Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2014(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0033/2018

Predkladané texty :

A8-0033/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0053

Prijaté texty
PDF 347kWORD 47k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0033/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 303 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 14 (výroba odevov) v regióne úrovne NUTS 2 v Galícii (ES11) v Španielsku;

D.  keďže žiadosť vychádza z kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF, odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého muselo byť prepustených aspoň 500 pracovníkov v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 v jednom členskom štáte;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené a že Španielsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 720 000 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 200 000 EUR;

2.  konštatuje, že španielske orgány podali žiadosť 19. júla 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Španielsko, Komisia 28. novembra 2017 dokončila svoje hodnotenie a 15. januára 2018 o tom informovala Európsky parlament;

3.  berie na vedomie tvrdenie Španielska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä liberalizácie obchodu s textilom a odevmi po uplynutí platnosti dohody o obchode s textilnými výrobkami v rámci Svetovej obchodnej organizácie na konci roku 2004, ktorá viedla k radikálnym zmenám v štruktúre svetového obchodu;

4.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v piatich podnikoch, bude predstavovať nesmiernu záťaž pre postihnuté územie a že dosah prepúšťania súvisí s ťažkosťami pri presunoch pracovníkov z dôvodu nedostatku pracovných miest, keďže ide o územie nachádzajúce sa ďaleko od veľkých priemyselných centier, z dôvodu nízkej úrovne vzdelania prepustených pracovníkov, ich špecifických odborných zručností nadobudnutých v odvetví, ktoré upadá, a vysokého počtu uchádzačov o zamestnanie;

5.  zdôrazňuje, že región Ordes postihnutý prepúšťaním je vo veľkej miere závislý od odevného priemyslu a v posledných rokoch zaznamenal prudký pokles počtu odevných podnikov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že HDP regiónu na obyvateľa takisto klesá;

6.  domnieva sa, že vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov, klesajúce HDP na obyvateľa a miznúcu priemyselnú základňu v príslušnom regióne žiadosť spĺňa kritériá na zásah z EGF napriek tomu, že sa týka menej ako 500 prepustených pracovníkov;

7.  uvedomuje si, že zvyšovanie dovozu do Únie tlačí ceny nadol, čo má negatívny vplyv na finančnú pozíciu podnikov v textilnom odvetví v Únii a podnecuje všeobecný trend presunu výroby textilného a odevného priemyslu do krajín s nižšími nákladmi nachádzajúcich sa mimo Únie; uznáva, že táto skutočnosť vedie v Galícii k neustálemu poklesu počtu odevných podnikov, a preto k čoraz častejšiemu prepúšťaniu;

8.  zdôrazňuje, že 83,5 % cieľových prijímateľov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov; uznáva v tejto súvislosti, že je dôležité prijať aktívne opatrenia trhu práce spolufinancované z EGF, ktorými sa zlepšia šance opätovného začlenenia tejto zraniteľnej skupiny do trhu práce;

9.  je znepokojený skutočnosťou, že toto prepúšťanie by mohlo ešte zhoršiť situáciu týkajúcu sa nezamestnanosti, ktorej tento región čelí od začiatku hospodárskej a finančnej krízy;

10.  poznamenáva, že Španielsko plánuje prijať šesť typov opatrení zameraných na prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodné stretnutia a prípravné semináre, ii) profesijné poradenstvo, iii) odborná príprava, iv) pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania, v) tútorstvo po opätovnom začlenení do práce, vi) stimuly; domnieva sa, že príspevok na výdavky pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby, má osobitný význam, pokiaľ ide o profil prepustených pracovníkov;

11.  domnieva sa, že odborná príprava, ktorá sa má poskytnúť, musí rozšíriť spektrum príležitostí pre nezamestnaných ľudí, že činnosti v oblasti odbornej prípravy by mali súvisieť s výhľadovou štúdiou trendov zamestnanosti, ktoré by sa mali začleniť medzi opatrenia tohto financovania, a že by sa tým mali rozšíriť možnosti profesijnej kariéry bez rodových predsudkov alebo obmedzenia nekvalifikovaného zamestnania;

12.  domnieva sa, že schválený program by mal prostredníctvom poradenstva a finančnej podpory podporovať iniciatívy na vytváranie družstiev, ktoré majú prevziať osoby, na ktoré sú zamerané plánované personalizované služby;

13.  pripomína, že koncepcia koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EFG by mala byť zameraná na iniciatívy, ktoré prispievajú k zamestnanosti, k spôsobilostiam pracovníkov a k zhodnoteniu ich doterajšej kariéry v záujme ich priblíženia podnikateľskému svetu, vrátane družstiev, a mala by byť koordinovaná s existujúcimi programami Únie, ako je Európsky sociálny fond;

14.  berie na vedomie, že koordinovaný balík presonalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so sociálnymi partnermi;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť neobsahuje žiadne opatrenia pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vzhľadom na tendenciu mladých ľudí opúšťať región v snahe nájsť lepšie ekonomické príležitosti;

16.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 18,21 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení o EGF; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

17.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta vyhlásenie Španielska, že koordinovaný balík má veľký potenciál na uľahčenie takéhoto prechodu;

18.  zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

19.  víta potvrdenie zo strany Španielska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd či opatrení na reštrukturalizáciu podnikov či odvetví;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/515.)

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne oznámenie