Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0219(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0373/2017

Ingivna texter :

A8-0373/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0098

Antagna texter
PDF 240kWORD 43k
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0481),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0307/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2017 om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 mars 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och ståndpunkten i form av ändringsförslag från budgetkontrollutskottet (A8-0373/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0274.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
P8_TC1-COD(2017)0219

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) 2018/673.)

Senaste uppdatering: 3 december 2018Rättsligt meddelande