Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0138(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0016/2018

Teksty złożone :

A8-0016/2018

Debaty :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0050

Teksty przyjęte
PDF 602kWORD 65k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0335),

–  uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0195/2017),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r.(1) w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0016/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Państwom członkowskim jest coraz trudniej chronić swoje krajowe bazy podatkowe przed erozją, gdyż struktury planowania podatkowego stały się szczególnie wyrafinowane i często wykorzystują zwiększoną mobilność zarówno kapitału, jak i osób w obrębie rynku wewnętrznego. Struktury te bazują zazwyczaj na uzgodnieniach, które obejmują różne jurysdykcje i powodują przenoszenie dochodów podlegających opodatkowaniu do korzystniejszych systemów podatkowych lub zmniejszanie całkowitego poziomu zobowiązań podatnika. W rezultacie państwa członkowskie często doświadczają znacznego obniżenia dochodów podatkowych, co utrudnia im stosowanie polityki podatkowej sprzyjającej wzrostowi. Dlatego zasadnicze znaczenie ma to, aby organy podatkowe państw członkowskich uzyskiwały pełne i istotne informacje dotyczące uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego. Takie informacje umożliwiłyby tym organom szybką reakcję na szkodliwe praktyki podatkowe i eliminację luk prawnych poprzez wprowadzenie przepisów krajowych lub przeprowadzenie odpowiednich ocen ryzyka i kontroli podatkowych.
(2)  Państwom członkowskim jest coraz trudniej chronić swoje krajowe bazy podatkowe przed erozją, gdyż agresywne i złożone struktury planowania podatkowego stały się szczególnie wyrafinowane i często wykorzystują zwiększoną mobilność zarówno kapitału, jak i osób w obrębie rynku wewnętrznego. Struktury te bazują zazwyczaj na uzgodnieniach, które obejmują różne jurysdykcje i powodują przenoszenie podlegających opodatkowaniu dochodów przedsiębiorstw i osób indywidualnych do korzystniejszych systemów podatkowych lub systemów ograniczających incydencję podatkową w stosunku do podatnika. W rezultacie państwa członkowskie często doświadczają znacznego obniżenia dochodów podatkowych. Rośnie ponadto rozpiętość stawek podatku od osób prawnych w państwach członkowskich i między państwami członkowskimi, dlatego istotne jest, aby nie naruszać zasady równości podatkowej. Utrudnia to państwom członkowskim stosowanie polityki podatkowej sprzyjającej wzrostowi. Dlatego zasadnicze znaczenie ma to, aby organy podatkowe państw członkowskich uzyskiwały pełne i istotne informacje dotyczące uzgodnień ułatwiających unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania. Takie informacje umożliwiłyby tym organom szybką reakcję na szkodliwe praktyki podatkowe i eliminację luk prawnych poprzez wprowadzenie przepisów krajowych lub przeprowadzenie odpowiednich ocen ryzyka i kontroli podatkowych. Brak reakcji ze strony organów podatkowych na temat raportowanych rozwiązań nie powinien jednak być interpretowany jako domniemane zezwolenie. Formaty raportowania powinny być zwięzłe i przyjazne dla użytkownika, tak aby ilość informacji potencjalnie generowanych na mocy niniejszej dyrektywy nie utrudniała sensownego działania w kwestii raportowanych rozwiązań.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Mając na uwadze, że większość uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego obejmuje więcej niż jedną jurysdykcję, ujawnianie informacji dotyczących tych uzgodnień przynosiłoby dodatkowe pozytywne skutki w przypadku wymiany informacji również między państwami członkowskimi. Automatyczna wymiana informacji między organami podatkowymi ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla zapewnienia tym organom niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie działań w przypadku stwierdzenia agresywnych praktyk podatkowych.
(3)  Mając na uwadze, że większość uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego obejmuje więcej niż jedną jurysdykcję, ujawnianie informacji dotyczących tych uzgodnień przynosiłoby dodatkowe pozytywne skutki w przypadku wymiany informacji również między państwami członkowskimi. Automatyczna wymiana informacji między organami podatkowymi i zapewnienie koordynacji między jednostkami analityki finansowej zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla zapewnienia tym organom niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie działań w przypadku stwierdzenia agresywnych praktyk podatkowych. Należy jednak zachęcić państwa członkowskie do ustanowienia podobnych wymogów dotyczących ujawniania uzgodnień istniejących wyłącznie w ich jurysdykcji.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Mając na uwadze, że przejrzyste ramy dla rozwijania działalności gospodarczej mogłyby przyczynić się do zahamowania zjawiska unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania na rynku wewnętrznym, Komisja została wezwana do podjęcia inicjatyw w sprawie obowiązkowego ujawniania uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego zgodnie z działaniem 12 w ramach inicjatywy OECD dotyczącej erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków (BEPS). W tym kontekście Parlament Europejski wezwał do zastosowania surowszych środków wobec pośredników, którzy pomagają w uzgodnieniach mogących prowadzić do unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.
(4)  Mając na uwadze, że przejrzyste ramy dla rozwijania działalności gospodarczej mogłyby przyczynić się do zahamowania zjawiska unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania na rynku wewnętrznym, Komisja została wezwana do podjęcia inicjatyw w sprawie obowiązkowego ujawniania uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego zgodnie z działaniem 12 w ramach inicjatywy OECD dotyczącej erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków (BEPS). W tym kontekście Parlament Europejski ukazał kluczową rolę pośredników w doradzaniu w kwestii rozwiązań podatkowych, w ich tworzeniu i w zarządzaniu nimi oraz wezwał do zastosowania surowszych środków wobec pośredników, którzy pomagają w uzgodnieniach mogących prowadzić do unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Należy wspomnieć, że niektórzy pośrednicy finansowi i inni dostawcy usług doradztwa podatkowego wydawali się aktywnie pomagać swoim klientom w ukrywaniu pieniędzy w rajach podatkowych. Ponadto, chociaż wspólny standard do wymiany informacji wprowadzony dyrektywą Rady 2014/107/UE27 stanowi znaczący krok naprzód w tworzeniu przejrzystych ram podatkowych w Unii, przynajmniej w zakresie informacji finansowych, nadal istnieją możliwości poprawy.
(5)  Należy wspomnieć, że niektórzy pośrednicy finansowi i inni dostawcy usług doradztwa podatkowego oraz biegli rewidenci aktywnie pomagali swoim klientom w ukrywaniu pieniędzy w rajach podatkowych. Ponadto, chociaż wspólny standard do wymiany informacji wprowadzony dyrektywą Rady 2014/107/UE27 stanowi znaczący krok naprzód w tworzeniu przejrzystych ram podatkowych w Unii, przynajmniej w zakresie informacji finansowych, nadal istnieją możliwości poprawy. Ponadto należy odpowiednio zwiększyć zdolność państw członkowskich do przetwarzania pokaźnych ilości otrzymywanych informacji finansowych oraz – w razie potrzeby – pomnożyć finansowe, kadrowe i informatyczne zasoby organów podatkowych i utrzymywać je na odpowiednim poziomie.
_________________
_________________
27 Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 1).
27 Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 1).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Ujawnianie uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego o wymiarze transgranicznym może skutecznie wesprzeć wysiłki na rzecz stworzenia sprawiedliwych warunków opodatkowania na rynku wewnętrznym. W tym kontekście zobowiązanie pośredników do informowania organów podatkowych o określonych uzgodnieniach transgranicznych, które mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane do celów unikania opodatkowania, stanowiłoby krok w dobrym kierunku. Aby zapewnić bardziej kompleksowe podejście, na drugim etapie – po ujawnieniu informacji – należałoby zadbać o to, aby organy podatkowe dzieliły się uzyskanymi informacjami ze swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich. Takie ustalenia powinny również zwiększyć skuteczność wspólnego standardu do wymiany informacji. Ponadto zasadnicze znaczenie ma przyznanie Komisji dostępu do wystarczającej ilości informacji, aby mogła monitorować prawidłowe działanie niniejszej dyrektywy. Dostęp Komisji do informacji nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku zgłaszania Komisji każdego przypadku pomocy państwa.
(6)  Ujawnianie uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego o wymiarze transgranicznym może skutecznie wesprzeć wysiłki na rzecz stworzenia sprawiedliwych warunków opodatkowania na rynku wewnętrznym. W tym kontekście zobowiązanie pośredników, biegłych rewidentów oraz, w stosownych przypadkach, podatników do informowania organów podatkowych o określonych uzgodnieniach transgranicznych, które mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane do celów unikania opodatkowania, stanowiłoby konieczny krok w dobrym kierunku. Aby zapewnić bardziej kompleksowe podejście, na drugim etapie – po ujawnieniu informacji – należałoby zadbać o to, aby organy podatkowe automatycznie dzieliły się uzyskanymi informacjami ze swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich. Takie ustalenia powinny również zwiększyć skuteczność wspólnego standardu do wymiany informacji. Ponadto zasadnicze znaczenie ma przyznanie Komisji dostępu do istotnych informacji, aby mogła monitorować prawidłowe działanie niniejszej dyrektywy i wypełniać swoje zadania związane z polityką konkurencji. Dostęp Komisji do informacji nie zwalnia państw członkowskich z obowiązku zgłaszania Komisji każdego przypadku pomocy państwa. Ponadto w celu zwiększenia pewności prawa z myślą o pośrednikach i podatnikach Komisja powinna opublikować wykaz raportowanych transgranicznych uzgodnień podatkowych, które mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane do celów unikania opodatkowania, bez odniesień do pośrednika lub podatnika.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Uznaje się, że osiągnięcie zamierzonego odstraszającego efektu ujawniania informacji na temat transgranicznych uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego byłoby bardziej prawdopodobne, gdyby odpowiednie informacje docierały do organów podatkowych na wczesnym etapie, czyli zanim ujawnione uzgodnienia zostaną wprowadzone w życie. W przypadkach przeniesienia obowiązku ujawniania informacji na podatników wskazane byłoby wyznaczenie nieco dłuższego terminu na wypełnienie obowiązku ujawniania transgranicznych uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego, ponieważ podatnicy mogą nie być świadomi charakteru tych uzgodnień od samego początku. W celu ułatwienia zadania organom państw członkowskich kolejne automatyczne wymiany informacji dotyczących tych uzgodnień mogłyby odbywać się co kwartał.
(7)  Uznaje się, że osiągnięcie zamierzonego odstraszającego efektu ujawniania informacji na temat transgranicznych uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego byłoby bardziej prawdopodobne, gdyby odpowiednie informacje docierały do organów podatkowych na wczesnym etapie, czyli zanim ujawnione uzgodnienia zostaną wprowadzone w życie. Ponadto należy przewidzieć nałożenie odpowiednich sankcji w celu zapobiegania tym uzgodnieniom i ich zwalczania. W przypadkach przeniesienia obowiązku ujawniania informacji na podatników wskazane byłoby wyznaczenie nieco dłuższego terminu na wypełnienie obowiązku ujawniania transgranicznych uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego. W celu ułatwienia zadania organom państw członkowskich kolejne automatyczne wymiany informacji dotyczących tych uzgodnień mogłyby odbywać się co kwartał.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Stale rosnąca rola i coraz większe znaczenie praw własności intelektualnej w modelach biznesowych i strukturach podatkowych wielkich korporacji jeszcze bardziej uwypukla pilny charakter wymiany informacji dotyczących uzgodnień służących uniknięciu opodatkowania, wziąwszy pod uwagę liczne przystępne możliwości, jakie oferuje stosowanie praw własności intelektualnej do celów sztucznego przenoszenia zysków.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)
(9b)   Brak kompleksowej, upublicznionej sprawozdawczości w podziale na kraje obejmującej istotne dane finansowe największych przedsiębiorstw wielonarodowych przyczynił się do niskiej wiarygodności zagregowanych danych dotyczących struktur offshore, na co wskazuje fakt, że wiele z niedawno nagłośnionych struktur służących uniknięciu opodatkowania jest niewidocznych w aktualnych bazach danych rachunków finansowych przedsiębiorstw. Te luki w statystykach utrudniają próby, jakie podejmują organy podatkowe na rzecz przeprowadzenia ocen ryzyka dotyczących jurysdykcji wysokiego ryzyka, oraz ukazują potrzebę szerszej wymiany informacji na temat struktur planowania podatkowego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  Uwzględniając fakt, że podstawowym celem takich przepisów powinno być zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zasadnicze znaczenie miałoby uregulowanie tych kwestii na poziomie unijnym tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego konieczne byłoby ograniczenie wszelkich wspólnych przepisów dotyczących ujawniania informacji do sytuacji transgranicznych, czyli takich, które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego albo państwa członkowskiego i państwa trzeciego. W takich okolicznościach, z uwagi na potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, można uzasadnić potrzebę wprowadzenia wspólnego zbioru przepisów zamiast pozostawienia tej kwestii w gestii państw członkowskich.
(10)  Uwzględniając fakt, że podstawowym celem takich przepisów powinno być zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz ograniczenie uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, zasadnicze znaczenie miałoby uregulowanie tych kwestii na poziomie unijnym tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego konieczne byłoby ograniczenie wszelkich wspólnych przepisów dotyczących ujawniania informacji do sytuacji transgranicznych, czyli takich, które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego albo państwa członkowskiego i państwa trzeciego. W takich okolicznościach, z uwagi na potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, uzasadniona jest potrzeba wprowadzenia wspólnego zbioru przepisów zamiast pozostawienia tej kwestii w gestii państw członkowskich. Jeżeli państwo członkowskie wdraża dalsze środki krajowe o podobnym charakterze dotyczące raportowania, w stosownym przypadku powinno podzielić się zebranymi dodatkowymi informacjami z innymi państwami członkowskimi.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Z uwagi na fakt, że nie wszystkie państwa członkowskie są skłonne do określania i wprowadzania skutecznych kar, a także w celu zapewnienia spójnego wdrażania niniejszej dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich wymiana informacji między organami podatkowymi na temat nakładania kar oraz sytuacji, w których państwo członkowskie odstąpiło od nałożenia kary, powinna również być automatyczna.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Aby zwiększyć skuteczność niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje za naruszenie przepisów krajowych wdrażających niniejszą dyrektywę i zapewnić, by sankcje te były stosowane w praktyce oraz były proporcjonalne i miały efekt odstraszający.
(13)  Aby zwiększyć skuteczność niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje za naruszenie przepisów krajowych wdrażających niniejszą dyrektywę i zapewnić, by sankcje te, w tym kary finansowe, były niezwłocznie stosowane w praktyce oraz były skuteczne, proporcjonalne i miały efekt odstraszający. Państwa członkowskie powinny przekazać Komisji oraz upublicznić wykaz pośredników i podatników, na których nałożono kary na mocy niniejszej dyrektywy, łącznie z nazwami lub imionami i nazwiskami, obywatelstwami i miejscami siedziby lub zamieszkania.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszej dyrektywy należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do aktualizacji cech rozpoznawczych w celu uwzględnienia w wykazie tych cech uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego lub szeregu takich uzgodnień na podstawie zaktualizowanych informacji dotyczących takich uzgodnień lub szeregu uzgodnień, które zostały pozyskane dzięki obowiązkowi ich ujawniania.
(14)  W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszej dyrektywy należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do aktualizacji cech rozpoznawczych. Co dwa lata Komisja powinna publikować projekt aktualizacji wykazu cech, które definiują agresywne planowanie podatkowe, w celu uwzględnienia wszelkich nowych lub zmienionych uzgodnień służących uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania zidentyfikowanych od czasu opublikowania poprzedniej aktualizacji i wprowadzić je w życie cztery miesiące po upublicznieniu projektu aktualizacji.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
(15a)   W celu zapewnienia jednolitego stosowania i interpretacji cech rozpoznawczych Komisja powinna regularnie monitorować działania organów podatkowych zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zniechęcenie do korzystania z transgranicznych uzgodnień z zakresu agresywnego planowania podatkowego nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające indywidualnie w sposób nieskoordynowany, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, ponieważ Unia podejmuje działania przeciwko systemom, które są opracowywane w celu potencjalnego wykorzystania nieskuteczności rynku wynikających z interakcji między różnymi krajowymi przepisami podatkowymi, i w związku z tym może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co konieczne do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza mając na uwadze, że jej zakres jest ograniczony do uzgodnień o wymiarze transgranicznym obejmujących albo więcej niż jedno państwo członkowskie, albo państwo członkowskie i państwo trzecie.
(18)  Cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie znaczące ograniczenie katastrofalnych skutków unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania na rachunkach publicznych oraz poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zniechęcenie do korzystania z transgranicznych uzgodnień z zakresu agresywnego planowania podatkowego nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające indywidualnie w sposób nieskoordynowany, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, ponieważ Unia podejmuje działania przeciwko systemom, które są opracowywane w celu potencjalnego wykorzystania nieskuteczności rynku wynikających z interakcji między różnymi krajowymi przepisami podatkowymi, i w związku z tym może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co konieczne do osiągnięcia tych celów, zwłaszcza mając na uwadze, że jej zakres jest ograniczony do uzgodnień o wymiarze transgranicznym obejmujących albo więcej niż jedno państwo członkowskie, albo państwo członkowskie i państwo trzecie.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 18 – litera c
c)  co najmniej jedna strona uzgodnienia lub szeregu uzgodnień prowadzi działalność gospodarczą w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji, a uzgodnienie lub szereg uzgodnień stanowią część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
c)  co najmniej jedna strona uzgodnienia lub szeregu uzgodnień prowadzi działalność gospodarczą w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu lub spółki zagranicznej kontrolowanej w dowolny sposób, zlokalizowanych w tej jurysdykcji, a uzgodnienie lub szereg uzgodnień stanowią część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 18 – litera d
d)  co najmniej jedna strona uzgodnienia lub szeregu uzgodnień prowadzi działalność gospodarczą w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu, który nie jest zlokalizowany w tej jurysdykcji, a uzgodnienie lub szereg uzgodnień stanowią część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
d)  co najmniej jedna strona uzgodnienia lub szeregu uzgodnień prowadzi działalność gospodarczą w innej jurysdykcji, przy czym nie podlega w tej jurysdykcji opodatkowaniu;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 20
20.  »cecha rozpoznawcza« oznacza typową właściwość lub typowy element uzgodnienia lub szeregu uzgodnień, które wymieniono w załączniku IV;
20.  »cecha rozpoznawcza« oznacza uzgodnienie lub szereg uzgodnień, które wymieniono w załączniku IV;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 23 – litera c a (nowa)
ca)  „podatnik” oznacza beneficjenta rzeczywistego innego podatnika w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/849.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 aaa – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Podczas przeprowadzania ustawowych kontroli sprawozdań swoich klientów biegłych rewidentów obowiązują wymogi w zakresie identyfikacji i ujawniania informacji dotyczących potencjalnego naruszenia przez badany podmiot lub jego pośredników obowiązków w zakresie identyfikacji i ujawniania informacji określonych w niniejszym artykule, z którymi biegły rewident się zapoznał. Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zobowiązania audytorów do przekazywania właściwym organom informacji o takich naruszeniach w terminie 10 dni roboczych, począwszy od następnego dnia po opublikowaniu sprawozdania z kontroli.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 aaa – ustęp 2 – akapit 1
2.  Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia pośrednikom prawa do uchylenia się od obowiązku zgłaszania raportowanych uzgodnień transgranicznych lub szeregu takich uzgodnień, jeżeli przysługuje im prawo do zachowania poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takich okolicznościach obowiązek przekazania informacji o takim uzgodnieniu lub szeregu uzgodnień spoczywa na podatniku, a pośrednicy mają obowiązek poinformować podatników o obowiązku wynikającym z tego prawa do zachowania poufności.
2.  Każde państwo członkowskie może, w stosownym przypadku, podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia pośrednikom prawa do uchylenia się od obowiązku zgłaszania raportowanych uzgodnień transgranicznych lub szeregu takich uzgodnień, jeżeli przysługuje im prawo do zachowania poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takich okolicznościach obowiązek przekazania informacji o takim uzgodnieniu lub szeregu uzgodnień spoczywa na podatniku, a pośrednicy mają obowiązek poinformować podatników na piśmie o obowiązku wynikającym z tego prawa do zachowania poufności, zachowując potwierdzenie odbioru podpisane przez podatnika. Podatnik przekazuje właściwym organom podatkowym informacje na temat raportowanych uzgodnień transgranicznych lub szeregu takich uzgodnień w ciągu 10 dni roboczych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 4
4.  Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zobligowania pośredników i podatników do przedkładania informacji na temat raportowanych uzgodnień transgranicznych, które zostały wdrożone w okresie od [daty porozumienia politycznego] do dnia 31 grudnia 2018 r. Pośrednicy lub podatnicy, w zależności od przypadku, przesyłają informacje dotyczące tych raportowanych uzgodnień transgranicznych do dnia 31 marca 2019 r.
4.  Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zobligowania pośredników, biegłych rewidentów i podatników do przedkładania informacji na temat raportowanych uzgodnień transgranicznych, które obowiązują w dniu... [date of entry into force of this Directive] i które wejdą w życie później.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 aaa – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do zbadania uzgodnień podatkowych ujawnionych w drodze wymiany informacji przewidzianej na podstawie niniejszej dyrektywy, a także udostępnia swoim organom podatkowym niezbędne zasoby.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 aaa – ustęp 6 – litera a
a)  określenie pośredników i podatników, w tym ich nazwę lub imię i nazwisko, rezydencję podatkową i numer identyfikacyjny podatnika (NIP), oraz, w stosownych przypadkach, osób będących przedsiębiorstwami powiązanymi z pośrednikiem lub podatnikiem;
a)  określenie pośredników lub – w stosownych przypadkach – biegłych rewidentów i podatników, w tym ich nazwę lub imię i nazwisko, obywatelstwo, rezydencję podatkową i numer identyfikacyjny podatnika (NIP), oraz, w stosownych przypadkach, osób będących przedsiębiorstwami powiązanymi z pośrednikiem lub podatnikiem;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 aaa – ustęp 6 – litera c
c)  streszczenie raportowanego uzgodnienia transgranicznego lub szeregu uzgodnień transgranicznych, w tym wskazanie nazwy, pod jaką to uzgodnienie funkcjonuje, jeżeli taka istnieje, oraz opis stosownej działalności gospodarczej lub uzgodnień sformułowany w sposób abstrakcyjny i nieprowadzący do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego, lub do ujawnienia informacji, które byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym;
c)  streszczenie raportowanego uzgodnienia transgranicznego lub szeregu uzgodnień transgranicznych, w tym wskazanie nazwy, pod jaką to uzgodnienie funkcjonuje, jeżeli taka istnieje, oraz opis stosownej działalności gospodarczej lub uzgodnień sformułowany w sposób abstrakcyjny i nieprowadzący do ujawnienia tajemnicy związanej z własnością intelektualną, tajemnicy przemysłowej lub zawodowej, lub do ujawnienia informacji, które byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 6 – litera d
d)  datę, w której ma się rozpocząć lub rozpoczęło się wdrażanie raportowanego uzgodnienia transgranicznego lub pierwszego działania w ramach szeregu takich uzgodnień;
d)  datę rozpoczęcia wdrażania raportowanego uzgodnienia transgranicznego lub pierwszego działania w ramach szeregu takich uzgodnień;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 6 – litera e
e)  w stosownych przypadkach – informacje dotyczące krajowych przepisów podatkowych, których stosowanie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej;
e)  w stosownych przypadkach – informacje dotyczące krajowych przepisów podatkowych będących podstawą raportowanych uzgodnień lub szeregu raportowanych uzgodnień;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 6 – litera h
h)  określenie wszelkich osób w ewentualnych innych państwach członkowskich, na które może mieć wpływ raportowane uzgodnienie transgraniczne lub szereg takich uzgodnień, ze wskazaniem państwa członkowskiego, z którym powiązany jest każdy taki pośrednik lub podatnik.
h)  określenie wszelkich osób w ewentualnych innych państwach członkowskich, na które może mieć wpływ raportowane uzgodnienie transgraniczne lub szereg takich uzgodnień, ze wskazaniem państwa członkowskiego, z którym powiązany jest każdy taki pośrednik, biegły rewident lub podatnik.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 7
7.  W celu ułatwienia wymiany informacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje ustalenia praktyczne niezbędne do wykonania przepisów niniejszego artykułu, w tym środki służące standaryzacji przekazywania informacji określonych w ust. 6 niniejszego artykułu, w ramach procedury ustanowienia standardowego formularza przewidzianego w art. 20 ust. 5.
7.  W celu ułatwienia wymiany informacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje ustalenia praktyczne i zapewnia wystarczające zasoby, niezbędne do wykonania przepisów niniejszego artykułu, w tym środki służące standaryzacji przekazywania informacji określonych w ust. 6 niniejszego artykułu, w ramach procedury ustanowienia standardowego formularza przewidzianego w art. 20 ust. 5.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8aaa – ustęp 8
8.  Komisja nie ma dostępu do informacji, o których mowa w ust. 6 lit. a), c) i h).
8.  Komisja ma dostęp do informacji, o których mowa w ust. 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g). Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz raportowanych uzgodnień transgranicznych, nie odnosząc się w żaden sposób do danego pośrednika lub podatnika.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1
Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja opracuje bezpieczną centralną bazę danych państw członkowskich w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, gdzie zapisywane będą informacje przekazywane na mocy art. 8a ust. 1 i 2 w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego we wskazanych ustępach, a także zapewni tej bazie danych wsparcie techniczne i logistyczne.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja opracuje bezpieczną centralną bazę danych państw członkowskich w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, do której dostęp będą miały wyłącznie państwa członkowskie i Komisja, gdzie zapisywane będą informacje przekazywane na mocy art. 8a ust. 1 i 2 w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego we wskazanych ustępach, a także zapewni tej bazie danych wsparcie techniczne i logistyczne
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 2
Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja opracuje bezpieczną centralną bazę danych państw członkowskich w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, gdzie zapisywane będą informacje przekazywane na mocy art. 8aaa ust. 5, 6 i 7 w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego we wskazanych ustępach, a także zapewni tej bazie danych wsparcie techniczne i logistyczne.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja opracuje bezpieczną centralną bazę danych w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, do której dostęp będą miały wyłącznie państwa członkowskie i Komisja, gdzie zapisywane będą informacje przekazywane na mocy art. 8aaa w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego w tym artykule, a także zapewni tej bazie danych wsparcie techniczne i logistyczne. Ponadto informacje wymieniane w ramach automatycznej wymiany informacji przewidzianej w art. 8, 8a i 8aa muszą być również dostępne za pośrednictwem centralnej bazy danych, do której dostęp będą miały wyłącznie państwa członkowskie i Komisja.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 3
Do informacji zapisanych w tej bazie danych dostęp mają właściwe organy wszystkich państw członkowskich. Komisja również ma dostęp do informacji zapisanych w tej bazie danych, jednakże w granicach wskazanych w art. 8a ust. 8 i art. 8aaa ust. 8. Komisja przyjmuje niezbędne ustalenia praktyczne zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Do informacji zapisanych w tej bazie danych dostęp mają właściwe organy wszystkich państw członkowskich i Komisja. Komisja przyjmuje niezbędne ustalenia praktyczne zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a, 8aa i 8aaa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a, 8aa i 8aaa; jakość i zakres wymienianych informacji; oraz zaproponowane lub wprowadzone zmiany ustawodawcze mające zaradzić zidentyfikowanym w oparciu o te informacje lukom w ramach regulacyjnych. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2. Na podstawie tych ocen Komisja przedstawia wnioski ustawodawcze w celu zlikwidowania luk prawnych w obowiązujących przepisach.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)
5a.  w art. 23 wprowadza się ustęp w brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie przekazują Komisji liczbę ujawnionych uzgodnień lub szeregu ujawnionych uzgodnień, zgodnie z klasyfikacją w załączniku IV, wraz z ich opisem, obywatelstwem podatników korzystających z tych uzgodnień oraz liczbą i wymiarem kar nałożonych na pośredników lub podatników ujawniających takie uzgodnienia. Komisja sporządza co roku publicznie dostępne sprawozdanie zawierające te informacje.”.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3 b (nowy)
5b.  w art. 23 wprowadza się ustęp w brzmieniu:
„3b. Co roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz uzgodnień transgranicznych uznanych przez dany organ podatkowy za zgodne z niniejszą dyrektywą.”.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23aa – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26a w celu zmiany załącznika IV, tak aby włączyć do wykazu cech rozpoznawczych uzgodnienia z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego lub szereg uzgodnień na podstawie zaktualizowanych informacji dotyczących tych uzgodnień lub szeregu uzgodnień, które zostały pozyskane dzięki obowiązkowi ich ujawniania.”;
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26a w celu zmiany załącznika IV, tak aby włączyć do wykazu cech rozpoznawczych uzgodnienia z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego lub szereg uzgodnień na podstawie zaktualizowanych informacji dotyczących tych uzgodnień lub szeregu uzgodnień, które zostały pozyskane dzięki obowiązkowi ich ujawniania. Czyni to co dwa lata na podstawie informacji, które są dostępne na temat nowych lub zmienionych uzgodnień służących uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania, i publikuje nowe kryteria w formie projektu cztery miesiące przed ich wprowadzeniem w życie.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25a – akapit 1
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i dotyczących art. 8aa i 8aaa oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wykonywania tych sankcji. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”;
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i dotyczących art. 8aa i 8aaa oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wykonywania tych sankcji. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Komisja może opublikować zestaw orientacyjnych kar.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 26a – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Do dnia … [trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyretywy], a następnie co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1
Dyrektywa 2011/16/UE
Załącznik IV – Kryterium głównej korzyści – akapit 1
Kryterium to jest spełnione, jeżeli główną korzyścią z danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień jest uzyskanie korzyści podatkowej i jeżeli można ustalić, że korzyść ta stanowi przewidywany wynik danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień, w tym dzięki wykorzystaniu szczególnej struktury danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień.
Kryterium to jest spełnione, jeżeli jedną z głównych korzyści z danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień jest uzyskanie korzyści podatkowej i jeżeli można ustalić, że korzyść ta stanowi przewidywany wynik danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień, w tym dzięki wykorzystaniu szczególnej struktury danego uzgodnienia lub szeregu uzgodnień.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0310.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018Informacja prawna