Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0805(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0145/2018

Ingivna texter :

A8-0145/2018

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2018)0107

Antagna texter
PDF 237kWORD 42k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07162/2018),

–  med beaktande av artikel 11.2 andra stycket i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet(1), i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0128/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska unionen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets sammansättning(3),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0145/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Europaparlamentet erinrar om sitt förslag, fogat till sin resolution om reformen av vallagen i Europeiska unionen, om att Europaparlamentet ska ha befogenhet att efter att ha hört rådet bestämma röstningsperioden.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet och, för kännedom, till kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrad genom rådets beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG, (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2) EUT C 366, 27.10.2017, s. 7.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0029.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande