Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 18. januára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: zriadenie registra Únie
 Nigéria
 Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi
 Konžská demokratická republika
 Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***
 Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí *
 Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch
 Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb

Nevznesenie námietky voči vykonávaciemu opatreniu: zriadenie registra Únie
PDF 250kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietky voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274-02 – 2017/3013(RPS))
P8_TA(2018)0012B8-0041/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274-02),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení smernica Rady 96/61/ES(1), a najmä na jej články 12 a 19,

–  so zreteľom na stanovisko vydané 30. novembra 2017 výborom, ktorý je uvedený v článku 23 ods. 1 vyššie uvedenej smernice,

–  so zreteľom na list Komisie z 5. decembra 2017, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia,

–  so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 11. januára 2018,

–  so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 4 písm. d) a článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 17. januára 2018,

A.  keďže s cieľom chrániť environmentálnu integritu systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (ďalej len „EU ETS“) je prevádzkovateľom lietadiel a ostatným subjektom v systéme EU ETS zakázané využívať emisné kvóty, ktoré vydal členský štát a v súvislosti s ktorými povinnosti pre prevádzkovateľov lietadiel a ostatné subjekty zanikajú, a na tento účel by sa mali prijať potrebné ochranné opatrenia;

B.  keďže článok 19 smernice 2003/87/ES splnomocňuje Komisiu prijať opatrenia, pokiaľ ide o normalizovaný a zabezpečený systém registrov v súlade s regulačným postupom s kontrolou (RPK);

C.  keďže Komisia 8. decembra 2017 formálne predložila Európskemu parlamentu návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (ďalej len „návrh opatrenia v rámci RPK“), a ktorým sa začalo trojmesačné obdobie Európskeho parlamentu na preskúmanie a vznesenie námietok voči tomuto návrhu aktu;

D.  keďže ochranné opatrenia v návrhu opatrenia v rámci RPK by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa mohli uviesť do činnosti opatrenia a kvóty sa tak mohli prideľovať bezplatne, vymieňať za medzinárodné kredity alebo obchodovať formou aukcie v roku 2018, a keďže plné využitie trojmesačného obdobia Európskeho parlamentu na preskúmanie by neposkytlo dostatočný čas na to, aby návrh opatrenia v rámci RPK nadobudol účinnosť ešte pred vydaním kvót na rok 2018;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade.

(1) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Nigéria
PDF 182kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o Nigérii (2018/2513(RSP))
P8_TA(2018)0013RC-B8-0045/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na ustanovenia o ochrane slobody náboženského vyznania uvedené v kapitole IV o práve na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2014 o únosoch v Nigérii a z 9. februára 2015 o voľbách v Nigérii,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Muhammadua Buhariho na pôde Európskeho parlamentu z 3. februára 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie pridať hnutie Boko Haram do zoznamu EÚ s teroristickými organizáciami prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2014 z 28. mája 2014, ktorým sa dvestoštrnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida, ktoré nadobudlo účinnosť 29. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej zo 7. mája 2017 o prepustení dievčat, ktoré skupina Boko Haram uniesla v Nigérii,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ratifikovaný Nigériou 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, ktorý Nigéria ratifikovala v apríli 1991,

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2005 obhajkyni ľudských práv Hauwe Ibrahimovej,

–  so zreteľom na výsledky nigérijských prezidentských volieb z marca 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže OSN odhaduje, že Nigéria, ktorá je najľudnatejším a kultúrne najrozmanitejším národom Afriky (počet obyvateľov tejto krajiny vzrástol z 33 miliónov v roku 1950 na v súčasnosti približne 190 miliónov), sa stane do roku 2050 hneď po Číne a Indii treťou najľudnatejšou krajinou sveta;

B.  keďže Nigéria je domovom najväčšej kresťanskej populácie v Afrike;

C.  keďže obyvateľstvo Nigérie je takmer rovnomerne rozdelené medzi moslimov a kresťanov;

D.  keďže podľa odhadov v severnej Nigérii žije 30 miliónov kresťanov, a vytvára tak najväčšiu náboženskú menšinu v prevažne moslimskom regióne;

E.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v novembri 2017 oznámil, že na severovýchode Nigérie potrebovalo 8,5 milióna ľudí životne dôležitú pomoc a že v roku 2017 bola humanitárna pomoc zameraná na 6,9 milióna ľudí;

F.  keďže stredné pásmo tejto krajiny roky trpí v dôsledku hospodárskeho a politického napätia medzi etnickými a náboženskými spoločenstvami, pričom nedávne násilnosti boli poháňané bojom o moc a prístup k pôde medzi pastierskymi a poľnohospodárskymi komunitami;

G.  keďže mier a stabilitu v severnej Nigérii ohrozujú od roku 2009 pokračujúce útoky, vraždy a únosy páchané islamistickou skupinou Boko Haram;

H.  keďže od začiatku útokov skupiny Boko Haram bolo viac než 20 000 ľudí zabitých a viac než 2 milióny ich bolo vysídlených, tiež do susedných krajín;

I.  keďže v apríli 2014 uniesla skupina Boko Haram zo školy v meste Chibok v severnej Nigérii 276 dievčat, z ktorých niektoré boli medzičasom opäť zlúčené so svojimi rodinami, avšak veľa z nich je stále zadržiavaná na neznámom mieste;

J.  keďže ženy a dievčatá boli skupinou Boko Haram zotročované, znásilnené, radikalizované a nútené do „manželstva“; keďže mnohé z tých, ktoré prežili tieto hrozné činy, sú v dôsledku znásilnenia teraz tehotné;

K.  keďže bezpečnostné sily boli takisto obvinené z prerušovania pokojných protestov a zhromaždení, v niektorých prípadoch násilným spôsobom a s použitím nadmernej sily;

L.  keďže v minulom roku došlo k početným únosom duchovných a rádových sestier vrátane únosu šiestich sestier z Rádu eucharistického Srdca Ježišovho, ktoré boli 13. novembra 2017 unesené v meste Iguoriakhi a nedávno prepustené;

M.  keďže v meste Omoku bolo zabitých viac než 14 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených, keď sa na Silvestra vracali v skorých ranných hodinách z bohoslužby; keďže v poslednej dobe dochádza k nárastu počtu usmrtených kresťanov a moslimov, čo poukazuje na znepokojivú situáciu obidvoch týchto vierovyznaní v tejto krajine;

N.  keďže v posledných desiatich rokoch počet konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v Nigérii narástol a teraz ohrozuje prežitie tohto národa; keďže v dôsledku vystupňovaného zabíjania a skazy, ktoré nielen pripravujú ľudí o živobytie, ale ktoré majú vplyv aj na národnú súdržnosť, boli zabité tisíce ľudí, došlo k zničeniu komunít a mnoho poľnohospodárov a pastierov prišlo o život a majetok;

O.  keďže pastierstvo je z dlhodobého hľadiska v dôsledku nárastu populácie, rozširovania poľnohospodárstva a straty pastvín a ciest pre dobytok ohrozené; keďže zároveň pastierstvo nemôže prestať alebo ho nemožno zakázať, keďže pre jeho existenciu sú v tejto krajine silné kultúrne, politické a ekonomické dôvody;

P.  keďže Medzinárodný trestný súd vyhlásil, že existujú závažné dôvody sa domnievať, že skupina Boko Haram sa v Nigérii dopustila zločinov proti ľudskosti podľa článku 7 Rímskeho štatútu vrátane vrážd a prenasledovania;

Q.  keďže Nigéria má zložitý právny systém, ktorý je kombináciou spoločného, obyčajového a náboženského práva a niekoľkých úrovní štátnej správy, čo vytvára prostredie, ktoré je z hľadiska presadzovania ľudských práv problematické;

R.  keďže zodpovednosť, spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú základnými prvkami úsilia o mier, riešenie konfliktov, zmierenie a obnovu;

S.  keďže trest smrti je v Nigérii zákonný; keďže v roku 2016 bolo v Nigérii na trest smrti odsúdených 527 ľudí, čo je trikrát viac než v roku 2015; keďže od roku 2006 platí v tejto krajine de facto moratórium na trest smrti, hoci bolo toto moratórium v rokoch 2013 a 2016 porušené;

T.  keďže Nezávislá národná volebná komisia Nigérie oznámila, že sa prezidentské voľby a voľby do národného zhromaždenia budú konať 16. februára 2019;

U.  keďže organizácia Transparency International zaradila Nigériu na 136. miesto zo 175 krajín v indexe vnímania korupcie za rok 2016;

V.  keďže podľa článku 8 Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách, čo zahŕňa aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie;

1.  je hlboko znepokojený nárastom etnických konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v regióne stredného pásma, ktoré zhoršili problémy v oblasti bezpečnosti, ktorým Nigéria už čelí, a vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim skutočným pokrokom pri riešení týchto problémov;

2.  dôrazne odsudzuje nárast násilia proti kresťanom a moslimom v Nigérii vrátane útokov proti náboženským inštitúciám a veriacim, ako bolo nedávne zabitie najmenej 48 kresťanov v dedinách v celom štáte Plateau a bombový útok na mešitu v Mubi na severovýchode Nigérie, pri ktorom zahynulo najmenej 50 ľudí; vyzýva prezidenta Buhariho a nigérijskú vládu, aby v súlade so zákonmi a ústavou krajiny zintenzívnili svoje úsilie o ukončenie násilností, bránili právo Nigérijčanov slobodne vyznávať svoju vieru a prísnejšie chránili práva všetkých svojich občanov; vyjadruje sústrasť rodinám všetkých obetí pretrvávajúceho násilia; navyše pripomína, že do konca 70. rokov minulého storočia pastieri a poľnohospodári žili spolu v mieri, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné násilnosti, ktoré sa týkajú prístupu k pôde a ktoré sa v dôsledku zrušenia účinných systémov pre urovnávanie sporov vystupňovali, sú zobrazované ako náboženský konflikt, čo je zjednodušením daného problému;

3.  naliehavo vyzýva vládu, aby sa v rámci všetkých opatrení zameraných na zabezpečenie mierového spolužitia medzi občanmi bez ohľadu na ich náboženstvo, vieru a politickú príslušnosť sústredila na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti;

4.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby rokovala o národnom politickom rámci, ktorý by chránil záujmy poľnohospodárov aj pastierov, a vyzýva medzinárodných partnerov, aby zvýšili investície, ktoré by zabránili konfliktom medzi obcami pastierov chovajúcich dobytok a poľnohospodárov a riešili ich na základe podpory spolupráce založenej na spoločných ekonomických iniciatívach a iniciatívach určených na hospodárenie s prírodnými zdrojmi;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pretrvávajúcim násilím a útokmi v severnej Nigérii, ktorých cieľom; sú kresťanské komunity; konštatuje, že skupina Boko Haram útočí na moslimov, kresťanov a ďalšie vierovyznania bez rozdielu;

6.  konštatuje, že nigérijská armáda znova získala územie, ktoré kontrolovala skupina Boko Haram, a zatkla niekoľko ich členov, avšak že nevojenské snahy vlády o zastavenie skupiny Boko Haram vznikajú až teraz;

7.  naliehavo vyzýva vládu Buhariho, aby chránila svojich občanov pred terorizmom, avšak trvá na tom, že tieto opatrenia sa musia vykonávať plne v súlade s dodržiavaním ľudských práv a právneho štátu; vyzdvihuje pokrok, ktorý dosiahla vláda Buhariho v oblasti riešenia bezpečnostných problémov, ktorým Nigéria čelí, a v boji proti korupcii; ponúka svoju podporu pri plnení tohto cieľa a v snahe o pretrhnutie väzby medzi korupčnými praktikami a terorizmom;

8.  pripomína však, že opatrenia, ktoré prijíma vláda proti skupine Boko Haram a ďalším teroristickým organizáciám, by nemali ďalej podnecovať násilie; žiada v tejto súvislosti reformu nigérijských štátnych bezpečnostných síl vrátane polície a vyšetrovanie osôb, ktoré zodpovedajú za akékoľvek prípady porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, mučenia, svojvoľného zatýkania a zneužívania v súvislosti s vydieraním;

9.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby sa zaoberala hlavnými príčinami násilia tým, že všetkým občanom zabezpečí rovnaké práva a prijme nediskriminačné právne predpisy;

10.  odsudzuje sexuálne a rodovo motivované násilie voči ženám a dievčatám a to, že skupina Boko Haram a ďalšie teroristické skupiny sa v rámci únosov, nútených manželstiev, znásilňovania a využívania samovražedných atentátnikov zameriava na ženy a deti; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou humanitárnou pomocou poskytovanou v utečeneckých táboroch, ktorá takisto vedie k vysokej miere vykorisťovania a sexuálneho zneužívania;

11.  vyzýva nigérijské orgány, aby obetiam masovej radikalizácie, najmä ženám, deťom a mladým ľuďom, poskytli pred ich opätovným začlenením do spoločnosti nevyhnutnú psychosociálnu podporu; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby spojili svoje úsilie v oblasti prevencie radikalizácie, ktorá vedie k násilnému extrémizmu, a vypracovali rehabilitačné a deradikalizačné programy;

12.  nabáda na dosiahnutie väčšieho pokroku pri riešení korupcie, ktorá už desaťročia ničí nigérijskú spoločnosť, a vyjadruje presvedčenie, že bez prísnych opatrení zameraných na odstránenie takýchto trestných činov širšiu politickú, hospodársku a sociálnu agendu Buhariho vlády nie je možné splniť; naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby posilnili opatrenia na boj proti korupcii a zdôrazňuje, že ak sa to nepodarí, bude to znamenať ďalšie roky chudoby, nerovnosti, poškodenie dobrého mena, zníženie zahraničných investícií a menej životných príležitostí pre občanov; pripomína, že korupcia vedie k nespokojnosti s verejnými inštitúciami a k obmedzeniu legitimity vlády v očiach občanov;

13.  žiada zvýšenie efektívnosti a nezávislosti súdneho systému Nigérie ako účinného prostriedku trestnej spravodlivosti v boji proti násiliu, terorizmu a korupcii;

14.  naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby zaviedli moratórium na trest smrti s cieľom ho zrušiť;

15.  pripomína nigérijskej vláde jej zodpovednosť zabezpečiť konanie volieb v súlade s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie slobodných, transparentných a dôveryhodných volieb;

16.  vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby monitorovali reintegráciu nigérijských navrátilcov z Líbye a aby zabezpečili účinné využívanie vyhradených finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament o týchto reintegračných opatreniach priebežne informovala;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Nigérijskej federatívnej republiky, predsedovi Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Panafrickému parlamentu a predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).


Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi
PDF 276kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o prípade aktivistov za ľudské práva Wu Kana, Sie Yanga, Li Ming-č´a Tašiho Wang-čchuka a o prípade tibetského mnícha Choekyiho (2018/2514(RSP))
P8_TA(2018)0014RC-B8-0043/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä na uznesenie z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva(1) zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou(2), z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne(3), z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a prípade Ilhama Tohtiho(4) a zo 6. júla 2017 o prípadoch nositeľov Nobelovej ceny Liou Siao-pa a Li Ming-ča(5),

–  so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré sa začalo v roku 2003, a na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 22. júna 2016 s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny,

–  so zreteľom na samit EÚ – Čína, ktorý sa uskutočnil 1. a 2. júna 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý prijal Stály výbor Národného ľudového kongresu Číny 1. júla 2015, a na uverejnenie druhého návrhu nového zákona o riadení zahraničných mimovládnych organizácií z 5. mája 2015,

–  so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva národnostných menšín,

–  so zreteľom na rozhovory medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktoré sa začali v roku 1995 a ktorých 35. kolo sa konalo v Bruseli 22. a 23. júna 2017,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Wei Ťing-šengovi a Chu Ťiovi v rokoch 1996 a 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/Európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 27. decembra 2017 o odsúdení Wu Kana a Sie Janga v Číne,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie delegácie Európskej únie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 8. decembra 2017,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie a dodržiavanie všeobecných ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením Číny, že sa chce hlásiť sa k rovnakým hodnotám v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B.  keďže odvtedy, ako sa prezident Si Ťin-pching ujal moci, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje a nepriateľstvo vlády voči pokojnému disentu, slobode prejavu a náboženského vyznania, ako aj právnemu štátu naberá na intenzite; keďže čínske orgány zadržiavajú a stíhajú stovky obhajcov ľudských práv, právnikov a novinárov;

C.  keďže 26. decembra 2017 súd v Tchien-t’ine odsúdil aktivistu Wu Kana na osem rokov odňatia slobody na základe obvinení z podvracania štátnej moci; keďže Wu Kan sa bežne angažoval v citlivých otázkach týkajúcich sa zneužívania právomoci vlády, a to tak na internete ako aj mimo neho; keďže Wu Kan podľa svojho právnika odmietol dohodu s orgánmi, ktoré mu v prípade priznania sa k vine ponúkali podmienečný trest;

D.  keďže v ten istý deň bol v Chu-nane odsúdený aj právnik Sie Jang, ktorý sa venuje problematike ľudských práv, ktorého však oslobodili od trestných sankcií po tom, ako sa priznal k podvratnej činnosti; keďže Wu Kana zatkli niekoľko mesiacov pred bezprecedentný zásahom proti právnikom, ktorí sa venujú problematike ľudských práv, a obhajcom ľudských práv v roku 2015, boli počas niekoľkých týždňov v celej krajine vypočúvané alebo zadržiavané stovky ľudí vrátane Sie Janga; keďže sa vyskytli obvinenia, že vyšetrovatelia Sie Janga mučili, bili a vyhrážali sa mu;

E.  keďže 28. novembra 2017 súd strednej inštancie v prefektúre Jüe-jang odsúdil aktivistu za demokraciu Li Ming-ča na päť rokov väzenia po tom, čo ho uznal vinným z podvratnej činnosti a na dva roky ho pozbavil všetkých politických práv v Číne; keďže je pravdepodobné, že Li Ming-čovo verejné priznanie bolo urobené pod nátlakom zo strany čínskych orgánov; keďže 19. marca 2017 Li Ming-če zmizol po tom, ako odišiel z Macaa do mesta Ču-chaj v čínskej provincii Kuang-Tung;

F.  keďže tibetských obchodník a bojovník za jazykové práva Taši Wang-čchuk bol zadržaný 27. januára 2016 po tom, ako sa objavil vo videu na stránke denníka New York Times, v ktorom sa prihováral za práva Tibeťanov na vzdelávanie a štúdium vo vlastnom materinskom jazyku; keďže v marci 2016 bol Taši Wang-čchuk obvinený z „podnecovania k separatizmu“ a hrozí mu až 15 rokov odňatia slobody, hoci novinárom výslovne uviedol, že nevyzýva na nezávislosť Tibetu;

G.  keďže v roku 2015 bol tibetský mních Choekyi z kláštora Phurbu v provincii S´-čchuan v okrese Seda, uväznený za to, že oslavoval narodeniny duchovného vodcu v exile dalajlámu; keďže po vznesení obvinenia bol Choekyi umiestnený vo väznici v okrese Kchang-ting v prefektúre Kan-c´ a napokon na štyri roky odvezený do s-čchuanského väzenia Mien-jang; keďže podľa mediálnych zdrojov mal Choekyi obličkové ťažkosti, ochorel na žltačku a trpel ďalším zdravotnými problémami, ktoré sa z dôvodu jeho väznenia ešte zhoršili;

H.  keďže právnici, ktorí sa venujú problematike ľudských práv, boli predmetom zastrašovania a väznenia, ako je tomu v prípade popredného právnika Li Ju-chana, ktorý bol v izolácii od novembra 2017, a Wang Čchuan-čanga, ktorý bol v júli 2015 zatknutý a držaný v izolácii viac ako 800 dní a údajne mučený; keďže obhajcovia ľudských práv, ktorí sú predkladateľmi petícií a cestujú do veľkých miest s cieľom diskutovať o miestnych problémoch, čelia zadržiavaniu a väzneniu, ako napríklad Li Siao-ling, ktorý je vo väzbe od júna 2017, pričom trpí ťažkým glaukómom; keďže obhajcovia ľudských práv, ktorí poskytujú platformu predkladateľom petícií a ďalším obhajcom ľudských práv, ako napríklad Ting Ling-ťie, Liou Fej-jüe a Čen Ťiang-chua, sú tiež vo väzení;

I.  keďže čínska vláda schválila nové právne predpisy, predovšetkým zákon o štátnej bezpečnosti, zákon o boji proti terorizmu, zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákona o riadení zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré kvalifikujú verejných aktivistov a pokojnú kritiku ako bezpečnostné hrozby pre štát, posilňujú cenzúru, policajný dozor a kontrolu jednotlivcov a spoločenských skupín a odstrašujú jednotlivcov od boja za ľudské práva;

J.  keďže v strategickom rámci EÚ a akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu sa Rada zaväzuje, že EÚ bude podporovať demokraciu, právny štát a ľudské práva vo všetkých oblastiach svojej vonkajšej činnosti bez výnimky a ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov s tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

1.  je naďalej vysoko znepokojená postojom čínskej vlády k obhajcom ľudských práv, aktivistom a právnikom; pripomína Číne jej zodpovednosť ako svetovej veľmoci a vyzýva pekinské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a ďalšími medzinárodnými nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Čína podpísala alebo ratifikovala; naliehavo tiež žiada pekinské orgány, aby ukončili všetky akty obťažovania všetkých obhajcov ľudských práv v krajine, aby mohli svoju prácu vykonávať bez prekážok;

2.  naliehavo žiada čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv, aktivistov, právnikov, novinárov a predkladateľov petícií zadržiavaných za ich prácu v oblasti ľudských práv a aby ukončili neutíchajúce represálie voči nim, ktoré sa dejú vo forme väznenia, justičného obťažovania a zastrašovania;

3.  vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila Wu Kana, keďže bolo uväznených iba za to, že pokojne uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu a zhromažďovania, a po jeho prepustení očakáva, že bude mať zabezpečený pravidelný neobmedzený prístup k rodine a právnikom podľa vlastného výberu a že nebude vystavený mučeniu ani inému zlému zaobchádzaniu; požaduje urýchlené, efektívne a nestranné vyšetrenie mučenia v Číne a žiada, aby boli osoby zaň zodpovedné postavené pred súd;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli vyšetrené obvinenia z mučenia Sie Janga;

5.  vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Li Ming-ča, po prepustení zabezpečili jeho ochranu pred mučením a iným zlým zaobchádzaním a umožnili mu prístup k rodine a právnikom podľa vlastného výberu a k primeranej zdravotnej starostlivosti;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatknutím Taši Wang-čuka a jeho ponechávaním vo väzbe, ako aj nad obmedzovaním jeho práva na právneho zástupcu, nedostatok dôkazov proti nemu a nezrovnalosti v trestnom vyšetrovaní; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Taši Wang-čuka;

7.  vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili tibetského mnícha Choekya; naliehavo žiada čínsku vládu, aby umožnila návštevy jeho príbuzným a právnikom podľa jeho vlastného výberu a najmä aby mu zabezpečila primeranú lekársku starostlivosť;

8.  vyzýva čínsku vládu, aby dodržiavala vlastnú ústavu, najmä so zreteľom na článok 4, ktorý sa týka ochrany národnostných menšín; na článok 35, ktorý zaručuje slobodu prejavu, zhromažďovania, združovania, sprievodov a demonštrácie; na článok 36, v ktorom sa uznáva právo na slobodu náboženského vyznania; a na článok 41, ktorý zaručuje právo na kritizovať a predkladať návrhy týkajúce sa akéhokoľvek štátneho orgánu alebo úradníka;

9.  opätovne vyzýva čínsku vládu, aby spolupracovala s Jeho Svätosťou dalajlámom a jeho zástupcami, a vyjadruje svoju podporu mierovému riešeniu tibetskej otázky prostredníctvom rozhovorov a rokovaní, s cieľom poskytnúť Tibetu skutočnú autonómiu v rámci čínskej ústavy;

10.  okrem toho odsudzuje protibudhistické kampane realizované prostredníctvom tzv. výchovy k vlastenectvu vrátane opatrení zameraných na štátnu správu tibetských budhistických kláštorov; je znepokojený tým, že sa čínske trestné právo zneužíva na perzekúciu Tibeťanov a budhistov, ktorých náboženské aktivity sa kladú na jednu úroveň so separatizmom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že prostredie pre praktizovanie budhizmu v Tibete sa po tibetských protestoch v marci 2008 podstatne zhoršilo a čínska vláda zaujala všadeprítomný postoj v rámci tzv. výchovy k vlastenectvu;

11.  je znepokojený prijatím balíka zákonov v oblasti bezpečnosti a jeho dosahom na menšiny v Číne, najmä pokiaľ ide o zákon o boji proti terorizmu, ktorý by mohol viesť k trestaniu pokojných prejavov tibetskej kultúry a náboženstva, a zákon o riadení zahraničných MVO, ktorým sa skupiny pre ľudské práva dostávajú pod prísnu kontrolu vlády, pretože je prejavom prístupu výlučne zhora nadol namiesto podpory partnerstva medzi miestnymi a ústrednými orgánmi a občianskou spoločnosťou;

12.  zdôrazňuje, že čínske orgány musia zabezpečiť, aby sa všetky osoby zadržiavané v izolácii mohli okamžite spojiť so svojimi rodinnými príslušníkmi a právnikmi, a že podmienky všetkých osôb vo väzbe musia spĺňať normy stanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti;

13.  je vysoko znepokojený obvineniami z mučenia aktivistov za ľudské práva; vyzýva preto čínsku vládu, aby úprimne rešpektovala absolútny a bezpodmienečný zákaz mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, v súlade s článkami 2 a 16 Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (UNCAT), ktorý Čína ratifikovala 4. októbra 1988;

14.  nabáda čínsku vládu, aby k 20. výročiu jeho podpísania ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a zabezpečila jeho úplné vykonávanie, a to vrátane skoncovania so všetkými praktikami zneužívania, a adekvátne tomu upravila svoje právne predpisy;

15.  pripomína dôležitosť toho, aby EÚ v súlade so svojím záväzkom vystupovať silným, jasným a jednotným hlasom, pokiaľ ide o jej prístup k Číne, nastoľovala otázky porušovania ľudských práv v Číne, najmä otázky týkajúce sa menšín v Tibete a Sin-ťiangu, a to v rámci každého politického dialógu vrátane dialógov o ľudských právach s čínskymi orgánmi, ako aj pri každoročných dialógoch o ľudských právach; vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom konkrétnych výsledkov z každoročných rozhovorov o ľudských právach medzi EÚ a Čínou; ďalej pripomína, že v kontexte nepretržitého procesu svojich reforiem a rastúcej angažovanosti vo svete si Čína podpísaním širokého spektra medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv zvolila dodržiavanie medzinárodného rámca v oblasti ľudských práv; vyzýva preto na dialóg s Čínou v záujme splnenia týchto záväzkov;

16.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby voči Číne zaujali pevný postoj založený na hodnotách a očakáva od nich, že nebudú podnikať jednostranné iniciatívy alebo kroky, ktoré by mohli oslabiť súdržnosť, efektívnosť a súlad krokov EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v júni 2017 pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve EÚ nepredniesla vyhlásenie o ľudských právach v Číne; víta prijatie vyhlásenia na nasledujúcom zasadnutí a očakáva, že EÚ bude naďalej menovať Čínu ako krajinu, ktorá si vyžaduje pozornosť Rady pre ľudské práva tak dlho, ako bude odmietať realizáciu zmysluplných reforiem; ďalej žiada EÚ a jej členské štáty, aby počas nadchádzajúceho všeobecného pravidelného preskúmania situácie v Číne vyjadrili svoje obrovské znepokojenie a aby sa zabezpečilo najmä to, že čínska občianska spoločnosť sa bude môcť slobodne zúčastňovať na tomto procese;

17.  vyzýva PK/VP a členské štáty, aby prijali závery Rady pre zahraničné veci týkajúce sa Číny, v ktorých sa zdôrazňuje mimoriadna dôležitosť ľudských práv vo vzťahoch EÚ a Číny a vyslali jasný signál svedčiaci o obavách z negatívnych trendov v Číne v tejto súvislosti spolu s očakávaním, že reakciou čínskych orgánov budú konkrétne kroky; zdôrazňuje, že tieto závery by mali zaviazať 28 členských štátov EÚ a jej inštitúcie k spoločnému posolstvu a prístupu vo vzťahu k ľudským právam v Číne;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 239.
(2) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0444.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0505.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0308.


Konžská demokratická republika
PDF 269kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o Konžskej demokratickej republike (2018/2515(RSP))
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie zo 14. júna 2017(1), z 2. februára 2017(2) a 1. decembra 2016(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a jej hovorkyne o situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 9. novembra 2017 o uverejnení harmonogramu volieb v KDR,

–  so zreteľom na rezolúciu prijatú Radou OSN pre ľudské práva 29. septembra 2017 o technickej pomoci a budovaní kapacít v oblasti ľudských práv v KDR a na správu generálneho tajomníka o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO) z októbra 2017,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky štvrtého pravidelného preskúmania vykonávania Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach v KDR z 9. novembra 2017,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2348 (2017) o obnovení mandátu misie MONUSCO,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2282 z 11. decembra 2017 o predĺžení sankcií proti jednotlivcom zodpovedným za násilie a vážne porušovanie ľudských práv v KDR do 12. decembra 2018,

–  so zreteľom na závery Rady zo 6. marca a 11. decembra 2017 o KDR,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2017 o spolupráci EÚ s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia Dr. Denisovi Mukwegemu v roku 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981,

–  so zreteľom na usmernenia o slobode združovania a zhromažďovania Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov z mája 2017,

–  so zreteľom na ústavu KDR prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rok po podpísaní dohody 31. decembra 2016 (silvestrovská dohoda) sa všeobecná situácia v celej KDR stále zhoršuje, pričom dochádza k násilným represiám, zabíjaniu a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv; keďže rok 2017 bol jedným z najnásilnejších rokov v novodobých dejinách KDR;

B.  keďže OSN zaradila situáciu v KDR medzi humanitárne núdzové situácie úrovne 3 t. j. najvyššej úrovne; keďže 8. marca 2017 vyzval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn na vytvorenie vyšetrovacej komisie, ktorá by mala vyšetriť násilnosti v provincii Kasai;

C.  keďže politická kríza sa prehĺbila po tom, ako prezident Kabila na konci svojho funkčného obdobia v roku 2016 odmietol odstúpiť v súlade s ústavou; keďže podľa silvestrovskej dohody dosiahnutej pod záštitou Národnej biskupskej konferencie Konga (CENCO) sa mali v decembri 2017 konať voľby; keďže tento termín nebol dodržaný a keďže Nezávislá národná volebná komisia (CENI) oznámila, že voľby sa budú konať 23. decembra 2018;

D.  keďže CENI pokračuje v logistickej príprave volieb vrátane rozpočtových opatrení a registra voličov;

E.  keďže protesty proti politickej situácii sa stretli s mimoriadne násilným odporom síl, ktoré podporuje vláda;

F.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) poukázal na jasný úmysel bezpečnostných síl potlačiť občianske a politické práva, a to aj použitím ostrej munície, slzného plynu a gumových nábojov proti civilistom vrátane miništrantov, pričom OSN neumožnili prístup do nemocníc, márnic a zariadení určených na zaistenie a zabránili jej protesty pozorovať;

G.  keďže KDR neratifikovala Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných;

H.  keďže ozbrojené nepokoje medzi konžskou armádou a miestnymi ozbrojenými jednotkami pokračujú, a to najmä v provincii Kasai; keďže výsledkom je vážna humanitárna kríza, v ktorej dochádza k zabíjaniu, mučeniu a znásilňovaniu, ničeniu domov, zdravotníckych zariadení a škôl a v provincii Kasai bolo objavených 40 masových hrobov; keďže nedošlo k žiadnemu pokroku v postavení páchateľov pred súd;

I.  keďže KDR má celosvetovo najvyšší počet nových osôb vnútorne vysídlených v dôsledku konfliktu; keďže od januára 2017 bolo v rámci KDR vysídlených viac ako 1,9 milióna ľudí, čím sa celkový počet vysídlených osôb v krajine zvýšil na 4,25 milióna, a to najmä v oblastiach Kasai, Kivu a Tanganika; keďže v KDR pritom žijú aj utečenci utekajúci z Burundi, Stredoafrickej republiky a Južného Sudánu; keďže EÚ uvoľnila 5 miliónov EUR na núdzovú pomoc pre obete násilia v provincii Kasai;

J.  keďže v marci 2017 sa počet vojakov misie MONUSCO znížil a v júni 2017 bol jej rozpočet znížený o 8 %;

K.  keďže orgány KDR systematicky zastrašujú organizácie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv, a to aj organizácie Lutte pour le Changement (LUCHA), Filimbi, katolícku cirkev a Comité de Coordination laic (CLC); keďže podľa skupín obhajcov ľudských práv je v KDR zadržiavaných najmenej 358 politických väzňov;

L.  keďže 29. a 30. decembra 2017 bolo zatknutých sedem obhajcov ľudských práv z občianskeho hnutia Filimbi, a to Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji a Arciel Beni, ktorí sú zadržiavaní bez zatykača a keďže nie je známe miesto pobytu obhajcu ľudských práv Palmera Kabeyu;

M.  keďže únosy a útoky proti humanitárnym pracovníkom a členom mierových síl sú čoraz častejšie, čo prinútilo humanitárne organizácie odložiť poskytovanie pomoci a prerušiť činnosť;

N.  keďže tri návrhy zákonov predložené v Konžskom národnom zhromaždení – o regulácii mimovládnych organizácií, o obhajcoch ľudských práv a boji proti terorizmu – sú v súčasnej podobe v rozpore s regionálnymi a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a predstavujú mimoriadnu hrozbu pre nezávislé pôsobenie občianskej spoločnosti v Kongu;

O.  keďže EÚ predĺžila do decembra 2018 reštriktívne opatrenia proti osobám, ktoré boli prijaté v reakcii na bránenie volebnému procesu a porušovanie ľudských práv;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršením humanitárnej, politickej a bezpečnostnej situácie v KDR; dôrazne odsudzuje všetky porušenia ľudských práv a násilné činy, najmä proti pokojným demonštrantom, ako aj zákaz pokojných verejných demonštrácií a politiku zastrašovania, zatýkania a zadržiavania akýchkoľvek predstaviteľov opozície; vyzýva konžské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých väzňov svedomia a aby uskutočnili nezávislé vyšetrovanie násilného potlačenia demonštrácií v decembri 2017 a objavených masových hrobov;

2.  pripomína, že vláda KDR nesie prvoradú zodpovednosť za ochranu civilného obyvateľstva na území krajiny a v rámci svojej jurisdikcie, a to aj pred zločinmi proti ľudskosti a vojnovými zločinmi;

3.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad dôkazmi od organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, najmä nad vyšetrovacou správou Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) z decembra 2017 o masakroch v provincii Kasai, podľa ktorej vedú konžské bezpečnostné sily a ozbrojené jednotky podporované vládou v tejto provincii zámernú stratégiu teroru a ničenia, ktorej výsledkom sú zločiny proti ľudskosti; vyzýva Medzinárodný trestný súd (ICC) a OSN, aby tieto tvrdenia vyšetrili;

4.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou žien a detí v KDR; ostro odsudzuje znásilňovanie, sexuálne násilie a mučenie; je znepokojený údajným nezákonným náborom a využívaním detských vojakov ozbrojenými jednotkami podporovanými konžskými orgánmi a domnieva sa, že ukončenie využívania detí ako vojakov musí byť prioritou konžských orgánov a medzinárodného spoločenstva;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že voľby sa nekonali do stanoveného termínu v roku 2017; pripomína zodpovednosť konžských orgánov a inštitúcií za skutočnú implementáciu nového harmonogramu volieb v súlade s ústavou KDR a silvestrovskou dohodou; trvá na tom, aby sa transparentné, slobodné a spravodlivé prezidentské a parlamentné voľby konali 23. decembra 2018; pripomína, že CENI musí byť nezávislá, nestranná a inkluzívna inštitúcia, a vyzýva vládu KDR, aby zabezpečila, že sa na tento účel poskytnú dostatočné zdroje; okrem toho žiada CENI a vládu, aby v prípade volebného harmonogramu zaviedli štvrťročné termíny s cieľom monitorovať pokrok a ako preukázateľný signál o odhodlaní vlády uskutočniť voľby; pripomína, že východiskom z krízy sú len dôveryhodné voľby;

6.  zdôrazňuje, že predstavitelia opozície v exile musia mať možnosť vrátiť sa bezpečne a bez podmienok, a že všetci občania krajiny musia mať právo kandidovať vo voľbách; víta vytvorenie koordinovaného tímu expertov zodpovedného za podporu uskutočnenia volebného procesu a sprostredkovanie mobilizácie finančnej, logistickej a technickej pomoci pre KDR, na ktorom sa podieľajú Africká únia (AÚ), Medzinárodná organizácia frankofónie (MOF), Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) a OSN; podporuje príspevok EÚ k volebnému procesu v KDR, a vyzýva EÚ, aby akékoľvek financovanie volieb podmienila prijatím konkrétnych opatrení konžskou vládou ako prejavu jasnej politickej vôle usporiadať voľby 23. decembra 2018, a predovšetkým uverejnením realistického rozpočtu volieb, ako aj záruk týkajúcich sa všetkých základných práv a slobôd pre všetky politické strany a organizácie občianskej spoločnosti;

7.  dôrazne odsudzuje všetky formy zastrašovania a hrozieb voči občianskej spoločnosti a MVO; je mimoriadne znepokojený poslednými vyhrážkami zabitím voči predstaviteľom FIDH a pridružených organizácií; naliehavo vyzýva orgány KDR a bezpečnostné sily, aby v plnej miere dodržiavali požiadavky stanovené v dohode z Cotonou, ako aj v silvestrovskej dohode, najmä pokiaľ ide o právo jednotlivcov na výkon slobody prejavu a slobody zhromažďovania a demonštrácie; vyzýva konžské orgány, aby čo najskôr ratifikovali Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných;

8.  odsudzuje návrhy zákonov predložené v Konžskom národnom zhromaždení o regulácii MVO, obhajcoch ľudských práv a boji proti terorizmu; naliehavo vyzýva konžské orgány, aby v plnej miere dodržiavali riadny legislatívny postup a aby právne predpisy zosúladili s medzinárodnými a regionálnymi normami v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv;

9.  nalieha na EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili podporu obhajcom ľudských práv a ich ochranu; vyzýva orgány KDR, aby vyšetrili a postavili pred súd osoby, ktoré sú zodpovedné za útoky voči obhajcom ľudských práv a za potláčanie demokratických protestov;

10.  víta oznámenie generálneho tajomníka OSN o vyšetrovaní útoku jednotiek spojených demokratických síl na jednotky MONUSCO 7. decembra 2017, pri ktorom v provincii Severné Kivu zahynulo 15 príslušníkov mierových síl;

11.  vyjadruje znepokojenie nad posledným znižovaním počtu vojakov jednotiek OSN a rozpočtovými škrtmi; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN a členské štáty OSN, aby zabezpečili riadne financovanie misie MONUSCO, aby mohla vykonávať úlohy, ktoré jej boli zverené v jej mandáte; pripomína, že mandát misie MONUSCO zahŕňa prispievanie k ochrane civilného obyvateľstva a podporu vykonávania politickej dohody;

12.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa prioritne zamerali na hodnoty týkajúce sa ľudských práv; pripomína, že je dôležité vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivcom za porušovanie ľudských práv a iné činnosti, ktoré narúšajú mierové riešenie konfliktu v KDR; víta v tejto súvislosti použitie cielených sankcií EÚ a vyzýva ju, aby zvážila nasadenie dodatočných prostriedkov, ako sa stanovuje v dohode z Cotonou, ak sa situácia bude naďalej zhoršovať a nedosiahne sa žiaden zásadný pokrok v hľadaní mierového riešenia;

13.  pripomína, že v apríli 2015 Ibrahim Thiaw, námestník výkonného riaditeľa programu OSN pre životné prostredie, vyhlásil, že využívanie prírodných zdrojov predstavuje viac ako 1 miliardu USD ročne, a že väčšinu ziskov – až 98 % – odčerpajú medzinárodné koncerny, zatiaľ čo zo zvyšných 2 % sú financované ozbrojené skupiny v KDR; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia proti európskym spoločnostiam, ktoré tieto medzinárodné normy nedodržiavajú alebo ktoré neposkytujú primerané odškodnenie obetiam porušovania ľudských práv, za ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovedné; žiada rýchle vykonanie dohody, ktorú dosiahli členské štáty 15. júna 2016 o nariadení EÚ o nerastných surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom (nariadenie (EÚ) 2017/821(4)), a aby sa pokračovalo v práci na úrovni EÚ a OSN na rozšírení medzinárodných právnych predpisov v tejto oblasti;

14.  opäť zdôrazňuje svoju podporu Africkej únii, Medzinárodnej organizácii frankofónie (MOF) a Juhoafrickému rozvojovému spoločenstvu (SADC), ako aj, a to predovšetkým, Angole, ako sprostredkovateľom politického dialógu v KDR a v celom regióne;

15.  vyjadruje znepokojenie nad eskaláciou epidémie cholery a požaduje zvýšenú humanitárnu pomoc na jej riešenie; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú a humanitárnu pomoc prostredníctvom spoľahlivých organizácií s cieľom reagovať na naliehavé potreby obyvateľov;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade ministrov a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Africkej únii, Panafrickému parlamentu, prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0264.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0479.
(4) Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1.


Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***
PDF 246kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))
P8_TA(2018)0016A8-0400/2017

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12629/2017),

–  so zreteľom na Marrákešskú zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (5905/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 114, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0375/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. februára 2017(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0400/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím Marrákešskej zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO).

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. februára 2017, 3/15, ECLI:EÚ:C:2017:114.


Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí *
PDF 592kWORD 67k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0411),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0322/2016),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na články 104 a 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre petície (A8-0388/2017),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/200334 bolo podstatným spôsobom zmenené35. Keďže je potrebné vykonať ďalšie zmeny, v záujme prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie prepracovať.
(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/200334 bolo podstatným spôsobom zmenené35. Keďže je potrebné vykonať ďalšie nevyhnutné zmeny, v záujme prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie prepracovať. Takéto zmeny nariadenia pomôžu posilniť právnu istotu a zvýšiť flexibilitu, ako aj zabezpečiť, aby sa zlepšil prístup k súdnym konaniam aby sa tieto konania stali ešte efektívnejšími. Zároveň zmeny tohto nariadenia pomôžu zabezpečiť, aby si členské štáty zachovali plnú zvrchovanosť, pokiaľ ide o hmotné právo týkajúce sa rodičovských práv a povinností.
__________________
__________________
34 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
34 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
35 Pozri prílohu V.
35 Pozri prílohu V.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Hladké a správne fungovanie priestoru spravodlivosti v rámci Únie so zreteľom na rozdielne právne systémy a tradície členských štátov má pre Úniu zásadný význam. V tejto súvislosti by sa mala ďalej prehĺbiť vzájomná dôvera v justičné systémy. Únia si stanovila za cieľ vytvoriť, zachovávať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb a prístup k spravodlivosti. V záujme splnenia týchto cieľov by sa mali v konaniach právneho charakteru posilniť práva osôb, najmä detí, aby sa uľahčila spolupráca justičných a správnych orgánov a výkon rozhodnutí vo veciach rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Vzájomné uznávanie rozhodnutí v občianskych veciach by sa malo rozšíriť, prístup k spravodlivosti by sa mal zjednodušiť a výmena informácií medzi orgánmi členských štátov by sa mala zlepšiť.
(3)  Hladké a správne fungovanie priestoru spravodlivosti v rámci Únie so zreteľom na rozdielne právne systémy a tradície členských štátov má pre Úniu zásadný význam. V tejto súvislosti by sa mala ďalej prehĺbiť vzájomná dôvera v justičné systémy. Únia si stanovila za cieľ vytvoriť, zachovávať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb a prístup k spravodlivosti. V záujme splnenia týchto cieľov je nevyhnutné, aby sa v konaniach právneho charakteru posilnili práva osôb, najmä detí, aby sa uľahčila spolupráca justičných a správnych orgánov a výkon rozhodnutí vo veciach rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Vzájomné uznávanie rozhodnutí v občianskych veciach by sa malo posilniť, prístup k spravodlivosti by sa mal zjednodušiť a výmena informácií medzi orgánmi členských štátov by sa mala zlepšiť, a to tým, že sa v záujme ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a súvisiacich základných práv zabezpečí dôkladná kontrola nediskriminačného charakteru postupov a praktík využívaných príslušnými orgánmi členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Na tento účel Únia musí prijať, okrem iného, opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä keď je to potrebné pre správne fungovanie vnútorného trhu.
(4)  Na tento účel Únia musí prijať, okrem iného, opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä keď je to potrebné na voľný pohyb osôb a správne fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, je nevyhnutná odborná justičná príprava, najmä v oblasti rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami. Činnosti odbornej prípravy, napríklad semináre a výmeny, sú potrebné tak na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni, a to s cieľom zvýšiť informovanosť o tomto nariadení, jeho obsahu a dôsledkoch a súčasne vybudovať vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich justičné systémy.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť rovnosť pre všetky deti by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, vrátane opatrení na ochranu detí, a to nezávisle na konaniach v manželských veciach alebo iných konaniach.
(6)  S cieľom zabezpečiť rovnosť pre všetky deti by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, vrátane opatrení na ochranu detí, a to nezávisle od toho, či existuje akékoľvek prepojenie na konanie v manželských veciach.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  V zmysle tohto nariadenia by normy právomoci mali byť takisto uplatniteľné na všetky deti prítomné na území Únie, ktorých obvyklý pobyt nemožno určiť s istotou. Rozsah pôsobnosti takýchto pravidiel by sa mal vzťahovať predovšetkým na utečenecké deti a deti, ktoré boli medzinárodne presídlené buď zo sociálno-ekonomických dôvodov, alebo v dôsledku nepokojov v ich domovskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Toto nariadenie by malo v plnej miere rešpektovať práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie (ďalej aj „charta“), najmä právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces stanovené v článku 47 charty, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života zakotvené v článku 7 charty a práva dieťaťa stanovené v článku 24 charty.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Kritériá právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností tvorené tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa a mali by sa uplatňovať v súlade s nimi. Akékoľvek odvolanie sa na najlepší záujem dieťaťa by sa malo vykladať v zmysle článku 24 Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.
(13)  Kritériá právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností by mali byť vždy tvorené tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa, a mali by sa uplatňovať so zreteľom na tento záujem. Akékoľvek odvolanie sa na najlepší záujem dieťaťa by sa malo vykladať v zmysle článkov 7, 14, 22 a 24 Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989. Je nevyhnutné, aby členský štát, ktorého orgány majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností v zmysle tohto nariadenia, po prijatí konečného rozhodnutia, ktoré predpokladá návrat dieťaťa, zabezpečil ochranu najlepšieho záujmu a základných práv dieťaťa po jeho navrátení, a to najmä v prípade, keď je dieťa v kontakte s oboma rodičmi.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Význam pojmu „obvyklý pobyt“ by sa mal vykladať na základe individuálneho posúdenia prípadov vychádzajúc z definícií orgánov, a to so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Ak sa obvyklý pobyt dieťaťa zmení po zákonnom presťahovaní, právomoc by mala nasledovať dieťa v záujme zachovania blízkosti. Malo by to platiť aj v prípade, keď ešte neprebieha konanie, ako aj v prípade, že konanie už prebieha. V prebiehajúcich prípadoch sa však účastníci môžu v záujme efektívneho vykonávania spravodlivosti dohodnúť, že dovtedy, kým konanie prebieha, budú mať právomoc súdy členského štátu, v ktorom prebieha konanie, pokiaľ je to v najlepšom záujme dieťaťa. Táto možnosť má osobitný význam, keď sa konanie blíži k záveru a jeden z rodičov sa chce presťahovať s dieťaťom do iného členského štátu.
(15)  Ak sa obvyklý pobyt dieťaťa zmení po zákonnom presťahovaní, právomoc by mala nasledovať dieťa v záujme zachovania blízkosti. V prebiehajúcich prípadoch sa však účastníci môžu v záujme efektívneho vykonávania spravodlivosti dohodnúť, že dovtedy, kým konanie prebieha, budú mať právomoc súdy členského štátu, v ktorom prebieha konanie, pokiaľ je to v najlepšom záujme dieťaťa. Na druhej strane by sa prebiehajúce konania týkajúce sa opatrovníckeho práva a práva styku s dieťaťom mali doviesť ku konečnému rozhodnutiu, tak aby osoby, ktorým prináleží opatrovnícke právo, nepremiestnili dieťa do iného štátu s cieľom predísť tak nepriaznivému rozhodnutiu orgánu, pokiaľ sa účastníci nedohodnú, že prebiehajúce konanie by sa malo ukončiť.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Toto nariadenie nemá brániť orgánom členského štátu, ktorý nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, aby v naliehavých prípadoch prijímali predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, ktoré sa týkajú osôb alebo majetku dieťaťa nachádzajúcich sa v danom členskom štáte. Tieto opatrenia by sa mali uznávať a vykonávať vo všetkých ostatných členských štátoch vrátane členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, až kým príslušný orgán takéhoto členského štátu neprijme opatrenia, ktoré považuje za náležité. Opatrenia, ktoré prijal súd v jednom členskom štáte, by sa však mali meniť alebo nahrádzať iba opatreniami, ktoré takisto prijal súd v členskom štáte, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej. Ak orgán, ktorý má právomoc iba na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, dostane podaný návrh týkajúci sa veci samej, mal by z vlastného podnetu vyhlásiť, že nemá právomoc. Ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa, príslušný orgán by mal priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu informovať o prijatých opatreniach príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej podľa tohto nariadenia. Samotná skutočnosť, že príslušný orgán druhého členského štátu nebol informovaný, by však nemala byť dôvodom na neuznanie opatrenia.
(17)  Toto nariadenie nemá brániť orgánom členského štátu, ktorý nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, aby v naliehavých prípadoch, ako sú prípady domáceho alebo rodovo podmieneného násilia, prijímali predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, ktoré sa týkajú osôb alebo majetku dieťaťa nachádzajúcich sa v danom členskom štáte. Tieto opatrenia by sa mali uznávať a vykonávať vo všetkých ostatných členských štátoch vrátane členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, až kým príslušný orgán takéhoto členského štátu neprijme opatrenia, ktoré považuje za náležité. Opatrenia, ktoré prijal súd v jednom členskom štáte, by sa však mali meniť alebo nahrádzať iba opatreniami, ktoré takisto prijal súd v členskom štáte, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej. Ak orgán, ktorý má právomoc iba na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, dostane podaný návrh týkajúci sa veci samej, mal by z vlastného podnetu vyhlásiť, že nemá právomoc. Ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa, príslušný orgán by mal priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu bez zbytočného omeškania informovať o prijatých opatreniach príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci samej podľa tohto nariadenia. Samotná skutočnosť, že príslušný orgán druhého členského štátu nebol informovaný, by však nemala byť dôvodom na neuznanie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Vo výnimočných prípadoch príslušné orgány členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa nemusia byť najvhodnejšími orgánmi na vybavenie veci. V najlepšom záujme dieťaťa, výnimočne a za určitých podmienok môže orgán, ktorý má právomoc, postúpiť svoju právomoc v osobitnom prípade príslušnému orgánu iného členského štátu, ak je tento orgán vo vhodnejšej situácii na to, aby konal vo veci. V tomto prípade by však druhý príslušný orgán už nemal mať právomoc postúpiť právomoc tretiemu orgánu.
(18)  Osobitnú pozornosť treba venovať skutočnosti, že vo výnimočných prípadoch, ako sú prípady domáceho alebo rodovo motivovaného násilia, príslušné orgány členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa nemusia byť najvhodnejšími orgánmi na vybavenie veci. Výnimočne a za určitých podmienok môže orgán, ktorý má právomoc, postúpiť svoju právomoc v osobitnom prípade príslušnému orgánu iného členského štátu, ak je tento orgán vo vhodnejšej situácii na to, aby konal vo veci. V tomto prípade by sa však mal najprv získať súhlas tohto druhého orgánu, pretože po tom, ako tento orgán prípad prijme,svoju právomoc nemôže postúpiť tretiemu orgánu. Pred každým prenosom právomoci je nevyhnutné preskúmať a v plnom rozsahu zohľadniť najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Konanie vo veci rodičovských práv a povinností podľa tohto nariadenia, ako aj konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by malo rešpektovať právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie svojich názorov a pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by sa im mal prikladať náležitý význam. Vypočutie dieťaťa v súlade s článkom 24 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nariadenia. Toto nariadenie však nie je určené na to, aby stanovovalo, ako sa má dieťa vypočuť, napríklad či ho má vypočuť osobne sudca alebo osobitne vyškolený odborník, ktorý následne podá správu súdu, alebo či sa má dieťa vypočuť v súdnej sieni alebo na inom mieste.
(23)  Konanie vo veci rodičovských práv a povinností podľa tohto nariadenia, ako aj konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by malo rešpektovať právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie svojich názorov a pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by sa im mal prikladať náležitý význam. Vypočutie dieťaťa v súlade s článkom 24 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa a odporúčaním Rady Európy o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov1a zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nariadenia. Toto nariadenie však nie je určené na to, aby stanovovalo spoločné minimálne normy týkajúce sa postupu vypočutia dieťaťa, ktorý sa naďalej riadi vnútroštátnymi ustanoveniami členských štátov.
______________
1a CM/Rec(2012)2 z 28. marca 2012.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom čo najskôr uzavrieť konanie podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by členské štáty mali sústrediť právomoc pre tieto konania na jeden súd alebo na viaceré súdy s prihliadnutím na ich vnútornú štruktúru z hľadiska náležitého výkonu spravodlivosti. Sústredenie právomoci na obmedzený počet súdov v rámci členského štátu predstavuje základný a účinný nástroj na urýchlenie vybavovania prípadov únosov detí vo viacerých členských štátoch, pretože sudcovia, ktorí prejednávajú väčší počet takýchto prípadov, získajú osobitné odborné znalosti. V závislosti od štruktúry právneho systému by sa mala právomoc v prípade únosov detí sústrediť na jeden súd pre celú krajinu alebo na obmedzený počet súdov, pričom by sa ako východiskový bod použil počet odvolacích súdov a právomoc pre prípady medzinárodných únosov detí by sa sústredila na jeden súd prvého stupňa v rámci obvodu odvolacieho súdu. Každá inštancia by mala vydať svoje rozhodnutie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, kedy jej bolo doručené odvolanie. Členské štáty by mali obmedziť počet možných odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje alebo odmieta návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí z roku 1980, na jeden.
(26)  S cieľom čo najskôr uzavrieť konanie podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 by členské štáty mali sústrediť právomoc pre tieto konania na obmedzený počet súdov s prihliadnutím na ich vnútornú štruktúru z hľadiska náležitého výkonu spravodlivosti. Sústredenie právomoci na obmedzený počet súdov v rámci členského štátu predstavuje základný a účinný nástroj na urýchlenie vybavovania prípadov únosov detí vo viacerých členských štátoch, pretože sudcovia, ktorí prejednávajú väčší počet takýchto prípadov, získajú osobitné odborné znalosti. V závislosti od štruktúry právneho systému by sa mala právomoc v prípade únosov detí sústrediť na obmedzený počet súdov, pričom by sa ako východiskový bod použil napríklad počet odvolacích súdov a právomoc pre prípady medzinárodných únosov detí by sa sústredila na jeden súd prvého stupňa v rámci obvodu odvolacieho súdu, ale bez toho, aby sa ohrozilo právo účastníkov konania na prístup k spravodlivosti a včasnosť konania o návrate. Každá inštancia by mala vydať svoje rozhodnutie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, kedy jej bolo doručené odvolanie. Členské štáty by mali obmedziť počet možných odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje alebo odmieta návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí z roku 1980, na jeden. Takisto by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby rozsudky súdov vynesené v jednom členskom štáte boli uznávané v inom členskom štáte. Ak súd vynesie rozsudok, je nevyhnutné, aby sa uznával v celej Európskej únii, a to najmä v záujme detí.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa detí, najmä v prípadoch medzinárodných únosov detí, by súdne a správne orgány mali zvážiť možnosť dosiahnutia zmierlivého riešenia mediáciou alebo inými vhodnými spôsobmi, pričom by im pomáhali existujúce siete a podporné štruktúry zamerané na mediáciu v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností. Takéto úsilie by však nemalo neprimerane predĺžiť konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980.
(28)  Použitie mediácie môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri ukončovaní konfliktov vo všetkých prípadoch týkajúcich sa detí, a najmä v prípade cezhraničných sporov rodičov o opatrovnícke právo a právo styku s dieťaťom a v prípadoch medzinárodných únosov detí. Navyše, vzhľadom na narastajúci počet cezhraničných sporov o opatrovníctvo v celej Európskej únii, kde v dôsledku nedávnych prílevov migrantov nie je k dispozícii žiaden medzinárodný rámec, sa mediácia často ukázala ako jediný právny prostriedok na pomoc rodinám dospieť k zmierlivému a rýchlemu vyriešeniu rodinných sporov. V záujme podpory mediácie v takýchto prípadoch by justičné a správne orgány, v prípade potreby s pomocou existujúcich sietí a podporných štruktúr zameraných na mediáciu v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností, mali pred súdnymi konaniami alebo počas nich pomáhať účastníkom pri výbere vhodných mediátorov a pri organizácii mediácie. Účastníkom by sa mala poskytnúť finančná pomoc na uskutočnenie mediácie aspoň v takom rozsahu, v akom im bola alebo mohla byť poskytnutá právna pomoc. Takéto úsilie by však nemalo neprimerane predĺžiť konanie o návrate podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 a nemalo by viesť k povinnej účasti obetí akejkoľvek formy násilia vrátane domáceho násilia na mediačnom konaní.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  S cieľom ponúknuť účinnú alternatívu k súdnym konaniam vo vnútroštátnych alebo medzinárodných veciach týkajúcich sa rodinných sporov je dôležité, aby príslušní mediátori absolvovali vhodnú špecializovanú odbornú prípravu. Táto odborná príprava by mala týkať najmä právneho rámca cezhraničných rodinných sporov, medzikultúrnych kompetencií a nástrojov na zvládanie vysokokonfliktných situácií, pričom vždy treba mať na zreteli najlepší záujem dieťaťa. Odborná príprava sudcov ako potenciálneho hlavného zdroja na postúpenie veci na mediáciu by sa mala zaoberať aj tým, ako povzbudiť účastníkov, aby s mediáciou začali čo najskôr, a tým, ako mediáciu začleniť do súdneho konania a stanoveného časového rámca konaní podľa Haagskeho dohovoru o únosoch detí bez toho, aby došlo k zbytočnému omeškaniu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Ak súd členského štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, rozhodne odmietnuť návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, vo svojom rozhodnutí musí výslovne uviesť príslušné články Haagskeho dohovoru z roku 1980, ktoré sú základom zamietavého rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa však môže nahradiť následným rozhodnutím súdu vydaným v konaní o opatrovníckom práve a po dôkladnom posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa v členskom štáte, v ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt predtým, než došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu. Ak by z takéhoto rozhodnutia vyplýval návrat dieťaťa, návrat by sa mal uskutočniť bez potreby osobitného konania o uznaní a výkone takéhoto rozhodnutia v členskom štáte, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané.
(30)  Ak súd členského štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, rozhodne odmietnuť návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, vo svojom rozhodnutí musí výslovne uviesť príslušné články Haagskeho dohovoru z roku 1980, ktoré sú základom zamietavého rozhodnutia, a dôvody tohto rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa však môže nahradiť následným rozhodnutím súdu vydaným v konaní o opatrovníckom práve a po dôkladnom posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa v členskom štáte, v ktorom malo dieťa svoj obvyklý pobyt predtým, než došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu. Ak by z takéhoto rozhodnutia vyplýval návrat dieťaťa, návrat by sa mal uskutočniť bez potreby osobitného konania o uznaní a výkone takéhoto rozhodnutia v členskom štáte, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Okrem toho zámer, aby cezhraničné konania o deťoch boli časovo a nákladovo menej náročné, odôvodňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti pri všetkých rozhodnutiach vo veciach rodičovských práv a povinností pred ich výkonom v členskom štáte výkonu. Zatiaľ čo sa nariadením (ES) č. 2201/2003 iba zrušila táto požiadavka pre rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku, a pre niektoré rozhodnutia, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa, týmto nariadením sa teraz stanovuje jednotný postup pri cezhraničnom vykonávaní všetkých rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností. Preto sa na základe ustanovení tohto nariadenia musí s rozhodnutím vydaným príslušnými orgánmi niektorého členského štátu zaobchádzať tak, ako keby bolo vydané v členskom štáte výkonu.
(33)  Okrem toho zámer uľahčiť voľný pohyb európskych občanov odôvodňuje zrušenie vyhlásenia vykonateľnosti pri všetkých rozhodnutiach vo veciach rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pred ich výkonom v členskom štáte výkonu. Vďaka tomu sa cezhraničné konania o deťoch stanú menej časovo náročnými a menej nákladnými. Zatiaľ čo nariadením (ES) č. 2201/2003 sa iba zrušila táto požiadavka pre rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku, a pre niektoré rozhodnutia, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa, týmto nariadením sa teraz stanovuje jednotný postup pri cezhraničnom vykonávaní všetkých rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Preto sa na základe ustanovení tohto nariadenia musí s rozhodnutím vydaným príslušnými orgánmi niektorého členského štátu zaobchádzať tak, ako keby bolo vydané v členskom štáte výkonu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  Každé odmietnutie uznať rozhodnutie v zmysle tohto nariadenia z dôvodu, že jeho uznanie by bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom príslušného členského štátu, by malo byť v súlade s článkom 21 charty.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  V osobitných prípadoch rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by ústredné orgány mali vzájomne spolupracovať pri poskytovaní pomoci vnútroštátnym orgánom, ako aj nositeľom rodičovských práv a povinností. Takáto pomoc by mala zahŕňať najmä zistenie miesta pobytu dieťaťa, a to priamo alebo prostredníctvom iných príslušných orgánov, ak je to potrebné na vybavenie žiadosti podanej podľa tohto nariadenia a na poskytovanie informácií týkajúcich sa dieťaťa a požadovaných na účely konania.
(42)  V osobitných prípadoch rodičovských práv a povinností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by ústredné orgány mali vzájomne spolupracovať pri poskytovaní pomoci vnútroštátnym orgánom, ako aj nositeľom rodičovských práv a povinností. Takáto pomoc by mala zahŕňať najmä zistenie miesta pobytu dieťaťa, a to priamo alebo prostredníctvom iných príslušných orgánov, ak je to potrebné na vybavenie žiadosti podanej podľa tohto nariadenia a na poskytovanie informácií týkajúcich sa dieťaťa a požadovaných na účely konania. V prípadoch, keď má právomoc iný členský štát než členský štát, ktorého je dieťa štátnym príslušníkom, ústredné orgány členského štátu s právomocou bez zbytočného odkladu informujú ústredné orgány členského štátu, ktorého je dieťa štátnym príslušníkom.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa jeho vnútroštátneho procesného práva, by žiadajúci orgán mal mať diskrečnú právomoc vybrať si medzi rôznymi kanálmi dostupnými na získanie potrebných informácií; napríklad pokiaľ ide o súdy, uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001, využitím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, najmä ústredných orgánov určených na základe tohto nariadenia, sudcov a kontaktných miest v sieti, alebo pokiaľ ide o justičné a správne orgány, žiadosťou o informácie adresovanou mimovládnym organizáciám špecializovaným v tejto oblasti.
(44)  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa jeho vnútroštátneho procesného práva, by žiadajúci orgán mal mať diskrečnú právomoc vybrať si medzi rôznymi kanálmi dostupnými na získanie potrebných informácií; napríklad pokiaľ ide o súdy, uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001, využitím Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, najmä ústredných orgánov určených na základe tohto nariadenia, sudcov a kontaktných miest v sieti, alebo pokiaľ ide o justičné a správne orgány, žiadosťou o informácie adresovanou mimovládnym organizáciám špecializovaným v tejto oblasti. Medzinárodnú justičnú spoluprácu a komunikáciu by v každom členskom štáte mala iniciovať a/alebo uľahčovať osobitne na tento účel vytvorená sieť sudcov či styční sudcovia. Treba rozlišovať medzi úlohou Európskej justičnej siete a úlohou ústredných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  Príslušný orgán členského štátu, ktorý zvažuje rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, by mal byť oprávnený žiadať zaslanie informácií relevantných pre ochranu dieťaťa od príslušných orgánov iného členského štátu, ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa. V závislosti od okolností by to malo zahŕňať informácie o konaní a rozhodnutiach týkajúcich sa rodiča alebo súrodencov dieťaťa alebo o spôsobilosti rodiča starať sa o dieťa alebo mať právo styku s ním.
(46)  Príslušný orgán členského štátu, ktorý zvažuje rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, by mal mať povinnosť požadovať zaslanie informácií relevantných pre ochranu dieťaťa od príslušných orgánov iného členského štátu, ak si to vyžaduje najlepší záujem dieťaťa. V závislosti od okolností by to malo zahŕňať informácie o konaní a rozhodnutiach týkajúcich sa rodiča alebo súrodencov dieťaťa alebo o spôsobilosti rodiča alebo rodiny starať sa o dieťa alebo mať právo styku s ním. Štátna príslušnosť, ekonomická a sociálna situácia alebo kultúrne a náboženské zázemie rodiča by sa nemali považovať za rozhodujúci prvok pri rozhodovaní o jeho spôsobilosti starať sa o dieťa.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
(46a)  Komunikáciu medzi sudcami, orgánmi verejnej moci, ústrednými orgánmi, profesionálmi, ktorí pomáhajú rodičom, a vzájomnú komunikáciu medzi rodičmi samotnými treba podporovať všetkými prostriedkami, pričom treba okrem iného zohľadniť skutočnosť, že rozhodnutie, že dieťa by nemalo byť vrátené, môže základné práva dieťaťa porušovať v rovnakom rozsahu ako rozhodnutie o navrátení dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  Ak si to vyžadujú záujmy dieťaťa, sudcovia by mali komunikovať priamo s ústrednými orgánmi alebo príslušnými súdmi v iných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  Ak príslušný orgán členského štátu už vydal rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností alebo zvažuje takéto rozhodnutie, pričom sa má toto rozhodnutie vykonať v inom členskom štáte, tento orgán môže žiadať, aby mu príslušné orgány uvedeného druhého členského štátu pomohli pri výkone predmetného rozhodnutia. Malo by sa to uplatňovať napríklad na rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku pod dozorom, ktoré sa má vykonávať v členskom štáte inom, než je členský štát, kde sídli príslušný orgán, ktorý nariadil výkon práva styku, alebo ak rozhodnutie zahŕňa akékoľvek iné sprievodné opatrenia príslušných orgánov členského štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať.
(49)  Ak príslušný orgán členského štátu už vydal rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností alebo zvažuje takéto rozhodnutie, pričom sa má toto rozhodnutie vykonať v inom členskom štáte, tento orgán by mal žiadať, aby mu príslušné orgány uvedeného druhého členského štátu pomohli pri výkone predmetného rozhodnutia. Malo by sa to uplatňovať napríklad na rozhodnutia, ktorými sa udeľuje právo styku pod dozorom, ktoré sa má vykonávať v členskom štáte inom, než je členský štát, kde sídli príslušný orgán, ktorý nariadil výkon práva styku, alebo ak rozhodnutie zahŕňa akékoľvek iné sprievodné opatrenia príslušných orgánov členského štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Ak príslušný orgán členského štátu zvažuje umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do inštitúcie v inom členskom štáte, pred umiestnením by mal prebehnúť konzultačný postup medzi ústrednými orgánmi oboch členských štátov. Príslušný orgán, ktorý zvažuje umiestnenie, by mal predtým, než nariadi umiestnenie, získať súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom by sa malo dieťa umiestniť. Keďže umiestnenie dieťaťa predstavuje najčastejšie naliehavé opatrenia potrebné na vyslobodenie dieťaťa zo situácie, ktorá ohrozuje jeho najlepší záujem, čas hrá pri týchto rozhodnutiach rozhodujúcu úlohu. S cieľom urýchliť konzultačný postup preto toto nariadenie stanovuje vyčerpávajúci zoznam požiadaviek pre žiadosť a lehotu na odpoveď od členského štátu, v ktorom má byť dieťa umiestnené. Podmienky udelenia alebo odmietnutia súhlasu sa však naďalej riadia vnútroštátnym právom požiadaného členského štátu.
(50)  Ak príslušný orgán členského štátu zvažuje umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo do inštitúcie v inom členskom štáte, pred umiestnením by mal prebehnúť konzultačný postup medzi ústrednými orgánmi oboch členských štátov. Príslušný orgán, ktorý zvažuje umiestnenie, by mal predtým, než nariadi umiestnenie, získať súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom by sa malo dieťa umiestniť. Keďže umiestnenie dieťaťa predstavuje najčastejšie naliehavé opatrenia potrebné na vyslobodenie dieťaťa zo situácie, ktorá ohrozuje jeho najlepší záujem, čas hrá pri týchto rozhodnutiach rozhodujúcu úlohu. S cieľom urýchliť konzultačný postup preto toto nariadenie stanovuje vyčerpávajúci zoznam požiadaviek na žiadosť a lehotu na odpoveď od členského štátu, v ktorom má byť dieťa umiestnené. Podmienky udelenia alebo odmietnutia súhlasu sa však naďalej riadia vnútroštátnym právom požiadaného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Akékoľvek dlhodobé umiestnenie dieťaťa v zahraničí by malo byť v súlade s článkom 24 ods. 3 Charty základných práv EÚ (udržiavanie osobných vzťahov s rodičmi) a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, konkrétne s článkami 8, 9 a 20. Najmä v prípade, že sa zvažujú riešenia, by sa náležitá pozornosť mala venovať skutočnosti, že je žiaduce zachovať kontinuitu vo výchove dieťaťa, ako aj etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa.
(51)  Štátne orgány zvažujúce umiestnenie dieťaťa by mali konať v súlade s článkom 24 ods. 3 Charty základných práv EÚ (udržiavanie osobných vzťahov s rodičmi) a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, konkrétne s článkami 8, 9 a 20. Najmä v prípade, keď sa zvažujú riešenia, by sa náležitá pozornosť mala venovať možnosti umiestnenia súrodencov v rovnakej hostiteľskej rodine alebo zariadení a skutočnosti, že je žiaduce zachovať kontinuitu vo výchove dieťaťa, ako aj etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa. Najmä v prípade dlhodobého umiestnenia dieťaťa v zahraničí by príslušné orgány mali vždy zvážiť možnosť umiestnenia dieťaťa u príbuzných žijúcich v inej krajine, ak má dieťa vzťah s týmito rodinnými príslušníkmi, a mali by vychádzať z individuálneho posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa. Takéto dlhodobé umiestnenia by sa mali pravidelne preskúmavať s ohľadom na potreby a najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdneho alebo správneho orgánu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na:
1.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdneho alebo správneho orgánu alebo iného orgánu s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na:
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  medzinárodné únosy detí;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
d)  umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do zariadenia starostlivosti o dieťa;
d)  umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo do bezpečného zariadenia starostlivosti o dieťa v zahraničí;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek súdny alebo správny orgán v členských štátoch s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;
1.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek súdny alebo správny orgán a akýkoľvek iný orgán v členských štátoch s právomocou vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
3.  „členský štát“ znamená každý členský štát okrem Dánska;
3.  „členský štát“ znamená každý členský štát Európskej únie okrem Dánska;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
4.  „rozhodnutie“ je vyhlásenie, príkaz alebo rozsudok príslušného orgánu členského štátu týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva alebo rodičovských práv a povinností;
4.  „rozhodnutie“ je vyhlásenie, príkaz, rozsudok príslušného orgánu členského štátu alebo verejná listina vykonateľná v členskom štáte, či dohoda medzi účastníkmi, ktorá je vykonateľná v členskom štáte, v ktorom bola uzatvorená, týkajúce sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva alebo rodičovských práv a povinností;
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť
12.  „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie“ je premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa, ak:
12.  „medzinárodný únos dieťaťa“ je premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa, ak:
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte. Keď sa dieťa zákonne presťahuje z jedného členského štátu do iného a nadobudne tam nový obvyklý pobyt, právomoc majú príslušné orgány členského štátu nového obvyklého pobytu.
1.  Príslušné orgány členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte. Keď sa dieťa zákonne presťahuje z jedného členského štátu do iného členského štátu a nadobudne tam nový obvyklý pobyt, právomoc majú príslušné orgány členského štátu nového obvyklého pobytu, pokiaľ sa účastníci ešte pred presťahovaním nedohodnú, že právomoc by mal naďalej mať príslušný orgán členského štátu, v ktorom malo dieťa až doposiaľ obvyklý pobyt.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak prebieha konanie týkajúce sa opatrovníckeho práva a práva styku s dieťaťom, príslušný orgán členského štátu pôvodu si ponechá právomoc až do skončenia konania, pokiaľ sa účastníci nedohodnú, že konanie by sa malo ukončiť.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa nositeľ práva styku, ktorý je uvedený v odseku 1, podrobil právomoci príslušných orgánov členského štátu nového obvyklého pobytu dieťaťa účasťou na konaní pred týmito príslušnými orgánmi bez toho, aby namietal ich právomoc.
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa nositeľ práva styku, ktorý je uvedený v odseku 1 a ktorý bol orgánmi štátu pôvodného obvyklého pobytu informovaný o právnych dôsledkoch, podrobil právomoci príslušných orgánov členského štátu nového obvyklého pobytu dieťaťa svojou účasťou – napriek poskytnutým informáciám – na konaní pred týmito príslušnými orgánmi bez toho, aby namietal ich právomoc.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  do jedného roka odvtedy, ako sa nositeľ opatrovníckeho práva dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, sa nepodala žiadosť o návrat dieťaťa na príslušné orgány členského štátu, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané;
i)  do jedného roka odvtedy, ako sa nositeľ opatrovníckeho práva dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, a napriek skutočnosti, že orgány nositeľa opatrovníckeho práva informovali o právnej požiadavke podať žiadosť o návrat dieťaťa, na príslušné orgány členského štátu, do ktorého bolo dieťa premiestnené alebo v ktorom je zadržiavané, nebola podaná žiadna takáto žiadosť;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Poverení sudcovia sú praktizujúci a skúsení sudcovia špecializovaní na rodinné právo, ktorí majú skúsenosti predovšetkým vo veciach s cezhraničným rozmerom súdnej právomoci.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
V naliehavých prípadoch príslušné orgány členského štátu, kde sa dieťa alebo majetok patriaci dieťaťu nachádza, majú právomoc prijať predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení s ohľadom na toto dieťa alebo majetok.
V naliehavých prípadoch príslušné orgány členského štátu, kde sa dieťa alebo majetok patriaci dieťaťu nachádza, majú právomoc prijať predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení s ohľadom na toto dieťa alebo majetok. Takýmito opatreniami by sa nemalo nenáležite oneskoriť konanie ani konečné rozhodnutie o opatrovníckom práve a práve styku s dieťaťom.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2
Ak si to vyžaduje ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa, príslušný orgán, ktorý prijal ochranné opatrenia, informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej v zmysle tohto nariadenia, priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu určeného podľa článku 60.
Ak si to vyžaduje ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa, príslušný orgán, ktorý prijal ochranné opatrenia, informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodovať vo veci samej v zmysle tohto nariadenia, priamo alebo prostredníctvom ústredného orgánu určeného podľa článku 60. Tento orgán musí zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s rodičmi zapojenými do konania, ako aj to, aby boli títo rodičia bezodkladne podrobne informovaní o všetkých príslušných opatreniach v jazyku, ktorému plne rozumejú.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1 zanikne, len čo príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia rozhodovať vo veci samej, prijal opatrenia, ktoré považoval za primerané.
2.  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1 zanikne, len čo príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia rozhodovať vo veci samej, prijme opatrenia, ktoré považuje za primerané, a od chvíle, keď o týchto opatreniach informuje orgán členského štátu, v ktorom boli prijaté predbežné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 na žiadosť orgánu konajúceho vo veci každý ďalší konajúci orgán v súlade s článkom 15 bezodkladne informuje žiadajúci orgán o dátume, keď vo veci začal konať.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 20
Článok 20
Článok 20
Právo dieťaťa vyjadriť svoje názory
Právo dieťaťa vyjadriť svoje názory
Príslušné orgány členského štátu pri výkone svojej právomoci podľa oddielu 2 tejto kapitoly zabezpečia, aby dieťa, ktoré je schopné sformulovať svoje názory, malo príležitosť vyjadriť tieto názory v priebehu konania.
Príslušné orgány členského štátu pri výkone svojej právomoci podľa oddielu 2 tejto kapitoly zabezpečia, aby dieťa, ktoré je schopné sformulovať svoje názory, malo príležitosť vyjadriť tieto názory v priebehu konania, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi procesnými pravidlami, článkom 24 ods. 1 charty, článkom 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa a odporúčaním Rady Európy členským štátom o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov1a. Orgány v rozhodnutí zdokumentujú svoje úvahy v tejto súvislosti.
Vypočutie dieťaťa, ktoré si uplatňuje svoje právo vyjadriť svoje názory, vykonáva sudca alebo osobitne vyškolený odborník v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, bez akéhokoľvek nátlaku, najmä zo strany rodičov, v prostredí zohľadňujúcom potreby detí a vhodnom pre dieťa v jeho veku z hľadiska jazyka aj obsahu, a musí poskytovať všetky záruky, ktoré umožňujú ochranu duševnej integrity a najlepšieho záujmu dieťaťa.
Vypočutie dieťaťa sa nesmie uskutočniť v prítomnosti účastníkov konania alebo ich právnych zástupcov, musí sa však nahrávať a doplniť do dokumentácie, tak aby účastníci konania a ich právni zástupcovia mohli mať možnosť nahliadnuť do záznamu vypočutia.
Príslušný organ prikladá náležitý význam názorom dieťaťa primerane k jeho veku a vyspelosti a dokumentuje svoje posúdenie v rozhodnutí.
Príslušný organ prikladá náležitý význam názorom dieťaťa primerane k jeho veku a vyspelosti, pričom prihliada na najlepší záujem dieťaťa, a dokumentuje svoje posúdenie v rozhodnutí.
_______________
1a CM/Rec(2012)2 z 28. marca 2012.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
2.  Súd v priebehu konania čo najskôr zistí, či sú účastníci ochotní pristúpiť na mediáciu s cieľom nájsť v najlepšom záujme dieťaťa vzájomne dohodnuté riešenie, pokiaľ to nespôsobí neúmerné predĺženie konania.
2.  Súd v priebehu konania čo najskôr zistí, či sú účastníci ochotní pristúpiť na mediáciu s cieľom nájsť v najlepšom záujme dieťaťa vzájomne dohodnuté riešenie, pokiaľ to nespôsobí neúmerné predĺženie konania. V takom prípade súd vyzve účastníkov, aby využili mediáciu.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.  Súd môže vyhlásiť rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa, za predbežne vykonateľné bez ohľadu na prípadné odvolanie, a to aj v prípade, keď vnútroštátne právo neustanovuje takúto predbežnú vykonateľnosť.
3.  Súd môže vyhlásiť rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa, za predbežne vykonateľné bez ohľadu na prípadné odvolanie, a to aj v prípade, keď vnútroštátne právo neustanovuje takúto predbežnú vykonateľnosť, pričom prihliada na najlepší záujem dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5 a (nový)
5a.  Pokiaľ súdny orgán nariadi návrat dieťaťa, informuje ústredný orgán členského štátu obvyklého pobytu dieťaťa pred neoprávneným premiestnením o tomto rozhodnutí a o dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4
4.  Ak rozhodnutie nebolo vykonané do šiestich týždňov od začatia konania o výkone rozhodnutia, súd členského štátu výkonu informuje o tejto skutočnosti a jej dôvodoch žiadajúci ústredný orgán v členskom štáte pôvodu, alebo ak sa konanie začalo bez pomoci ústredného orgánu, navrhovateľa.
4.  Ak rozhodnutie nebolo vykonané do šiestich týždňov od začatia konania o výkone rozhodnutia, súd členského štátu výkonu náležite informuje o tejto skutočnosti a jej dôvodoch žiadajúci ústredný orgán v členskom štáte pôvodu, alebo ak sa konanie začalo bez pomoci ústredného orgánu, navrhovateľa, pričom uvedie odhadovaný čas výkonu rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno a
a)  ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom sa o uznanie žiada; alebo
a)  ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom sa o uznanie žiada, a jeho odopretie nemôže vyústiť do žiadnej formy diskriminácie, ktorú zakazuje článok 21 charty; alebo
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na žiadosť niektorého zo zainteresovaných účastníkov sa uznanie rozhodnutia týkajúceho sa rodičovských práv a povinností odmietne:
1.  Na žiadosť niektorého zo zainteresovaných účastníkov sa rozhodnutie týkajúce sa rodičovských práv a povinností neuzná:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno b
b)  v prípade, že bolo vydané v neprítomnosti, ak sa osobe, ktorá sa nezúčastnila konania, nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom časovom predstihu a takým spôsobom, aby si mohla zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že sa zistí, že táto osoba prijala rozhodnutie bez výhrad, alebo
b)  v prípade, že rozhodnutie bolo vydané v neprítomnosti, ak sa osobe, ktorá sa nezúčastnila konania, nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom časovom predstihu a takým spôsobom, aby si mohla zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že sa zistí, že táto osoba prijala rozhodnutie bez výhrad, alebo
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1
Navrhovateľ, ktorému sa v členskom štáte pôvodu poskytla úplná alebo čiastočná bezplatná právna pomoc alebo oslobodenie od platenia nákladov alebo výdavkov, má v konaní podľa článku 27 ods. 3, a článkov 32, 39 a 42 ï nárok na poskytnutie najvýhodnejšej právnej pomoci alebo najrozsiahlejšieho oslobodenia od platenia nákladov alebo výdavkov podľa právneho poriadku členského štátu výkonu.
Navrhovateľ, ktorému sa v členskom štáte pôvodu poskytla úplná alebo čiastočná bezplatná právna pomoc, pomoc na pokrytie nákladov spojených s využitím mediácie alebo oslobodenie od platenia nákladov alebo výdavkov, má v konaní podľa článku 27 ods. 3 a článkov 32, 39 a 42 nárok na poskytnutie najvýhodnejšej právnej pomoci alebo najrozsiahlejšieho oslobodenia od platenia nákladov alebo výdavkov podľa právneho poriadku členského štátu výkonu.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno a
a)  poskytnúť na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu pomoc pri zisťovaní miesta pobytu dieťaťa, ak sa javí, že by sa dieťa mohlo nachádzať na území požiadaného členského štátu a ak určenie miesta pobytu dieťaťa je nevyhnutné na podanie žiadosti podľa tohto nariadenia;
a)  poskytnúť na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu pomoc pri zisťovaní miesta pobytu dieťaťa, ak sa javí, že by sa dieťa mohlo nachádzať na území požiadaného členského štátu, a ak určenie miesta pobytu dieťaťa je nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno d
d)  uľahčovať komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, najmä pri uplatňovaní článku 14, článku 25 ods. 1 písm. a), článku 26 ods. 2 a článku 26 ods. 4 druhého pododseku;
d)  uľahčovať komunikáciu medzi súdnymi orgánmi, najmä pri uplatňovaní článkov 14 a 19, článku 25 ods. 1 písm. a), článku 26 ods. 2 a článku 26 ods. 4 druhého pododseku;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)   informovať nositeľov rodičovských práv a povinností o právnej pomoci a podpore, ako je podpora poskytovaná špecializovanými dvojjazyčnými právnikmi, s cieľom zabrániť tomu, aby nositelia rodičovských práv a povinností poskytli svoj súhlas bez toho, aby porozumeli rozsahu tohto súhlasu.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno g
g)  zabezpečiť, aby v prípade, že začnú alebo uľahčia začatie súdneho konania o návrat detí podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, sa spis pripravený na účely takéhoto konania skompletizoval do šiestich týždňov, pokiaľ tomu nezabránia výnimočné okolnosti.
g)  zabezpečiť, aby v prípade, že začnú alebo uľahčia začatie súdneho konania o návrat detí podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, sa spis pripravený na účely takéhoto konania skompletizoval a predložil súdu alebo inému príslušnému orgánu do šiestich týždňov, pokiaľ tomu nezabránia výnimočné okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na žiadosť s podpornými dôvodmi, ktorú podal ústredný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, ku ktorému má dieťa podstatnú väzbu, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt a kde sa nachádza, môže priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov alebo iných subjektov:
1.  Na žiadosť s podpornými dôvodmi, ktorú podal ústredný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, ku ktorému má dieťa podstatnú väzbu, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt a kde sa nachádza, musí priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov alebo iných subjektov:
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2
2.  Ak sa má vydať rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, príslušný orgán členského štátu môže v prípade, že si to vyžaduje situácia dieťaťa, požiadať ktorýkoľvek príslušný orgán iného členského štátu, ktorý má informácie dôležité pre ochranu dieťaťa, aby zaslal tieto informácie.
2.  Ak sa má vydať rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností, príslušný orgán členského štátu v prípade, že si to vyžaduje situácia dieťaťa, požiada ktorýkoľvek príslušný orgán iného členského štátu, ktorý má informácie dôležité pre ochranu dieťaťa, aby zaslal tieto informácie.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2 a (nový)
2а.  Ak sa skúmajú otázky súvisiace s rodičovskými právami a povinnosťami, ústredný orgán členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, bez zbytočného odkladu informuje ústredný orgán členského štátu, ktorého je dieťa alebo jeden z rodičov dieťaťa štátnym príslušníkom, o existencii konania.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 3
3.  Príslušný orgán členského štátu môže požiadať príslušné orgány iného členského štátu, aby pomáhali pri uplatňovaní rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností vydaných podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie účinného výkonu práv styku, ako aj práva udržovať priamy kontakt na pravidelnom základe.
3.  Príslušný orgán členského štátu požiada príslušné orgány iného členského štátu, aby pomáhali pri uplatňovaní rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností vydaných podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie účinného výkonu práv styku, ako aj práva udržovať priamy kontakt na pravidelnom základe.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5
5.  Príslušné orgány členského štátu, kde dieťa nemá obvyklý pobyt, zhromaždia na žiadosť osoby, ktorá má pobyt v danom členskom štáte a ktorá sa usiluje nadviazať alebo udržovať styk s dieťaťom, alebo na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu, informácie alebo dôkazy a môžu vydať nález o vhodnosti uvedenej osoby na výkon práva styku, ako aj o podmienkach, za ktorých by sa mal styk uskutočňovať.
5.  Príslušné orgány členského štátu, kde dieťa nemá obvyklý pobyt, zhromaždia na žiadosť rodiča alebo rodinného príslušníka, ktorý má pobyt v danom členskom štáte a ktorý sa usiluje nadviazať alebo udržovať styk s dieťaťom, alebo na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu, informácie alebo dôkazy a môžu vydať nález o vhodnosti uvedených osôb na výkon práva styku, ako aj o podmienkach, za ktorých by sa mal styk uskutočňovať.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5 a (nový)
5a.  Príslušný orgán členského štátu môže požiadať ústredný orgán iného členského štátu o poskytnutie informácií o vnútroštátnom práve daného členského štátu, pokiaľ ide o otázky patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sú dôležité na preskúmanie prípadu podľa tohto nariadenia. Príslušný orgán členského štátu, ktorému sa žiadosť predloží, čo najskôr odpovie.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1
1.  Keď príslušný orgán, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, zvažuje umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa alebo pestúnskej starostlivosti v druhom členskom štáte, najprv musí získať súhlas príslušného orgánu v tomto druhom členskom štáte, Na tento účel zašle prostredníctvom ústredného orgánu svojho vlastného členského štátu žiadosť o súhlas ústrednému orgánu členského štátu, kde je dieťa umiestnené, pričom táto žiadosť musí obsahovať správu o dieťati s uvedením dôvodov navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti.
1.  Keď príslušný orgán, ktorý má právomoc podľa tohto nariadenia, zvažuje umiestnenie dieťaťa u rodinných príslušníkov, do pestúnskej starostlivosti alebo bezpečného zariadenia starostlivosti o dieťa v druhom členskom štáte, najprv musí získať súhlas príslušného orgánu v tomto druhom členskom štáte. Na tento účel zašle prostredníctvom ústredného orgánu svojho vlastného členského štátu žiadosť o súhlas ústrednému orgánu členského štátu, kde je dieťa umiestnené, pričom táto žiadosť musí obsahovať správu o dieťati s uvedením dôvodov navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti. Členské štáty zabezpečia, aby rodičia a príbuzní dieťaťa, bez ohľadu na ich miesto pobytu, mohli mať pravidelný styk s dieťaťom, pokiaľ sa tým neohrozí blaho dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Ak má príslušný orgán v úmysle vyslať sociálnych pracovníkov do iného členského štátu s cieľom zistiť, či je umiestnenie v súlade s blahom dieťaťa, náležite o tom informuje príslušný členský štát.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 4
4.  Každý ústredný orgán znáša svoje vlastné náklady.
4.  Každý ústredný orgán znáša svoje vlastné náklady, pokiaľ sa žiadajúci členský štát a členský štát, ktorému sa predkladá žiadosť, nedohodnú inak.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1
Do [10 rokov po začatí uplatňovania] Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a urópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o ex post hodnotení tohto nariadenia na podklade informácií predložených členskými štátmi. K správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
Do [piatich rokov po začatí uplatňovania] Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o ex post hodnotení tohto nariadenia na podklade informácií predložených členskými štátmi. K správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  počet prípadov a rozhodnutí v mediačných konaniach vo veciach rodičovských práv a povinností;

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch
PDF 490kWORD 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (2017/2039(INI))
P8_TA(2018)0018A8-0406/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/779 z 20. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí(2),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016)0646),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov (EDA) č. 3/2015 z marca 2015 s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám,

–  so zreteľom na osobitnú správu EDA č. 5/2017 z marca 2017 s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí(4),

–  so zreteľom na podrobnú analýzu svojej tematickej sekcie pre rozpočtové veci z 3. februára 2016 s názvom Posúdenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 10. júna 2016 na odporúčanie Rady o zavedení systému záruky získania zručností (COM(2016)0382),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o iniciatíve Príležitosti pre mladých(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže,

–  so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, jej dodatkový protokol a jej revidovanú verziu, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja na rok 2030, najmä Cieľ 8 „podporovať stabilný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých“, ktoré prijala OSN v roku 2015 a ktoré sa vzťahujú na celý svet vrátane EÚ,

–  so zreteľom na správa Jeana-Clauda Junckera vypracovaná v úzkej spolupráci s Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloemom, Mariom Draghim a Martinom Schulzom z 22. júna 2015 o dobudovaní hospodárskej a menovej únie Európy („správa piatich predsedov“), diskusný dokument Komisie z 26. apríla 2017 o sociálnom rozmere Európy a z 31. mája 2017 o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, ako aj na bielu knihu Komisie z 1. marca 2017 o budúcnosti Európy,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 o vytvorení Európskeho piliera sociálnych práv (COM(2017)0250) a odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/761 z 26. apríla 2017 týkajúce sa Európskeho piliera sociálnych práv(6),

–  so zreteľom na prácu a výskum nadácie Eurofound, strediska Cedefop, Medzinárodnej organizácie práce (MOP), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a Európskeho odborového inštitútu (ETUI), Konfederácie európskych podnikov (BusinessEurope), Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME), Európskeho strediska podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP), organizácie Eurocities a Európskeho fóra mládeže,

–  so zreteľom na prejav predsedu Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017, Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie (návrh pracovného programu Komisie do konca roku 2018) a vyhlásenie o zámere adresované predsedovi Antoniovi Tajanimu a premiérovi Estónska Jurimu Ratasovi z 13. septembra 2017,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výbor pre kontrolu rozpočtu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0406/2017),

A.  keďže finančná a hospodárska kríza spôsobili zvýšenie miery nezamestnanosti mladých ľudí z 15 % v roku 2008 na 24 % v roku 2013, pričom pod touto priemernou mierou sa skrývajú obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi; keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2013 ostala v Nemecku, Rakúsku a Holandsku na úrovni približne 10 %, kým v Taliansku, Španielsku, Chorvátsku a Grécku sa priblížila až k 40 % alebo túto hranicu dokonca výrazne prekročila;

B.  keďže opatrenia na zníženie verejných výdavkov preukázali priamy negatívny vplyv, najmä na mladých ľudí, v dôsledku škrtov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, vytvárania pracovných miest a podporných služieb;

C.  keďže politiky týkajúce sa mladých ľudí boli vytvorené bez účasti týchto mladých ľudí a ich zástupcov;

D.  keďže dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí môže viesť k ich marginalizácii a vylúčeniu zo spoločnosti, môže v nich vytvárať pocit izolovanosti a môže ich to poznačiť tak, že u nich vznikne vyššia pravdepodobnosť opätovnej nezamestnanosti a budú mať vo svojom pracovnom živote nižší zárobok a slabšie kariérne vyhliadky; keďže zatlačenie mladých ľudí do ústrania znamená stratu z hľadiska verejných aj súkromných investícií ktorá vzhľadom na ich nevyužitý a upadajúci ľudský potenciál vedie k rozšírenej pracovnej neistote a postupnej strate zručností;

E.  keďže v roku 2012 mal jeden z troch európskych zamestnancov buď príliš vysokú, alebo príliš nízku kvalifikáciu na svoje pracovné miesto(7) a keďže u mladých zamestnancov obvykle existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú mať formálne príliš vysokú kvalifikáciu, a zároveň aj väčšia pravdepodobnosť ako u starších pracovníkov, že budú pracovať na pracovnom mieste, ktoré menej zodpovedá ich zručnostiam;

F.  keďže mladí pracovníci sú vystavení väčšiemu riziku, že sa ocitnú v neistom zamestnaní; keďže pravdepodobnosť, že sa ocitnú v zamestnaní vo viacnásobne znevýhodnenom postavení je dvakrát vyššia pre pracovníkov mladších ako 25 rokov v porovnaní s pracovníkmi vo veku nad 50 rokov(8);

G.  keďže úspešný prechod zo školy do zamestnania a z nečinnosti do práce a získanie prvého skutočného zamestnania posilňujú pozíciu mladých ľudí a motivujú ich, čím im pomáhajú rozvíjať ich osobné a odborné zručnosti, aby sa mohli stať nezávislými a sebavedomými občanmi a dobre začať svoje profesijné životy;

H.  keďže od dosiahnutia vrcholu na úrovni 24 % v roku 2013 miera nezamestnanosti v EÚ-28 stabilne klesá a v roku 2017 bola menšia ako 17 %; keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí zostáva vysoká a len niekoľko členských štátov (Rakúsko, Česká republika, Holandsko, Malta, Maďarsko a Nemecko) dosahuje mieru nezamestnanosti mladých ľudí nižšiu ako 11 %, pričom pretrvávajú závažné rozdiely medzi členskými štátmi;

I.  keďže z analýzy členenia práce na plný a polovičný úväzok podľa pohlavia v Európe vyplynulo, že od roku 2007 do roku 2017 pretrvali rodové rozdiely, pričom muži tvoria okolo 60 % osôb vo veku 15 až 24 rokov v zamestnaní na plný úväzok a sústavne predstavujú okolo 40 % pracovníkov na čiastočný úväzok;

J.  keďže zo štatistického hľadiska je žiaľ miera nezamestnanosti mladých ľudí všeobecne asi dvojnásobná oproti celkovej miere nezamestnanosti, a to v časoch hospodárskej rastu aj počas recesií;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí

K.  keďže 22. apríla 2013 Rada prostredníctvom odporúčania Rady vytvorila systém záruky pre mladých ľudí (YG), v rámci ktorého sa členské štáty EÚ zaviazali, že vytvoria systém záruky pre mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia dostali kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy alebo praxe do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania;

L.  keďže vzhľadom na to, že mnoho členských štátov nezaznamenalo veľký úspech s nariadeniami a príležitosťami, ktoré boli doteraz k dispozícii na boj proti nezamestnanosti mládeže, mali by klásť väčší dôraz na účinné využívanie finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF);

M.  keďže vo februári 2013 Rada odsúhlasila vytvorenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá bola spustená ako hlavný rozpočtový nástroj EÚ – prepojený s ESF – na pomoc regiónom členských štátov s obzvlášť vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, a to najmä zavedením systémov záruky pre mladých ľudí;

