Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0392(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1104kWORD 97k
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα.
(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.
____________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Τα μέτρα που ισχύουν για τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν ειδική περίπτωση σε σχέση με τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές, ότι τα αλκοολούχα ποτά συνδέονται στενά με τον γεωργικό τομέα, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη δέσμευση για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, την οποία ο τομέας των αλκοολούχων ποτών υπόσχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.
(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χωρίς να θιγεί η ποικιλία επίσημων γλωσσών και αλφαβήτων στην Ένωση. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12.
(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12. Για την ενίσχυση της προστασίας και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η προστασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και σε αγαθά που διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
__________________
__________________
12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.
(18)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ή παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.
_________________
_________________
13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Είναι σκόπιμο τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία βασίζονται σε οίνους χωρίς προστασία ένδειξης προέλευσης και τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να επωφελούνται από τα εργαλεία διαχείρισης του δυναμικού παραγωγής που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.
(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται σε παρόμοιες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφανές, αναλυτικό και εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει την επαλήθευση των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.
(20)  Η διατήρηση υψηλού προτύπου ποιότητας έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη και η αξία του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι το πρότυπο διατηρείται μέσω της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για την παραγωγή, τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.
(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Προκειμένου να αντιδρούν ταχέως στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για τα οποία δεν υφίστανται τεχνικές προδιαγραφές ούτε κατηγορία και με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων των παραγωγών και την ενοποίηση της συγκεκριμένης παραγωγής και των απαιτήσεων ποιότητας για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσθήκη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών σε εκείνες που απαριθμούνται αντίστοιχα στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών τους προδιαγραφών.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – εισαγωγικό μέρος
i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους:
i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωση 2
—  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή μείγμα αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
—  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή συνδυασμό αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωση 3 – εισαγωγικό μέρος
—  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά οιουδήποτε από τα κάτωθι:
—  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος
ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι:
ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – περίπτωση 4 α (νέα)
—  ποτά·
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  «μείγμα»:αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με οιοδήποτε εκ των κάτωθι:
(3)  «μείγμα»: αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με ένα ή περισσότερα εκ των κάτωθι:
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος
(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με οιοδήποτε από τα κάτωθι στοιχεία:
(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία:
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·
(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ονομασία, που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·
(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό και ταυτίζεται με τον «τεχνικό φάκελο» μνεία του οποίου γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
(11α)  «ένωση»: ένωση παραγωγών, μεταποιητών ή εισαγωγέων αλκοολούχων ποτών που οργανώνονται στο πλαίσιο του κλάδου και παρουσιάζουν μη αμελητέο κύκλο εργασιών·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)
(11β)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.
2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Στην περίπτωση αιθυλικής αλκοόλης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης που διατίθενται στο εμπόριο, οι πρώτες ύλες από τις οποίες έχουν ληφθεί πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά συνοδευτικά δικαιολογητικά τους.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος.
ε)  δεν έχουν υποστεί γλύκανση παρά μόνο για την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται για κάθε κατηγορία στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3.
ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)   την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·
α)  την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·
β)  την τροποποίηση των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της σημασίας των παραδοσιακών πρακτικών εντός των κρατών μελών.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.
Η προσθήκη νέας κατηγορίας επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  η διάθεση στο εμπόριο του αλκοολούχου ποτού με μια συγκεκριμένη ονομασία και σύμφωνα με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι από οικονομική και τεχνική άποψη αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·
β)  το αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τουλάχιστον ενός κράτους μέλους.
γ)  η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.
δ)  έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη νέα κατηγορία οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων ποιότητας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τηρείται η εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης καθώς και την εξαιρετική φήμη των αλκοολούχων ποτών της Ένωσης.
3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι ονομασίες των πρώτων υλών ή των φυτών που χρησιμοποιούνται ως επωνυμίες ορισμένων κατηγοριών αλκοολούχων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, στην επωνυμία και την παρουσίαση εφόσον, ιδίως στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, διασφαλίζεται ότι δεν οδηγούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.
3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά με μία ή και περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
Όταν μια επωνυμία πώλησης συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:
Όταν μια επίσημη ονομασία συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, ή
α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των όρων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για να δηλώσουν ότι ένα προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του εθνικού δικαίου· ή
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.
β)  με οποιουσδήποτε όρους που επιτρέπονται από τις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και
α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας αρωματικών υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.
5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Επισήμανση της προσθήκης αλκοόλης
Τα αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 14 του παραρτήματος ΙΙ τα οποία έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης, αραιωμένης ή μη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4, φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Τα ποτά δεν επιτρέπεται να φέρουν υπό ουδεμία μορφή επωνυμία προοριζόμενη αποκλειστικά για τις κατηγορίες 1 έως 14.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό».
Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό», η οποία αναγράφεται καθαρά σε εμφανές σημείο της ετικέτας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.
3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι όλες οι διαδικασίες παλαίωσης του αλκοολούχου ποτού έχουν διενεργηθεί υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις. Η Επιτροπή δημιουργεί δημόσιο μητρώο στο οποίο παρατίθενται οι οργανισμοί που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της διαδικασίας παλαίωσης.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν στην παρουσίαση ή την επισήμανση αναφέρεται η περίοδος ωρίμασης ή παλαίωσης ενός αλκοολούχου ποτού, αυτή πρέπει να αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό συνοδευτικό έγγραφο.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση του brandy που έχει παλαιωθεί με χρήση του δυναμικού συστήματος παλαίωσης ή συστήματος «criaderas y solera», η μέση ηλικία, η οποία υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙα, μπορεί να αναφέρεται μόνο στην παρουσίαση ή στην επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι η παλαίωση του brandy έχει υποβληθεί σε σύστημα ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η μέση ηλικία στην επισήμανση του brandy εκφράζεται σε έτη και περιλαμβάνει αναφορά στο σύστημα «criaderas y solera».
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.
1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή νοείται ως ο τόπος ή η περιοχή όπου έλαβε χώρα το στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιαστικές ιδιότητές του.
__________________
16 Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για εξαγωγή, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ είναι δυνατόν να συνοδεύονται από μετάφραση, όταν αυτό συνιστά νομική απαίτηση στη χώρα εισαγωγής.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Χρήση συμβόλου της Ένωσης για προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις
Χρήση συμβόλου της Ένωσης για γεωγραφικές ενδείξεις
Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.
Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, που εγκρίνονται βάσει του άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Άρθρο 16
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές πρακτικές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·
α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·
β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και
β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και
γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·
γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·
2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.
2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.
3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.
1.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:
2.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο i
i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή
i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά· ή
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·
β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «στυλ», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·
γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα, τα συστατικά ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση του προϊόντος που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.
3.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισχύει και για τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, σε περιοχές όπου ο παραγόμενος οίνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη. Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, οι σχετικές περιοχές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου μπορούν να παράγονται οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·
ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει ο αιτών ή η αιτούσα ομάδα (εφεξής από κοινού «ο αιτών») και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του αλκοολούχου ποτού, αφενός, και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ), αφετέρου·
στ)  τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις της αιτούσας ομάδας και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·
α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις του αιτούντος και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·
i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, κατηγορία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·
α)  το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από την αιτούσα ομάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·
γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από τον αιτούντα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούσα ομάδα που είναι εγκατεστημένη σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούντα που είναι εγκατεστημένος σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.
5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22
διαγράφεται
Μεταβατική εθνική προστασία
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μόνο για μία μεταβατική περίοδο, να παρέχουν προστασία σε ονομασία βάσει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Επιτροπή.
2.  Η εθνική αυτή προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία είτε λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την καταχώριση βάσει του παρόντος κανονισμού είτε ανακαλείται η αίτηση.
3.  Σε περίπτωση που μια ονομασία δεν είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι συνέπειες αυτής της εθνικής προστασίας βαρύνουν αποκλειστικά το οικείο κράτος μέλος.
4.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 παράγουν αποτελέσματα μόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν θίγουν το ενδοενωσιακό ή το διεθνές εμπόριο.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.
1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή συνίσταται σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης εμφανών σφαλμάτων στην αίτηση και δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει αμέσως εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2.
2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, καταχωρίζει την ονομασία μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή
α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Όταν εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο, η αίτηση ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική διαδικασία.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Η εξέταση της αίτησης εστιάζει στην προτεινόμενη τροποποίηση.
3.  Η εξέταση της αίτησης αφορά μόνο την προτεινόμενη τροποποίηση.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά έτη.
β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
διαγράφεται
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
Οι πράξεις για τη διαγραφή της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Το μητρώο [να εισαχθεί υποσημείωση με απευθείας σύνδεσμο στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο] παρέχει απευθείας πρόσβαση σε όλες τις προδιαγραφές προϊόντος για τα αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωριστεί ως γεωγραφικές ενδείξεις.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις μόνο μετά την έκδοση από την Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με που το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, δεν θίγει τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια παραγωγής ή παρασκευής που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.
3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Άρθρο 34
Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις
Αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις
1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.
2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς κατά την έννοια του σημείου 5 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 ο οποίος λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.
__________________
__________________
19 Κανονισμός (ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.
Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 41, 42 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 111 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις , που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.
3.  Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:
α)  τα πρόσθετα κριτήρια για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· και
β)  τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
2.  Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, μπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι προδιαγραφές προϊόντος μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 στοιχείο ε) ή τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο η).
3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:
3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:
α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·
α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·
β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.
β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.
4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.
4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.
5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.
5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.
6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.
6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.
7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρμόδιες αρχές.
7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 και 46 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσίας αυτής το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
3.  Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά στις προδιαγραφές προϊόντος όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 7 θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει τους τεχνικούς φακέλους των αλκοολούχων ποτών που απολαμβάνουν προστασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 κατά περίπτωση και, ιδίως, στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 18, 28, 29, 35, 38, 39 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
(1α)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
(1β)  «απόσταξη»: διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ένα αλκοολούχο μείγμα ουσιών ή ένα αλκοολούχο υγρό θερμαίνεται και, στη συνέχεια, ο ατμός που παράγεται συμπυκνώνεται (υγροποιείται) εκ νέου. Με αυτή τη θερμική διαδικασία είτε διαχωρίζονται ουσίες στο προκύπτον μείγμα είτε ενισχύονται ορισμένες αισθητηριακές ιδιότητες των αλκοολούχων ρευστών. Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, τη φάση της παρασκευής ή τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό καύσης, πραγματοποιείται είτε μονή είτε πολλαπλή απόσταξη.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2
Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.
Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο γενικός όρος «απόσταξη» χρησιμοποιείται τόσο για τη μονή και πολλαπλή απόσταξη όσο και για την επαναπόσταξη.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   στέβια·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ
στ)  κάθε άλλου φυσικού υδατάνθρακα που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).
στ)  κάθε άλλης φυσικής ουσίας ή γεωργικής πρώτης ύλης που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό.
(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό. Η χρήση αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών, αρωματικών υλών ή οποιωνδήποτε άλλων επιτρεπόμενων πρόσθετων χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών δεν θεωρείται προσθήκη αλκοόλης.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
(8α)   «Αρωμάτιση»: η προσθήκη αρωματικών υλών ή συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 14
(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.
(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παραγωγή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)
(16α)   «Τόπος παρασκευής»: η τοποθεσία ή η περιοχή όπου συντελέστηκε το στάδιο εκείνο της διεργασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος, το οποίο προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)
(16β)   «Περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών· στα συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους· στα εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα στα τιμολόγια και στα δελτία παράδοσης· καθώς και σε διαφημίσεις των ποτών.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.
ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επίσημη ονομασία «ρούμι», μόνον εφόσον ακολουθείται από μια από τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το ρούμι μπορεί να υποστεί γλύκανση σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, με σκοπό τη βελτίωση της τελικής γεύσης.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – τίτλος
2.  Whisky ή Whiskey
2.  Whisky ή Whiskey
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Whisky ή Whiskey» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο γ
γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 54 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.
γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο δ
δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.
δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα (E150α) το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο β
β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 37 %.
β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 35 %.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Τα αλκοολούχα ποτά από σιτηρά μπορούν να υποστούν γλύκανση μόνο μέχρι 10 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένο σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η γεύση.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο δ
δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα οίνου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  Η χρήση του όρου «απόσταγμα οίνου» σε συνδυασμό με το «ξύδι» εξακολουθεί να επιτρέπεται για την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση ξυδιών.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – τίτλος
5.  Brandy ή Weinbrand
5.  Brandy ή Weinbrand
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο δ
δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Brandy ή Weinbrand μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι και κατά 35 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Brandy ή Weinbrand’» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 6 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ή τα στέμφυλα σταφυλής μπορεί να έχουν υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·
iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.· για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – τίτλος
8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy
8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «raisin brandy» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
iiα)  – καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς [Sorbus torminalis (L.Crantz),
–  οικιακή σορβιά (Sorbus domestica L.),
–  καρπούς κυνορροδέας (Rosa canina L.),
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο στ – εδάφιο 3 α (νέο)
Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης «Obstler» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το απόσταγμα φρούτων που παράγεται αποκλειστικά από διάφορες ποικιλίες μήλων, αχλαδιών ή και των δύο.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Obstler» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η
η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων» ή «απόσταγμα λαχανικών», ανάλογα με την περίπτωση. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.
η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων και λαχανικών» ή «απόσταγμα λαχανικών και φρούτων» ανάλογα με το αν συναποστάζονται κυρίως είδη φρούτων και ραγών ή είδη λαχανικών. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  Το απόσταγμα φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 18 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο δ
δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται.
δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται. Αυτό, εντούτοις, δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 15 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 11 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το απόσταγμα μελιού μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – τίτλος
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «ή απόσταγμα λάσπης» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο α
α)  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οινολάσπης ή λασπών από ζυμωθέντα φρούτα.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Το Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Hefebrand» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – τίτλος
13.  Bierbrand ή eau de vie de bière
13.  Bierbrand ή eau de vie de bière
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Bierbrand ή eau-de-vie de bière μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «Bierbrand ή eau-de-vie de bière» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – τίτλος
14.  Topinambur
14.  Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου
(Αν εγκριθεί, οι λέξεις «απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Topinambur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο α – παράγραφος 3
Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βότκας, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι 37,5 %.
β)  Ο κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι τουλάχιστον 37,5 % και δεν υπερβαίνει το 80 %.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Απαγορεύεται ο χρωματισμός της βότκας.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ
δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά ή από αμφότερα φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η βότκα μπορεί να υπόκειται σε γλύκανση για να βελτιωθεί η τελική γεύση. Ωστόσο, το τελικό προϊόν δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 10 γραμμάρια γλυκαντικών ουσιών ανά λίτρο, εκπεφρασμένων ως ιμβερτοποιημένο ισοδύναμο σακχάρου.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης μπορεί να είναι «Vodka» σε όλα τα κράτη μέλη.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «Vodka» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο i
i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή μείγματος αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,
i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή συνδυασμού αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 9
–  καρπούς σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 10
–  καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus domestica L.),
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 32 α (νέα)
–  καρπούς των ειδών Aronia,
–  μαυροκέρασο (Prunus padus L.).
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο α
α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.
α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος, μυκήτων ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – τίτλος
17.  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)
17.   Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Η χρήση της [γερμανικής] επωνυμίας «-geist» σε συνδυασμό με άλλο όρο, πλην φρούτου, εξακολουθεί να επιτρέπεται ως επινοηθέν όνομα στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 19 – στοιχείο α
α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή μείγμα αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).
α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή συνδυασμού αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 20 – τίτλος
20.  Τζιν
20.  Gin
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – τίτλος
21.  Αποσταγμένο gin
21.  Αποσταγμένο gin
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  μείγμα του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.
ii)  συνδυασμός του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – τίτλος
22.  London gin
22.  London gin
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – στοιχείο γ
γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry».
γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να περιέχει τον όρο «dry».
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 24 – τίτλος
24.  Akvavit ή aquavit
24.  Akvavit ή aquavit
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 26 – τίτλος
26.  Pastis
26.  Pastis
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 27 – τίτλος
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – τίτλος
28.  Anis
28.  Anis
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – στοιχείο β
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 37 %.
β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 35 %.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 29 – τίτλος
29.  Αποσταγμένο άνισο
29.  Αποσταγμένο anis
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – τίτλος
30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter
30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – στοιχείο α
α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες.
α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή αμφότερα.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη της αρωματισμένης βότκας είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  Ο όρος «βότκα» μπορεί, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, να αντικαθίσταται από την ονομασία «vodka».
(Αν εγκριθεί, η λέξη ‘vodka’ πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.
ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή συνδυασμού αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 α (νέο)
Εναλλακτικά, η επωνυμία πώλησης μπορεί να είναι «liqueur» σε όλα τα κράτη μέλη.
(Αν εγκριθεί, η λέξη «liqueur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.)
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Η επωνυμία πώλησης “liqueur” μπορεί επίσης να συμπληρώνεται με την ονομασία του αρώματος ή τροφίμου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του προϊόντος.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 34 – τίτλος
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 35 – τίτλος
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 36 – τίτλος
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 37 – τίτλος
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 38 – τίτλος
38.   «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»
31α.   «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»
(Η κατηγορία «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán» πρέπει να μετακινηθεί μεταξύ των κατηγοριών 31 «βότκα» και 32 «λικέρ».)
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – τίτλος
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 370 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·
ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 350 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 40 – τίτλος
40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 41 – τίτλος
41.  Nocino
41.  Nocino
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – τίτλος
42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat
42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο α
α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλα αυγά εκτός από αυγά όρνιθας του γένους Gallus Gallus, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ
γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.
γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο τρόφιμα με αρωματικές ιδιότητες, φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά, το οποίο επονομάζεται και advocaat ή avocat ή advokat, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κρέμα γάλακτος.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 43 – στοιχείο α
α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 44 – τίτλος
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 45 – τίτλος
45.  Väkevä glögi ή spritglögg
45.  Väkevä glögi ή spritglögg
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 46 – τίτλος
46.  Berenburg ή Beerenburg
46.  Berenburg ή Beerenburg
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Το Guignolet Kirsch παράγεται στη Γαλλία και λαμβάνεται με ανάμειξη guignolet και kirsch, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ποσοστό τουλάχιστον 3% της συνολικής καθαρής αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν να προέρχεται από το απόσταγμα κερασιών. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Guignolet Kirsch είναι 15 %. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση, η λέξη «Guignolet» αναγράφεται στην παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες της λέξης «Kirsch», στην ίδια γραμμή με αυτή και, αν πρόκειται για φιάλη, στην εμπρόσθια ετικέτα. Στις πληροφορίες για την αλκοολική του σύνθεση περιλαμβάνεται αναφορά του ποσοστού, κατ’ όγκο, της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύουν guignolet και kirsch στο συνολικό κατ’ όγκο περιεχόμενο σε καθαρή αλκοόλη του Guignolet Kirsch.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙα
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ «CRIADERAS Y SOLERA»
Το δυναμικό σύστημα παλαίωσης ή σύστημα «criaderas y solera» αφορά την εκτέλεση περιοδικής εκχύλισης μέρους του brandy που περιέχεται σε καθένα από τα δρύινα βαρέλια και περιέκτες που διαμορφώνουν κλίμακα παλαίωσης και την αντίστοιχη αναπλήρωση με brandy που αποτελεί προϊόν εκχύλισης από την προηγούμενη κλίμακα παλαίωσης.
Ορισμοί
Κλίμακες παλαίωσης: κάθε ομάδα δρύινων βαρελιών και περιεκτών με το ίδιο επίπεδο ωρίμανσης, μέσα από τα οποία διέρχεται το brandy στη διάρκεια της διαδικασίας παλαίωσής του. Κάθε κλίμακα είναι γνωστή ως «criadera», εκτός από την τελευταία, πριν από την προσθήκη του γευστικού διαλύματος στο brandy, που είναι γνωστή ως «solera».
Εκχύλιση: αφαίρεση μερικού όγκου brandy από κάθε δρύινο βαρέλι και περιέκτη σε μια κλίμακα παλαίωσης, ο οποίος προστίθεται στα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες της επόμενης κλίμακας παλαίωσης ή, στην περίπτωση της solera, χρησιμοποιείται ως γευστικό διάλυμα.
Αναπλήρωση: ο όγκος του brandy από τα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες μιας δεδομένης κλίμακας γήρανσης που προστίθεται και αναμειγνύεται με το περιεχόμενο των δρύινων βαρελιών και περιεκτών της ακόλουθης ηλικιακής κλίμακας.
Μέση ηλικία: χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στην εναλλαγή του συνολικού αποθέματος brandy που υπόκειται στη διαδικασία παλαίωσης, υπολογιζόμενη ως κλάσμα του συνολικού όγκου του brandy που περιέχεται σε όλες τις κλίμακες παλαίωσης και του όγκου των εκχυλίσεων που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία κλίμακα –τη solera– σε ένα έτος.
Η μέση ηλικία του brandy που λαμβάνεται από τη solera μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 𝑡̅ = Vt/Ve
Όπου:
− 𝑡̅ είναι η μέση ηλικία, εκπεφρασμένη σε έτη.
− Vt είναι ο συνολικός όγκος του αποθέματος στο σύστημα παλαίωσης, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.
− Ve είναι ο συνολικός όγκος του προϊόντος που λαμβάνεται για αποστολή στη διάρκεια ενός έτους, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.
Ελάχιστη μέση ηλικία: Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας κάτω των 1 000 λίτρων, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6 μήνες.
Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας 1 000 λίτρων και άνω, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από τον αριθμό των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα έτος.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0021/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου