Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0805(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0145/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0145/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0107

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 380kWORD 49k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07162/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0128/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0145/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  υπενθυμίζει την πρότασή του που επισυνάπτεται στο ψήφισμά του σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει την εξουσία να ορίζει, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εκλογών·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1.), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15), και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(2) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου