Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0146(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0038/2018

Внесени текстове :

A8-0038/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.2
CRE 14/03/2018 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0070

Приети текстове
PDF 472kWORD 49k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Статистиката за железопътния транспорт ***I
P8_TA(2018)0070A8-0038/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка) (COM(2017)0353 – C8‑0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0353),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0223/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 23 февруари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 октомври 2017 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0038/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт
P8_TC1-COD(2017)0146

(преработен текст)(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/643.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация