Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0266(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0132/2018

Ingivna texter :

A8-0132/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0111

Antagna texter
PDF 237kWORD 42k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) ***
P8_TA(2018)0111A8-0132/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14498/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 83.1 och 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0451/2017),

–  med beaktande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14447/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF(1),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater(2),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(3),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna(4),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0132/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att tilläggsprotokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Europarådet.

(1) EUT L 88, 31.3.2017, s. 6.
(2) EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.
(3) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
(4) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande