Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0350(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0024/2018

Predkladané texty :

A8-0024/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0044

Prijaté texty
PDF 325kWORD 44k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0792),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0449/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0024/2018),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať skôr, ako skončí osemtýždňová lehota stanovená v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. marca 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov
P8_TC1-COD(2017)0350

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2018/411.)

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne oznámenie