Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2025(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2018

Predkladané texty :

A8-0061/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0074

Prijaté texty
PDF 348kWORD 46k
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0061/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Nemecko predložilo žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 646 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 22 (výroba výrobkov z gumy a plastu) v regióne úrovne NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemecku;

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Nemecko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 2 165 231 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 608 719 EUR;

2.  konštatuje, že nemecké orgány podali žiadosť 6. októbra 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Nemecko, Komisia 9. februára 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

3.  konštatuje, že podiel ázijských výrobcov z Číny, Taiwanu a Singapuru na trhu s pneumatikami sa zvýšil zo 4 % v roku 2001 na 20 % v roku 2013;

4.  konštatuje, že Nemecko začalo poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 1. januára 2018, na výdavky na opatrenia bude teda možné získať finančný príspevok z EGF;

5.  berie na vedomie argument Nemecka, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie a jej negatívneho vplyvu na výrobu pneumatík pre automobily triedy B v Únii;

6.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v podniku Goodyear, bude mať významný negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a že dosah prepúšťania súvisí s ťažkosťami pri presunoch pracovníkov z dôvodu nedostatku pracovných miest, nízkej úrovne vzdelania prepustených pracovníkov, ich špecifických odborných zručností nadobudnutých v odvetví, ktoré teraz upadá, a vysokého počtu uchádzačov o zamestnanie;

7.  uvedomuje si pokles produkcie automobilového priemyslu v Únii a jeho podielov na trhu v dôsledku globalizácie; uznáva, že v dôsledku toho vznikla v segmente pneumatík pre triedu B v spoločnosti Goodyear významná nadmerná kapacita, ktorá spoločnosť núti zatvoriť jednu zo svojich európskych fabrík, ktorá bola najväčším zamestnávateľom v regióne; berie na vedomie, že EGF by tiež mohol uľahčiť cezhraničný pohyb pracovníkov z upadajúcich odvetví nachádzajúcich sa v niektorých členských štátoch do rozvíjajúcich sa odvetví v iných členských štátoch;

8.  konštatuje, že žiadosť sa týka 646 pracovníkov prepustených v spoločnosti Goodyear, pričom väčšina z nich je vo veku 30 až 54 rokov; poukazuje aj na skutočnosť, že značné percento prepustených pracovníkov je vo veku 55 až 64 rokov a má zručnosti špecifické pre sektor výroby; ďalej konštatuje, že približne 300 prepustených pracovníkov je nekvalifikovaných a má migračný pôvod a nemá ani žiadnu formálnu kvalifikáciu, ako je odborná príprava, čo ich znevýhodňuje na regionálnom trhu práce; zdôrazňuje, že okres Waghäusl, v ktorom sa nachádza závod Philippsburg, čelí štrukturálnym zmenám; v tejto súvislosti uznáva význam aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF pre zlepšenie šance na opätovné začlenenie týchto skupín do trhu práce;

9.  poznamenáva, že Nemecko plánuje šesť typov opatrení zameraných na prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) opatrenia na zvyšovanie úrovne zručností, ii) partnerské skupiny/workshopy, iii) poradenskú službu na začatie podnikania, iv) hľadanie zamestnania, v) nadväzujúce odborné vedenie/zabezpečenie zamestnania, vi) príspevok na odbornú prípravu;

10.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať maximálne 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ktoré sú stanovené v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  oceňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj so zástupcami prepustených pracovníkov, so sociálnymi partnermi a s regionálnymi orgánmi aj so zamestnaneckou radou, odborovým zväzom a vedením, ktoré sa uskutočnili počas koncipovania koordinovaného balíka sociálnych služieb;

12.  víta rozhodnutie verejných služieb zamestnanosti zohľadniť pri zostavovaní stratégie týkajúcej sa kvalifikácií a zručností tak budúce potreby trhu práce, ako aj kvalifikácie dotknutých pracovníkov;

13.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta uistenie, že opatrenia sú v súlade so stratégiou udržateľnosti v Nemecku a že subjekt poverený zriadením dvoch prechodných spoločností je držiteľom osvedčenia o udržateľnosti;

14.  poznamenáva, že nemecké orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

15.  víta potvrdenie zo strany Nemecka, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd či opatrení na reštrukturalizáciu podnikov či odvetví;

16.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest, trvaní a udržateľnosti nových pracovných miest, počte a percentuálnom podiele samostatne zárobkovo činných osôb a začínajúcich podnikov a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

17.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/513.)

Posledná úprava: 31. októbra 2018Právne oznámenie