Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2018

Indgivne tekster :

A8-0063/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 55k
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (COM(2017)0735 – C8–0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bør Det Europæiske Lægemiddelagentur indtage sit nye hjemsted fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.
(2)  Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bør Det Europæiske Lægemiddelagentur ("agenturet") indtage sit nye hjemsted fra den 30. marts 2019.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  For at sikre at Det Europæiske Lægemiddelagentur fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale, inden Det Europæiske Lægemiddelagentur indtager sit nye hjemsted.
(3)  For at sikre, at agenturet fungerer på sit nye hjemsted, bør der snarest muligt indgås en hjemstedsaftale. Hjemstedsaftalen bør indeholde de vilkår og betingelser, hvormed der bedst kan sikres en vellykket flytning af agenturet og dets personale til Amsterdam.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  For at sikre fuld forretningskontinuitet for agenturet bør det midlertidige domicil i Amsterdam være til rådighed fra den 1. januar 2019, og agenturets blivende hovedsæde bør stå klart senest den 15. november 2019.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Det bør hilses velkommen, at agenturets nye placering stemmer overens med præferencerne hos dets nuværende medarbejdere, og at de nederlandske myndigheder bestræber sig på at sikre, at den dobbelte flytning ikke vil bringe agenturets operationelle effektivitet, kontinuitet og uafbrudte drift i fare. Den dobbelte flytning af agenturet til Amsterdam betyder imidlertid, at agenturet vil være tvunget til midlertidigt at nedprioritere visse aktiviteter, eksempelvis arbejdet med pædiatriske lægemidler og spørgsmål vedrørende folkesundheden, herunder også arbejdet med antimikrobiel resistens og influenzapandemier, mens det befinder sig på den midlertidige adresse. De forsinkelser, som den nederlandske regering allerede har bebudet, og som har forsinket overdragelsen af den blivende bygning, hvis opførelse endnu ikke er påbegyndt, giver anledning til bekymringer med hensyn til mulige yderligere forsinkelser. Flytningen til det midlertidige domicil bør begrænses til 10,5 måneder for at sikre, at agenturet atter vil være i stand til at fungere på fuld kraft fra 16. november 2019, og for at undgå yderligere tab af ekspertise.
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning
I forordning (EF) nr. 726/2004 indsættes følgende som artikel 71a:
I forordning (EF) nr. 726/2004 indsættes følgende som artikel 71a og 71b:
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 71a
Artikel 71a
Artikel 71a
Agenturet har hjemsted i Amsterdam, Nederlandene.
Agenturet har hjemsted i Amsterdam, Nederlandene.
Kommissionen og de kompetente nederlandske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at agenturet kan flytte til sin midlertidige placering senest den 1. januar 2019, og at det kan flytte til den blivende placering senest den 16. november 2019.
Kommissionen og de kompetente nederlandske myndigheder forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en skriftlig rapport om de fremskridt, der gøres med tilpasning af de midlertidige lokaler og opførelsen af den blivende bygning tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hver tredje måned, indtil agenturet er flyttet til sit blivende hovedsæde.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 726/2004
Artikel 71 b (ny)
Artikel 71b
Senest tre måneder fra den ... [dato for denne forordnings ikrafttræden] skal der være indgået en hjemstedsaftale, som gør det muligt for agenturet at påbegynde sin virksomhed på den af Europa-Parlamentet og Rådet godkendte adresse.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
Denne forordning finder anvendelse fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.
Denne forordning finder anvendelse fra den 30. marts 2019.
Ændring 15
Forslag til forordning
Erklæring (ny)
"TILLÆG TIL FORORDNING 2018/...
EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING
Europa-Parlamentet beklager, at der ikke er blevet taget behørigt hensyn til dets rolle som medlovgiver, eftersom det ikke blev inddraget i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur.
Europa-Parlamentet minder om sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld overholdelse af den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med placering af organer og agenturer.
Som den eneste direkte valgte EU-institution og repræsentant for Unionens borgere er Europa-Parlamentet hovedgarant for overholdelsen af det demokratiske princip i Unionen.
Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsted, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu forventes blot at bekræfte valget af det nye hjemsted gennem den almindelige lovgivningsprocedure.
Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 undertegnede fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, som fastslået i selve erklæringen er juridisk ikkebindende og vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.
Europa-Parlamentet insisterer derfor på, at proceduren til udvælgelse af en ny placering af agenturerne bliver revideret og ikke bliver anvendt i sin nuværende form i fremtiden.
Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1 forpligtede sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne.
__________________
1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0063/2018).

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse