Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0244/2017

Indgivne tekster :

A8-0244/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0084

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 41k
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0625),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0404/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0244/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 173 af 31.5.2017, s. 45.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/... om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF
P8_TC1-COD(2016)0304

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/646.)

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse