Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0138(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0016/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0016/2018

Viták :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Szavazatok :

PV 01/03/2018 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0050

Elfogadott szövegek
PDF 437kWORD 63k
2018. március 1., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Az Európai Parlament 2018. március 1-jei jogalkotási állásfoglalása a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0335),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0195/2017),

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0016/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A tagállamok szerint egyre nehezebb nemzeti adóalapjukat megvédeni az eróziótól, mivel az adótervezési struktúrák különösen kifinomultakká váltak, és gyakran kihasználják a tőke és a személyek belső piacon való nagyobb mobilitását. Ezek a struktúrák általában olyan, több joghatóságot átfogóan kifejlesztett konstrukciókból állnak, amelyek az adóköteles nyereséget a kedvezőbb adórendszerekbe irányítják át, vagy amelyeknek az a hatásuk, hogy csökkentik az adózó teljes adófizetési kötelezettségét. Ennek eredményeképp a tagállamok gyakran azt tapasztalják, hogy adóbevételeik jelentősen csökkennek, ez pedig megakadályozza, hogy növekedésbarát adópolitikákat alkalmazzanak. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tagállamok adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak a potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókról. Az ilyen információk alapján az érintett hatóságok képesek lesznek arra, hogy időben reagáljanak a káros adózási gyakorlatokra, és jogszabályok életbe léptetésével vagy megfelelő kockázatértékelések, valamint adóellenőrzések elvégzésével megszüntessék a kiskapukat.
(2)  A tagállamok szerint egyre nehezebb nemzeti adóalapjukat megvédeni az eróziótól, mivel az agresszív és összetett adótervezési struktúrák különösen kifinomultakká váltak, és gyakran kihasználják a tőke és a személyek belső piacon való nagyobb mobilitását. Azok a struktúrák általában olyan, több joghatóságot átfogóan kifejlesztett konstrukciókból állnak, amelyek a vállalatok és az egyének adóköteles nyereségét kedvezőbb adórendszerekbe irányítják át, vagy amelyeknek az a hatásuk, hogy csökkentik az adózóra háruló adózási hatásokat. Ennek eredményeképp a tagállamok gyakran azt tapasztalják, hogy adóbevételeik jelentősen csökkennek. Emellett a tagállamokon belül és a tagállamok között egyre nagyobb az eltérés a társaságiadó-alap tekintetében, jóllehet, az egyenlő adózás elvének betartása kulcsfontosságú. Ez pedig megakadályozza, hogy a tagállamok növekedésbarát adópolitikákat alkalmazzanak. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tagállamok adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak az adókijátszást és az adókikerülést megkönnyítő konstrukciókról. Az ilyen információk alapján az érintett hatóságok képesek lesznek arra, hogy időben reagáljanak a káros adózási gyakorlatokra, és jogszabályok életbe léptetésével vagy megfelelő kockázatértékelések, valamint adóellenőrzések elvégzésével megszüntessék a kiskapukat. Azonban a jelentett adókonstrukciókra vonatkozóan az adóhatóságoktól érkező válasz hiánya nem értelmezhető a hatóságok általi hallgatólagos engedélyként. A jelentési formáknak tömörnek és felhasználóbarátnak kell lenniük annak elkerülése érdekében, hogy az ezen irányelv által termelt információhalmaz mennyiségénél fogva megakadályozza a jelentett konstrukciókra irányuló érdemi fellépéseket.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Tekintve, hogy a legtöbb potenciálisan agresszív adótervezési módszer egyszerre több joghatóságot érint, az ilyen módszerekre vonatkozó információk közlése további pozitív eredménnyel jár majd abban az esetben, ha az ilyen információkat ki is cserélik egymás között a tagállamok. Az adóhatóságok közötti automatikus információcsere különösen fontos ahhoz, hogy e hatóságok a tudomására jussanak a szükséges információknak, amelyek alapján felléphetnek, amennyiben agresszív adózási gyakorlatokat tapasztalnak.
(3)  Tekintve, hogy a legtöbb potenciálisan agresszív adótervezési módszer egyszerre több joghatóságot érint, az ilyen módszerekre vonatkozó információk közlése további pozitív eredménnyel jár majd abban az esetben, ha az ilyen információkat ki is cserélik egymás között a tagállamok. Az adóhatóságok közötti automatikus információcsere, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozó pénzügyi információs egységekkel való együttműködés biztosítása különösen fontos ahhoz, hogy e hatóságok a tudomására jussanak a szükséges információknak, amelyek alapján felléphetnek, amennyiben agresszív adózási gyakorlatokat tapasztalnak. A tagállamokat azonban arra kell ösztönözni, hogy hasonló adatközlési követelményeket dolgozzanak ki az olyan konstrukciók tekintetében, amelyek csak a saját joghatóságukban léteznek.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Felismerve, hogy a gazdasági tevékenységek kifejtésének átlátható keretei hozzájárulhatnak a belső piacon az adókikerülés és adókijátszás visszaszorításához, a Bizottság feladatul kapta, hogy az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) tervének 12. fellépésével összhangban kezdeményezéseket dolgozzon ki a potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás tekintetében. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament az esetlegesen adókikerüléshez és adókijátszáshoz vezető konstrukciókban segítséget nyújtó köztes szereplők elleni szigorúbb intézkedésekre szólított fel.
(4)  Felismerve, hogy a gazdasági tevékenységek kifejtésének átlátható keretei hozzájárulhatnak a belső piacon az adókikerülés és adókijátszás visszaszorításához, a Bizottság feladatul kapta, hogy az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) tervének 12. fellépésével összhangban kezdeményezéseket dolgozzon ki a potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás tekintetében. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament bizonyította a köztes szereplők adórendszerekkel kapcsolatos tanácsadásban, illetve azok létrehozásában és kezelésében betöltött fontos szerepére, és az esetlegesen adókikerüléshez és adókijátszáshoz vezető konstrukciókban segítséget nyújtó köztes szereplők elleni szigorúbb intézkedésekre szólított fel.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Fontos emlékeztetni arra, hogy úgy tűnik, bizonyos pénzügyi közvetítők és más adótanácsadók aktívan segítették ügyfeleiket pénzük külföldön való elrejtésében. Továbbá, jóllehet a 2014/107/EU tanácsi irányelv27 által bevezetett közös jelentéstételi standard jelentős lépést jelent az Unión belüli átlátható adózási keretek megteremtése felé, legalábbis a számlainformációk tekintetében, azt még tovább lehet fejleszteni.
(5)  Fontos emlékeztetni arra, hogy bizonyos pénzügyi közvetítők és más adótanácsadók, valamint könyvvizsgálók aktívan segítették ügyfeleiket pénzük külföldön való elrejtésében. Továbbá, jóllehet a 2014/107/EU tanácsi irányelv27 által bevezetett közös jelentéstételi standard jelentős lépést jelent az Unión belüli átlátható adózási keretek megteremtése felé, legalábbis a számlainformációk tekintetében, azt még tovább lehet fejleszteni. Ennek megfelelően továbbá fejleszteni kell a tagállamoknak a beérkező számlainformációk feldolgozására való kapacitását, valamint szükség szerint növelni kell, illetve megfelelő szinten kell tartani az adóhatóságok pénzügyi, emberi és számítástechnikai erőforrásait.
_________________
_________________
27 A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).
27 A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti az egyenlő adójogi bánásmóddal jellemezhető belső piaci környezet megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek fényében a köztes szereplők azon kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat tájékoztassák az adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló módszerekről, újabb lépést fog jelenteni a helyes irányba. A még átfogóbb szakpolitika kialakítása céljából a második fontos lépés az lenne, ha az adatközlést követően az adóhatóságok megosztanák az információkat a más tagállambeli adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések várhatóan a közös jelentéstételi standard hatékonyságát is növelni fogják. Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz szükséges mennyiségű információhoz, hogy nyomon követhesse ezen irányelv megfelelő működését. Ez az információkhoz való bizottsági hozzáférés nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.
(6)  A határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti az egyenlő adójogi bánásmóddal jellemezhető belső piaci környezet megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek fényében a köztes szereplők, a könyvvizsgálók és adott esetben az adózók azon kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat tájékoztassák az adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló módszerekről, a helyes irányba tett szükséges lépést jelentené. A még átfogóbb szakpolitika kialakítása céljából a második fontos lépés az lenne, ha az adatközlést követően az adóhatóságok automatikusan megosztanák az információkat a más tagállambeli adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések várhatóan a közös jelentéstételi standard hatékonyságát is növelni fogják. Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz szükséges releváns információhoz, hogy nyomon követhesse ezen irányelv megfelelő működését, és teljesíthesse a versenypolitikában előírt feladatait. Ez az információkhoz való bizottsági hozzáférés nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak. Végül a köztes szereplők és az adózók jogbiztonságának fokozása érdekében a Bizottságnak közzé kell tennie az esetlegesen adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló bejelentett konstrukciók listáját anélkül, hogy bármilyen utalást tenne a köztes szereplőre vagy az adózóra.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás nagyobb eséllyel fog a szándék szerinti elrettentő hatással járni, amennyiben a lényeges információk már egy korai szakaszban, azaz már a közölt módszerek tényleges végrehajtása előtt az adóhatóság tudomására jutnak. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség az adózókra hárul, gyakorlati szempontból megfelelőbb a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás kötelezettségét egy kissé későbbi szakaszra előírni, mivel az adózók kezdetben esetleg nem ismerik fel az érintett módszerek természetét. A tagállami közigazgatási szervek feladatának megkönnyítése érdekében az e módszerekre vonatkozó automatikus információcserére negyedévente kerülhetne sor.
(7)  A határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás nagyobb eséllyel fog a szándék szerinti elrettentő hatással járni, amennyiben a lényeges információk már egy korai szakaszban, azaz már a közölt módszerek tényleges végrehajtása előtt az adóhatóság tudomására jutnak. Emellett megfelelő szankciókat kell bevezetni e konstrukciók megelőzése és visszaszorítása érdekében. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség az adózókra hárul, gyakorlati szempontból megfelelőbb a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás kötelezettségét egy kissé későbbi szakaszra előírni. A tagállami közigazgatási szervek feladatának megkönnyítése érdekében az e módszerekre vonatkozó automatikus információcserére negyedévente kerülhetne sor.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   A szellemitulajdon-jogoknak a nagyvállalatok üzleti modelljeiben és adószerkezeteiben betöltött egyre nagyobb szerepe és jelentősége is rámutat arra, hogy sürgősen hatékonyabbá kell tenni az adókikerülési konstrukciókra vonatkozó információcserét, tekintettel a számos egyszerű lehetőségre, amelyet a nem anyagi javakkal kapcsolatos jogok biztosítanak a nyereség mesterséges átruházására.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)   A főbb multinacionális vállalatcsoportok pénzügyeiről szóló átfogó, nyilvános és országonkénti jelentéstétel hiánya hozzájárult az offshore struktúrákra vonatkozó összesített adatok megbízhatatlanságához, amit az is mutat, hogy a közelmúltbeli magas profilú adókikerülési struktúrák közül sok nem szerepel a kereskedelmi vállalatok pénzügyi számláit tartalmazó meglévő adatbázisokban. E statisztikai hiányosságok hátráltatják az adóhatóságok kísérleteit arra, hogy kockázatelemzéseket végezzenek a kockázatot jelentő joghatóságokról, és hangsúlyozzák az adótervezési struktúrákról szóló információk fokozott cseréjének szükségességét.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)   Tekintve, hogy a jogszabály elsődleges célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása, döntő jelentőségű, hogy az uniós szintű szabályozás ne haladja meg a kitűzött cél eléréséhez szükséges szintet. Ezért az adatközlési kötelezettségre vonatkozó közös szabályokat a határokon átnyúló helyzetekre kell korlátozni, tehát az olyanokra, amelyek vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintenek. E körülmények között a belső piac működésére gyakorolt esetleges hatás miatt, a helyzet nemzeti szinten való kezelése helyett indokolt a közös szabályrendszer bevezetése.
(10)   Tekintve, hogy a jogszabály elsődleges célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása, valamint az adókijátszás és az adókikerülés korlátozása, döntő jelentőségű, hogy az uniós szintű szabályozás ne haladja meg a kitűzött cél eléréséhez szükséges szintet. Ezért az adatközlési kötelezettségre vonatkozó közös szabályokat a határokon átnyúló helyzetekre kell korlátozni, tehát az olyanokra, amelyek vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintenek. E körülmények között a belső piac működésére gyakorolt esetleges hatás miatt, a helyzet nemzeti szinten való kezelése helyett indokolt a közös szabályrendszer bevezetése. Amennyiben egy tagállam további hasonló jellegű nemzeti jelentéstételi intézkedéseket hajt végre, a további gyűjtött információkat – amennyiben relevánsak – meg kell osztania a többi tagállammal.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   Mivel nem minden tagállam érezhet késztetést hatékony szankciók kidolgozására és végrehajtására, illetve ezen irányelv tagállamok közötti egységes végrehajtása érdekében az adóhatóságok közötti információcserének automatikusnak kell lennie a kiszabott szankciók tekintetében is, valamint azokban az esetekben, amikor egy tagállam nem vetett ki szankciót.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Annak érdekében, hogy ez az irányelv eredményesebb lehessen, a tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogy e szankciók arányosak legyenek, és visszatartó erővel bírjanak.
(13)  Annak érdekében, hogy ez az irányelv eredményesebb lehessen, a tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók – beleértve a pénzügyi szankciókat – azonnali gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogy e szankciók hatékonyak és arányosak legyenek, továbbá visszatartó erővel bírjanak. A tagállamoknak továbbítaniuk kell a Bizottságnak és közzé kell tenniük azon köztes szereplők és adózók listáját, akikre a jelen irányelv szerinti szankciókat szabtak ki, beleértve a nevüket, a nemzetiségüket és a lakóhelyüket.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Ezen irányelv nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogalkotási aktusokat fogadjon el az ismertetőjegyek naprakésszé tételével kapcsolatosan annak érdekében, hogy a potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon friss információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer, az ismertetőjegyek listájába felvegyen ilyen konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat.
(14)  Ezen irányelv nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogalkotási aktusokat fogadjon el az ismertetőjegyek naprakésszé tételével kapcsolatosan. A Bizottságnak kétévente közzé kell tennie az agresszív adótervezés fogalmát kimerítő ismertetőjegyek listájának aktualizált tervezetét azért, hogy szerepeltessen benne az adókijátszással és az adókikerüléssel kapcsolatos minden olyan új vagy módosított jogellenes gyakorlatot, amelyet az előző aktualizálás közzététele óta azonosítottak, és a tervezet közzététele után négy hónappal hatályba kell léptetnie azt.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)   Az ismertetőjegyek egységes használatának és értelmezésének biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeresen nyomon kell követnie az adóhatóságok tevékenységeit ezen irányelvnek megfelelően.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Mivel ezen irányelv célja – azaz a belső piac működésének a határokon átnyúló, agresszív adótervezési módszerek alkalmazásától való elrettentés révén történő javítása – nem érhető el megfelelően az egyes tagállamok önálló és összehangolatlan fellépésével, ezzel szemben uniós szinten inkább megvalósítható, mivel olyan konstrukciókat vesz célba, amelyeket a piac különböző nemzeti adózási szabályok közötti interakcióból eredő elégtelenségeinek kihasználására dolgoztak ki, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel különösen arra, hogy a vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintő, határokon átnyúló vonatkozással rendelkező módszerekre korlátozódik.
(18)  Mivel ezen irányelv célja – azaz az adókijátszás és az adókikerülés államháztartásra gyakorolt katasztrofális hatásainak jelentős csökkentése, valamint a belső piac működésének a határokon átnyúló, agresszív adótervezési módszerek alkalmazásától való elrettentés révén történő javítása – nem érhető el megfelelően az egyes tagállamok önálló és összehangolatlan fellépésével, ezzel szemben uniós szinten inkább megvalósítható, mivel olyan konstrukciókat vesz célba, amelyeket a piac különböző nemzeti adózási szabályok közötti interakcióból eredő elégtelenségeinek kihasználására dolgoztak ki, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel különösen arra, hogy a vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintő, határokon átnyúló vonatkozással rendelkező módszerekre korlátozódik.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 18 pont – c pont
c)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat tevékenységet az ott található állandó telephelyén keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;
c)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat üzleti tevékenységet az ott található állandó telephelyén vagy bármilyen ellenőrzött külföldi társaságon keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 18 pont – d pont
d)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat tevékenységet egy nem ott található állandó telephelyén keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;
d)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője egy másik joghatóságban folytat üzleti tevékenységet anélkül, hogy abban a joghatóságban adófizetési kötelezettsége keletkezne;
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 20 pont
20.  »ismertetőjegy«: a konstrukciónak vagy konstrukciósorozatnak olyan tipikus jellemzője vagy eleme, amely a IV. mellékletben szereplő jegyzékben szerepel.
20.  »ismertetőjegy«: olyan konstrukció vagy konstrukciósorozat, amely a IV. mellékletben szereplő jegyzékben szerepel.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 23 pont – c a pont (új)
ca)  egy adózó egy másik adózó tényleges tulajdonosa az (EU) 2015/849 irányelv értelmében.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ügyfeleik pénzügyi kimutatásainak ellenőrzése során a könyvvizsgálókra azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik, amennyiben tudomására jut, hogy a vizsgált szerv vagy a köztes szereplő esetlegesen megsérti e cikk azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos előírásait. Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a könyvvizsgálók a könyvvizsgálói jelentésük közzétételének napjától számítva 10 munkanapon belül értesítsék az illetékes hatóságokat az ilyen jogsértésekről.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Minden tagállam meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplőknek felmentést adjon az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióra vagy ilyen konstrukciók sorozatára vonatkozó információk bejelentése alól, amennyiben e köztes szereplők az adott tagállam nemzeti joga alapján ügyvédi titoktartási kötelezettségre hivatkozhatnak. Ilyen esetben az érintett konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra vonatkozó információk bejelentése az adózó kötelezettsége, a köztes szereplőnek pedig tájékoztatnia kell az adózót arról, hogy a titoktartási kötelezettség miatt ráhárul e kötelezettség.
(2)  Adott esetben minden tagállam meghozhatja az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplőknek felmentést adjon az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióra vagy ilyen konstrukciók sorozatára vonatkozó információk bejelentése alól, amennyiben e köztes szereplők az adott tagállam nemzeti joga alapján ügyvédi titoktartási kötelezettségre hivatkozhatnak. Ilyen esetben az érintett konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra vonatkozó információk bejelentése az adózó kötelezettsége, a köztes szereplőnek pedig írásban tájékoztatnia kell az adózót arról, hogy a titoktartási kötelezettség miatt ráhárul e kötelezettség, megőrizve az adózó által aláírt átvételi elismervényt. Az adózó 10 munkanapon belül jelenti az illetékes adóhatóságoknak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióról vagy konstrukciósorozatról szóló információkat.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 4 bekezdés
(4)  Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplők és az adózók bejelentsék az azon, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat, amelyeket [a Tanács politikai megállapodásának kelte] és 2018. december 31. között hajtottak végre. A köztes szereplőknek, illetve adott esetben az adózóknak az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat 2019. március 31-ig kell bejelenteniük.
(4)  Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplők, a könyvvizsgálók és az adózók bejelentsék az azon, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat, amelyek ... [ezen irányelv hatálybalépésének napja] -án/én érvényesek, és amelyek azt követően lépnek hatályba.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az egyes tagállamok meghozzák az ezen irányelv által biztosított információcsere révén közzétett adókonstrukciók értékeléséhez, valamint az ehhez szükséges erőforrások adóhatóságaik rendelkezésére bocsátásához szükséges intézkedéseket.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 6 bekezdés – a pont
a)  A köztes szereplők és az adózó azonosítása, ideértve nevüket, adóügyi illetőségüket és az adóazonosító számot, valamint adott esetben azok a személyek, akik a köztes szereplővel vagy az adóalannyal kapcsolt vállalkozások;
a)  A köztes szereplők vagy adott esetben a könyvvizsgálók és az adózó azonosítása, ideértve nevüket, állampolgárságukat, adóügyi illetőségüket és az adóazonosító számot, valamint adott esetben azok a személyek, akik a köztes szereplővel vagy az adóalannyal kapcsolt vállalkozások;
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 6 bekezdés – c pont
c)  az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat tartalmi összefoglalása, amelynek keretében utalni kell a közismert nevére, amennyiben van ilyen, valamint leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről vagy konstrukciókról, de csupán általános fogalmak használatával, anélkül hogy a leírás kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai titok, kereskedelmi eljárás, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet;
c)  az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat tartalmi összefoglalása, amelynek keretében utalni kell a közismert nevére, amennyiben van ilyen, valamint leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről vagy konstrukciókról, de csupán általános fogalmak használatával, anélkül hogy a leírás szellemi tulajdon, gazdasági vagy szakmai titok, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet;
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 6 bekezdés – d pont
d)  az az időpont, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció, vagy az ilyen konstrukciók sorozatának első lépése megkezdődik vagy megkezdődött;
d)  az a kezdő időpont, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció, vagy az ilyen konstrukciók sorozatának első lépése megkezdődik;
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 6 bekezdés – e pont
e)  adott esetben azon nemzeti adórendelkezések, amelyek alkalmazása adóelőnyt jelent;
e)  adott esetben azon nemzeti adórendelkezések, amelyek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó konstrukció vagy konstrukciósorozat alapját képezi;
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 6 bekezdés – h pont
h)  azon más tagállambeli személyek megnevezése – ha vannak ilyenek –, amelyeket az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat valószínűleg érint, azoknak a tagállamoknak a megjelölésével, amelyekhez az érintett köztes személyek vagy adózók kapcsolódnak.
h)  azon más tagállambeli személyek megnevezése – ha vannak ilyenek –, amelyeket az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat valószínűleg érint, azoknak a tagállamoknak a megjelölésével, amelyekhez az érintett köztes személyek, könyvvizsgálók vagy adózók kapcsolódnak.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 7 bekezdés
(7)  Az e cikk (5) bekezdésében említett információcsere elősegítése érdekében a Bizottság meghozza az e cikk végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedéseket, ideértve a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részeként – az e cikk (6) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló intézkedéseket is.
(7)  Az e cikk (5) bekezdésében említett információcsere elősegítése érdekében a Bizottság meghozza az e cikk végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedéseket, ideértve a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részeként – az e cikk (6) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló intézkedéseket is, továbbá elégséges erőforrásokat biztosít e cikk végrehajtásához.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2011/16/EU irányelv
8 aaa cikk – 8 bekezdés
(8)  A Bizottság nem kap hozzáférést a (6) bekezdés a), c) és h) pontjában említett információkhoz.
(8)  A Bizottság hozzáférést kap a (6) bekezdés b), c), d), e), f) és g) pontjában említett információkhoz. A Bizottság közzéteszi a határokon átnyúló bejelentett konstrukciók listáját, anélkül, hogy bármilyen utalást tenne az érintett köztes szereplőre vagy az adózóra.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2011/16/EU irányelv
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
Az ezen irányelv 8a. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2017. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos tagállami szintű központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.
Az ezen irányelv 8a. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2017. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozva a hozzáférést, az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2011/16/EU irányelv
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
Az ezen irányelv 8aaa. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2018. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos tagállami szintű központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.
Az ezen irányelv 8aaa. cikkében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2018. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozva a hozzáférést, az említett cikk keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít. Továbbá, a 8., 8a. és 8aa. cikk értelmében kicserélt információk a központi adattárban is hozzáférhetők, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozott hozzáféréssel.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2011/16/EU irányelv
21 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzáféréssel kell rendelkeznie az adattárban rögzített információkhoz. Az adattárban rögzített információkhoz továbbá – a 8a. cikk (8) bekezdése és a 8aaa. cikk (8) bekezdése szerinti korlátok között – a Bizottságnak is hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Bizottság a szükséges gyakorlati intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.
Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának és a Bizottságnak hozzáféréssel kell rendelkeznie az adattárban rögzített információkhoz. A Bizottság a szükséges gyakorlati intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2011/16/EU irányelv
23 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a., a 8aa. és a 8aaa. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni..
(3)  A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., 8a., 8aa. és 8aaa. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról; a kicserélt információk minőségéről és mennyiségéről; és az információk tükrében a szabályozási keretben felfedezett kiskapuk alapján javasolt és végrehajtott jogalkotási változtatásokról. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni. Ezen értékelések alapján a Bizottság jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a meglévő jogszabályok kiskapuinak megszüntetése érdekében.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
2011/16/EU irányelv
23 cikk – 3 a bekezdés (új)
5a.  A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tagállamok közlik a Bizottsággal a IV. mellékletben meghatározott, közzétett konstrukciók vagy konstrukciósorozatok számát, bemutatva e konstrukciókat, közölve az e konstrukciók előnyeit élvező adózók állampolgárságát, valamint az ilyen konstrukciókat közlő köztes szereplőkre vagy adózókra kivetett szankciók számát és mértékét. A Bizottság évente jelentést tesz közzé ezen információkról.”
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
2011/16/EU irányelv
23 cikk – 3 b bekezdés (új)
5b.  A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A tagállamok évente a Bizottság rendelkezésére bocsátják azon határokon átnyúló konstrukciók listáját, amelyek az illetékes adóhatóság szerint megfelelnek ezen irányelvnek.”
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2011/16/EU irányelv
23aa cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosítsa a IV. mellékletet annak érdekében, hogy az ismertetőjegyek listájába felvegyen potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat, az ilyen konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon naprakész információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosítsa a IV. mellékletet annak érdekében, hogy az ismertetőjegyek listájába felvegyen potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat, az ilyen konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon naprakész információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer. A Bizottság kétévente fogadja el e felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az új vagy módosított adókijátszási és adókikerülési gyakorlatokról rendelkezésre álló információk alapján, és tervezet formájában közzéteszi az új kritériumokat négy hónappal azok hatálybalépése előtt.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2011/16/EU irányelv
25 a cikk – 1 bekezdés
A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. és a 8aaa. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. és a 8aaa. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A Bizottság irányadó jellegű táblázatot tehet közzé a szankciókra vonatkozóan.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2011/16/EU irányelv
26 a cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   A Bizottság ... [három évvel ezen irányelv hatálybalépését követően] -ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet
2011/16/EU irányelv
IV melléklet – A fő előny vizsgálatára irányuló teszt – 1 bekezdés
A teszt keretében akkor tekinthető úgy, hogy egy konstrukció vagy konstrukciósorozat fő előnye adóelőny elérése, ha megállapítható, hogy az előnyt az az eredmény képezi, amely az adott konstrukció vagy konstrukciósorozat megvalósítása nyomán, ezen belül a konstrukció vagy konstrukciósorozat sajátos felépítésének kihasználásával érhető el.
A teszt keretében akkor tekinthető úgy, hogy egy konstrukció vagy konstrukciósorozat egyik fő előnye adóelőny elérése, ha megállapítható, hogy az előnyt az az eredmény képezi, amely az adott konstrukció vagy konstrukciósorozat megvalósítása nyomán, ezen belül a konstrukció vagy konstrukciósorozat sajátos felépítésének kihasználásával érhető el.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0310.

Utolsó frissítés: 2018. október 1.Jogi nyilatkozat