Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2012(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0032/2018

Predložena besedila :

A8-0032/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0054

Sprejeta besedila
PDF 337kWORD 53k
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. marca 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga s Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0032/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način, da bi olajšala prerazporeditev in ponovno vključevanje presežnih delavcev;

C.  ker je Švedska vložila vlogo EGF/2017/007 SE/Ericsson za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 2388 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 26 NACE Revizija 2 (Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov), v regijah na ravni 2 NUTS Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) in Östra Mellansverige (SE12), pa tudi na območju Sydsverige (SE22);

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz točke (a) člena 4(1) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

E.  ker je bilo v zadnjih letih vloženih več vlog za iste ali povezane sektorje, nanašale pa so se na velika podjetja;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 13(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Švedska na podlagi navedene uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2 130 400 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 550 667 EUR;

2.  ugotavlja, da so švedski organi vlogo predložili 9. avgusta 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Švedska, oceno dokončala 18. decembra 2017 in jo 15. januarja 2018 posredovala Parlamentu;

3.  želi spomniti, da je to že druga vloga Švedske za finančni prispevek iz ESPG, ki se nanaša na odpuščanja v podjetju Ericsson, potem ko je bila marca 2016 vložena prejšnja vloga, glede katere je bila sprejeta pozitivna odločitev(4);

4.  obžaluje slabo uporabo prejšnjega primera ESPG iz leta 2016, ki je vključeval odpuščanja v podjetju Ericsson, vendar pozdravlja, da so bile iz tega primera pridobljene izkušnje; z odobravanjem ugotavlja, da se bodo lahko nekdanji zaposleni, ki jih ta vloga zadeva, izobraževali in usposabljali, ne da bi to negativno vplivalo na izplačevanje njihovih odpravnin;

5.  je seznanjen, da Švedska trdi, da so odpuščanja povezana z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje z negativno rastjo podjetja Ericsson na poslovnem področju telekomunikacijske industrije na Švedskem, osredotočenem na strojno opremo, in sicer zaradi svetovne konkurence; poudarja, da podjetje Ericsson postopoma zmanjšuje število zaposlenih na Švedskem, v svetovnem obsegu pa se število njegovih zaposlenih povečuje;

6.  se zaveda, da je med različnimi regijami prisotno veliko povpraševanje po osebah s spretnostmi IT, da pa se spretnosti odpuščenih v podjetju Ericsson ne skladajo z zahtevami trga dela; je seznanjen, da na istih geografskih območjih prihaja do hkratnega odpuščanja številnih oseb z enakimi spretnostmi; meni, da pomoč najbolj potrebujejo zlasti proizvodni in starejši delavci; ugotavlja, da bi lahko ESPG tudi olajšal čezmejni pretok delavcev iz upadajočih sektorjev v nekaterih državah članicah v sektorje v vzponu v drugih državah članicah;

7.  opozarja na raznolikost zaposlenih, ki jih je prizadelo odpuščanje, saj so med njimi tako delavci v proizvodnji kot pisarniški delavci; je zaskrbljen, ker nekateri delavci stopajo na trg dela, na katerem je povpraševanje v tradicionalnih proizvodnih sektorjih razmeroma nizko; priznava priložnosti za te delavce v javnem ali zasebnem delu storitvenega sektorja, ki pa bi zahtevale obsežno preusposabljanje;

8.  je seznanjen, da se vloga nanaša na 2 388 delavcev, ki jih je odpustilo podjetje Ericsson, pri čemer bo v predlaganih ukrepih sodelovalo 900 delavcev; poudarja, da več kot 30 % delavcev te skupine sodi v starostno skupino od 55 do 64 let in ima spretnosti, ki so specifične za industrijo telekomunikacijske strojne opreme in so za trenutni trg dela zastarele, zato so v slabšem položaju za vrnitev na ta trg in jim grozi dolgotrajna brezposelnost; zato pozdravlja, da je projekt osredotočen na „ukrepe za prikrajšane skupine“;

9.  pozdravlja odločitev, da se zagotovi specializirana pomoč presežnim delavcem, starejšim od 50 let, ki so v nevarnosti, da bi postali dolgotrajno brezposelni, in tistim, ki imajo težave z učenjem ali so invalidi, v luči večjih izzivov, zaradi katerih bodo verjetno imeli težave pri iskanju nadomestne zaposlitve;

10.   je seznanjen, da strošek nadomestil in spodbud za odpuščene delavce skoraj dosega mejo 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, ki so navedeni v točki (b) člena 7(1) uredbe o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

11.  je seznanjen, da Švedska načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) svetovanje in poklicno načrtovanje, (ii) ukrepe za prikrajšane skupine, (iii) podporo podjetništvu, (iv) izobraževanje in usposabljanje, (v) nadomestila za iskanje zaposlitve in mobilnost; ugotavlja tudi, da bi predlagani ukrepi brezposelnim delavcem pomagali prilagoditi njihove spretnosti ter olajšali njihov prehod na nova delovna mesta oziroma pomagali pri ustanavljanju lastnih podjetij; poudarja, da so opisani ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7(1) uredbe o ESPG ter ne nadomeščajo ukrepov socialnega varstva; pozdravlja odločitev Švedske, da je začela prilagojene storitve za upravičence do pomoči izvajati februarja 2017, pred vlogo za ESPG;

12.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen po posvetovanju s ciljnimi prejemniki, njihovimi predstavniki in lokalnimi javnimi akterji; poziva k več posvetovanjem s podjetniki, da bi uskladili razvoj novih spretnosti ter izobraževanja z njihovimi potrebami;

13.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja obvezo švedskega javnega zavoda za zaposlovanje, da v svoje javne razpise in v lastno prakso vključi okoljske zahteve;

14.  poudarja, da švedske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

15.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

16.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti, trajanju in trajnosti novih delovnih mest, številu in odstotku samozaposlenih oseb ter zagonskih podjetij in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

17.  ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s Prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sklep Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/1858 z dne 11. oktobra 2016 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (na podlagi vloge Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (UL L 284, 20.10.2016, str. 25).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/514.)

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018Pravno obvestilo