Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2194(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2018

Predkladané texty :

A8-0022/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0060

Prijaté texty
PDF 368kWORD 54k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 1. marca 2018 pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2017/2194(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, jeho hlavnú tému s názvom Výzvy a príležitosti pri dosahovaní rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien a dievčat na vidieku a na jeho tému na preskúmanie Zapojenie žien v médiách a ich prístup k médiám, informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a používanie ako nástroj na napredovanie a posilnenie postavenia žien,

–  so zreteľom na 4. svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, deklaráciu a akčnú platformu na posilnenie postavenia žien, ktoré boli prijaté v Pekingu, a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20 o nových opatreniach a iniciatívach na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2016 o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach(4),

–  so zreteľom na rezolúciu OSN s názvom „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“, ktorý bol prijatý na samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(5),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 34 (2016) Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k právam žien na vidieku,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a na svoje uznesenie z 12. septembra 2017(6) o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0022/2018),

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných zásad EÚ, ktorá je uznaná v zmluvách a Charte základných práv;

B.  keďže piatym cieľom trvalo udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete a keďže piaty cieľ trvalo udržateľného rozvoja treba v plnej miere začleniť do programu 2030, aby sa dosiahol pokrok v plnení všetkých cieľov a zámerov trvalo udržateľného rozvoja; keďže súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja je „zdvojnásobenie poľnohospodárskej výroby a príjmov malovýrobcov potravín, najmä žien“;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty musia stáť na čele posilňovania postavenia žien a dievčat a majú povinnosť pracovať na dosiahnutí úplnej rovnosti žien a mužov v rámci EÚ a podporovať tento cieľ vo všetkých vonkajších vzťahoch;

D.  keďže sociálna a hospodárska situácia a životné podmienky sa v posledných desaťročiach podstatne zmenili a medzi jednotlivými krajinami sa značne líšia;

E.  keďže nedostatok vládnych opatrení proti rodovej nerovnosti ohrozuje súčasné a budúce úspechy v tejto oblasti; keďže riešenie tradičných rodových mocenských vzťahov, stereotypov a presvedčení je kľúčom k zabezpečeniu posilnenia postavenia žien a k odstráneniu chudoby;

F.  keďže diskriminácia žien sa prejavuje aj v prípade žien žijúcich vo vidieckom prostredí; keďže väčšina žien vo svete žije vo vidieckych oblastiach a v dôsledku toho vo väčšej miere podliehajú viacerým formám diskriminácie na základe veku, triedy, etnickej príslušnosti, rasy, zdravotného postihnutia a rodovej identity;

G.  keďže účasť žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach zahŕňa širokú škálu pracovných miest, ktoré presahujú rámec konvenčného poľnohospodárstva;

H.  keďže ženy sú na vidieku za rovnakú prácu často platené menej než muži, ich práca žien často nie je formálne uznaná, ako je to napríklad v prípade neplatenej opatrovateľskej práce, a neprejavuje sa v počte žien, ktoré vlastnia poľnohospodárske podniky; keďže ženy sú kľúčovými aktérmi pri dosahovaní transformačných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych zmien, ktoré sú potrebné pre trvalo udržateľný rozvoj;

I.  keďže ženy žijúce na vidieku, ktoré sú často primárne poskytovateľky starostlivosti vo svojich rodinách a komunitách, čelia mnohým ťažkostiam pri prístupe k starostlivosti o deti a starších ľudí pre členov svojich rodín, čo vedie k tomu, že ženy znášajú neprimeranú záťaž, ktorá im bráni v integrácii na trhu práce; keďže poskytovanie kvalitných opatrovateľských služieb je pre ženy zásadná a podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

J.  keďže ženy na vidieku narážajú na početné obmedzenia prístupu k primeraným službám verejného zdravotníctva z dôvodu obmedzenej mobility a chýbajúcej dopravy či prostriedkov, pomocou ktorých môžu kontaktovať dopravné služby (napríklad mobilný telefón); keďže sú potrebné komplexné zdravotnícke služby zamerané na fyzické, duševné a emočné zdravie žien na vidieku (napr. ako pomoc pri riešení rodovo motivovaného násilia); keďže prístup k sexuálnym a reprodukčným právam v oblasti zdravia a k vzdelávaniu je vo vidieckych oblastiach väčšmi obmedzený;

K.  keďže udržanie obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, s osobitným dôrazom na oblasti s prírodnými obmedzeniami, je pre spoločnosť ako celok nevyhnutné, pretože od neho závisí ochrana životného prostredia a krajiny;

L.  keďže existuje priama súvislosť medzi rodovou nerovnosťou a zhoršovaním životného prostredia;

M.  keďže zmena klímy a jej dôsledky majú osobitný a neprimeraný negatívny vplyv na ženy a dievčatá; keďže ženy na vidieku tiež silne podnecujú zmenu smerom k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu poľnohospodárstvu a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní zelených pracovných miest; keďže zabezpečenie rovnakého prístupu žien v poľnohospodárstve k pôde a k ďalším produktívnym zdrojom je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti, potravinovej bezpečnosti a účinnej politiky v oblasti klímy;

N.  keďže mladé ženy vo vidieckych oblastiach naďalej trpia nerovnosťou a viacerými formami diskriminácie; keďže je potrebné prijímať opatrenia na presadzovanie skutočnej rovnosti žien a mužov v snahe zabezpečiť viac pracovných príležitostí vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a práce v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ktoré im umožnia zostať na vidieku, a tým sa zaistí generačná obnova a budúcnosť tohto sektora a vidieckych oblastí;

O.  keďže odvetvie poľnohospodárstva, v ktorom ženy zohrávajú dôležitú úlohu, je kľúčom k životaschopnosti vidieckych oblastí, posilneniu generačnej výmeny, sociálnej súdržnosti a hospodárskemu rastu; keďže poľnohospodárstvo by malo poskytovať bezpečné, výživné a zdravé potraviny; keďže poľnohospodárstvo by malo prispievať aj k diverzifikácii krajiny, zmierňovaniu zmeny klímy a zachovaniu biodiverzity a kultúrneho dedičstva;

P.  keďže výživa zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o rozvoj a dobré životné podmienky dievčat; keďže zlá výživa spôsobuje fyzické a duševné problémy, ako je zaostávanie rastu, neplodnosť, apatia, únava a slabá koncentrácia, čím sa znižuje hospodársky potenciál žien, čo má vplyv na blahobyt širšej rodiny a komunity;

Q.  keďže je potrebná účasť žien pracujúcich v poľnohospodárstve vo verejných rozhodovacích orgánoch; keďže vyvážené zastúpenie je nevyhnutné na dosiahnutie rovnosti;

R.  keďže muži a ženy sú z hľadiska prevencie pracovných rizík vystavení rôznym faktorom; keďže napríklad pri hodnotení škodlivých účinkov chemických látok sa často robia výpočty, pri ktorých sa vychádza z telesnej konštrukcie mužov – ktorí majú zvyčajne viac svalovej hmoty –, a dokonca sa vynechávajú špecifické odporúčania pre tehotné a dojčiace ženy; keďže je preto potrebné zohľadniť rôzne faktory pri prijímaní opatrení zaručujúcich zdravie žien vo vidieckom prostredí;

S.  keďže diskriminácia postihuje aj ženy v mediálnom sektore; keďže médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pre celú spoločnosť, a je preto žiaduce, aby ženy, ktoré tvoria minimálne 50 % spoločnosti, boli spravodlivo zapojené do vytvárania mediálneho obsahu a rozhodovania v mediálnych organizáciách;

T.  keďže úloha mediálneho sektora je rozhodujúca pre podporu rodovej rovnosti, keďže médiá nielen odrážajú, ale aj vytvárajú vzory a normy správania, čím významným spôsobom formujú verejnú mienku a kultúru;

U.  keďže mediálne pokrytie prispieva k širokému pochopeniu zložitosti situácií žien a mužov naprieč všetkými vrstvami spoločnosti;

V.  keďže ženy a deti sú neprimerane ovplyvňované konfliktmi a predstavujú najvyšší podiel utečencov či už v táboroch alebo na cestách pri hľadaní bezpečia;

W.  keďže v mnohých spoločnostiach ženy nemajú rovnaký nárok na pôdu a majetok v dôsledku zákonných prostriedkov, čo zhoršuje chudobu a obmedzuje ich hospodársky rozvoj;

X.  keďže transrodové ženy čelia neprimeranej diskriminácii založenej na ich rodovej identite;

Y.  keďže silnejšia podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je podmienkou rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;

Z.  keďže v dôsledku sociálnych noriem, ktoré sa týkajú úloh žien a mužov, sa ženy nachádzajú v situácii väčšej zraniteľnosti, najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie, a vzhľadom na škodlivé praktiky, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov alebo detské, skoré a nútené manželstvá;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Všeobecné podmienky posilňovania postavenia žien a dievčat

Posilnenie postavenia žien na vidieku

Účasť a prístup žien k médiám a informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a využitie ako nástroj na rozvoj a posilnenie postavenia žien

   a) opätovne potvrdiť svoj pevný záväzok plniť Pekinskú akčnú platformu;
   b) podporovať matky, ktoré sú podnikateľky vo vidieckych oblastiach, keďže čelia špecifickým výzvam; zdôrazňuje, že podpora podnikania u týchto žien môže predstavovať nielen úspešné zosúladenie pracovného a súkromného života, ale slúžiť aj ako stimul pre vytváranie nových pracovných príležitostí a lepšiu kvalitu života vo vidieckych oblastiach, a zároveň podnietiť ostatné ženy, aby realizovali vlastné projekty;
   c) zastaviť všetky formy diskriminácie žien a dievčat vo všetkých oblastiach a bojovať proti všetkým formám násilia, ktoré predstavuje závažné porušovanie ich základných práv, pričom toto porušovanie je priamym dôsledkom tejto diskriminácie;
   d) zapojiť všetky vlády a požadovať, aby vypracovali programy zamerané na odstránenie sexuálneho a rodového násilia a škodlivých praktík, ako sú detské, skoré a nútené manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov a obchodovanie s ľuďmi;
   e) vyzvať členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom a investovali do prístupu žien a dievčat k individuálne prispôsobenému vzdelaniu, celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave, najmä vo vidieckych oblastiach, predovšetkým v oblasti STEM, ako aj podnikania a inovácií, keďže ide o dôležité nástroje z hľadiska plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a aby podporovali rovnosť v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj v odvetví cestovného ruchu a iných priemyselných odvetviach vo vidieckych oblastiach;
   f) vypracovať politiky zamerané na odstránenie chudoby a zaručiť pre mimoriadne zraniteľné skupiny vrátane žien a dievčat primeranú životnú úroveň, najmä prostredníctvom systémov sociálnej ochrany;
   g) propagovať informácie, opatrenia technickej pomoci a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o stanovenie profesijného postavenia pre vypomáhajúcich manželov v poľnohospodárstve, ktoré im umožnia využívať individuálne práva, najmä materskú dovolenku, sociálne poistenie proti nehodám v práci, prístup k odbornej príprave a práva na starobný dôchodok;
   h) odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, rozdiely v celoživotných príjmoch (zárobkoch) a rozdiely v dôchodkoch;
   i) vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby vo vidieckych oblastiach zaručili univerzálny prístup k primeranej starostlivosti o deti a staršie osoby;
   j) vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby poskytovali cenovo dostupné a kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby pre každodenný život, najmä vo vidieckych oblastiach a s osobitným zreteľom na zdravie, vzdelávanie a starostlivosť; poznamenáva, že by si to vyžadovalo začlenenie vidieckych infraštruktúr v oblasti starostlivosti o deti, služieb zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích zariadení, opatrovateľských domovov pre staršie osoby a závislých ľudí, služieb zastupovania v prípade choroby a materstva a kultúrnych služieb;
   k) zaručiť začlenenie hľadiska rodovej rovnosti ako nástroja na začlenenie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a boj proti diskriminácii do všetkých politík a programov zabezpečením primeraných finančných a ľudských zdrojov;
   l) mobilizovať potrebné zdroje na dosiahnutie rovnosti začlenením hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík a opatrení, a to aj prostredníctvom rodového rozpočtovania, ako nástroj na začlenenie zásady rovnosti medzi mužmi a ženami a boj proti diskriminácii;
   m) zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do procesu rozhodovania o pozícii EÚ na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;
   n) pripomenúť, že v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sa zavádza povinnosť odstrániť priamu a nepriamu diskrimináciu žien prostredníctvom právnych, politických a programových opatrení vo všetkých sférach života a že článok 14 dohovoru je ako jediný medzinárodný záväzok zameraný na osobitné potreby žien vo vidieckych oblastiach;
   o) zabezpečiť, aby mali ženy a dievčatá prístupné, cenovo dostupné a vysokokvalitné formálne a neformálne vzdelávanie vrátane odbornej prípravy, ktoré by im umožnilo získať nové alebo rozvinúť existujúce zručnosti v oblasti riadenia, finančnej gramotnosti, ako aj hospodárske, obchodné a podnikateľské zručnosti, ako aj vzdelanie v oblasti občianstva, občianske a politické vzdelávanie a vzdelanie v oblasti technológií a trvalo udržateľného poľnohospodárstva; zabezpečiť, aby mali ženy rovnaké príležitosti a slobodu voľby v kariére, ktorej sa chcú venovať;
   p) zabezpečiť, že ženy a dievčatá žijúce na vidieku budú mať jednoduchý prístup k úverom a výrobným zdrojom a že získajú podporu pri svojich podnikateľských a inovačných iniciatívach;
   q) hájiť právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá by zohľadňovala fyziologické odlišnosti medzi ženami a mužmi a prispôsobila sa potrebám žien a dievčat na vidieku, najmä z hľadiska zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv;
   r) odsúdiť všetky formy násilia páchaného na ženách a zabezpečiť, aby obete žijúce vo vidieckych a odľahlých oblastiach neboli zbavené rovnakého prístupu k pomoci;
   s) zlepšiť účinnosť, transparentnosť a demokratický charakter miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných inštitúcií, ktoré by podporovali a posilňovali úlohu žien na vidieku a zabezpečovali ich zastúpenie na základe rovnakej účasti;
   t) uľahčiť prechod žien na vidieku z neformálneho na formálne hospodárstvo a uznať, že ženy vo vidieckych oblastiach pracujú v rôznych sférach a často podnecujú prechod na trvalo udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a tvorbu zelených pracovných miest;
   u) plánovať a vykonávať poľnohospodárske politiky odolné voči klíme, ktoré by náležite zohľadňovali osobitné hrozby, ktorým čelia ženy na vidieku v dôsledku prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom;
   v) zaručiť účasť žien a dievčat na vidieku na rozhodovaní v súvislosti s plánovaním a reakciou na všetky fázy katastrof a iných krízových situácií, počnúc včasným upozornením na potrebu záchrany, cez obnovu a končiac rekonštrukciou a zaručiť ich ochranu a bezpečnosť v prípade katastrof a iných kríz;
   w) prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sa zaručilo, že ženy na vidieku budú žiť v bezpečnom, čistom a zdravom prostredí;
   x) poskytovať kvalitnú, dostupnú infraštruktúru a verejné služby pre ženy a komunity na vidieku a investovať do ich vývoja a údržby;
   y) uľahčiť digitálny rozvoj, pretože môže výrazne prispieť k vytváraniu nových pracovných miest, zjednodušiť vstup do samostatnej zárobkovej činnosti, zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom;
   z) podporovať zakladanie a prebiehajúce činnosti miestnych komunitných skupín, ktoré by sa mali pravidelne stretávať, aby diskutovali o problémoch a výzvach spojených s rozvojom a prijímali tvorivé opatrenia;
   aa) požadovať, aby členské štáty, sociálni partneri a občianska spoločnosť podporovali a presadzovali zapojenie žien do rozhodovacieho procesu a ich účasť v riadiacich orgánoch profesijných, podnikateľských a odborových združení a organizácií v oblastiach vidieckych politík, zdravotníctva, vzdelávania a poľnohospodárstva, ako aj v správnych a zastupiteľských orgánoch na základe rovnomerného zastúpenia;
   ab) uznať a podporovať aktívnu úlohu žien vo vidieckych oblastiach a ich prínos pre hospodárstvo, keď pôsobia ako podnikateľky, riaditeľky rodinných podnikov a podporovateľky trvalo udržateľného rozvoja;
   ac) zabezpečiť vlastnícke práva žien na vidieku, najmä vo vzťahu k poľnohospodárskym podnikom, ako aj k dedeniu pozemkov, čo je dôležitý nástroj posilňovania ich hospodárskeho postavenia a nástroj, ktorý im umožňuje, aby sa plne podieľali na rozvoji vidieka a mali z neho úžitok;
   ad) zabezpečiť prístup žien na vidieku k výrobným zdrojom, elektronickým platformám, na trhy, k marketingovým nástrojom a finančným službám; podporovať miestne, regionálne a tradičné trhy – vrátane trhovísk –, ktoré sú prostredím, kde majú ženy obvykle viac príležitostí na priame uvedenie svojich produktov na trh, čím sa ešte viac posilňuje ich ekonomické postavenie;
   ae) podporovať zamestnanosť žien v sektore STEM, najmä v pozíciách, ktoré prispievajú k obehovému hospodárstvu a boju proti zmene klímy;
   af) rozvíjať politiky, služby a programy v oblasti zamestnanosti, zameraných na riešenie ťažkých situácií žien na vidieku, ktoré často pracujú v neformálnom sektore a ktoré sa môžu stretávať s viacnásobnými formami prierezovej diskriminácie na základe pohlavia, veku, triedy, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia alebo rodovej identity; poskytovať pomoc a podporu prispôsobenú ich potrebám a záujmom;
   ag) zaviesť programy, ktoré by zabezpečili, aby ženy a ich rodiny mohli mať prístup k univerzálnym systémom sociálnej ochrany, ktoré majú vplyv na ich budúcu dôchodkovú situáciu, a tým znížiť rozdiel v dôchodkoch, ktorý je svojou podstatou mnohotvárny;
   ah) zhromaždiť údaje rozčlenené podľa pohlavia a vypracovať štatistiky o hodnotách, situáciách, podmienkach a potrebách žien na vidieku, ktoré umožnia vypracovať vhodné politiky; pravidelne sledovať situáciu žien vo vidieckych oblastiach;
   ai) vyzvať na ratifikáciu a vykonávanie Medzinárodného dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane jeho článku 6 s názvom Ženy so zdravotným postihnutím; zaručiť dostupnosť produktov, infraštruktúry a služieb;
   aj) vyzvať Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne vlády, aby zabezpečili cenovo dostupné, vysoko kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby zamerané na každodenný život vo vidieckych oblastiach a aby vytvorili podmienky potrebné na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre ženy vo vidieckych oblastiach, najmä zaručením vhodných opatrovateľských zariadení pre závislé osoby, dostupnej zdravotnej starostlivosti a verejnej dopravy;
   ak) zdôrazniť význam začlenenia záruk do politík EÚ týkajúcich sa životných a pracovných podmienok žien najímaných ako sezónnych pracovníčok v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o potrebu ich sociálnej ochrany, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti; povzbudiť regionálne, miestne a vnútroštátne orgány a ostatné inštitúcie k tomu, aby zaručili základné ľudské práva migrantov a sezónnych pracovníkov a ich rodín, najmä žien a konkrétne zraniteľných ľudí, a aby podporovali ich začlenenie do miestneho spoločenstva;
   al) zabezpečiť prístup k spoľahlivej vysokorýchlostnej širokopásmovej internetovej infraštruktúre a službám; investovať do nových technológií a podporovať využívanie vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárstve; uznať, že to prinesie významné sociálne, psychologické a hospodárske výhody; trvať na rozvoji komplexného prístupu („digitálna dedina“); podporiť rovnaké príležitosti v prístupe k týmto technológiám a odbornú prípravu v oblasti ich používania;
   am) venovať pozornosť zastúpeniu a pokroku žien v mediálnom sektore a nestereotypizovanému mediálnemu obsahu;
   an) podnietiť verejné mediálne organizácie, aby zaviedli vlastné politiky rovnosti, ktoré zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien v rozhodovacích orgánoch;
   ao) zabezpečiť efektívny boj proti nárastu sexuálneho zobrazovania žien a dievčat v médiách s náležitým zreteľom na slobodu prejavu;
   ap) povzbudiť mediálne organizácie, aby predchádzali postupom organizačnej kultúry, ktorá často nezodpovedá rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom;
   aq) riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v mediálnom sektore prostredníctvom opatrení zameraných proti diskriminácii, čím sa medzi ženami a mužmi zabezpečí rovnaká mzda za rovnakú prácu;
   ar) prijať všetky potrebné opatrenia proti násilným činom páchaných na investigatívnych novinároch, s osobitným dôrazom na novinárky, ktoré sú často zraniteľnejšie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 182.
(2) Ú. v. EÚ C 50, 9.2.2018, s. 25.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0028.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0099.
(5) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0329.

Posledná úprava: 5. decembra 2018Právne oznámenie