Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0146(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0038/2018

Texte depuse :

A8-0038/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.2
CRE 14/03/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0070

Texte adoptate
PDF 328kWORD 46k
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Statisticile din transportul feroviar ***I
P8_TA(2018)0070A8-0038/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0353),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0223/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 6 decembrie 2017(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 februarie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 13 octombrie 2017 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0038/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare și ținând seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)
P8_TC1-COD(2017)0146

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/643.)

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Notă juridică