Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0015(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0321/2017

Indgivne tekster :

A8-0321/2017

Forhandlinger :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0065

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 44k
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort ***I
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0047),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0025/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0321/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 288 af 31.8.2017, s. 115.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort
P8_TC1-COD(2017)0015

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/645.)

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse