Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2012(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0032/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0054

Hyväksytyt tekstit
PDF 255kWORD 44k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0032/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että vähennettyjen työntekijöiden uudelleensijoittamisen ja uudelleentyöllistämisen helpottamiseksi unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Ruotsi jätti hakemuksen EGF/2017/007 SE/Ericsson rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla vähennettiin 2388 työntekijää NUTS 2 -tason alueilla Tukholma (SE11), Länsi-Ruotsi (SE23) ja Itäinen Keski-Ruotsi (SE12) sekä Etelä-Ruotsi (SE22);

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

E.  ottaa huomioon, että kyseisellä alalla tai siihen liittyvillä aloilla on jätetty viime vuosina useita hakemuksia, joissa osapuolina on ollut suuryrityksiä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Ruotsi on asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 2 130 400 euroa, joka vastaa 60:tä prosenttia 3 550 667 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Ruotsin viranomaiset jättivät hakemuksen 9. elokuuta 2017 ja että Ruotsin toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 18. joulukuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. tammikuuta 2018;

3.  toteaa, että Ruotsi hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Ericssonin työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus jätettiin maaliskuussa 2016 ja se hyväksyttiin(4);

4.  pitää valitettavana, että aiemmassa Ericssonin työntekijävähennyksiä koskevassa EGR-tapauksessa vuodelta 2016 hyödyntämisaste jäi alhaiseksi, mutta on tyytyväinen siihen, että tästä tapauksesta on opittu; panee hyväksyen merkille, että tämän hakemuksen kohteena olevat entiset työntekijät voivat osallistua koulutukseen ilman, että se vaikuttaisi heikentävästi heidän irtisanomiskorvauksiinsa;

5.  panee merkille, että Ruotsin viranomaisten mukaan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja johtuvat erityisesti siitä, että televiestintäalan laitteistoihin keskittyvän Ericssonin liiketoiminnan kasvu Ruotsissa on ollut negatiivista maailmanlaajuisen kilpailun vuoksi; huomauttaa, että Ericsson on asteittain vähentänyt henkilöstöään Ruotsissa mutta samaan aikaan se on kasvanut maailmanlaajuisesti;

6.  on tietoinen siitä, että eri alueilla tietotekniikan osaajien kysyntä on suuri mutta Ericssonin irtisanomien työntekijöiden osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia; toteaa, että samaan aikaan samoilla maantieteellisillä alueilla vähennetään paljon työntekijöitä, joilla on samanlaista osaamista; katsoo, että tukea tarvitsevat erityisesti ruumiillisen työn tekijät ja vanhemmat työntekijät; panee merkille, että EGR:n avulla voitaisiin helpottaa myös joissakin jäsenvaltioissa kutistuvien alojen työntekijöiden rajatylittävää liikkuvuutta toisissa jäsenvaltioissa kasvaville aloille;

7.  toteaa, että työntekijävähennykset kohdistuvat hyvin monenlaisiin työntekijöihin, niin ruumiillisen työn tekijöihin kuin toimihenkilöihin; on huolissaan siitä, että joidenkin työntekijöiden kysyntä perinteisen valmistusteollisuuden alalla on melko vähäistä; toteaa, että näille työntekijöille voisi löytyä työmahdollisuuksia julkisen tai yksityisen sektorin palvelualoilla mutta se edellyttäisi mittavaa panostusta uudelleenkoulutukseen;

8.  toteaa, että hakemus koskee 2 388:aa Ericssonin palveluksesta vähennettyä työntekijää ja että ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on 900 työntekijää; toteaa, että yli 30 prosenttia tästä ryhmästä on 55–64-vuotiaita työntekijöitä, joiden erityisosaaminen liittyy televiestinnän laiteteollisuuteen ja on nykyisillä työmarkkinoilla vanhentunut, ja että sen tähden heillä on vaikeuksia palata työmarkkinoille ja he ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi; suhtautuu siksi myönteisesti siihen, että hankkeen painopisteenä ovat ”Toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille”;

9.  suhtautuu myönteisesti päätökseen tarjota erityistä apua yli 50-vuotiaille vähennetyille työntekijöille, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi ja joilla oppimisvaikeuksia tai fyysisiä vammoja, kun otetaan huomioon, että heille on todennäköisesti haasteellisempaa löytää vaihtoehtoista työtä;

10.   toteaa, että irtisanotuille työntekijöille tarjotaan avustuksia ja kannustimia, joiden kustannukset nousevat lähes 35 prosenttiin EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista, ja toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  toteaa, että Ruotsi suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) neuvonta ja urasuunnittelu, ii) toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille, iii) yrittäjyystuki, iv) koulutus ja v) työnhaku- ja liikkuvuusavustukset; panee myös merkille, että ehdotetut toimet auttaisivat vähennettyjä työntekijöitä mukauttamaan osaamistaan ja siirtymään uusiin työpaikkoihin tai perustamaan omia yrityksiä; korostaa, että edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa sosiaalisen suojelun toimenpiteitä; suhtautuu myönteisesti Ruotsin päätökseen alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohdennetuille edunsaajille helmikuussa 2017 ennen EGR-hakemusta;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia ja heidän edustajiaan sekä paikallisia julkisia toimijoita; kehottaa kuulemaan enemmän yrittäjiä, jotta uusien taitojen ja koulutuksen kehittäminen voidaan sovittaa yhteen heidän tarpeidensa kanssa;

13.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä, että Ruotsin julkisen työvoimapalvelun on sisällytettävä ympäristövaatimukset tarjouspyyntöihinsä ja omiin käytäntöihinsä;

14.  korostaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

15.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

16.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa uusien työpaikkojen laatuun, kestoon ja kestävyyteen sekä itsenäisten yrittäjien ja startup-yritysten määrään ja osuuteen ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleentyöllistymisasteesta;

17.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/1858, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (EUVL L 284, 20.10.2016, s. 25).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/514.)

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus