Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0085/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 50k
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sytuacja UNRWA
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017–2020),

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 194 z dnia 11 grudnia 1948 r., nr 302 z dnia 8 grudnia 1949 r. oraz inne odnośne rezolucje ONZ,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 marca 2017 r. pt. „Działania Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie”,

–   uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UNRWA jest agencją ONZ utworzoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. i posiada mandat do udzielania pomocy około 5 mln zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim i ochrony ich; mając na uwadze, że usługi świadczone przez UNRWA obejmują edukację, opiekę zdrowotną, pomoc i usługi socjalne, tworzenie i udoskonalanie infrastruktury obozowej, a także ochronę i mikrofinansowanie; mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie odnawiało mandat Agencji (ostatni raz do dnia 30 czerwca 2020 r. w drodze głosowania z udziałem 167 państw członkowskich ONZ);

B.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami dla UNRWA i w 2017 r. przekazały na jej rzecz 441 mln EUR; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone, które jako państwo wpłacają na rzecz UNRWA najwyższe kwoty, oświadczyły, że przekażą jej 60 mln USD, zaś wstrzymają wypłatę 65 mln USD z zaplanowanej pierwotnie kwoty pomocy w wysokości 125 mln USD; mając na uwadze, że decyzja ta ma zdaniem Departamentu Stanu USA zachęcić inne państwa do aktywniejszego zaangażowania się w pomoc, a także pobudzić reformy wewnątrz Agencji;

C.  mając na uwadze, że UNRWA od wielu lat boryka się z poważnymi strukturalnymi niedociągnięciami finansowymi i w 2018 r., niezależnie od decyzji rządu USA, napotkałaby dalsze trudności;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny ONZ w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r. wydał szereg zaleceń mających na celu zapewnienie UNRWA odpowiedniego, przewidywalnego i trwałego finansowania;

1.  nadal zdecydowanie zobowiązuje się do wspierania UNRWA w świadczeniu przez nią podstawowych usług w zakresie dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Libanie i Syrii; pochwala wyjątkowe starania UNRWA, w tym ochronę i wparcie ponad 400 tys. uchodźców palestyńskich oraz wielu innych osób w ogarniętej wojną Syrii; przypomina, że UNRWA została utworzona w duchu solidarności z uchodźcami palestyńskimi, aby ulżyć ich cierpieniom;

2.  wyraża zaniepokojenie kryzysem finansowania UNRWA; wzywa wszystkich darczyńców do pełnego wywiązania się ze zobowiązań podjętych na rzecz Agencji;

3.  odnotowuje, że wszelkie nieoczekiwane redukcje lub opóźnienia wpłat darczyńców na rzecz UNRWA mogą mieć negatywny wpływ na dostęp 1,7 mln uchodźców palestyńskich do nadzwyczajnej pomocy żywnościowej, dostęp 3 mln osób do podstawowej opieki zdrowotnej, jak również dostęp 500 000 palestyńskich dzieci z 702 szkół UNRWA (z czego prawie 50 000 dzieci w Syrii) do kształcenia, a także na stabilność w regionie;

4.  zwraca uwagę, że UE zobowiązała się nadal pomagać Agencji w zdobywaniu środków finansowych, które umożliwią jej wykonywanie mandatu udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, funkcjonowanie w sposób zrównoważony i racjonalny pod względem kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i właściwego poziomu usług świadczonych na rzecz uchodźców palestyńskich;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE i wielu z jej państw członkowskich o przyspieszeniu wypłaty finansowania na rzecz UNRWA i wzywa pozostałych darczyńców do pójścia za tym przykładem; wzywa Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia podjętej decyzji i do wypłacenia całej zaplanowanej pierwotnie kwoty; z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy na rzecz UNRWA ze strony państw członkowskich Ligi Państw Arabskich, jednak wzywa je, aby w większym stopniu zaangażowały się w wypełnienie luki w finansowaniu;

6.  zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do uruchomienia dodatkowych środków finansowych dla UNRWA, aby mogła sprostać krótkoterminowym potrzebom finansowym; podkreśla jednak, że długoterminowe rozwiązanie kwestii ciągłych braków finansowych, z jakimi zmaga się Agencja, jest możliwe jedynie dzięki trwałemu systemowi finansowania opierającemu się na globalnych ramach wielostronnych; apeluje do UE, by stanęła na czele społeczności międzynarodowej w tworzeniu takiego mechanizmu; podkreśla znaczenie zaleceń, jakie sekretarz generalny ONZ wydał w odniesieniu do tej kwestii w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r.;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UNRWA zamierza utrzymać środki wewnętrzne służące ograniczaniu kosztów i czynieniu dalszych postępów pod względem efektywności, przy jednoczesnym poszukiwaniu innych obszarów, w których można poprawić efektywność; wzywa Agencję, by w dalszym ciągu usprawniała swą strukturę zarządzania i planowania strategicznego w celu osiągnięcia większej przejrzystości, rozliczalności oraz nadzoru wewnętrznego, by terminowo przedkładała UE dokładne sprawozdania z realizacji programów i sprawozdań finansowych, gwarantowała, że infrastruktura UNRWA nie będzie niewłaściwie wykorzystywana, przeprowadzała dochodzenia w sprawie zarzutów naruszania neutralności przez jej pracowników oraz w stosownych przypadkach podejmowała odpowiednie działania dyscyplinarne; podkreśla, jak ważne jest poszanowanie neutralności obiektów UNRWA, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i oenzetowskim statusem dyplomatycznym Agencji;

8.  przypomina, że głównym celem UE jest wypracowanie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o granice z 1967 r., zakładającego, że Jerozolima będzie stolicą obu państw, że bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie będą współistniały ze sobą w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o prawo do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, sekretarzowi generalnemu ONZ, komisarzowi generalnemu UNRWA, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Kongresowi i Departamentowi Stanu USA.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Informacja prawna