Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2025(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0061/2018

Predložena besedila :

A8-0061/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2018 - 8.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0074

Sprejeta besedila
PDF 338kWORD 52k
Sreda, 14. marec 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0061/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Nemčija vložila vlogo EGF/2017/008 DE/Goodyear za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 646 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 22 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas), v regiji na ravni NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemčiji;

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Nemčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2 165 231 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 608 719 EUR;

2.  ugotavlja, da so nemški organi vlogo predložili 6. oktobra 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Nemčija, oceno te vloge dokončala 9. februarja 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  ugotavlja, da se je svetovni delež trga pnevmatik azijskih proizvajalcev s Kitajske, Tajvana in iz Singapurja povečal s 4 % leta 2001 na 20 % leta 2013;

4.  ugotavlja, da je Nemčija prilagojene storitve za upravičence, ki bodo prejeli pomoč, začeli izvajati 1. januarja 2018; izdatki za te ukrepe bodo torej upravičeni do finančnega prispevka iz ESPG;

5.  je seznanjen s pojasnilom Nemčije, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in njenega negativnega vpliva na proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik razreda B v Uniji;

6.  opominja, da so bili delavci odpuščeni v podjetju Goodyear, vendar naj bi to po pričakovanjih znatno negativno vplivalo na lokalno gospodarstvo, saj bodo posledice odpuščanja večje zaradi težav pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, nizke stopnje izobrazbe odpuščenih delavcev, njihove specializacije v sektorju, ki je sedaj v zatonu, ter visokega števila iskalcev zaposlitve;

7.  se zaveda, da so zaradi globalizacije upadli avtomobilska proizvodnja Unije in njeni tržni deleži; priznava, da je zato podjetje Goodyear proizvajalo presežne količine pnevmatik razreda B, zaradi česar je bilo prisiljeno zapreti enega od svojih evropskih obratov, ki je bil največji delodajalec v tej regiji; ugotavlja, da bi lahko ESPG tudi olajšal čezmejni pretok delavcev iz upadajočih sektorjev v nekaterih državah članicah v sektorje v vzponu v drugih državah članicah;

8.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 646 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Goodyear, med njimi pa je bila večina starih med 30 in 54 let; opozarja tudi, da je velik delež odpuščenih delavcev starih med 55 in 64 let in ima spretnosti, specifične za proizvodni sektor; nadalje ugotavlja, da je približno 300 odpuščenih delavcev nekvalificiranih in so priseljenskega porekla ter brez formalnih kvalifikacij, kot je poklicno usposabljanje, zaradi česar so v slabšem položaju na regionalnem trgu dela; poudarja, da se regija Waghäusel, kjer se nahaja obrat v Philippsburgu, sooča s strukturnimi spremembami; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh skupin na trg dela;

9.  ugotavlja, da Nemčija načrtuje šest vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) ukrepi izpopolnjevanja, (ii) manjše delovne skupine/delavnice, (iii) svetovalna služba za ustanovitev podjetja, (iv) iskanje zaposlitve, (v) nadaljnje mentorstvo/zagotavljanje zaposlitve, (vi) nadomestilo za usposabljanje;

10.  ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku znašali največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, in da so ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

11.  pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s predstavniki presežnih delavcev, socialnimi partnerji in regionalnimi organi, pa tudi s svetom delavcev, sindikati in upravo, ki so potekala pri pripravi usklajenega svežnja prilagojenih storitev;

12.  pozdravlja odločitev javnih služb za zaposlovanje, da se pri oblikovanju strategije za pridobitev kvalifikacije in spretnosti upoštevajo prihodnje potrebe trga dela in kvalifikacije zadevnih delavcev;

13.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja zagotovilo, da so organizirani ukrepi v skladu z nemško strategijo trajnostnega razvoja in da ima organ, ki mu je bila zaupana vzpostavitev dveh prehodnih podjetij, certifikat trajnosti;

14.  ugotavlja, da so nemške oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

15.  pozdravlja potrditev Nemčije, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih mora zadevno podjetje izvesti na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

16.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti, trajanju in trajnosti novih delovnih mest, številu in odstotku samozaposlenih oseb ter zagonskih podjetij in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

17.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s Prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/513.)

Zadnja posodobitev: 31. oktober 2018Pravno obvestilo