Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0015(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0321/2017

Ingediende teksten :

A8-0321/2017

Debatten :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Stemmingen :

PV 13/03/2018 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0065

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 46k
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen ***I
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0047),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0025/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 december 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0321/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 288 van 31.8.2017, blz. 115.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
P8_TC1-COD(2017)0015

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2018/645.)

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2018Juridische mededeling