Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2618(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0187/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0187/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 382kWORD 50k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)01231) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2018 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα(1), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)(2) και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε ως κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), που περιέχει επικαιροποιημένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 17 Απριλίου 2018,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 έχει κωδικοποιηθεί ως κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1001·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που περιέχονται σε έναν κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό θα πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα αρίθμηση των άρθρων που απορρέει από μια κωδικοποίηση της βασικής πράξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1430 της 18ης Μαΐου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής(5) θα πρέπει επομένως να καταργηθεί και οι διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εν λόγω τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, με επικαιροποιημένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού δεν επιφέρει επομένως ουσιαστική τροποποίηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1430·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εφαρμογή του και θα διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στις τελικές διατάξεις της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 21.
(3) ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 39.
(5) ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου