Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0047

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 387kWORD 49k
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0030/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής σέβεται τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, της πείρας και των προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ο πίνακας επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, την οποία και υπέβαλε στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση του Boštjan Jazbec, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου