Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0138(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0016/2018

Indgivne tekster :

A8-0016/2018

Forhandlinger :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0050

Vedtagne tekster
PDF 338kWORD 62k
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles Endelig udgave
Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. marts 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0335),

–  der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0195/2017),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0016/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Medlemsstaterne har stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag mod at blive eroderet, da metoderne til skatteplanlægning er blevet stadig mere avancerede, og den øgede mobilitet for både kapital og personer inden for det indre marked ofte udnyttes. Disse metoder omfatter almindeligvis aftaler, der indgås på tværs af forskellige jurisdiktioner, og hvor skattepligtige fortjenester flyttes til mere gunstige skatteordninger, eller skatteyderens samlede skattetilsvar mindskes på anden vis. Derfor oplever mange medlemsstater et betydeligt fald i deres skatteindtægter, hvilket hindrer dem i at føre vækstfremmende skattepolitikker. Det er derfor afgørende, at medlemsstaternes skattemyndigheder indhenter omfattende og relevante oplysninger om potentielt aggressive skatteordninger. Takket være disse oplysninger vil myndighederne umiddelbart kunne reagere på skadelig skattepraksis og lukke eventuelle smuthuller ved at vedtage lovgivning eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner.
(2)  Medlemsstaterne har stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag mod at blive eroderet, da aggressive og komplekse metoder til skatteplanlægning er blevet stadig mere avancerede, og den øgede mobilitet for både kapital og personer inden for det indre marked ofte udnyttes. Disse metoder omfatter almindeligvis aftaler, der indgås på tværs af forskellige jurisdiktioner, og hvor selskabers og enkeltpersoners skattepligtige fortjenester flyttes til mere gunstige skatteordninger, eller de skattemæssige konsekvenser for skatteyderne mindskes. Derfor oplever mange medlemsstater et betydeligt fald i deres skatteindtægter. Desuden bliver forskellene på selskabsskattesatserne i medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne stadig større, og det er afgørende ikke at bringe princippet om skattemæssig ligebehandling i fare. Dette hindrer medlemsstaterne i at føre vækstfremmende skattepolitikker. Det er derfor afgørende, at medlemsstaternes skattemyndigheder indhenter omfattende og relevante oplysninger om ordninger, der letter skatteunddragelse og ‑undgåelse. Takket være disse oplysninger vil myndighederne umiddelbart kunne reagere på skadelig skattepraksis og lukke eventuelle smuthuller ved at vedtage lovgivning eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner. Hvis skattemyndighederne ikke reagerer på indberettede ordninger, bør det dog ikke fortolkes som deres implicitte accept. Indberetningsformaterne bør være enkle og brugervenlige, således at den mængde oplysninger, som dette direktiv måtte frembringe, ikke vil gøre det umuligt at træffe effektive foranstaltninger om de ordninger, der indberettes.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Da de fleste potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger spreder sig over flere jurisdiktioner, vil videregivelse af oplysninger om dem frembringe yderligere positive resultater, hvis oplysningerne også udveksles blandt medlemsstaterne. Navnlig er automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger afgørende for at sikre disse myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe foranstaltninger, hvis de bemærker aggressiv skattepraksis.
(3)  Da de fleste potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger spreder sig over flere jurisdiktioner, vil videregivelse af oplysninger om dem frembringe yderligere positive resultater, hvis oplysningerne også udveksles blandt medlemsstaterne. Navnlig er automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger og koordinering med finansielle efterretningsenheder, der beskæftiger sig med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, afgørende for at sikre disse myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe foranstaltninger, hvis de bemærker aggressiv skattepraksis. Medlemsstaterne bør dog opfordres til at fastsætte lignende krav om offentliggørelse, der gælder for ordninger, som kun findes inden for deres jurisdiktion.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  I erkendelse af, at gennemsigtige rammer for udvikling af forretningsaktiviteter kan yde et væsentligt bidrag til at slå ned på skatteundgåelse og -unddragelse på det indre marked, er Kommissionen blevet opfordret til at iværksætte initiativer vedrørende obligatorisk offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger, der minder om aktion 12 i OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). I denne forbindelse har Europa-Parlamentet efterlyst strengere foranstaltninger rettet mod mellemmænd, som medvirker i ordninger, der kan føre til skatteundgåelse og -unddragelse.
(4)  I erkendelse af, at gennemsigtige rammer for udvikling af forretningsaktiviteter kan yde et væsentligt bidrag til at slå ned på skatteundgåelse og -unddragelse på det indre marked, er Kommissionen blevet opfordret til at iværksætte initiativer vedrørende obligatorisk offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger, der minder om aktion 12 i OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS). I denne forbindelse har Europa-Parlamentet påvist den afgørende rolle, som mellemmænd spiller med hensyn til at rådgive, etablere og forvalte skatteordninger, og efterlyst strengere foranstaltninger rettet mod mellemmænd, som medvirker i ordninger, der kan føre til skatteundgåelse og -unddragelse.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Det er nødvendigt at minde om, hvordan visse finansielle mellemmænd og andre udbydere af skatterådgivning synes at have hjulpet deres kunder aktivt med at skjule penge i udlandet. Hertil kommer, at selv om den fælles indberetningsstandard, der blev introduceret i Rådets direktiv 2014/107/EU27, er et væsentligt fremskridt i retning af at fastlægge en skattemæssigt gennemsigtig ramme i Unionen, kan den stadig forbedres – i hvert fald med hensyn til oplysninger om finansielle konti.
(5)  Det er nødvendigt at minde om, hvordan visse finansielle mellemmænd og andre udbydere af skatterådgivning samt revisorer har hjulpet deres kunder aktivt med at skjule penge i udlandet. Hertil kommer, at selv om den fælles indberetningsstandard, der blev introduceret i Rådets direktiv 2014/107/EU27, er et væsentligt fremskridt i retning af at fastlægge en skattemæssigt gennemsigtig ramme i Unionen, kan den stadig forbedres – i hvert fald med hensyn til oplysninger om finansielle konti. Desuden bør medlemsstaternes kapacitet til at behandle den mængde af oplysninger, der er modtaget om finansielle konti, styrkes tilsvarende, ligesom skatteforvaltningernes økonomiske, menneskelige og IT-mæssige ressourcer bør øges, hvor det er relevant, og fastholdes på et passende niveau.
_________________
_________________
27 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1).
27 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1).
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger med en grænseoverskridende dimension kan bidrage effektivt til bestræbelserne på at skabe et miljø med retfærdig beskatning på det indre marked. På denne baggrund vil det være et skridt i den rigtige retning at pålægge mellemmænd en forpligtelse til at underrette skattemyndighederne om visse grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse. For at kunne udforme en mere helhedsorienteret politik er det desuden vigtigt, at skattemyndighederne efter offentliggørelse af oplysninger deler disse med deres kolleger i de øvrige medlemsstater. Sådanne ordninger har også til formål at gøre den fælles indberetningsstandard mere effektiv. Endvidere er det afgørende at give Kommissionen adgang til en tilstrækkelig mængde oplysninger, så den kan kontrollere, at dette direktiv har den ønskede effekt. Kommissionens adgang til disse oplysninger fratager ikke medlemsstaterne deres forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen.
(6)  Offentliggørelse af potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger med en grænseoverskridende dimension kan bidrage effektivt til bestræbelserne på at skabe et miljø med retfærdig beskatning på det indre marked. På denne baggrund vil det være et nødvendigt skridt i den rigtige retning at pålægge mellemmænd, revisorer og eventuelt skatteydere en forpligtelse til at underrette skattemyndighederne om visse grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse. For at kunne udforme en mere helhedsorienteret politik er det desuden vigtigt, at skattemyndighederne efter offentliggørelse af oplysninger automatisk deler disse med deres kolleger i de øvrige medlemsstater. Sådanne ordninger har også til formål at gøre den fælles indberetningsstandard mere effektiv. Endvidere er det afgørende at give Kommissionen adgang til relevante oplysninger, så den kan kontrollere, at dette direktiv har den ønskede effekt, og udføre sine opgaver som fastlagt i konkurrencepolitikken. Kommissionens adgang til disse oplysninger fratager ikke medlemsstaterne deres forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen. Endelig bør Kommissionen med henblik på at øge mellemmændenes og skatteydernes retssikkerhed offentliggøre en liste over de indberettede grænseoverskridende ordninger, der potentielt kan bruges til skatteundgåelse, uden at omtale de pågældende mellemmænd eller skatteydere.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Det erkendes, at offentliggørelse af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger med større sandsynlighed vil have den ønskede afskrækkende effekt, hvis skattemyndighederne får de relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt, dvs. før de pågældende ordninger føres ud i livet. Hvis forpligtelsen til at videregive oplysninger flyttes over på skatteyderne, vil det være praktisk at pålægge forpligtelsen til at oplyse om de potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger på et lidt senere tidspunkt, da skatteyderne muligvis ikke er opmærksomme på ordningernes art på det tidspunkt, hvor aftalerne om dem indgås. For at lette medlemsstaternes forvaltningers arbejde kan den efterfølgende automatiske udveksling af oplysninger om ordningerne finde sted en gang i kvartalet.
(7)  Det erkendes, at offentliggørelse af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger med større sandsynlighed vil have den ønskede afskrækkende effekt, hvis skattemyndighederne får de relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt, dvs. før de pågældende ordninger føres ud i livet. Desuden bør der indføres passende sanktioner for at forebygge og bekæmpe disse ordninger. Hvis forpligtelsen til at videregive oplysninger flyttes over på skatteyderne, vil det være praktisk at pålægge forpligtelsen til at oplyse om de potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger på et lidt senere tidspunkt. For at lette medlemsstaternes forvaltningers arbejde kan den efterfølgende automatiske udveksling af oplysninger om ordningerne finde sted en gang i kvartalet.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Den stadig større betydning, som intellektuelle ejendomsrettigheder har for store selskabers forretningsmodeller og skattestrukturer, understreger yderligere, at det haster med at sikre en bedre udveksling af oplysninger om skatteundgåelsesordninger, i betragtning af de forskellige nemme muligheder, som anvendelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder rummer med hensyn til kunstig overførsel af overskud.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)
(9b)   Manglen på grundig offentlig landespecifik indberetning af større multinationale selskabers relevante økonomiske tal har bidraget til at gøre samlede data om strukturer i udlandet upålidelige, hvilket understreges af, at mange af de seneste højt profilerede skatteundgåelsesstrukturer ikke kan findes i de nuværende databaser over selskabers regnskaber. Disse huller i statistikkerne hæmmer skattemyndighedernes forsøg på at foretage risikovurderinger af højrisikojurisdiktioner og understreger behovet for øget udveksling af oplysninger om skatteplanlægningsstrukturer.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Da det primære formål med denne lovgivning bør være at sikre et velfungerende indre marked, er det afgørende, at der ikke foretages regulering på EU-plan, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå de tilstræbte mål. Derfor er det nødvendigt at begrænse anvendelsen af eventuelle fælles bestemmelser om videregivelse, så den kun omfatter grænseoverskridende situationer, altså sager, der enten involverer mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland. Under sådanne omstændigheder kan det på grund af den potentielle indvirkning på det indre markeds funktion retfærdiggøres, at der er behov for at vedtage et sæt fælles regler frem for at overlade spørgsmålet til de enkelte medlemsstater.
(10)  Da det primære formål med denne lovgivning bør være at sikre et velfungerende indre marked og begrænse skatteunddragelse og -undgåelse, er det afgørende, at der ikke foretages regulering på EU-plan, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå de tilstræbte mål. Derfor er det nødvendigt at begrænse anvendelsen af eventuelle fælles bestemmelser om videregivelse, så den kun omfatter grænseoverskridende situationer, altså sager, der enten involverer mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland. Under sådanne omstændigheder retfærdiggøres det på grund af den potentielle indvirkning på det indre markeds funktion, at der er behov for at vedtage et sæt fælles regler frem for at overlade spørgsmålet til de enkelte medlemsstater. Hvis en medlemsstat gennemfører yderligere nationale rapporteringsforanstaltninger af tilsvarende art, bør de ekstra oplysninger, der indsamles, udveksles med andre medlemsstater, hvis det er relevant.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Eftersom alle medlemsstater måske ikke har et incitament til at udforme og gennemføre effektive sanktioner og med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv i alle medlemsstaterne, bør udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne vedrørende indførelse af sanktioner og situationer, hvor medlemsstaten har afstået fra at pålægge sanktioner, også være automatisk.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  For at forbedre mulighederne for, at dette direktiv bliver effektivt, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet, og sikre, at disse sanktioner anvendes i praksis, er forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning.
(13)  For at forbedre mulighederne for, at dette direktiv bliver effektivt, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet, og sikre, at disse sanktioner, herunder finansielle sanktioner, omgående anvendes i praksis, er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne bør forelægge Kommissionen en liste over mellemmænd og skatteydere, som er blevet pålagt sanktioner i henhold til nærværende direktiv, med navn, nationalitet og bopæl og gøre denne liste offentligt tilgængelig.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Med henblik på at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer af dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med opdatering af kendetegnene for på listen over kendetegn at medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger som reaktion på opdaterede oplysninger om disse ordninger, der udledes af den obligatoriske offentliggørelse af ordningerne.
(14)  Med henblik på at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer af dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddelegeres til Kommissionen i forbindelse med opdatering af kendetegnene. Hvert andet år bør Kommissionen offentliggøre et udkast til opdatering af listen over kendetegn, der definerer aggressiv skatteplanlægning, således at den omfatter eventuelle nye eller ændrede skatteunddragelses- og skatteundgåelsesordninger, som er blevet konstateret, siden den foregående opdatering blev offentliggjort, og listen bør træde i kraft senest fire måneder efter offentliggørelsen af udkastet til opdatering.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   For at sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af kendetegn bør Kommissionen regelmæssigt føre tilsyn med skattemyndighedernes aktiviteter i overensstemmelse med dette direktiv.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Da dette direktivs formål om at gøre det indre marked mere velfungerende ved at modvirke brugen af grænseoverskridende aggressive skatteplanlægningsordninger ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, hvis de handler på egen hånd og på ukoordineret vis, men bedre kan opnås på EU-plan, da direktivet målrettes mod ordninger, der udvikles med henblik på at drage fordel af ineffektivitet på markedet, som bunder i samspillet mellem forskelligartede nationale skatteregler, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som omhandlet i samme artikel rækker dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, navnlig i betragtning af at det begrænses til ordninger med en grænseoverskridende dimension med deltagelse af enten mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland.
(18)  Da dette direktivs formål om at sikre en væsentlig begrænsning af de katastrofale konsekvenser af skatteunddragelse og -undgåelse for de offentlige regnskaber og samtidig gøre det indre marked mere velfungerende ved at modvirke brugen af grænseoverskridende aggressive skatteplanlægningsordninger ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, hvis de handler på egen hånd og på ukoordineret vis, men bedre kan opnås på EU-plan, da direktivet målrettes mod ordninger, der udvikles med henblik på at drage fordel af ineffektivitet på markedet, som bunder i samspillet mellem forskelligartede nationale skatteregler, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som omhandlet i samme artikel rækker dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, navnlig i betragtning af at det begrænses til ordninger med en grænseoverskridende dimension med deltagelse af enten mere end én medlemsstat eller en medlemsstat og et tredjeland.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 18 – litra c
c)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssted virksomhed
c)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted eller et kontrolleret udenlandsk selskab af enhver art, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 18 – litra d
d)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der ikke er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen eller rækken af ordninger udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed
d)  en eller flere af parterne i ordningen eller rækken af ordninger driver forretning i en anden jurisdiktion uden at oprette en skattepligtig tilstedeværelse i denne jurisdiktion,
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 20
20.  "kendetegn": et typisk træk eller en typisk egenskab ved en ordning eller række af ordninger, som er opført i bilag IV.
20.  "kendetegn": en ordning eller række af ordninger, som er opført i bilag IV.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 23 – litra c a (nyt)
ca)  en skatteyder er den retmæssige ejer af en anden skatteyder, jf. direktiv (EU) 2015/849.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa - stk. 1 a (nyt)
1a.  Revisorer skal under udførelse af den lovpligtige revision af deres klienters regnskaber være underlagt identifikations- og oplysningspligt med hensyn til eventuelle overtrædelser begået af den reviderede enhed eller dennes mellemmænd af de identifikations- og oplysningsforpligtelser, der er fastsat i denne artikel, og som revisoren har kendskab til. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kræve, at revisorer fremsender oplysninger til de kompetente myndigheder om sådanne overtrædelser inden for ti arbejdsdage efter, at deres revisionsrapporter er blevet offentliggjort.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 2 – afsnit 1
2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning eller en række af sådanne ordninger, hvis de har ret til beskyttelse af fortroligheden i korrespondancen mellem advokater og klienter i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. Under sådanne omstændigheder er det skatteyderens ansvar at indgive oplysninger om en sådan ordning eller række af ordninger, og mellemmændene skal informere skatteyderne om dette ansvar som følge af princippet om beskyttelse af fortroligheden.
2.  Hver medlemsstat kan, hvor det er relevant, træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning eller en række af sådanne ordninger, hvis de har ret til beskyttelse af fortroligheden i korrespondancen mellem advokater og klienter i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. Under sådanne omstændigheder er det skatteyderens ansvar at indgive oplysninger om en sådan ordning eller række af ordninger, og mellemmændene skal informere skatteyderne skriftligt om dette ansvar som følge af princippet om beskyttelse af fortroligheden og skal være i besiddelse af en kvittering for modtagelse underskrevet af skatteyderen. Skatteyderen skal indberette oplysningerne om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller rækken af ordninger til de kompetente myndigheder inden for ti arbejdsdage.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 4
4.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at pålægge mellemmænd og skatteydere at indgive oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, som er gennemført mellem [dato for politisk aftale] og den 31. december 2018. De pågældende mellemmænd og skatteydere skal indgive oplysninger om disse indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger senest den 31. marts 2019.
4.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at pålægge mellemmænd, revisorer og skatteydere at indgive oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, som er aktive den ... [dato for dette direktivs ikrafttræden], og dem, der vil træde i kraft derefter.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 4 a (nyt)
4a.  Hver medlemsstat skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at undersøge de skatteordninger, der er fremlagt gennem udvekslingen af oplysninger som fastsat i dette direktiv, ligesom de skal sikre deres skattemyndigheder de nødvendige ressourcer.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 6 – litra a
a)  identifikation af de pågældende mellemmænd og skatteydere, herunder deres navn, skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnummer, og i givet fald af de personer og virksomheder, der er forbundne foretagender til disse mellemmænd eller skatteydere
a)  identifikation af de pågældende mellemmænd eller, hvis det er relevant, revisorer og skatteydere, herunder deres navn, nationalitet, skattemæssige hjemsted og skatteregistreringsnummer, og i givet fald af de personer og virksomheder, der er forbundne foretagender til disse mellemmænd eller skatteydere
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 6 – litra c
c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en abstrakt beskrivelse af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger, uden at det fører til offentliggørelse af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser
c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en abstrakt beskrivelse af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger, uden at det fører til offentliggørelse af hemmeligheder om intellektuel ejendom, industrielle eller faglige hemmeligheder eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 6 – litra d
d)  den dato, hvorpå gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller af det første skridt i en række af sådanne ordninger er indledt eller efter planen skal indledes
d)  startdatoen for gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller af det første skridt i en række af sådanne ordninger
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 6 – litra e
e)  nærmere oplysninger om de nationale skattebestemmelser, som i givet fald skaber en skattefordel
e)  nærmere oplysninger om de nationale skattebestemmelser, som i givet fald danner grundlaget for de indberetningspligtige ordninger eller rækken af ordninger
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 6 – litra h
h)  identifikation af eventuelle personer i de andre medlemsstater, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger med en angivelse af, hvilke medlemsstater de pågældende mellemmænd eller skatteydere har en tilknytning til.
h)  identifikation af eventuelle personer i de andre medlemsstater, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning eller række af ordninger med en angivelse af, hvilke medlemsstater de pågældende mellemmænd, revisorer eller skatteydere har en tilknytning til.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 7
7.  For at lette udvekslingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5 i denne artikel, vedtager Kommissionen de bestemmelser, der er nødvendige for den praktiske gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 6 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.
7.  For at lette udvekslingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5 i denne artikel, tilvejebringer Kommissionen tilstrækkelige ressourcer, ligesom den vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for den praktiske gennemførelse af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 6 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – stk. 8
8.  Kommissionen har ikke adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, litra a), c) og h).
8.  Kommissionen har adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, litra b), c), d), e), f) og g). Kommissionen offentliggør en liste over de indberettede grænseoverskridende ordninger uden at omtale de pågældende mellemmænd eller skatteydere.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1
Senest den 31. december 2017 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8a, stk. 1 og 2, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.
Senest den 31. december 2017 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til, og hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8a, stk. 1 og 2, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2
Senest den 31. december 2018 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8aaa, stk. 5, 6 og 7, indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i de nævnte stykker.
Senest den 31. december 2018 udvikler og stiller Kommissionen teknisk og logistisk støtte til et sikkert centralregister for administrativt samarbejde på beskatningsområdet til rådighed, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til, og hvor oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med artikel 8aaa indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i denne artikel. Desuden skal oplysninger, som er udvekslet i henhold til den automatiske udveksling, der er omhandlet i artikel 8, 8a og 8aa, også være tilgængelige via det centrale register, som kun medlemsstaterne og Kommissionen har adgang til.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 3
De kompetente myndigheder i alle medlemsstater har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen har også adgang til de oplysninger, der indføres i dette register, dog med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 8a, stk. 8, og artikel 8aaa, stk. 8. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
De kompetente myndigheder i alle medlemsstater og Kommissionen har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8aaa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, 8a, 8aa og 8aaa, kvaliteten og kvantiteten af de udvekslede oplysninger og de lovgivningsmæssige ændringer, der er foreslået eller gennemført på grundlag af huller i den reguleringsmæssige ramme, som disse oplysninger har afsløret. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2. På baggrund af disse vurderinger fremsætter Kommissionen lovgivningsmæssige forslag, der skal lukke smuthullerne i gældende ret.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)
5a)  I artikel 23 indsættes følgende stykke:
"3a. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om antallet af fremlagte ordninger eller rækker af ordninger som klassificeret i bilag IV og fremsender samtidig en beskrivelse af disse ordninger, nationaliteten på de skatteydere, som drager fordel af disse ordninger, og antallet og omfanget af de sanktioner, som mellemmænd eller skatteydere, der har fremlagt oplysninger om sådanne ordninger, er blevet pålagt. Kommissionen offentliggør en årlig rapport med disse oplysninger."
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – stk. 3 b (nyt)
5b)  I artikel 23 indsættes følgende stykke:
"3b. Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en liste over de grænseoverskridende ordninger, som efter den relevante skattemyndigheds vurdering er i overensstemmelse med dette direktiv."
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 aa – stk. 1
Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 26a for at ændre bilag IV og på listen over kendetegn medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger eller rækker af ordninger på baggrund af opdaterede oplysninger om disse ordninger eller rækker af ordninger, som udledes af den obligatoriske videregivelse af oplysninger om sådanne ordninger.".
Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 26a for at ændre bilag IV og på listen over kendetegn medtage potentielt aggressive skatteplanlægningsordninger eller rækker af ordninger på baggrund af opdaterede oplysninger om disse ordninger eller rækker af ordninger, som udledes af den obligatoriske videregivelse af oplysninger om sådanne ordninger. Dette gør Kommissionen hvert andet år på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige om nye eller ændrede skatteunddragelses- og skatteundgåelsesordninger, og den offentliggør sine nye kriterier i form af udkast fire måneder inden deres ikrafttræden.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 1
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa og 8aaa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8aa og 8aaa, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Kommissionen kan offentliggøre en vejledende oversigt over sanktioner.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 26a – stk. 5 a (nyt)
5a.   Senest den ... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv for Europa-Parlamentet og for Rådet.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Bilag 1
Direktiv 2011/16/EU
Bilag IV – Kriteriet om det primære formål – afsnit 1
Kriteriet om, at en ordnings eller en række ordningers primære formål er at opnå en skattefordel, er opfyldt, hvis det kan påvises, at fordelen er det resultat, som kan forventes af en sådan ordning eller række af ordninger, bl.a. ved at drage fordel af den særlige måde, hvorpå ordningen eller rækken af ordninger er indrettet.
Kriteriet om, at et af de primære formål ved en ordning eller en række ordninger er at opnå en skattefordel, er opfyldt, hvis det kan påvises, at fordelen er det resultat, som kan forventes af en sådan ordning eller række af ordninger, bl.a. ved at drage fordel af den særlige måde, hvorpå ordningen eller rækken af ordninger er indrettet.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.

Seneste opdatering: 1. oktober 2018Juridisk meddelelse