Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0350(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0024/2018

Teksty złożone :

A8-0024/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0044

Teksty przyjęte
PDF 396kWORD 45k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji ***I
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0792),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 oraz 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0449/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 14 lutego 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0024/2018),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 marca 2018 r. w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji
P8_TC1-COD(2017)0350

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2018/411.)

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018Informacja prawna