N.  keďže záruka pre mladých ľudí je záväzkom v rámci celej EÚ, zatiaľ čo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je zameraná na tie členské štáty a regióny, kde miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %, čo sa týka (čiastočne alebo úplne) spolu 20 členských štátov;

O.  keďže s cieľom mobilizovať finančné prostriedky sa ťažisko financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí z rozpočtu presunulo na začiatočnú fázu, teda na roky 2014 a 2015, s cieľom maximalizovať vplyv opatrení financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; keďže v dôsledku oneskorenia v realizácii na vnútroštátnej a regionálnej úrovni toto presunutie ťažiska financovania na začiatočnú fázu samo osebe ako opatrenie neuspelo; keďže v roku 2015 bola miera predbežného financovania podmienečne zvýšená z 1 % na 30 % a väčšina oprávnených členských štátov toto opatrenie úspešne uplatnila;

P.  keďže jednou z hlavných ambícií iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí aj záruky pre mladých ľudí je pomôcť mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ktorým hrozí najvyššie riziko vylúčenia, pričom sa zohľadňuje, že výraz „NEET“ sa vzťahuje na rôzne podskupiny mladých ľudí s odlišnými potrebami;

Q.  keďže cieľom záruky pre mladých ľudí je dosiahnuť udržateľnú integráciu osôb NEET na trh práce prostredníctvom individuálneho prístupu, čo povedie ku kvalitnej ponuke a zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí, pričom v širšom kontexte to zároveň poskytne mladým ľuďom podporu pri prechode zo školy do zamestnania a pomoc pri riešení nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce; keďže v tejto oblasti sú potrebné primerané podporné stratégie zo strany členských štátov;

R.  keďže MOP v roku 2015 odhadla náklady na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v celej EÚ-28 na 45 miliárd EUR; keďže na programové obdobie 2014 – 2020 sa pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vyčlenili len skromné rozpočtové prostriedky vo výške 6,4 miliardy EUR s tým, že majú iba doplniť, a nie nahradiť financovanie z vnútroštátnych prostriedkov;

S.  keďže Komisia navrhla, aby sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci revízie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2017 – 2020 zvýšil o 1 miliardu EUR a bol dorovnaný záväzkami ESF vo výške 1 miliardy EUR; keďže po dosiahnutí dohody medzi Európskym parlamentom a Radou sa suma zvýšila na 1,2 miliardy EUR; keďže Európsky parlament 5. septembra 2017 prijal návrh opravného rozpočtu č. 3/2017 s cieľom poskytnúť dodatočných 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2017, financovaných z celkovej rezervy na záväzky, a zároveň vyjadril poľutovanie nad oneskorením rozpočtového postupu v roku 2017, pretože Rada blokovala a neskoro schválila preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici obdobia;

T.  keďže vo svojej prvej osobitnej správe o záruke pre mladých ľudí Európsky dvor audítorov vyjadril znepokojenie v súvislosti s primeranosťou financovania (z EÚ aj z vnútroštátnych zdrojov) tejto iniciatívy, s vymedzením „kvalitnej ponuky“, ako aj s absenciou stratégie s jasnými medzníkmi a cieľmi, s monitorovaním výsledkov a s podávaním správ; keďže tiež vyjadril znepokojenie nad nedostatočne úspešným uplatňovaním partnerského prístupu, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z 22. apríla 2013, pri rozvoji záruky pre mladých ľudí;

U.  keďže sú potrebné skutočne účinné mechanizmy na prerokovanie a vyriešenie ťažkostí pri vykonávaní systémov záruky pre mladých ľudí spolu so silným záväzkom členských štátov v plnej miere vykonávať záruku pre mladých ľudí, pričom zohľadnia najmä miestne podmienky, umožnia zlepšenie zručností a zavedú vhodné flexibilné štruktúry hodnotenia;

V.  keďže v osobitnej správe EDA o záruke pre mladých ľudí sa určilo niekoľko spoločných kritérií na určenie toho, čo je „kvalitná ponuka“, pričom Slovensko vyhlásilo svoje vymedzenie za právne záväzné, ustanovilo minimálny pracovný čas, ako aj udržateľnosť zamestnanosti po ukončení podpory z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a zohľadnilo zdravotný stav príjemcu;

W.  keďže vo svojej nedávno uverejnenej druhej osobitnej správe o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí a o záruke pre mladých ľudí, ktorá bola zameraná na príklady zo siedmich členských štátov, Európsky dvor audítorov vyjadril obavy týkajúce sa náročnosti úplného prístupu k údajom a toho, že vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí sa dosiahol len malý pokrok a výsledky nenapĺňajú pôvodné očakávania; keďže iniciatíva na podporu mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí stále patria medzi najinovačnejšie a najambicióznejšie politické reakcie na hospodársku krízu, preto by pri ich realizácii v ďalších rokoch mali požívať pokračujúcu finančnú a politickú podporu európskych, vnútroštátnych a regionálnych inštitúcií;

X.  keďže nákladovú efektívnosť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a konečný cieľ záruky pre mladých ľudí, ktorým je trvalo udržateľné zamestnanie mladých ľudí, je možné dosiahnuť len v prípade, že príslušné operácie sa riadne monitorujú prostredníctvom spoľahlivých a porovnateľných údajov, ak programy sú zamerané na výsledky a ak sa vykonajú úpravy v prípadoch, keď sa odhalia neúčinné a nákladovo neefektívne opatrenia;

Y.  keďže je potrebné väčšie úsilie členských štátov zamerané na podporu a zacielenie na mladých ľudí, ktorí sú vzdialení alebo úplne oddelení od trhu práce, ako sú mladí ľudia so zdravotným postihnutím;

Z.  keďže iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí majú zohrávať ústrednú úlohu pri dosahovaní hlavných zásad Európskeho piliera sociálnych práv;

AA.  keďže predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017 nespomenul situáciu týkajúcu sa nezamestnanosti mladých ľudí v Európe, ktorá je stále znepokojujúca; keďže vo vyhlásení o zámere, ktoré sprevádzalo prejav o stave Únie v roku 2017, bola uznaná úloha záruky pre mladých ľudí pomôcť pri vytváraní pracovných miest v EÚ; keďže boj proti nezamestnanosti, a najmä nezamestnanosti mladých ľudí, by mal byť aj naďalej prioritou v činnosti EÚ;

AB.  keďže boli zaznamenané omeškania platieb mladým ľuďom v rámci opatrení financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, často zapríčinené neskorým zriadením riadiacich orgánov alebo nedostatočnou administratívnou kapacitou vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov;

AC.  keďže opatrenia v rámci iniciatívy a záruky pre mladých ľudí, napríklad stáže a praxe, by mali prispieť k uľahčeniu prechodu na trh práce, a nikdy by nemali byť náhradou riadnych pracovných zmlúv;

AD.  keďže v prípade mladých žien vo vidieckych oblastiach vytvára nelegálna práca alebo nezaevidovanie sa ako nezamestnaná štatistické odchýlky a rozdiely v ich dôchodkoch; keďže táto prax má negatívny vplyv na celú spoločnosť, a najmä na blahobyt žien, ako aj na iné formy sociálneho poistenia a príležitosti na zmenu kariéry alebo možnosti budúceho zamestnania;

AE.  keďže 16 miliónov osôb NEET vstúpilo do systému záruky pre mladých ľudí a prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa priamo podporilo viac ako 1,6 milióna mladých ľudí v EÚ;

AF.  keďže členské štáty v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prijali viac ako 132 opatrení trhu práce zameraných na mladých ľudí;

AG.  keďže 75 % celkových rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je viazaných a 19 % už členské štáty investovali, čím sa miera plnenia rozpočtu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí stala najvyššou spomedzi európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF);

AH.  keďže z niekoľkých správ o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí aj napriek obavám týkajúcim sa primeranosti financovania a odhadov celkových požadovaných investícií vyplýva, že dostupné zdroje sa úspešne usmerňujú na naplnenie regionálneho dopytu tým, že sa zameriavajú na konkrétne regióny a skupiny príjemcov;

AI.  keďže od zavedenia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 Komisia podporila celý rad opatrení zameraných na zlepšenie zamestnanosti a možnosti vzdelávania mladých ľudí(9); keďže od začiatku krízy sa úsilie EÚ sústreďuje najmä na záruku pre mladých ľudí a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

AJ.  keďže záruka pre mladých ľudí sa financuje z ESF, z vnútroštátnych rozpočtov a z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zatiaľ čo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa používa na financovanie priameho poskytovania pracovných miest, učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v oprávnených regiónoch; keďže dĺžka intervencie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí nie je vopred určená, zatiaľ čo v prípade záruky pre mladých ľudí treba ponuku predložiť do štyroch mesiacov;

AK.  keďže záruka pre mladých ľudí vedie k vykonávaniu štrukturálnych reforiem v členských štátoch, ktorých cieľom je najmä zosúladiť ich modely vzdelávania a odbornej prípravy s požiadavkami trhu práce tak, aby sa dosiahli jeho ciele;

AL.  keďže vonkajšie faktory, ako napríklad osobitná hospodárska situácia alebo výrobný model každého regiónu, ovplyvňujú dosahovanie cieľov stanovených v záruke pre mladých ľudí;

Úvod

1.  je presvedčený, že záruka pre mladých ľudí musí byť prvým krokom k potrebám zamestnanosti mladých ľudí; pripomína, že zamestnávatelia majú povinnosť zúčastniť sa na procese poskytovania dostupných programov odbornej prípravy, absolventských pozícií a kvalitných stáží pre mladých ľudí;

2.  zdôrazňuje, že nesmie byť dotknutý kvalitatívny aspekt dôstojnej práce pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že pri vynakladanom úsilí sa musí klásť dôraz na základné pracovné normy a ďalšie normy týkajúce sa kvality práce, napríklad pracovný čas, minimálna mzda, sociálne zabezpečenie, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;

3.  konštatuje, že v EÚ-28 existujú veľké rozdiely v ekonomickej výkonnosti z hľadiska hospodárskeho rastu aj rastu zamestnanosti, čo si vyžaduje rozhodnú politickú reakciu; uznáva, že niektoré členské štáty zaostávajú v realizácii potrebných štrukturálnych reforiem; konštatuje, že pracovné miesta vznikajú vplyvom zdravých hospodárskych politík, ako aj politík zamestnanosti a investičných politík, ktoré sú v konečnom dôsledku zodpovednosťou členských štátov; vyjadruje znepokojenie nad dlhodobým vplyvom na hospodársky rozvoj regiónov, ktoré zaznamenali únik mozgov vysokovzdelaných ľudí;

4.  pripomína, že v pravidlách vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí si členské štáty musia vybrať medzi rôznymi typmi realizácie programu (exkluzívny program, prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu alebo byť súčasťou rôznych prioritných osí); poukazuje na to, že vzhľadom na rôzne možnosti vykonávania a na základe získaných výsledkov sa vyžadujú výmena osvedčených postupov, aby sa tieto postupy mohli prijať pre budúce etapy programu;

5.  so znepokojením konštatuje, že v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 sa uvádza, že existuje riziko, že finančné prostriedky EÚ jednoducho nahradia vnútroštátne finančné prostriedky, a nevytvorí sa nimi pridaná hodnota; pripomína, že v súlade so zásadou doplnkovosti je cieľom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí doplniť vnútroštátne finančné prostriedky, nie nahrádzať vlastné politiky členských štátov a finančné prostriedky na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že ambícia poskytnúť všetkým mladým ľuďom kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania nemôže celá spočívať na pleciach rozpočtu iniciatívy na podporu zamestnanosti a nikdy to tak ani nemalo byť;

6.  zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti musí byť najmä motorom politických reforiem a lepšej koordinácie v oblasti zamestnanosti a vzdelávania, najmä v členských štátoch s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, aby sa v týchto členských štátoch zaviedli integrované, komplexné a dlhodobé prístupy k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí, ktorými sa zvýši zamestnateľnosť mladých ľudí, zlepšia ich vyhliadky a ktoré povedú k udržateľnej zamestnanosti, naproti rôznym rozdrobeným (existujúcim) politikám; domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí sú účinnými nástrojmi v boji proti sociálnemu vylúčeniu skupín mladých ľudí, ktoré sú najviac vytláčané na okraj spoločnosti; považuje za dôležité pracovať na dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, predčasného ukončenia školskej dochádzky a sociálneho vylúčenia;

7.  pripomína, že v nadväznosti na odporúčania Rady o vytvorení záruky pre mladých ľudí sa stanovilo šesť usmernení, z ktorých vychádzajú systémy záruky pre mladých ľudí: rozvíjanie prístupov na báze partnerstva, zabezpečenie včasnej intervencie a aktivácie, prijatie podporných opatrení, ktoré umožnia integráciu do pracovného trhu, využívanie fondov Únie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie systému záruky pre mladých ľudí a jeho urýchlenú realizáciu; poukazuje na to, že podľa hodnotiacich správ veľmi málo členských štátov predložilo údaje a úplné posúdenia týchto aspektov;

8.  zdôrazňuje, že by sa malo viac investovať do vnútroštátnej mobility a cezhraničnej mobility s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti mládeže a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami; požaduje lepšie zosúladenie dopytu a ponuky práce a zručností uľahčením mobility medzi regiónmi (vrátane cezhraničných regiónov); uznáva, že členské štáty musia venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby poskytovali lepšie prepojenie medzi vzdelávacími systémami a trhmi práce v cezhraničných regiónoch, napríklad prostredníctvom podpory vzdelávania v jazykoch susedných krajín;

9.  pripomína, že vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí je spôsobená: dôsledkami celosvetovej hospodárskej krízy na trhy práce, predčasným ukončovaním školskej dochádzky bez dostatočnej kvalifikácie, nedostatkom príslušných zručností a pracovných skúseností, čoraz častejším využívaním neistých krátkodobých foriem zamestnanosti, po ktorých nasledujú obdobia nezamestnanosti, obmedzenými možnosťami odbornej prípravy a nedostatočnými alebo nevhodnými aktívnymi programami na trhu práce;

10.  domnieva sa, že monitorovanie záruky pre mladých ľudí by sa malo opierať o spoľahlivé údaje; považuje v súčasnosti dostupné údaje a výsledky monitorovania za nedostatočné na riadne vykonanie celkového posúdenia vykonávania a výsledkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako hlavného nástroja financovania záruky pre mladých ľudí z EÚ, najmä v dôsledku počiatočného oneskorenia členských štátov pri realizácii operačných programov a toho, že stále sa nachádzajú v pomerne skorých štádiách vykonávania; trvá na potrebe zachovania zamestnanosti mladých ľudí ako jednej z priorít činnosti EÚ; je však znepokojený závermi nedávnej správy Európskeho dvora audítorov o vplyve záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako politík Únie zameraných na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, pričom sa berie do úvahy ich obmedzený územný a časový rozsah;

11.  zastáva názor, že na to, aby bola stratégia na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí skutočne účinná, musí zahŕňať rokovania za okrúhlym stolom, do ktorých budú zapojené zainteresované subjekty, pričom sa zohľadní územný kontext, v rámci ktorého sa má vykonávať, a poskytne sa cielená odborná príprava, ktorá zabezpečí splnenie potrieb podnikov ich zosúladením s ambíciami a zručnosťami mladých ľudí; zdôrazňuje, že rovnaká stratégia musí zabezpečiť kvalitnú odbornú prípravu a úplnú transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov vzdelávacím inštitúciám, aj prostredníctvom pozorného monitorovania ich využívania;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty sa rozhodli zaviazať len prostredníctvom nezáväzného nástroja, ktorým je odporúčanie Rady; poukazuje na to, že v mnohých členských štátoch sa ani zďaleka nepodarilo dosiahnuť cieľ záruky pre mladých ľudí;

Pomoc najviac vylúčeným mladým ľuďom

13.  poukazuje na riziko, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím nepatria do rozsahu pôsobnosti iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ani záruky pre mladých ľudí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby upravili svoje operačné programy s cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia iniciatívy a záruky pre mladých ľudí skutočne prístupné pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím a zosúladené s potrebami jednotlivca;

14.  zdôrazňuje, že pomoc osobám NEET si vyžaduje intenzívne a trvalé úsilie vnútroštátnych orgánov a spoluprácu medzi sektormi, keďže NEET je heterogénna skupina s rozmanitými potrebami a zručnosťami; zdôrazňuje preto potrebu presných a úplných údajov o celej populácii NEET s cieľom zaregistrovať ich a účinnejšie im pomáhať, keďže podrobnejšie členené údaje vrátane údajov podľa regiónu by mohli slúžiť na identifikáciu skupín, na ktoré by sa mal klásť dôraz, a toho, ako lepšie prispôsobiť iniciatívy v oblasti zamestnanosti ich adresátom;

15.  domnieva sa, že záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí nemôžu nahradiť používanie makroekonomických nástrojov a ostatných politík na podporu zamestnanosti mladých ľudí; poukazuje na to, že pri hodnotení uplatňovania a účinkov záruky pre mladých ľudí je dôležité zohľadniť odlišné makroekonomické a rozpočtové podmienky členských štátov; domnieva sa, že ak sa má predĺžiť program podpory zamestnanosti mladých ľudí, treba načrtnúť jeho dlhodobú štrukturálnu reformu; vyjadruje zreteľnú potrebu väčšej koordinácie medzi jednotlivými štátmi;

16.  podporuje rozvoj jednotných kontaktných miest, ktoré môžu zabezpečiť, aby boli všetky služby a poradenstvo ľahko prístupné, dostupné a bezplatné pre mladých ľudí na jednom mieste;

17.  je znepokojený z prvotných pozorovaní, podľa ktorých je potrebné zlepšiť registráciu všetkých osôb NEET, predovšetkým neaktívnych osôb NEET a tých, ktorých opätovná integrácia sa ukazuje ako náročná, ako aj informovanosť týchto osôb; vyzýva členské štáty, aby zaviedli vhodné a cielené informačné stratégie na oslovenie všetkých NEET a prijali integrovaný prístup k viac individualizovanej pomoci a službám na podporu mladých ľudí, ktorí čelia viacerým prekážkam; naliehavo žiada členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť potrebám zraniteľných osôb NEET a odstránili predsudky a negatívne postoje voči nim;

18.  zdôrazňuje, že je nutné prispôsobiť opatrenia miestnym požiadavkám, aby sa zvýšil ich vplyv; vyzýva členské štáty, aby zaviedli osobitné opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vo vidieckych oblastiach;

19.  vyzýva členské štáty, aby urýchlene zlepšili propagáciu existujúcich podporných programov dostupných mladým ľuďom, najmä v skupinách, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce, a to prostredníctvom informačných kampaní využívajúc tradičné aj moderné mediálne kanály, ako napríklad sociálne siete;

Zabezpečenie kvality ponúk v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

20.  uznáva potrebu vymedziť, čo by mala byť „kvalitná ponuka“ v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje potrebu vypracovať všeobecne dohodnuté vymedzenie, v ktorom by sa mohla zohľadniť práca vykonaná vo výbore EMCO v spolupráci s Komisiou, MOP a príslušnými zainteresovanými subjektmi; poukazuje na to, že kvalitná ponuka je viacrozmerným opatrením vedúcim k udržateľnej a dobre zladenej integrácii účastníkov do trhu práce prostredníctvom rozvoja zručností, a že by mala zodpovedať úrovni kvalifikácie a profilu účastníkov a zohľadniť dopyt po zamestnaní; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že na účastníkov sa bude vzťahovať relevantná sociálna ochrana a pravidlá týkajúce sa pracovných podmienok a úrovne kompenzácie; poukazuje na štandardy kvality, ktoré boli uvedené v Usmerneniach k hodnoteniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré Komisia uverejnila v roku 2015 a v ktorých sa stanovujú charakteristiky ponúk zamestnania, ich relevantnosť vzhľadom na potreby účastníkov, výsledky trhu práce na základe ponúk a podiel ponúk, ktoré neboli prijaté alebo boli predčasne ukončené, ako platné ukazovatele na posúdenie kvality zamestnania;

21.  pripomína, že MOP vymedzuje „dôstojnú prácu“ ako prácu, ktorá je „produktívna a poskytuje spravodlivý príjem, bezpečné pracovisko a sociálnu ochranu pre rodiny, lepšie možnosti na ich osobný rozvoj a sociálnu integráciu, slobodu osôb vyjadriť svoje obavy, organizovať a zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy a rovnosti príležitostí a rovnaké zaobchádzanie pre všetky ženy a mužov“, a že tento minimálny štandard zostáva naďalej nesplnený, pokiaľ ide o zamestnaných mladých ľudí;

22.  domnieva sa, že mladí ľudia by mali byť zapojení aj do monitorovania kvality ponúk;

23.  zdôrazňuje, že kvalitná zmluva týkajúca sa stáže sa chápe ako kvalitatívny rámec, v ktorom sa musia rešpektovať tieto záruky: stáž sa musí riadiť písomnou zmluvou zahŕňajúcou transparentné informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán, v ktorej sa stanovia konkrétne ciele a poskytne opis vysokokvalitnej odbornej prípravy; na posúdenie výkonnosti stážistu na konci stáže musí byť určený mentor alebo vedúci; stáž musí mať konkrétne trvanie a musia sa stanoviť obmedzenia trvania stáže u toho istého zamestnávateľa, pričom zmluva by mala obsahovať jasné ustanovenia týkajúce sa pokrytia sociálneho zabezpečenia a odmeňovania;

24.  nabáda členské štáty, aby postupne aktualizovali a revidovali ich operačné programy v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí za účasti sociálnych partnerov a mládežníckych organizácií s cieľom doladiť ich činnosť na základe skutočných potrieb mladých ľudí a trhu práce;

25.  zdôrazňuje, že určiť, či sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vynakladá účelne a či sa dosahuje jej konečný cieľ, ktorým je pomôcť mladým nezamestnaným ľuďom získať udržateľné zamestnanie, je možné len v prípade, že príslušné operácie sa budú podrobne a transparentne monitorovať prostredníctvom spoľahlivých a porovnateľných údajov a že sa členské štáty, ktoré nedosiahli pokrok, budú adresovať ambicióznejším spôsobom; vyzýva členské štáty, aby naliehavo zlepšili monitorovanie, vykazovanie a kvalitu údajov a aby zaručili včasný a častejší zber a sprístupňovanie spoľahlivých a porovnateľných údajov o súčasnom vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, než sa vyžaduje na základe ich povinnosti predkladať výročné správy, ako sa uvádza v článku 19 ods. 2 nariadenia o ESF; vyzýva Komisiu, aby revidovala svoje usmernenia k zhromažďovaniu údajov v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov s cieľom minimalizovať riziko nadhodnotenia výsledkov;

26.  berie na vedomie návrhy programov a rôzne druhy programov, ktoré vypracúvajú členské štáty v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; domnieva sa, že vo viacerých členských štátoch boli ciele a prístupy vo vnútroštátnej právnej úprave neurčité, ich formulácia bola nejasná a nezahŕňali širokú škálu príležitostí na podporu zamestnanosti; domnieva sa, že široký priestor na voľnú úvahu a nedostatok jasných mechanizmov dohľadu príležitostne viedli k nahrádzaniu pracovných miest ponukami v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

27.  vyjadruje znepokojenie nad správami o neprimeranom využívaní opatrení financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vrátane oneskorených platieb mladým ľuďom alebo zneužívania stáží, napríklad ich nadmerného využívania; vyjadruje svoju ochotu bojovať proti týmto praktikám; zastáva názor, že žiadne opakované vykonávanie záruky pre mladých ľudí by nemala byť v rozpore so zmyslom aktivácie práce ani s cieľom trvalejšieho začlenenia do trhu práce;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby identifikovali osvedčené postupy zamerané na vzájomné poučenia z politík, ktoré prispievajú k tvorbe a vykonávaniu politík založených na reálnych skúsenostiach, a aby si tieto postupy vymieňali a šírili ich; zdôrazňuje, že zmeny v oblasti trhu práce a digitalizácia hospodárstva si vyžadujú nový prístup k politikám zamestnanosti mladých ľudí; poukazuje na to, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí musí pracovať na využívaní účinných nástrojov na zníženie nezamestnanosti mládeže a nemala by recyklovať neúčinné politiky zamestnanosti;

29.  pripomína, že v odporúčaní Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí sa prístupy založené na partnerstve považujú za nevyhnutné pre vykonávanie systémov záruky pre mladých ľudí a oslovenie osôb NEET; žiada členské štáty, aby sa prostredníctvom aktívnej identifikácie a zapojenia príslušných zainteresovaných strán usilovali o partnerský prístup a aby viac podporovali program záruky pre mladých ľudí v rámci podnikov, najmä MSP a menších rodinných spoločností; zdôrazňuje, že skúsenosti z členských štátov, ktoré prijali prístup podobný záruke pre mladých ešte pred zavedením tohto programu, ukazujú, že pre jeho úspešné vykonávanie je dôležitá úspešná interakcia so zainteresovanými stranami;

30.  zdôrazňuje dôležitú úlohu mládežníckych organizácií ako sprostredkovateľov medzi mladými ľuďmi a verejnými službami zamestnanosti (VSZ); v tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby pri komunikácii, plánovaní, vykonávaní a hodnotení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí úzko spolupracovali s mládežníckymi organizáciami na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

31.  zdôrazňuje význam kvalifikovaných a modernizovaných verejných služieb zamestnanosti pri poskytovaní individuálne prispôsobených služieb pre osoby NEET; vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí lepšie koordinovali svoje verejné služby zamestnanosti na úrovni EÚ v rámci siete verejných služieb zamestnanosti (VSZ); podporuje rozvoj ďalších synergií medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi pracovných miest, podnikmi a vzdelávacími systémami; nabáda na široké využívanie služieb elektronickej verejnej správy na obmedzenie byrokracie;

32.  vyzýva Komisiu, aby predložila odhad ročných nákladov pre jednotlivé členské štáty na účinné vykonávanie záruky pre mladých ľudí, pričom zohľadní odhad MOP;

33.  zdôrazňuje, že by sa v rámci záruky pre mladých ľudí mala posilniť ponuka učňovských miest, keďže predstavujú iba 4,1 % doposiaľ prijatých ponúk;

Záverečné poznámky

34.  zdôrazňuje, že je potrebná stratégia na premenu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí z protikrízového nástroja na stabilnejší nástroj financovania EÚ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí v období po roku 2020 pri súčasnom zabezpečení rýchleho a jednoduchého využívania finančných prostriedkov a v ktorej by sa stanovila požiadavka spolufinancovania, čím by sa zdôraznila hlavná zodpovednosť členských štátov; konštatuje, že pri rozšírení rozsahu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa mali zohľadniť pripomienky Dvora audítorov; zdôrazňuje, že celkovým cieľom programu je trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí do trhu práce; zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť jasné a merateľné ciele; zdôrazňuje, že o týchto prvkoch by sa malo diskutovať v kontexte budúceho VFR, aby sa zabezpečila kontinuita, nákladová efektívnosť a pridaná hodnota;

35.  znovu opakuje, že podporuje iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšieho úsilia a pokračujúcich politických a finančných záväzkov riešiť nezamestnanosť mladých ľudí; pripomína najmä, že je dôležité zabezpečiť financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vo výške najmenej 700 miliónov EUR na obdobie 2018 až 2020, ako bolo dohodnuté v rámci preskúmania VFR v polovici obdobia; takisto žiada o pridelenie dostatočných platobných rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie riadneho a včasného vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

36.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť kvalitu ponúk v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí a vyzýva na budúcu diskusiu o oprávnenej vekovej skupine;

37.  domnieva sa, že na to, aby rámec pre kvalitné zamestnávanie mladých ľudí mohol začať fungovať, malo by sa napredovať smerom k prijatiu odporúčania založeného na článkoch 292 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a tiež by sa mal prijať súbor informačných opatrení, ako napríklad vytvorenie ľahko dostupného webového sídla aktualizovanej o príslušné informácie o pravidlách týkajúcich sa riadenia stáží v každom členskom štáte;

38.  uznáva, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je finančným nástrojom na slúžiacim dodatočne k iniciatívam členských štátov na riešenie vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a že členské štáty by mali vynaložiť väčšie úsilie na zabezpečenie lepšieho prepojenia medzi systémami vzdelávania a trhmi práce s cieľom zapojiť mladých ľudí do trhov práce udržateľným spôsobom; víta existujúce opatrenia a politiky na pomoc pri riešení existujúceho nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami; uznáva, že využitie zručností je naďalej problémom v celej Európe, a preto sa domnieva, že je nevyhnutné zabezpečiť lepšie zosúladenie požadovaných a ponúkaných zručností;

39.  domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí zohrávajú zásadnú úlohu pri účinnom napĺňaní kľúčových zásad Európskeho piliera sociálnych práv, najmä zásady č. 1 týkajúcej sa vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania; zásady č. 4 týkajúcej sa aktívnej podpory zamestnanosti; zásady č. 5 týkajúcej sa bezpečného a adaptabilného zamestnania; zásady č. 6 týkajúcej sa mzdy; zásady č. 8 týkajúcej sa sociálneho dialógu a zapojenia pracovníkov; zásady č. 10 týkajúcej sa zdravého, bezpečného a prispôsobeného pracovného prostredia a ochrany údajov; zásady č. 12 týkajúcej sa sociálnej ochrany; zásady č. 13 týkajúcej sa dávok v nezamestnanosti, a zásady č. 14 týkajúcej sa minimálneho príjmu;

40.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby obnovili spoločné úsilie s MOP s cieľom poskytovať prispôsobené informácie a zlepšiť vnútroštátnu kapacitu na poskytovanie a hodnotenie systémov záruk pre mladých ľudí na základe týchto aspektov: zabezpečenie úplného a udržateľného vykonávanie iniciatívy, zlepšenie prístupu k neregistrovaným osobám NEET a mladým ľuďom s nízkou kvalifikáciou, budovanie kapacít a zlepšenie kvality ponúk;

41.  konštatuje, že až do získania konečných číselných údajov od Komisie, ktoré poskytli členské štáty, sa počet mladých ľudí, ktorí na konci roka 2015 dokončili program na podporu zamestnanosti mladých ľudí, odhadol na 203 000, čo predstavuje 4 % účastníkov; vyjadruje znepokojenie nad veľkým počtom účastníkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí v niektorých členských štátoch nedokončili tento program; domnieva sa, že je dôležité posilniť stimuly s cieľom zabrániť tomu, aby mladí ľudia považovali iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí za neužitočný program;

42.  pripomína, že iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa mali finančne podporovať opatrenia na posilnenie začlenenia osôb NEET do trhu práce vrátane platených stáží, praxe a odbornej prípravy, nemala by sa však stať náhradou skutočného plateného zamestnania;

43.  navrhuje vytvorenie horúcej linky EÚ proti porušovaniu práv mladých ľudí, aby mladí ľudia mohli Komisii priamo ohlasovať každú prípadnú negatívnu skúsenosť spojenú s ich účasťou na opatreniach iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí, čím sa umožní zhromažďovanie informácií a vyšetrovanie správ o praktikách zneužívania pri uplatňovaní politík financovaných EÚ;

44.  víta odkaz uvedený vo vyhlásení o zámere, ktorý bol súčasťou prejavu predsedu Junckera o stave Únie z roku 2017, na návrh zriadiť európsky pracovný orgán v záujme posilnenia spolupráce medzi orgánmi trhu práce na všetkých úrovniach a lepšieho riadenia cezhraničných situácií, ako aj ďalšie iniciatívy na podporu spravodlivej mobility;

45.  uznáva úspech iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pri znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä pri zabezpečovaní rodovej vyváženosti, keď iniciatíva v konečnom dôsledku oslovila približne 48 % mužov a 52 % žien;

46.  v kontexte iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí požaduje, aby sa v plnom rozsahu vykonávali smernica 2000/78/ES o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a smernica 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby;

47.  považuje za potrebné, aby Komisia a členské štáty navrhli pozitívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mladé ženy a dievčatá dostali kvalitné ponuky zamestnania a neboli zamestnávané alebo neuviazli na neistých, slabo platených a dočasných pracovných miestach s obmedzenými alebo žiadnymi právami pracovníkov;

48.  vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali štatistické údaje rozčlenené podľa pohlavia, aby Komisia mohla začať hodnotenie vplyvu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na rodovú vyváženosť, a aby sa umožnilo dôkladné hodnotenie a analýza jej vykonávania;

49.  vyzýva členské štáty, aby hľadali spôsob, ako podporiť mladé ženy pri návrate na trh práce, do systému vzdelávania alebo odbornej prípravy, a to prostredníctvom zabezpečenia rodovej rovnosti v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života, poskytovania starostlivosti o deti a dospelých a presadzovanie zásady rovnakej odmeny pre pracovníčky a pracovníkov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

50.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby venovali viac úsilia zlepšeniu opatrení v systémoch vzdelávania s cieľom pomôcť ohrozeným mladým ľuďom, aby zostali chránení;

51.  so znepokojením konštatuje, že posledné hodnotiace správy(10) poukazujú na to, že počas prvej fázy vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí existovala tendencia zameriavať sa najmä na vysoko vzdelané osoby NEET, a nie na tých s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú pracovne nečinní a nie sú registrovaní verejnými službami zamestnanosti;

52.  vyzýva členské štáty, aby sa zaoberali týmto výraznými nedostatkami vo vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to okrem iného prostredníctvom konkrétnych následných opatrení s cieľom vykonávať viac účinných a udržateľných politík v oblasti mládeže založených na faktoch;

53.  vyzýva členské štáty, aby zaistili, že ich právne predpisy umožnia všetkým mladým ľuďom v určenej vekovej skupine zaregistrovať sa a účinne sa zapojiť do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí(11);

54.  upozorňuje na nedostatočnú reguláciu ponuky stáží na otvorenom trhu, pokiaľ ide o transparentnosť najímania stážistov, trvanie a uznávanie stáží, a poukazuje na to, že len niekoľko členských štátov stanovilo minimálne kvalitatívne kritériá, a to aj na účely monitorovania záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

55.  uznáva, že investície z rozpočtu EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli účinné a urýchlili rozširovanie trhu práce pre mladých ľudí; domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí predstavuje jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, pretože mnohé systémy zamestnanosti mladých ľudí by nebolo možné vykonávať bez záväzku EÚ;

56.  poznamenáva, že pôvodne sa na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vo VFR na obdobie 2014 – 2020 vyčlenili finančné prostriedky vo výške 6,4 miliardy EUR, z ktorých 3,2 miliardy EUR pochádzali z osobitného rozpočtového riadku, a rovnaká suma bola poskytnutá z ESF;

57.  zdôrazňuje, že v súvislosti s preskúmaním VFR v polovici trvania boli na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie 2017 – 2020 vyčlenené dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 1,2 miliardy EUR, ktorým bude zodpovedať rovnaká suma z ESF; zdôrazňuje však, že konečné pridelené prostriedky na program sa určia v nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupoch;

58.  víta skutočnosť, že na naliehanie Európskeho parlamentu bolo výsledkom zmierovacieho konania o rozpočte EÚ na rok 2018 zvýšenie osobitných rozpočtových prostriedkov pôvodne navrhnutých pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 116,7 milióna EUR nových rozpočtových prostriedkov, čím sa dosiahla celková suma 350 miliónov EUR v roku 2018; berie na vedomie jednostranný záväzok Komisie navrhnúť ďalšie zvýšenie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom opravného rozpočtu v prípade, že by absorpčná kapacita iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí umožňovala zvýšenie;

59.  domnieva sa, že celkový rozpočet iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí nie je dostatočný na pokrytie skutočného dopytu a chýbajú jej zdroje potrebné na dosiahnutie jej cieľov; pripomína, že v priemere bolo angažovaných len 42 % NEET, pričom v mnohých členských štátoch počet klesol pod 20 %; vyzýva preto na výrazné zvýšenie prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci budúceho VFR a členské štáty vyzýva, aby vo svojich štátnych rozpočtoch vyčlenili prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

60.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila konzistentnosť investícií na podporu zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom posilnenia synergií dostupných zdrojov a vytvorením jednotných pravidiel uvedených v príručke ucelených pokynov s cieľom dosiahnuť väčší vplyv, súčinnosť, efektívnosť a zjednodušenie v praxi; pripomína prioritu znížiť administratívnu záťaž pre riadiace orgány; podčiarkuje význam správ pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa financovania systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré monitorujú aj súčinnosť medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ, ako aj potrebu lepšej koordinácie a spolupráce medzi hlavnými aktérmi v procese;

61.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila plánovanie investícií na podporu zamestnanosti mladých ľudí po roku 2020 uplatňovaním prístupu používaného pri programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v plnom rozsahu, v rámci ktorého financovanie podlieha komplexnému predbežnému plánovaniu a ex ante hodnoteniu s následným uzatváraním dohôd o partnerstve; domnieva sa, že takýto prístup zvyšuje vplyv rozpočtu EÚ; berie na vedomie úspešné vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch pomocou cielených operačných programov a výrazných príspevkov z národných a regionálnych rozpočtov;

62.  vyzýva navyše Komisiu, aby zmenila súčasný hodnotiaci mechanizmus a zamerala sa na jednotné kritériá výsledkov a audity výkonnosti v rámci postupu výročného a záverečného podávania správ s cieľom lepšie monitorovať vplyv rozpočtu EÚ; požaduje celoeurópske uplatňovanie ukazovateľov, ako napríklad podielu účastníkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí vstupujú na primárny trh práce v dôsledku zásahov financovaných EÚ;

63.  zdôrazňuje však, že reforma plánovania a podávania správ by nemala spôsobiť odklad plnenia rozpočtu a nemala by vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie pre riadiace orgány, ale najmä ani pre konečných príjemcov pomoci;

64.  uznáva, že súčasné administratívne zaťaženie narúša investičnú kapacitu rozpočtu EÚ, najmä v prípade nástrojov s kratším vykonávacím obdobím, ako je napríklad iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí; požaduje preto zefektívnenie postupov verejného obstarávania so zameraním na rýchlejšiu prípravu ponúk a kratšie odvolacie konania pri rozhodovacích postupoch; berie na vedomie pozitívny účinok využívania možnosti zjednodušených nákladov v rámci výdavkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; požaduje celoeurópske zavedenie možnosti zjednodušených nákladov v projektoch v rámci YEI s cieľom výrazne znížiť administratívnu záťaž a urýchliť plnenie rozpočtu;

65.  zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súčasnosti dosahuje z hľadiska finančného plnenia najlepšie výsledky spomedzi všetkých štrukturálnych a investičných fondov;

66.  víta skutočnosť, že v rámci opatrení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa poskytla podpora pre viac ako 1,6 milióna mladých ľudí a tieto opatrenia viedli ku konsolidovaným operáciám členských štátov vo výške viac než 4 miliardy EUR;

67.  poznamenáva, že nedostatok informácií o potenciálnych nákladoch na realizáciu systému v členskom štáte môže viesť k tomu, že nebude k dispozícii dostatočné financovanie na realizáciu tohto systému a na dosiahnutie jeho cieľov; vyzýva členské štáty, aby vykonali analýzu ex ante a vypracovali prehľad nákladov spojených so zárukou pre mladých ľudí;

68.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia a vyvinuli menej administratívne náročné a modernejšie monitorovacie systémy pre zostávajúce finančné prostriedky tejto iniciatívy;

69.  požaduje zameranie sa na výsledky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom stanovenia konkrétnych ukazovateľov týkajúcich sa nových služieb a podporných opatrení na pracovnom trhu, ktoré vznikajú v členských štátoch na základe programu, a na počet ponúknutých trvalých pracovných zmlúv;

70.  domnieva sa, že na posúdenie účinnosti systémov je potrebné vyhodnotiť všetky aspekty vrátane hodnoty za vynaložené prostriedky v rámci týchto systémov; berie na vedomie predchádzajúce odhady MOP a nadácie Eurofound a žiada Komisiu, aby tieto prognózy potvrdila alebo aktualizovala;

71.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili realistické a dosiahnuteľné ciele, posudzovali rozdiely, analyzovali trh pred vykonávaním mechanizmov a zlepšovali systémy dohľadu a oznamovania;

o
o   o

72.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470.
(2) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0390.
(5) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 69.
(6) Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2017, s. 56.
(7) Správa Komisie z decembra 2013 s názvom Vývoj v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti v Európe 2013.
(8) Správa Eurofound z augusta 2014 s názvom Profily zamestnaní v rámci pracovných podmienok: identifikácia skupín s viacerými nevýhodami.
(9) Ďalšími opatreniami sú iniciatíva Mládež v pohybe zo septembra 2010, iniciatíva Príležitosti pre mladých z decembra 2011 a iniciatíva Akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorá vznikla v januári 2012.
(10) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; Záverečná správa pre Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a Európskej komisie z júna 2016 o prvých výsledkoch iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016)0646); Podrobnej analýzy výskumnej služby Európskeho parlamentu z júna 2016 s názvom Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: Európske posúdenie vykonávania.
(11) Legislatívne rámce niektorých krajín vymedzujú niektorých mladých ľudí, najmä ľudí s ťažkým postihnutím, ako „práce neschopných“. Nemôžu sa zaregistrovať do zoznamu verejných služieb zamestnanosti, a tak sa ani zapojiť do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.


Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb
PDF 365kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb (2017/2073(INI))
P8_TA(2018)0019A8-0401/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 45, 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 15 a 16,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2017 o odporúčaniach reforiem v oblasti regulácie odborných služieb (COM(2016)0820),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. októbra 2013 o hodnotení právnych predpisov jednotlivých štátov týkajúcich sa prístupu k povolaniam (COM(2013)0676),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii jednotného trhu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2017 o európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017(4),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(5),

–  so zreteľom na záverečnú správu pracovnej skupiny pre podporu vykonávania slobodných povolaní,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) a prílohu 3 k rozhodnutiu Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0401/2017),

A.  keďže voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby v EÚ predstavujú základ jednotného trhu a prinášajú mnohé výhody občanom a podnikom;

B.  keďže hoci služby predstavujú 71 % HDP a 68 % celkovej zamestnanosti, no plný potenciál jednotného trhu v oblasti služieb stále zostáva nevyužitý;

C.  keďže v prípade chýbajúcej harmonizácie je vecou členských štátov rozhodnúť o regulácii povolaní, ak sú národné opatrenia transparentné, nediskriminačné, odôvodnené a primerané;

D.  keďže inteligentná regulácia, riadne odôvodnená ochranou legitímnych cieľov vo verejnom záujme, môže mať pozitívny vplyv na vnútorný trh, zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a lepšiu kvalitu poskytovaných služieb; keďže deregulácia by preto nemala byť samoúčelným cieľom;

E.  keďže v mnohých prípadoch je regulácia povolaní opodstatnená, no neodôvodnené prekážky profesionálnych služieb majú negatívny vplyv na základné práva občanov a hospodárstvo členských štátov; keďže v dôsledku toho treba reguláciu povolaní pravidelne prispôsobovať v záujme zohľadnenia vývoja technológií, spoločnosti alebo trhu;

F.  keďže v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií sa upravuje automatické uznávanie mnohých povolaní na základe harmonizovaných minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu, všeobecného systému pre uznávanie odborných kvalifikácií, automatického systému uznávania odbornej praxe a nového systému cezhraničného poskytovania služieb v súvislosti s regulovanými povolaniami;

G.  keďže smernica 2005/36/ES bola v roku 2013 zmenená tak, aby bolo možné vytvoriť primeraný regulačný rámec opodstatnený cieľmi všeobecného záujmu, čím sa do článku 59 zaviedla transparentnosť a vykonávanie vzájomného hodnotenia pre všetky regulované povolania v členských štátoch, či už sú regulované na základe vnútroštátnych predpisov, alebo na základe predpisov harmonizovaných na úrovni EÚ;

H.  keďže členské štáty doteraz nevykonali všetky ustanovenia smernice 2005/36/ES, najmä nie článok 59, a to ani po vypršaní lehoty;

I.  keďže členské štáty boli povinné do 18. januára 2016 Komisii predložiť národné akčné plány (NAP) s informáciami o rozhodnutiach týkajúcich sa zachovania alebo zmeny regulácie odborných služieb; keďže šesť členských štátov ešte stále nepredložilo svoje národné akčné plány;

J.  keďže podľa článku 59 smernice 2005/36/ES sa od Komisie očakávalo, že do 18. januára 2017 predloží svoje závery o vykonávaní vzájomného hodnotenia, v prípade potreby spolu s návrhmi ďalších iniciatív;

K.  keďže Komisia 10. januára 2017 predložila oznámenie o potrebe reformy odborných služieb spolu s analýzou regulácie povolaní v siedmich odvetviach činnosti a vydala odporúčania pre členské štáty v tejto súvislosti;

L.  keďže postup vzájomného hodnotenia ukázal, že úroveň regulácie povolaní sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši; keďže je potrebné ďalšie objasnenie, najmä v prípadoch, keď členské štáty oznámili zavedenie nových foriem regulácie povolaní, po ukončení postupu;

Regulácia povolaní v Európskej únii a súčasný stav vykonávania článku 59 smernice 2005/36/ES

1.  zdôrazňuje, že regulované povolania zohrávajú zásadnú úlohu v hospodárstve EÚ, pričom sa vo významnej miere podieľajú na miere zamestnanosti, ako aj na mobilite pracovnej sily a pridanej hodnote v Únii; okrem toho sa domnieva, že kvalitné odborné služby a účinné regulačné prostredie majú zásadný význam pre zachovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych modelov a pre posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, pokiaľ ide o rast, inovácie a tvorbu pracovných miest;

2.   pripomína, že existuje viac ako 5 500 regulovaných povolaní v rámci EÚ, so značnými rozdielmi medzi členskými štátmi, čo predstavuje 22 % pracovnej sily vo všetkých odvetviach činnosti, ako sú zdravotnícke a sociálne služby, služby pre podniky, stavebníctvo, sieťové služby, doprava, cestovný ruch, nehnuteľnosti, verejné služby a vzdelávanie;

3.  víta iniciatívu Komisie, ktorá poskytla usmernenie pre členské štáty v kontexte postupu vzájomného hodnotenia, ako aj zorganizovanie dôkladnej diskusie s vnútroštátnymi orgánmi, a zároveň poukazuje na potrebu, aby vnútroštátne orgány zapojili všetky zainteresované strany s cieľom zhromaždiť príslušné informácie o vplyve právnych predpisov;

4.  domnieva sa, že oznámenie Komisie z 10. januára 2017 by mohlo pomôcť členským štátom dosiahnuť lepšiu reguláciu odborných služieb a vymieňať si osvedčené postupy s cieľom pochopiť regulačné rozhodnutia iných členských štátov, berúc do úvahy skutočnosť, že niektoré členské štáty stanovujú intenzívnejšiu štátnu reguláciu povolaní ako iné; zdôrazňuje však potrebnosť posúdenia kvality regulácie, pretože pre holistické posúdenie výkonnosti regulačného prostredia v jednotlivých členských štátoch sú potrebné aj iné prvky ako len hospodárska analýza;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty nedokázali oznámiť informácie o povolaniach, ktoré regulujú, a požiadavky pre prístup k týmto povolaniam; vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili proces oznamovania v kontexte smernice o uznávaní odborných kvalifikácií;

6.  zdôrazňuje, že zlepšenie transparentnosti a porovnateľnosti národných požiadaviek týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaniam alebo k ich vykonávaniu by mohlo viesť k vyššej profesijnej mobilite a v dôsledku toho by sa v súlade so smernicou 2005/36/ES mali všetky národné požiadavky jasným a zrozumiteľným spôsobom oznamovať a verejne sprístupniť v databáze regulovaných povolaní;

7.  berie na vedomie zlepšenia, ktoré v databáze regulovaných povolaní urobila Komisia, vrátane vytvorenia interaktívnej mapy, možnosti skontrolovať odborné požiadavky pre prístup v celej EÚ pre občanov a na jednoduchšej vizualizácie toho, ktoré povolania sú regulované v danom členskom štáte; vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala databázu regulovaných povolaní s cieľom umožniť včasné a presné oznamovanie informácií príslušnými orgánmi, čím sa zvýši transparentnosť pre občanov EÚ;

8.  berie na vedomie rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o počet regulovaných povolaní a rozsah činností, ktorých sa podobné povolania týkajú, čo vysvetľuje odlišné spôsoby regulácie povolaní, ktoré si volí každý členský štát, vyzýva Komisiu, aby zlepšila porovnateľnosť rôznych povolaní a vymedzila spoločný súbor činností pre každé oznámené povolanie v databáze s cieľom uľahčiť dobrovoľnú harmonizáciu v celej EÚ;

9.  s poľutovaním konštatuje, že viaceré členské štáty nepredložili národný akčný plán, tak ako sa požaduje v smernici 2005/36/ES, a vyzýva tieto členské štáty, aby bezodkladne k tomu pristúpili; konštatuje, že úroveň hĺbky, ambícií a podrobností predložených NAP sa líši;

10.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali článok 59 smernice 2005/36/ES a aby zintenzívnili svoje úsilie o zaručenie väčšej transparentnosti regulácie povolaní, ktorá má rozhodujúci význam pre mobilitu odborníkov v rámci EÚ, pretože iba s úplnými informáciami zo všetkých členských štátov možno poskytnúť verný obraz o regulovaných povolaniach na národnej i európskej úrovni;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty pri príprave národných akčných plánov neuskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami primeraným spôsobom; domnieva sa, že na účinné riešenie problémov a výziev, ktoré sa týkajú povolaní, je potrebný transparentný tok informácií medzi verejnými inštitúciami a zainteresovanými stranami; vyzýva na širšie zapojenie všetkých zainteresovaných strán do budúcnosti, a to nielen s cieľom pripraviť NAP, ale aj pred reformou regulácie povolaní, aby mohli všetky zainteresované strany vyjadriť svoje názory;

12.  zdôrazňuje, že účinná regulácia povolaní by mala byť prospešná tak pre spotrebiteľov, ako aj pre odborníkov; pripomína, že členské štáty môžu zaviesť nové regulácie alebo zmeniť existujúce pravidlá obmedzením prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávania, aby to odrážalo ich spoločenskú víziu a socio-ekonomický kontext, ak je to odôvodnené na základe cieľov verejného záujmu; domnieva sa, že trhovej realite primeraná a prispôsobená regulácia odborných služieb môže vyústiť do zvýšenej dynamiky trhu, nižších cien pre spotrebiteľov a lepšej a účinnejšej výkonnosti sektorov;

13.  zároveň sa domnieva, že diskriminačné, neopodstatnené a neprimerané požiadavky môžu byť obzvlášť nespravodlivé, najmä voči mladým odborníkom, a môžu obmedziť hospodársku súťaž a negatívne ovplyvniť príjemcov služieb vrátane spotrebiteľov;

14.  uznáva úlohu profesijnej regulácie v zmysle dosiahnutia vysokej úrovne ochrany cieľov verejného záujmu, či už ide o ciele výslovne uvedené v zmluve, ako sú verejný poriadok, verejná bezpečnosť a verejné zdravie, alebo ciele závažných dôvodov verejného záujmu, vrátane cieľov uznaných judikatúrou Súdneho dvora, ako je napríklad zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, spravodlivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, účinnosť fiškálneho dohľadu, bezpečnosť cestnej dopravy, zaručenie kvality remeselnej práce, podpora výskumu a vývoja, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky; berie na vedomie mieru voľnej úvahy členských štátov pri určovaní spôsobov, ako dosiahnuť uvedené ciele, v súlade so zásadami nediskriminácie a proporcionality;

15.  konštatuje, že vzhľadom na riziká pre spotrebiteľov, odborníkov alebo tretie strany môžu členské štáty vyhradiť určité činnosti len pre kvalifikovaných odborníkov, najmä ak neexistujú menej obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie rovnakého výsledku; zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch musí profesijne špecifická regulácia zabezpečiť účinný dohľad nad regulovaným povolaním a, ak je to relevantné, jeho etické pravidlá;

16.  v tejto súvislosti uznáva vzťah medzi návrhom testu proporcionality, v ktorom sa stanovujú pravidlá pre spoločný rámec na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových alebo pred zmenou existujúcich opatrení upravujúcich regulované povolania, a reformnými odporúčaniami, ktoré sú založené na hodnotení vnútroštátnych predpisov v siedmich oblastiach činnosti; vyzýva členské štáty, aby posúdili a v prípade potreby prispôsobili svoju reguláciu povolaní v súlade s osobitnými odporúčaniami v oblasti reforiem;

17.   zdôrazňuje, že odporúčania v oblasti reforiem nemôžu nahradiť opatrenia na presadzovanie práva, a vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby prijala opatrenia a začala konania vo veci porušenia právnych predpisov v prípade, že zistí diskriminačnú, neopodstatnenú alebo neprimeranú reguláciu;

Užitočnosť ukazovateľa reštriktívnosti a potreba podpory vysokej kvality služieb v Európe

18.  berie na vedomie, že Komisia vydala nový ukazovateľ reštriktívnosti a víta zlepšenie v porovnaní s jestvujúcim ukazovateľom reštriktívnosti regulácie OECD prostredníctvom podrobnú analýzy príslušných odvetví;

19.  zdôrazňuje, že tento ukazovateľ, ktorý ukazujúci celkovú intenzitu regulácie v členských štátoch iba na základe kvantitatívnych údajov týkajúcich sa existujúcich prekážok voľného pohybu, treba považovať za čisto orientačný nástroj, a nie za nástroj, ktorý umožní vyvodenie záverov o tom, či môže byť prísnejšia regulácia v niektorých členských štátoch neprimeraná;

20.  pripomína, že celková analýza vplyvu regulácií v členských štátoch by sa mala týkať nielen kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho posudzovania a mala by zahŕňať ciele všeobecného záujmu a kvalitu poskytovanej služby vrátane možných nepriamych výhod pre občanov a trh práce; konštatuje, že ukazovateľ reštriktívnosti je sprevádzaný ďalšou analýzou, ktorá poskytuje doplňujúce informácie o situácii v praxi, a nabáda členské štáty, aby zvážili tento ukazovateľ, ako aj kvalitatívne údaje s cieľom porovnať ich výkonnosť vo vybraných odvetviach činnosti;

Budúcnosť pre regulované profesie

21.  zdôrazňuje potrebu nielen účinného regulačného rámca v EÚ a v členských štátoch, ale aj účinnej a koordinovanej politiky zameranej na podporu odborníkov v EÚ a posilnenie konkurencieschopnosti, inovačnej kapacity a kvality odborných služieb v EÚ;

22.  zdôrazňuje, že odborníci môžu vykonávať regulované povolania, či už ako fyzické osoby alebo právnické osoby vo forme profesijnej spoločnosti, a že posudzovanie z oboch perspektív je dôležité pri realizácii nových politík; v tejto súvislosti je presvedčený o tom, že ekonomické nástroje by sa mali kombinovať s politikami zameranými na posilňovanie podnikania a ľudského kapitálu v odborných službách;

23.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolu s odbornými organizáciami v ich príslušnej oblasti pôsobnosti prijali primerané následné opatrenia na základe odporúčaní pracovnej skupiny pre podporu vykonávania slobodných povolaní;

24.  zdôrazňuje význam vzdelávania, rozvoja zručností a odbornej prípravy v oblasti podnikania pri zabezpečovaní toho, aby odborníci v EÚ zostali konkurencieschopní a schopní čeliť transformačným zmenám, ktoré ovplyvňujú slobodné povolania v dôsledku inovácií, digitalizácie a globalizácie; zdôrazňuje úzke prepojenie medzi znalosťami a kvalitou poskytovaných služieb; konštatuje dôležitú úlohu, ktorú by v tejto súvislosti mali zohrávať inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné inštitúcie, a to aj pomocou projektov digitálnej gramotnosti;

25.  upozorňuje na to, že je potrebná lepšia porovnateľnosť úrovne odborných kvalifikácií s cieľom zvýšiť jednotnosť dokladov o formálnej kvalifikácii v celej EÚ, a tak vytvoriť porovnateľnejšie podmienky pre mladých absolventov, ktorí začínajú vykonávať svoje povolanie, čím sa podporí ich mobilita v celej EÚ;

26.  vyzýva členské štáty, aby vykonávali riadnu analýzu trhu s cieľom zabezpečiť rýchlejšie prispôsobenie poskytovateľov služieb potrebám trhu, a aby vyvíjali politiky zamerané na konkurencieschopnosť odborných služieb EÚ v celosvetovom meradle v budúcich desaťročiach;

Inovácia a digitalizácia v odborných službách

27.  poznamenáva, že vedecký pokrok, technologické inovácie a digitalizácia majú významný vplyv na odborné služby, lebo prinášajú nové príležitosti odborníkom, ale aj výzvy pre trh práce a kvalitu služieb;

28.  víta skutočnosť, že Komisia uznala potrebu zohľadniť vplyv nových technológií na odborné služby, najmä v oblasti práva a účtovníctva v ktorých by sa mohli zlepšiť postupy; poznamenáva, že je najmä potrebné venovať veľkú pozornosť následným rizikám takejto transformačnej zmeny pre príjemcov služieb vrátane spotrebiteľov, ktorí nesmú byť vylúčení z používania nových technológií;

29.  zdôrazňuje, že nové technológie pravdepodobne nenahradia ľudí pri prijímaní etických a morálnych rozhodnutí; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pravidlá týkajúce sa organizácie povolaní vrátane pravidiel dohľadu zo strany verejných orgánov alebo profesijných združení by mohli zohrávať dôležitú úlohu a prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu prínosov digitalizácie; konštatuje, že v určitých oblastiach môžu trhovo riadené mechanizmy, ako je spätná väzba zo strany spotrebiteľa, prispievať aj k zlepšovaniu kvality konkrétnej služby;

30.  zdôrazňuje, že regulácia odborných služieb musí plniť svoj účel a mala by sa pravidelne preskúmavať s cieľom zohľadniť technickú inováciu a digitalizáciu;

31.  vyzýva Komisiu, aby naďalej pravidelne informovala Európsky parlament o situácii, pokiaľ ide o dodržiavanie smernice 2005/36/ES členskými štátmi;

o
o   o

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0237.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0271.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0040.
(5) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne oznámenie