Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0265(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0131/2018

Ingediende teksten :

A8-0131/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0110

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 48k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (14494/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 83, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0450/2017),

–  gezien het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (14445/2017),

–  gezien Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad(1),

–  gezien Kaderbesluit 2006/960/JBZ van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie(2),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(3),

–  gezien Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten(4),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0131/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Raad van Europa.

(1) PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6.
(2) PB L 386 van 29.12.2006, blz. 89.
(3) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.
(4) PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling