Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2025(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0074

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 428kWORD 57k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («Κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0061/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 646 απολύσεις στον οικονομικό τομέα, που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 22 (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες) στην επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12), στη Γερμανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γερμανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 165 231 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 608 719 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 6 Οκτωβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γερμανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ελαστικών των ασιατών κατασκευαστών από την Κίνα, την Ταϊβάν και την Σιγκαπούρη αυξήθηκε από 4 % το 2001 σε 20 % το 2013·

4.  σημειώνει ότι η Γερμανία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, οι δαπάνες για αυτές τις ενέργειες θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5.  σημειώνει ότι η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω παγκοσμιοποίησης, και του αρνητικού της αντίκτυπου στην παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων κατηγορίας Β στην Ένωση·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Goodyear αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της ανεπάρκειας θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων, των συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων τους που αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα που πλέον παρακμάζει, και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

7.  έχει επίγνωση της πτώσης της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ένωση και στα μερίδια της αγοράς στον απόηχο της παγκοσμιοποίησης· αναγνωρίζει ότι, ως εκ τούτου, σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην κατηγορία ελαστικών Β της Goodyear, και υποχρεώνει την εταιρία να κλείσει μία από τις ευρωπαϊκές μονάδες της, η οποία αποτελούσε τον μεγαλύτερο εργοδότη στην εν λόγω περιφέρεια· σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων από τομείς σε συρρίκνωση σε ορισμένα κράτη μέλη προς αναπτυσσόμενους τομείς σε άλλα κράτη μέλη·

8.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 646 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Goodyear, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι μεταξύ 55 και 64 ετών με δεξιότητες που ανήκουν συγκεκριμένα στον μεταποιητικό τομέα· σημειώνει επίσης ότι περίπου 300 από τους απολυμένους εργαζόμενους είναι ανειδίκευτοι με μεταναστευτικό ιστορικό, και δεν διαθέτουν τυπικά προσόντα, όπως τίτλους εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που τους θέτει σε μειονεκτική θέση στην περιφερειακή αγορά εργασίας· τονίζει ότι η περιοχή Waghäusel, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Philippsburg, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αλλαγές· ενόψει του ανωτέρω, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

9.  σημειώνει ότι η Γερμανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ii) ομάδες ομοτίμων/εργαστήρια, iii) παροχή συμβουλών για την ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων, iv) αναζήτηση εργασίας, v) εν συνεχεία καθοδήγηση/διασφάλιση της απασχόλησης, vi) επίδομα κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  χαιρετίζει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των απολυμένων εργαζομένων, των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών αρχών, καθώς και του συμβουλίου εργαζομένων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της διοίκησης που έλαβαν χώρα κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να λάβει υπόψη τόσο τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και τα προσόντα των εν λόγω εργαζομένων κατά τον σχεδιασμό στρατηγικής προσόντων και δεξιοτήτων·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση ότι τα μέτρα που οργανώνονται είναι σύμφωνα με στρατηγική της Γερμανίας για την αειφορία και ότι ο φορέας που έχει αναλάβει τη σύσταση των δύο εταιρειών μεταβίβασης κατέχει πιστοποίηση βιωσιμότητας·

14.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

15.  αναγνωρίζει την επιβεβαίωση εκ μέρους της Γερμανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που οφείλει να λάβει η εν λόγω επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια πιθανολογείται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια και την βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας, τον αριθμό και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γερμανίας – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/513.)

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου