Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0328(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 490kWORD 54k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ο «Οργανισμός») θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από τις 30 Μαρτίου 2019.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα πριν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να μεταφερθεί στη νέα του έδρα.
(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Οργανισμού στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους καταλληλότερους όρους και προϋποθέσεις για την επιτυχή μετεγκατάσταση του Οργανισμού και του προσωπικού του στο Άμστερνταμ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του Οργανισμού, η προσωρινή εγκατάσταση στο Άμστερνταμ θα πρέπει να παρασχεθεί από 1ης Ιανουαρίου 2019 και η μόνιμη εγκατάσταση στην έδρα του Οργανισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα έδρα του Οργανισμού είναι σύμφωνη με τις προτιμήσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων του και ότι οι ολλανδικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η μετακόμιση σε δύο στάδια δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού. Ωστόσο, η διπλή μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι ο Οργανισμός, μόλις εγκατασταθεί στο προσωρινό κτίριο, θα αναγκαστεί να μην δίνει προσωρινά προτεραιότητα σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως παιδιατρικά φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του για τη μικροβιακή αντοχή και την πανδημία γρίπης. Οι καθυστερήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση, λόγω των οποίων αναβλήθηκε η παράδοση του οριστικού κτιρίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμα αρχίσει, εγείρουν ανησυχίες για πιθανές νέες καθυστερήσεις. Η μετεγκατάσταση στο προσωρινό κτίριο θα πρέπει να περιοριστεί σε 10,5 μήνες, για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να λειτουργεί εκ νέου με πλήρη ικανότητα από την 16 Νοεμβρίου 2019 και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εμπειρογνωμοσύνης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 71α:
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 71α και 71β:
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71α
Άρθρο 71α
Άρθρο 71α
Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.
Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να μετακομίσει στο προσωρινό κτίριο το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019 και ότι μπορεί να μετακομίσει στο οριστικό κτίριο το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών υποβάλλουν γραπτή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών προσαρμογής στις προσωρινές εγκαταστάσεις και για την κατασκευή του οριστικού κτιρίου τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά τριμηνία, έως ότου ο Οργανισμός μετακομίσει στην μόνιμη έδρα του.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71 β (νέο)
Άρθρο 71β
Εντός 3 μηνών από ... [ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού], συνάπτεται συμφωνία για την έδρα, που θα επιτρέπει στον Οργανισμό να αναλάβει τα καθήκοντά του σε χώρους που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2019.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Δήλωση (νέα)
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018/...
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, καθότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.
Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού θα αναθεωρηθεί και ότι δεν θα εφαρμοστεί πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 1 να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.
__________________
1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»

(1)Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0063/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου