «χρηματοδοτικός βραχίονας της ΕΕ» και το βασικό θεσμικό όργανο για τη στήριξη των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων εντός της ΕΕ, ενώ παράλληλα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εκτός της ΕΕ με τις εξωτερικές δανειοδοτικές δραστηριότητές της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ περιλαμβάνουν τόσο τη χορήγηση δανείων βάσει ιδίων πόρων όσο και την εκπλήρωση των διαφόρων εντολών που του έχουν ανατεθεί με στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τρίτα μέρη, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σχετικών με την πολιτική και τη διαχείριση των επιδόσεων, τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια του Ομίλου ΕΤΕπ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΤΕπ παρέμεινε σταθερή το 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το εν λόγω έτος, με καθαρό ετήσιο πλεόνασμα ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων EUR·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για ουσιαστική επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της με την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές αποκλίσεις και ταυτόχρονα να περιοριστούν τα διοικητικά εμπόδια για τους αιτούντες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει σε ένα υψηλής ποιότητας και γεωγραφικά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, με μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη που να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, και θα πρέπει να αναγάγει το στοιχείο αυτό σε βασική της προτεραιότητα σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ ως το εξειδικευμένο μέσο της ΕΕ για παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων και εγγυήσεων που να αποσκοπούν πρωτίστως στη στήριξη των ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, να οδηγούν σε ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συμβατικές διατάξεις του Ομίλου ΕΤΕπ οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ και των αντισυμβαλλομένων του, περιέχονται διασφαλίσεις κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και κατά του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να απαιτεί από τους αντισυμβαλλομένους του να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες συμβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων διαφάνειας και ακεραιότητας με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων δέουσας επιμέλειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις Συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ειδικών επενδυτικών μέσων, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα ως θεμελιώδες στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου του, και ένα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων με υγιή επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και όλων των χρηματοδοτικών μέσων του χαρτοφυλακίου του·

Παγκόσμιες προκλήσεις και βασικές πολιτικές

1.  τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει αποδυναμώσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και ότι μία από τις κυριότερες συνέπειες είναι η μείωση των επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της Eurostat· εκφράζει την ανησυχία του για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τα επίπεδα ανεργίας που παραμένουν σε υψηλό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.  αναμένει από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να αντιμετωπιστούν οι συστημικές ελλείψεις που εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να επωφεληθούν πλήρως από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία του Ομίλου ΕΤΕπ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να παράσχει πραγματική στήριξη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων εντός και εκτός της ΕΕ, επιδιώκοντας τους πρωταρχικούς του στόχους δημόσιας πολιτικής που αφορούν την καινοτομία, τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις υποδομές, το περιβάλλον, την οικονομική και κοινωνική συνοχή, και το κλίμα· υπενθυμίζει ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται επίσης η παροχή δημόσιων αγαθών· επιμένει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ θα πρέπει όχι μόνο να είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά και να συμβάλλουν σε μια ΕΕ πιο έξυπνη, πιο πράσινη και πιο συμμετοχική· εν προκειμένω, καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται με μικρούς παράγοντες της αγοράς και κοινοτικούς συνεταιρισμούς, με στόχο την ομαδοποίηση των μικρής κλίμακας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ· τονίζει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτών των στόχων·

4.  επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την πτυχή των εργασιών της Επιτροπής η οποία συνίσταται στον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ, κεντρικά διαχειριζόμενων χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ και πόρων των προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) καθώς και πόρων των κρατών μελών και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων (NPBI) και η οποία επέτρεψε την εξυπηρέτηση έργων υψηλού κινδύνου και έργων με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προς όφελος των ΜΜΕ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της να στηρίξει την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού· πιστεύει ότι η επανεξέταση των κριτηρίων δανεισμού ενέργειας της ΕΤΕπ, που προβλέπεται για το 2018, θα δώσει στην τράπεζα την ευκαιρία να αποτιμήσει τη στήριξη που παρέχει στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και να δημοσιεύσει τα σχετικά πλήρη δεδομένα· παροτρύνει την τράπεζα, στο πλαίσιο αυτό, να δημοσιεύσει τα συγκεκριμένα σχέδια δράσης που απορρέουν από τη στρατηγική της του 2015 για το κλίμα, και να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιό της με τον στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, μέσω της ταχείας και πλήρους σταδιακής κατάργησης των έργων που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα και μέσω της απόδοσης προτεραιότητας σε έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα(4) και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για βιώσιμες «πράσινες» επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε κλάδους βασιζόμενους στην οικολογία(5)· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε βιώσιμες τοπικές πηγές ενέργειας ώστε να ξεπεραστεί το υψηλό επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από το εξωτερικό και να εδραιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού· καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει τους δείκτες για το κλίμα που εγκρίθηκαν στο Ρίο από τον ΟΟΣΑ και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα από τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι σχετικές με την πολιτική συνοχής δραστηριότητες της ΕΤΕπ κατά την αξιολόγηση του ρόλου των ΕΔΕΤ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

6.  επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ είχε πολύ ανάμεικτα αποτελέσματα όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, παρότι σε γενικές γραμμές κατόρθωσε, έστω και με δυσκολία, να επιτύχει τον στόχο της του 25%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, η στήριξη της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα δεν έφτασε ούτε καν στο επίπεδο του 20 % και ότι οι επενδύσεις για τη δράση για το κλίμα το 2016 εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, με το 70% της στήριξης του ΕΤΣΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να συγκεντρώνεται σε μία μόνο χώρα –το Βέλγιο– και το 80 % των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω του ΕΤΣΕ να μοιράζεται μεταξύ της Γαλλίας, της Φινλανδίας και της Γερμανίας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ αντέδρασε στην κρίση διευρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές της, μεταξύ άλλων στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· καλεί την ΕΤΕπ να υποστηρίξει περαιτέρω τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική τους ανάκαμψη·

8.  υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος του Brexit στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΤΕπ και στις δραστηριότητές της, προκειμένου το θεσμικό όργανο να συνεχίσει να είναι σε θέση να εκπληρώνει τον ρόλο του· επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε το 16,11% του κεφαλαίου της ΕΤΕπ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,5 δισεκατομμύρια EUR από το καταβεβλημένο κεφάλαιο και 35,7 δισεκατομμύρια EUR από το καταβλητέο κεφάλαιο της τράπεζας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν, το ποσό της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό της ΕΤΕπ καθώς και η μελλοντική οικονομική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ικανότητας της ΕΤΕπ να υποστηρίζει την οικονομία της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εξασφαλιστεί, το συντομότερο δυνατό, ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα εν εξελίξει έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ στο Ηνωμένο Βασίλειο· πιστεύει ότι, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, μέχρι την επίσημη αποχώρησή του από την Ένωση, όπως κάθε άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τις επενδύσεις, η ΕΤΕπ έχει το δικαίωμα να εξαρτά τις επενδύσεις από τη διαβεβαίωση ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα, θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των επενδύσεων·

9.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην ανατολική και τη νότια γειτονία, προκειμένου να στηριχθούν οι χώρες που πραγματοποιούν δύσκολες οικονομικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην πορεία τους προς την ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι οι κύριες χρηματοδοτικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση τόσο των επειγουσών όσο και των πιο μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η ανακατασκευή υποδομών, η εξασφάλιση επαρκούς στέγασης και υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· τονίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να αναλαμβάνει εξωτερικές δράσεις, προκειμένου οι δραστηριότητές της να επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς υψηλής σημασίας για την ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επέκταση της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ, που έχει ως στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στην περιοχή της νότιας γειτονίας, στην περιοχή της Μεσογείου, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία· τονίζει, περαιτέρω, ότι οι πράξεις της ΕΤΕπ προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε περιοχές καθοριστικής γεωπολιτικής σημασίας, και ιδίως στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη οικονομική πίεση λόγω της συνεχιζόμενης ένοπλης σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία·

10.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ, ως «τράπεζα της ΕΕ» που έχει ιδρυθεί δυνάμει των Συνθηκών και του σχετικού επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου και διέπεται από αυτά, πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον μοναδικό ρόλο της, ο οποίος συνεπάγεται μοναδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις· παρατηρεί ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού χρηματοδοτικών μέσων που αξιοποιούν πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2017-2019, η αξία των δανείων που υπογράφει η ΕΤΕπ προβλέπεται να αυξηθεί εκ νέου το 2019 (σε 76 δισεκατομμύρια EUR, μετά από μείωση από τα 77 δισεκατομμύρια EUR το 2014 σε 73 δισεκατομμύρια EUR το 2016)· επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την τράπεζα να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους και να αυξήσει τον αριθμό των δανείων που υπογράφει· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας μέσα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

12.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και για τη λήψη μέτρων στις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την προσφυγική και τη μεταναστευτική κρίση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση και τη συμπλήρωση της ανθρωπιστικής δράσης και την παροχή στήριξης για την οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και τις απαιτούμενες επενδύσεις τόσο σε αστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές όσο και σε σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές, με την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών· αναμένει από τον Όμιλο ΕΤΕπ, για τον σκοπό αυτό, να εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να συντονίσει την πρωτοβουλία του για την οικονομική ανθεκτικότητα και την αναθεωρημένη εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (ΕΕΔ) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)· ζητεί την αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας για έργα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του οικονομικού κόστους που συνδέεται με τη μεταναστευτική κρίση και έχουν ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στους πολίτες, τους πρόσφυγες και άλλους μετανάστες στα κράτη μέλη τα οποία δέχονται τις μεγαλύτερες εισροές προσφύγων και μεταναστών·

13.  επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση κρίσεων και την ανθεκτικότητα, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των ποσών της βοήθειας που χορηγείται στις χώρες της Νότιας Γειτονίας της Ευρώπης και στα Βαλκάνια κατά 6 δισεκατομμύρια EUR· ζητεί η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει σε γνήσια προσθετικότητα ως προς τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην περιοχή·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της ΕΤΕπ να συστήσει εντός του Ομίλου μία θυγατρική εταιρεία – χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα το ΕΤΕ – η οποία θα είναι αφιερωμένη στην χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης· αναμένει έγκαιρη ενημέρωση για κάθε εξέλιξη σχετικά με το θέμα αυτό·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017· πιστεύει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις χρηματοδοτικές πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ· αναμένει να εφαρμοστεί σύντομα ένα σχέδιο δράσης για θέματα φύλου, το οποίο θα θέτει φιλόδοξους στόχους και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους δείκτες·

16.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την παράταση και την προσαρμογή του ΕΤΣΕ και προσδοκά ότι η αναθεώρηση της λειτουργίας του ταμείου και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών θα καταστήσουν δυνατή την εξάλειψη των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο υπάρχον καθεστώς, και συγκεκριμένα σε σχέση με την προσθετικότητα, τη βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, τη γεωγραφική ισορροπία και τις δραστηριότητες του συμβουλευτικού κόμβου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι γεωγραφικές ανισορροπίες στη δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ ώστε να διασφαλίζεται ευρύτερη γεωγραφική και τομεακή κατανομή χωρίς να υπονομεύεται η υψηλή ποιότητα των έργων· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τις NPBI με σκοπό τη βελτίωση της απήχησης και την περαιτέρω ανάπτυξη των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και της παροχής τεχνικής συνδρομής για την αντιμετώπιση του ζητήματος της γεωγραφικής ισορροπίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· επισημαίνει το ευρύ φάσμα εμπειριών από τα έργα του ΕΤΣΕ· υποστηρίζει και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της ΕΤΕπ και των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα και η επαρκής μόχλευση του σχεδίου Juncker και να βελτιωθεί έτσι αισθητά η ζωή των πολιτών της ΕΕ·

17.  σημειώνει ότι, στον κοινωνικό τομέα, η ΕΤΕπ δανείζει κατά μέσο όρο 1 δισεκατομμύριο EUR ετησίως για έργα κοινωνικής στέγασης (τα οποία έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια και περαιτέρω διαφοροποίηση των φορέων προώθησης και των δανειοληπτών), 1,5 δισεκατομμύριο EUR για υποδομές στον τομέα της υγείας, και 2,4 δισεκατομμύρια EUR για έργα εκπαιδευτικών υποδομών· υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ σε αυτόν τον τομέα αυτό θα αντικατόπτριζε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά την διατήρηση του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ και την εξασφάλιση, σύμφωνα με τις προσδοκίες, της απόδοσης προτεραιότητας από τον Όμιλο ΕΤΕπ στα έργα που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη συνοπτική ενημέρωση του τμήματος οικονομικών της ΕΤΕπ της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, οι σωρευτικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν από τον Όμιλο ΕΤΕπ το 2015 και το 2016 θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 2,3 % μέχρι το 2020 και στη δημιουργία 2,25 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που καταδεικνύει τον σημαντικό μακροοικονομικό αντίκτυπο της ΕΤΕπ· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διευρύνει περαιτέρω την ικανότητά της για μακροοικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας σχετικά με τον μακροοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της, του γενικού αναλυτικού έργου της και των τομεακών μελετών της, και το φάσμα των εγγράφων και δημοσιεύσεων εμπειρικής έρευνας, ούτως ώστε να αποκτήσει και τον χαρακτήρα «τράπεζας γνώσης»· ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να βελτιώνει την αξιολόγηση των έργων, χρησιμοποιώντας πιο περιεκτικούς, πιο ακριβείς και πιο λεπτομερείς δείκτες αντικτύπου·

19.  αναγνωρίζει τη σημασία του αντικυκλικού ρόλου που διαδραματίζει η ΕΤΕπ τα τελευταία χρόνια· πιστεύει ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΤΕπ όταν η οικονομία επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα επενδύσεων θα πρέπει να εστιασθεί στην υποβοήθηση της γεφύρωσης των επενδυτικών χασμάτων σε τομείς όπου οι αγορές αποδεικνύονται ανεπαρκείς, για παράδειγμα λόγω του διαρκούς βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού τους και της αδυναμίας τους να αποτιμούν σωστά τους μακροπρόθεσμους εξωγενείς παράγοντες, προκειμένου να τονωθούν οι βιώσιμες επενδύσεις, η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία που οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που βασίζονται στην καινοτομία με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ καθώς και στην περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της υποστήριξης έργων όπως η αναζωογόνηση αγροτικών και άλλων πιο δυσπρόσιτων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

20.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει θετικό ρόλο στη μείωση του κενού δημόσιων επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις, οι υπεύθυνες και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι υγιής δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής στρατηγικής· ζητεί να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη και των κυβερνητικών δραστηριοτήτων, πολιτικών και στόχων που ορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, όποτε ο συντονισμός αυτός είναι εφικτός·

21.  υπογραμμίζει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η προϊούσα αύξηση του επενδυτικού χάσματος μεταξύ κρατών μελών οφείλεται σε σοβαρούς διαρθρωτικούς λόγους· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την τεχνική βοήθειά της για να αντισταθμίσει τη χαμηλή ικανότητα παραγωγής έργων σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα κάθε χρηματοδοτούμενο έργο·

22.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλλει στην ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω της πρωταρχικής της δανειοδοτικής δραστηριότητας, και να υποστηρίζει έργα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και έργα με διασυνοριακό χαρακτήρα, σε συνέργεια με τα ΕΔΕΤ· τονίζει, συνεπώς, τις δυνατότητες που προσφέρει ο σημαντικός συμπληρωματικός ρόλος της ΕΤΕπ για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, η οποία θα πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στις επιδόσεις και να είναι επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων για προετοιμασία έργων, υπηρεσιών παροχής συμβουλών και αναλύσεων, και δανείων για την εθνική συγχρηματοδότηση των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους ώστε να προωθήσουν περαιτέρω την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να δώσουν ευκαιρίες για επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό την καλύτερη επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

23.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ, ως δημόσιο χρηματοπιστωτικό όργανο, το οποίο χρηματοδοτεί έργα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της ΕΕ, πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, μεταξύ άλλων και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των δανείων ανά χώρα εκτέλεσης των έργων, πέντε κράτη μέλη, οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, έλαβαν το 54,11 % των συνολικών δανείων που χορηγήθηκαν το 2016· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξετάσουν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο έως τα μέσα του 2018· τονίζει την ανάγκη για ευρύτερη εδαφική κατανομή των πόρων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το ΕΤΣΕ, το οποίο θα πρέπει πάντα να είναι συμπληρωματικό προς τα ταμεία ΕΔΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της ενεργειακής απόδοσης και των έργων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ αποτελεί επίσης σημαντικό επενδυτή σε χώρες εκτός ΕΕ·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την ενδιάμεση αξιολόγηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων του προγράμματος «Ορίζων 2020» (InnovFin), το οποίο διαχειρίζεται ο Όμιλος ΕΤΕπ και τις 15 συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την εν λόγω αξιολόγηση· αναμένει από τον Όμιλο ΕΤΕπ να διατυπώσει μια λεπτομερή στρατηγική ως προς την κατεύθυνση που προτίθεται να ακολουθήσει για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

Συμμόρφωση

25.  επαναλαμβάνει την θέση του, σύμφωνα με την οποία το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του καταστατικού της ΕΤΕπ, του κανονισμού για το ΕΤΣΕ, των τεσσάρων κανονισμών για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και των πέντε ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), θα πρέπει να απαγορεύει την διοχέτευση χρηματοδότησης της ΕΕ σε τελικούς δικαιούχους ή χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί σε φοροδιαφυγή ή φορολογική απάτη·

26.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική της ΕΤΕπ για τις μη συμμορφούμενες δικαιοδοσίες πρέπει να είναι φιλόδοξη· σημειώνει ότι η χρήση του κοινού ενωσιακού καταλόγου περιοχών δικαιοδοσίας τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και ο οποίος θα υπερισχύει των καταλόγων άλλων ηγετικών οργανισμών σε περίπτωση διαφορών, αποτελεί θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο, και ζητεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα χωρίς εξαιρέσεις να καταστεί βασικό μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕπ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη· καλεί την ΕΤΕπ: να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· να μην χρησιμοποιεί ούτε να συμμετέχει σε δομές φοροαποφυγής, και ειδικότερα συστήματα ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στις ανακοινώσεις της Επιτροπής ή σε οποιαδήποτε επίσημη προειδοποίηση της Επιτροπής· και να μην διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με οντότητες ενσωματωμένες ή εγκατεστημένες σε δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται με την Ένωση για την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων φορολογικών προτύπων για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την ΕΤΕπ, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή και τους συμφεροντούχους, να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει την πολιτική της σχετικά με τις μη συμμορφούμενες περιοχές δικαιοδοσίας υπό το φως της έκδοσης του προαναφερόμενου ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής·

27.  επισημαίνει ότι στο παρελθόν η Επιτροπή σταμάτησε ορισμένα σχέδια έργων που είχαν υποβληθεί από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ)(6), διότι τα έργα αυτά συνεπάγονταν αδικαιολόγητα περίπλοκες φορολογικές ρυθμίσεις μέσω επιζήμιων ή ανύπαρκτων φορολογικών καθεστώτων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συμπεριλάβουν στην ετήσια έκθεσή τους πληροφορίες σχετικά με τα έργα στο πλαίσιο των οποίων έχουν μεταβιβαστεί κεφάλαια σε υπεράκτιες περιοχές δικαιοδοσίας· τονίζει ότι οι ΔΧΟ πρέπει να εξαλείψουν τον κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης συμβολής των κονδυλίων της ΕΕ σε φοροαποφυγή και φορολογική απάτη·

28.  σημειώνει ότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ και στα οποία ενέχονται υπεράκτιες δομές και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια δημόσια έκθεση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε συνάρτηση με υπεράκτιες δομές και με μεταφορές χρημάτων της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στις εν λόγω δομές, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των έργων που διακόπηκαν, επεξηγηματικών παρατηρήσεων σχετικά με το σκεπτικό της διακοπής των έργων και των μέτρων που ελήφθησαν στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί ότι κανένα κονδύλι της ΕΕ δεν θα υποβοηθά, άμεσα ή έμμεσα, την φοροαποφυγή και την φορολογική απάτη·

29.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις στις χώρες όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων·

30.  εκτιμά ότι, ως τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργάζεται δεν θα χρησιμοποιούν ούτε θα συμμετέχουν σε δομές φοροαποφυγής, και συγκεκριμένα σε μηχανισμούς ή πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και ανακοινώσεων της Επιτροπής· τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να μεριμνά ώστε να μην εμπλέκονται οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές σε υποθέσεις διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας·

31.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των τελικών αποδεκτών των κονδυλίων της ΕΤΕπ, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια· καλεί, επομένως, την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της συνεργασίας της με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· θεωρεί ότι η χρήση κριτηρίων για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και η κατοχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και φορολογικών παραδείσων, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση· επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών αυτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας· καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τους συμβατικούς του όρους ενσωματώνοντας ρήτρα ή αναφορά στη χρηστή διακυβέρνηση προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα και την καλή φήμη· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταρτίσει η ΕΤΕπ διεξοδικό και δημόσιο κατάλογο κριτηρίων επιλογής χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, ώστε να ενισχυθεί η δέσμευση της ΕΕ για καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και να αποτραπούν αποτελεσματικότερα οι κίνδυνοι διαφθοράς και διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να ασκεί δέουσα επιμέλεια ως προς τους αντισυμβαλλομένους και τις εργασίες του Ομίλου ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ελέγχων, και συγκεκριμένα μέσω της δημοσίευσης τακτικών εκθέσεων δραστηριότητας από την υπηρεσία του υπεύθυνου συμμόρφωσης (OCCO) και της στενής συνεργασίας του με τη Γενική Επιθεώρηση της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ δεν διευκολύνει, εν αγνοία της, τη διαφθορά, την απάτη, την αθέμιτη σύμπραξη, τον εξαναγκασμό, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική απάτη, τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· ζητεί την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αποκλεισμού που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές του Ομίλου ΕΤΕπ με τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων κατά της φοροαποφυγής, με σκοπό να αποσαφηνιστούν το πεδίο εφαρμογής και τα βασικά στοιχεία της νομοθετικής δέσμης, ο ρόλος και η εμπλοκή του Ομίλου ΕΤΕπ, καθώς και η συμμετοχή του σε διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, τόσο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΕΤΕπ όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών της ΕΤΕπ, όπως η OCCO· καλεί την ΕΤΕπ να ενσωματώσει καλύτερα την φοροαποφυγή στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που διενεργεί·

Λογοδοσία

34.  πιστεύει ότι η ενίσχυση του οικονομικού ρόλου του Ομίλου ΕΤΕπ, η αυξημένη επενδυτική του ικανότητα και η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύησης για τις πράξεις του πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη λογοδοσία προκειμένου να διασφαλίζεται ο γνήσιος δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων, της επιλογής έργων και των προτεραιοτήτων χρηματοδότησής του·

35.  αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ υποβάλλει κάθε χρόνο τρεις εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΤΕπ παρακολουθούν τακτικά ακροάσεις κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επιτροπών του· υπενθυμίζει, ωστόσο, το αίτημά του για υψηλότερο επίπεδο κοινοβουλευτικής λογοδοσίας και διαφάνειας της ΕΤΕπ· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την υπογραφή διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των βουλευτών να απευθύνουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ·

36.  υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ δεν είναι μόνο χρήσιμη για την ενίσχυση της συνολικής λογοδοσίας και αξιοπιστίας του Ομίλου ΕΤΕπ, παρέχοντας σαφή εικόνα του είδους των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και των τελικών δικαιούχων, αλλά συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμενων έργων και εξασφαλίζει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά στο δανειακό του χαρτοφυλάκιο·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ βασίζεται στο τεκμήριο της δημοσιοποίησης, και ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες του Ομίλου ΕΤΕπ· υπενθυμίζει τη σύστασή του να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομίλου ΕΤΕπ μη εμπιστευτικά έγγραφα, όπως διοργανικές συμφωνίες και μνημόνια, και καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να μη σταματήσει εκεί, αλλά να συνεχίσει να αναζητά νέους τρόπους βελτίωσης·

38.  προτείνει να ακολουθήσει ο Όμιλος ΕΤΕπ το παράδειγμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και να αρχίσει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα επιμέρους έργα υψηλού κινδύνου που χρηματοδοτεί μέσω εμπορικών τραπεζών (των κύριων διαμεσολαβητών/ χρηματοπιστωτικών σχημάτων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος ΕΤΕπ για να χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ)·

39.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι όλα τα έγγραφα των έργων που βρίσκονται στην κατοχή του Ομίλου της ΕΤΕπ δημοσιοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος· ζητεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για μη ευαίσθητες και βασικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να δημοσιοποιούνται σε σχέση με αιτήματα που αφορούν την προορατική δημοσιοποίηση σε επίπεδο έργων·

40.  ζητεί να εξασφαλίζεται, στο πλαίσιο της πολιτικής δημοσιοποίησης του Ομίλου ΕΤΕπ, ένα όλο και πιο υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την τιμολογιακή πολιτική και τα όργανα διακυβέρνησής του· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΕΤΕπ του Ιανουαρίου του 2017, για το δημόσιο μητρώο εγγράφων, και για τη δημοσίευση των στοιχείων των έργων μέσω της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας(7)· ζητεί τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης·

41.  λαμβάνει υπό σημείωση την εν εξελίξει αναθεώρηση της πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· παροτρύνει τον Όμιλο ΕΤΕπ να ενισχύσει την ανεξαρτησία, τη νομιμότητα, την προσβασιμότητα, την προβλεψιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια του μηχανισμού καταγγελιών, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των διευθυντών και βελτιώνοντας την προστασία των καταγγελλόντων· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά είναι σαφώς προς το συμφέρον της τράπεζας, των ενδιαφερόμενων φορέων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

42.  επισημαίνει ότι από τις 120 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο τμήμα ερευνών για απάτες της Γενικής Επιθεώρησης (IG/IN) το 2016, το 53% αναφέρθηκε από προσωπικό του Ομίλου ΕΤΕπ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός καταγγελίας κρουσμάτων απάτης στον ιστότοπο της ΕΤΕπ διατίθεται πλέον σε 30 γλώσσες(8)· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις διεξαγόμενες εργασίες για με την προστασία των καταγγελτών σε επίπεδο ΕΕ και να βελτιώνει, αντίστοιχα, τις δυνατότητες καταγγελίας που παρέχει·

43.  καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να δίνει συνεχώς έμφαση στον έλεγχο των επιδόσεων με τη βοήθεια σχετικών αξιολογήσεων και του αποδεδειγμένου αντίκτυπου· ενθαρρύνει τον Όμιλο ΕΤΕπ να συνεχίσει να τελειοποιεί τους δείκτες παρακολούθησης που χρησιμοποιεί, και συγκεκριμένα τους δείκτες προσθετικότητας, με σκοπό να αξιολογείται ο αντίκτυπος το νωρίτερο δυνατό στο στάδιο ανάπτυξης του έργου και να παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο επαρκής ενημέρωση σχετικά με τον προβλεπόμενο αντίκτυπο, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή των έργων στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, για παράδειγμα σε σχέση με τον αντίκτυπό τους στην απασχόληση (τόσο κατά την υλοποίηση όσο και κατά τη λειτουργία)· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι επιδόσεις των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ δεν μπορούν να αξιολογούνται αποκλειστικά βάσει του οικονομικού τους αντίκτυπου, και ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρείται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων που καθορίζονται με βάση τον όγκο εργασιών, και των μη χρηματοοικονομικών στόχων του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ· ζητεί, για παράδειγμα, να προσδιορίζονται στις αξιολογήσεις επιδόσεων οι συγκεκριμένοι επιμέρους στόχοι, στο πλαίσιο των γενικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), που επιδιώκονται από το έργο, και ο βαθμός στον οποίο το έργο έχει συμβάλει στην υλοποίησή τους· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές που γειτονεύουν με τα χρηματοδοτούμενα έργα υποδομής να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγησή τους·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ συνεχίζει να εργάζεται για την τελειοποίηση της μεθοδολογίας για την υποβολή εκθέσεων αντίκτυπου, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι επενδύσεις που κινητοποιούνται μέσω διαφόρων ενδιάμεσων δανειοδοτικών δομών και νέων προϊόντων, και επιδοκιμάζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από κοινού με άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης για την εναρμόνιση βασικών πτυχών της υποβολής εκθέσεων αντίκτυπου, για παράδειγμα σε σχέση με την πρόσφατα συνταχθείσα έκθεση για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα και με την έκθεση που καταρτίζεται όσον αφορά τη δανειοδότηση σε όλους τους τομείς·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η μέτρηση των αποτελεσμάτων (ReM+) οδηγεί σταδιακά σε «αλλαγή νοοτροπίας» στον Όμιλο ΕΤΕπ· ζητεί την εναρμόνιση και τη γενίκευση αυτής της διαδικασίας, με την ενσωμάτωση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των δεικτών της Αντίς Αμπέμπα και του Παρισιού· πιστεύει ότι η περαιτέρω προσαρμογή αυτών των δεικτών μέσω της ενσωμάτωσης τοπικών απόψεων θα μπορούσε να περιορίσει την απόστασή τους από τις τοπικές συνθήκες, χωρίς να επηρεαστεί η ανεξαρτησία τους·

46.  καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες όταν επενδύει σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες δεν μπορεί να βασίζονται αποκλειστικά σε μια προσέγγιση μεγιστοποίησης του κέρδους αλλά πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ιδιωτικού τομέα και στη μείωση της φτώχειας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτιωμένης πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους·

47.  επισημαίνει ότι σε πολλές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα, η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι δέχονται διαφόρων μορφών επιθέσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η βίαιη καταστολή διαμαρτυριών και η ποινικοποίηση της ελευθερίας του λόγου, αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβολή περιορισμών σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΤΕπ να υιοθετήσει σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον σκοπό της υλοποίησης των στόχων του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των έργων της ΕΤΕπ στα ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίζεται η συμβολή των έργων της στην ενίσχυση και την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να παρέχονται ένδικα μέσα σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

48.  επικροτεί τη δημοσίευση της μεθοδολογίας του πλαισίου μέτρησης αποτελεσμάτων (ReM), αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου σε επίπεδο έργων ή επιμέρους έργων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της ΕΕΔ, ως αποτέλεσμα της οποίας η ΕΤΕπ θα κοινοποιεί τώρα στο Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος, δελτία ReM για έργα που καλύπτονται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, ωστόσο, την ΕΤΕπ να δημοσιεύει και άλλα δελτία ReM για επιμέρους έργα εκτός της ΕΕ και δελτία αξιολόγησης των τριών πυλώνων για έργα εντός της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της τράπεζας·

49.  καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύσει όλα τα σημαντικά έγγραφα σχετικά με δάνεια προς την αυτοκινητοβιομηχανία για την ανάπτυξη τεχνολογιών ντίζελ, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις συστάσεις της σχετικά με δάνεια της ΕΤΕπ προς την Volkswagen, και γενικότερα να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκαν δάνεια σε αυτοκινητοβιομηχανίες που διαπιστώθηκε ότι έχουν παραποιήσει εκπομπές, και να παράσχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο πολλά από τα εν λόγω δάνεια θεωρήθηκαν δράση για το κλίμα· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, διευκρινίσεις ως προς τους ελέγχους και τα αντίβαρα που έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίζεται πραγματικός προσανατολισμός προς την καθαρή τεχνολογία στις πιο πρόσφατες συμβάσεις δανειοδότησης με αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως είναι οι συμβάσεις για τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της συνδεσιμότητας, των αποδοτικών υβριδικών κινητήρων βενζίνης-ηλεκτρισμού, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεγαλύτερου βεληνεκούς και των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

50.  επικροτεί την έγκριση από τον Όμιλο ΕΤΕπ υψηλών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας για τη δανειοδοτική του δραστηριότητα προς τις ΜΜΕ και το γεγονός ότι στις υποχρεωτικές εκθέσεις που υποβάλλουν οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές για κάθε ΜΜΕ η οποία επωφελήθηκε από τη στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα αυτά όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μεταγενέστερων συναλλαγών με τον ίδιο διαμεσολαβητή·

51.  υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(9), και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(10), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη όταν οι εθνικές αρχές ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχουν λόγους να υποπτεύονται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα·

52.  λαμβάνει υπό σημείωση τις περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΤΕπ να περιλάβει ειδικά κεφάλαια, ανάλογα με την περίπτωση, στην ετήσια έκθεσή της για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που αποσκοπούν στη στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Interreg, και να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δανείων στα έργα και τα προγράμματα που συνδέονται με την πολιτική συνοχής, με αναφορά επίσης στη γεωγραφική κατανομή της στήριξης, την ουσιαστική συνεισφορά της στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων αρχών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και τη συγκεκριμένη ικανότητα κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ οφείλει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε άλλους φορείς επαρκή στοιχεία, μεταξύ άλλων σχετικά με το κόστος και τη διαχείριση των προϊόντων της, και λαμβάνει επίσης υπόψη του την προστιθέμενη αξία των συγκεντρωτικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ τα οποία αφορούν τον συνδυασμό των επενδύσεων που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής και των επενδύσεων που σχετίζονται με την ΕΤΕπ·

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ

53.  καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να συνεργαστεί ενεργά με την Επιτροπή σε μια διαδικασία εξορθολογισμού του αριθμού και των ειδών των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), και να προετοιμάσει τη διαδικασία εφιστώντας την προσοχή, σε πρώτο στάδιο, στις τυχόν υφιστάμενες επαναλήψεις και επικαλύψεις, με βάση τη δική του πείρα·

54.  πιστεύει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα του Ομίλου ΕΤΕπ θα πρέπει να υπηρετούν έργα που επιλέγονται με βάση τα πλεονεκτήματά τους, τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ στο σύνολό της, και την αποτελεσματική προσθετικότητά τους, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι αγορές δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν έργα, επιτυγχάνοντας κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενός δυνητικά υψηλότερου προφίλ κινδύνου και της θεμελιώδους ανάγκης να διατηρηθεί η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου·

55.  προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρήση μέσων με γνώμονα την αγορά ενέχει τον κίνδυνο να μετατοπιστεί η εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τα κοινά δημόσια αγαθά της ΕΕ, και ενθαρρύνει τον Όμιλο ΕΤΕπ να ενισχύσει την υποβολή εκθέσεων προς την Επιτροπή σχετικά με την ποιότητα και όχι την ποσότητα της χρηματοδότησης που παρέχει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων·

56.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσθετη ικανότητα ανάληψης κινδύνων, ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει αναπτύξει διάφορα νέα προϊόντα που θα επιτρέψουν την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων (π.χ. οφειλές μειωμένης εξασφάλισης, μερίδια συμμετοχής, επιμερισμός κινδύνου με τράπεζες) και έχει αναθεωρήσει την πολιτική ανάληψης πιστωτικού κινδύνου και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που εφαρμόζει, με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας·

57.  καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω την νοοτροπία του όσον αφορά τον κίνδυνο προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του και τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των παρεμβάσεών του και των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως μέσω της υποστήριξης καινοτόμων εταιρειών, έργων υποδομής και ΜΜΕ που αναλαμβάνουν κινδύνους ή δραστηριοποιούνται σε οικονομικά μειονεκτούσες ή ασταθείς περιοχές, στο πνεύμα του διαρκούς και μακροχρόνιου στόχου της ευκολότερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, χωρίς όμως να τίθενται σε κίνδυνο οι αρχές της χρηστής διαχείρισης ή η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου τα βασιζόμενα στη μεταβίβαση κινδύνου μέσα να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένα από κινδύνους· τονίζει ότι η ΕΤΕπ και οι μέτοχοί της πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος αυτού· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αξιολογήσει τη δυνατότητα προσφοράς ομολόγων της ΕΤΕπ για άμεση αγορά·

58.  επισημαίνει ότι η στήριξη που παρασχέθηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανήλθε στο πρωτοφανές ποσό των 33,6 δισεκατομμυρίων EUR και συνέβαλε στη δημιουργία 4,4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας το 2016· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ο Όμιλος ΕΤΕπ να παρέχει συνεχή στήριξη στις ΜΜΕ και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τον κύριο στόχο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ με την περαιτέρω ενίσχυση των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

59.  υπενθυμίζει ότι πάνω από το 90% των ΜΜΕ της ΕΕ είναι μικροεπιχειρήσεις που προσφέρουν σχεδόν το 30% των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι οι μικροεπιχειρήσεις είναι περισσότερο ευαίσθητες σε οικονομικούς κραδασμούς από ό,τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και μπορεί να μην εξυπηρετούνται επαρκώς όσον αφορά τη διάθεση πιστώσεων, ιδίως όταν εδρεύουν σε περιοχή με μη ευνοϊκό οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον· καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σε αυτήν την περίπτωση δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση έργων·

60.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΚΠΔ)· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση των κλάδων αυτών· τονίζει τις δυνατότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΣΕ να υποστηρίξουν τον κλάδο της δημιουργίας, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης ΜΜΕ· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει την έλλειψη χρηματοδότησης των ΚΠΔ από το ΕΤΣΕ, διερευνώντας πιθανές αλληλεπιδράσεις με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

61.  καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να βασιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε οικονομικά υγιείς διαμεσολαβητές, όπως οι ΝΡΒΙ, για τη διαχείριση ορισμένων ειδών έργων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την υψηλή πιστοληπτική του ικανότητα·

62.  θεωρεί ότι πολλοί κανόνες διακυβέρνησης του Ομίλου ΕΤΕπ έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διαφύλαξη της υψηλής πιστοληπτικής του ικανότητας, αλλά ότι είναι λιγοστές οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσο κοντά βρίσκεται ο εν λόγω όμιλος σε χαμηλότερη διαβάθμιση·

63.  υπογραμμίζει ότι η δέουσα επιμέλεια ως προς επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΕΤΕπ θα πρέπει να βασίζεται τόσο σε παράγοντες που συνδέονται με την οικονομική απόδοση όσο και σε παράγοντες που δεν συνδέονται με αυτήν αλλά και με την επίτευξη άλλου είδους στόχων, όπως η συμβολή του έργου στην ανοδική οικονομική σύγκλιση και συνοχή στην ΕΕ ή την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· θεωρεί ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να εξηγεί με κατάλληλο τρόπο αυτά τα μη οικονομικά κριτήρια στους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές (για παράδειγμα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες), ώστε να δίνεται, σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

64.  πιστεύει ότι σε περιπτώσεις όπου ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα εμπόδιζαν την υλοποίηση ενός βιώσιμου έργου ή σε περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών ή η χρηματοδότηση έργων σε κλάδους ή τομείς που αντιμετωπίζουν σημαντική αδυναμία της αγοράς ή στους οποίους δεν επικρατούν βέλτιστες επενδυτικές συνθήκες, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να εφαρμόζει και να τεκμηριώνει αλλαγές, ιδίως όσον αφορά την αμοιβή της ΕΤΕπ σε σχέση με την εγγύηση της ΕΕ, προκειμένου να προωθείται η μείωση του κόστους χρηματοδότησης της πράξης το οποίο βαρύνει τον δικαιούχο που λαμβάνει χρηματοδότηση με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων του Ομίλου ΕΤΕπ, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση του έργου· πιστεύει ότι ανάλογες προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλλονται όταν είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η στήριξη μικρών έργων από τα χρηματοδοτικά μέσα, και θεωρεί ότι αυτή η μορφή υλοποίησης θα πρέπει επίσης να εξετάζεται όταν η χρήση τοπικών ή περιφερειακών διαμεσολαβητών επιτρέπει την μείωση του κόστους της χρηματοδότησης μικρών έργων με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική για το μετοχικό κεφάλαιο, η οποία περιλαμβάνει ενισχυμένη αξιολόγηση των πράξεων μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό στη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου στους τομείς προτεραιότητας της καινοτομίας και των υποδομών της ΕΕ, ιδίως σε δύο τομείς της αγοράς: έμμεση χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου (επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ταμεία υποδομών και προγράμματα συγχρηματοδότησης) και άμεση χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου (δάνεια οιονεί μετοχικού κεφαλαίου προς επιχειρήσεις και δάνεια οιονεί μετοχικού κεφαλαίου προς εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) με έναν συνδυασμό άμεσων και έμμεσων μέσων (ταμεία μετοχικού κεφαλαίου και συμμετοχικά δάνεια)·

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που έχει ήδη δοθεί από το ΕΤΕ σε πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης, στο πλαίσιο υφιστάμενων δραστηριοτήτων, για την προθυμία να συνεχιστεί η επιλεκτική στήριξη πλατφορμών στο υφιστάμενο πλαίσιο ή μέσω της διεύρυνσης υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και για το έργο που έχει επιτελεσθεί από κοινού με την Επιτροπή όσον αφορά ένα δυνητικό δοκιμαστικό σχέδιο πληθοχρηματοδότησης μέσω δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου· θεωρεί ότι το ΕΤΕ θα πρέπει να βρει τρόπους προκειμένου να εντοπίζει και να απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που βασίζονται στη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) και οι οποίοι χρήζουν στήριξης·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί προσεκτικά το κόστος που σχετίζεται με τον αριθμό των εντολών που ανατίθενται στην ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι το σχετικό διοικητικό κόστος ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις συνολικές επιδόσεις της, δεδομένου του σημερινού επιπέδου των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων·

68.  επισημαίνει ότι ο ρόλος της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αυξάνεται διαρκώς, ιδίως λόγω της ενισχυμένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσβασιμότητά τους για τους τελικούς δικαιούχους εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή και ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες επισημαίνουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που προβλέπονται τόσο στον δημοσιονομικό κανονισμό όσο και στον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), μεταξύ άλλων σε σχέση με τα δυσανάλογα έξοδα και τέλη, καθώς και τον ανταγωνισμό με ελκυστικότερα εθνικά και περιφερειακά μέσα· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της πλατφόρμας fi-compass ως μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· ζητεί, ωστόσο, περαιτέρω τεχνική υποστήριξη και απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία ικανοτήτων όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, και επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη σύνδεση των εξόδων διαχείρισης και των σχετικών τελών με τις επιδόσεις του διαχειριστή των κεφαλαίων των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των ταμείων ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αποτελούν αποτελεσματική μορφή ενίσχυσης σε πολλά πεδία δημόσιας παρέμβασης, πρέπει να διατηρηθούν ως το κύριο εργαλείο της πολιτικής συνοχής, και ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς εκείνους στους οποίους έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία από ό,τι οι επιχορηγήσεις, ενώ η χρήση τους θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των αρχών διαχείρισης· επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθεί ένα ισχυρότερο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΤΕπ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ·

Επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ

69.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης από τον Όμιλο ΕΤΕπ σε γενικές γραμμές δεν γνωρίζουν επαρκώς τα προϊόντα που αναπτύσσονται από τον Όμιλο ΕΤΕπ· διερωτάται κατά πόσο η αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου ΕΤΕπ είναι επαρκώς διαφοροποιημένη και ανοικτή σε όλους·

70.  πιστεύει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας του Ομίλου ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τους σχετικούς εθνικούς εταίρους του, ώστε οι ΜΜΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους και να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες σχετικά με συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτούνται σε τοπικό επίπεδο από την ΕΕ·

71.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις εταιρικές σχέσεις που συνάπτονται με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς για να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ·

72.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τον ρόλο της ΕΤΕπ σε κάθε στάδιο του κύκλου εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και για τις περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι δανειοδοτικές δράσεις της ΕΤΕπ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής· τονίζοντας πόσο αναγκαίες είναι, ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας με σκοπό να διασφαλιστεί η κοινοποίηση των πληροφοριών στους τελικούς δικαιούχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να αυξηθεί η προβολή των έργων·

73.  αναμένει από την Επιτροπή, τον Όμιλο ΕΤΕπ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις NPBI, στο πνεύμα της συμπληρωματικότητας, για να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και των δανείων της ΕΤΕπ, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να απλουστευθούν οι διαδικασίες, να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα, να τονωθεί η εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να βελτιωθεί η κατανόηση των ΕΔΕΤ και της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, δεδομένου ότι οι NPBI έχουν καλή γνώση των αντίστοιχων περιοχών τους και την ικανότητα να εφαρμόζουν ειδικά προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά μέσα σε τοπικό επίπεδο·

o
o   o

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 128 της 19.5.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 34.
(3) ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.
(4) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
(5) Για παράδειγμα, υγιή έργα υψηλής αξιολόγησης που δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων.
(6) The EIB, EIF and Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund.
(7) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0200).
(8) http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
(9) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(10) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου