Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2146(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0123/2018

Ingivna texter :

A8-0123/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0123

Antagna texter
PDF 187kWORD 60k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
P8_TA(2018)0123A8-0123/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (COM(2017)0364 – C8-0257/2017),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2017)0299),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016, med kommissionens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 20 februari 2018 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2016 (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8‑0054/2018, 05080/2018 – C8-0055/2018, 05082/2018 – C8-0056/2018),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000(3) och ändrat i Ouagadougou (Burkina Faso) den 22 juni 2010(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 20131 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslutet)(5),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen(6),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG fördraget är tillämplig(7),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(8),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig(9),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(10),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(11),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(12),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden(13),

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0123/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 322, 28.9.2017, s. 281.
(2) EUT C 322, 28.9.2017, s. 289.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (COM(2017)0364 – C8-0257/2017),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2017)0299),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016, med kommissionens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 20 februari 2018 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2016 (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8‑0054/2018, 05080/2018 – C8-0055/2018, 05082/2018 – C8-0056/2018),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2015 (COM(2017)0379),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000(3) och ändrat i Ouagadougou (Burkina Faso) den 22 juni 2010(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 20131 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslutet)(5),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen(6),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG fördraget är tillämplig(7),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(8),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig(9),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(10),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(11),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(12),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden,(13)

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0123/2018), och av följande skäl:

A.   Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet önskar parlamentet betona att det är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 322, 28.9.2017, s. 281.
(2) EUT C 322, 28.9.2017, s. 289.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (2017/2146(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0123/2018), och av följande skäl:

A.  Cotonouavtalet utgör ramen för unionens förbindelser med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT). Huvudsyftet med avtalet är att minska och så småningom utrota fattigdomen i enlighet med målen för en hållbar utveckling och en gradvis integrering av AVS-länderna och ULT i världsekonomin.

B.  Europeiska utvecklingsfonden (EUF) är unionens viktigaste instrument för att finansiera utvecklingssamarbetet med AVS-länderna och ULT.

C.  Dess medlemsstaters historia medför skyldigheter för unionen när det gäller utvecklingen i AVS-länderna och samarbetet med ULT, som är knutna till unionens framtid på grund av geopolitik, globalisering och globala utmaningar såsom följderna av klimatförändringen och den demografiska förändringen.

D.  Kommissionen ska i sin egenskap av genomförandeorgan vara föremål för ansvarsfrihetsförfarandet för sin förvaltning av EUF.

E.  Framväxten av nya globala utmaningar förändrar i grunden mönstren för tillhandahållande av bistånd, vilket har fått alla utvecklingsaktörer att överväga en ny biståndsstrategi och en omorientering av den nuvarande ramen för bistånd till tredjeländer.

F.  Principerna om hållbarhet, politisk samstämmighet och effektivitet är avgörande för utvecklingen av en ny och övergripande unionsstrategi för utveckling, i syfte att stärka de positiva effekterna av unionens utvecklingsbistånd och dess åtgärder på detta område.

G.  Transparens och ansvarsskyldighet är förutsättningar för både demokratisk kontroll och överensstämmelse mellan unionens utvecklingsåtgärder och andra aktörers mål, t.ex. medlemsstater, internationella organisationer, internationella finansinstitut eller multilaterala utvecklingsbanker.

H.  En effektiv samordning är avgörande för att begränsa risken för fragmentering av biståndet och för att säkra så samstämda effekter som möjligt och partnernas egenansvar för utvecklingsprioriteringarna.

I.  Gemensam utvecklingsfinansiering och gemensamma utvecklingsprogram bör leda till en tydligare definition av målen, identifiering av synergieffekter och utbyte av information från de olika organisationernas resultatramar.

J.  Utformningen av nya former för insatser, såsom blandfinansiering, investeringskapacitet eller investeringsplattformar och öronmärkta förvaltningsfonder, är ett sätt att skaffa finansiering utöver det offentliga utvecklingsbiståndet, men i överensstämmelse med villkoren avseende transparens, additionalitet och positiva effekter på plats.

K.  Att mobilisera den privata sektorn och locka till sig ytterligare investeringar är viktigt, med tanke på de finansieringsunderskott som måste täppas till för att de ambitiösa utvecklingsmålen ska kunna uppnås, i syfte att garantera bästa byggstenar för en hållbar utveckling i mottagarländerna enligt deras egen administrativa kapacitet och inom deras egen sociala struktur.

L.  Budgetstöd är en central drivkraft för förändring och för att hantera de viktigaste utvecklingsrelaterade utmaningarna, men medför samtidigt en betydande förvaltningsrisk och bör endast beviljas om det ges med tillräcklig transparens, spårbarhet och ansvarsskyldighet samt åtföljs av ett tydligt åtagande från partnerländernas sida att genomföra reformer.

M.  Utvecklingsbiståndet utförs under komplexa och känsliga förhållanden, som bland annat påverkas av svaga förvaltningsstrukturer, korruption, social och ekonomisk instabilitet, väpnade konflikter, krissituationer eller efterkrissituationer som ger upphov till migration, tvångsförflyttningar och hälsokriser.

N.  Europaparlamentet har upprepat sitt krav på att EUF ska införlivas i unionens allmänna budget.

Revisionsförklaring

De viktigaste slutsatserna när det gäller det finansiella genomförandet 2016

1.  Europaparlamentet välkomnar de fortsatta insatser som kommissionens avdelningar har gjort för att förbättra den övergripande finansiella förvaltningen av EUF med avseende på gammal förfinansiering i form av betalningar och åtaganden.

2.  Europaparlamentet noterar i synnerhet att det fasta målet på en minskning på 25 % har överskridits en aning för gamla aktiva åtaganden och uppgår till 28 % respektive 36 % för gamla utestående åtaganden.

3.  Europaparlamentet noterar även åtgärderna för att minska och avsluta icke avslutade kontrakt som löpt ut eftersom förseningar som överskrider löptiden med 18 månader medför en väsentlig risk för fel som består i oriktigheter då verifierande underlag kanske inte längre är tillgängliga eller den personal som ansvarade för förvaltningen av dessa kontrakt kanske inte längre finns på plats för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

4.  Europaparlamentet noterar att de utgångna kontraktens andel av GD Internationellt samarbete och utvecklings (DEVCO) portfölj i slutet av 2016 utgjorde 15,15 % (målet var 15 %). Parlamentet beklagar att av 1 896 kontrakt som hade löpt ut gällde 1 058 (56 %) förvaltningen av EUF:s verksamhet, och att löptiden för 156 (till ett värde på 323 miljoner EUR) av de 1 058 EUF-kontrakt som löpt ut hade löpt ut för mer än fem år sedan.

5.  Europaparlamentet beklagar dock att systemen för övervakning och kontroll, enligt revisionsrätten, fortfarande bedömdes som endast delvis ändamålsenliga.

Tillförlitligheten i EUF: s räkenskaper

6.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att den slutliga årsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte EUF för 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av EUF:s finansiella ställning per den 31 december 2016, och att det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringarna i nettotillgångarna för året är förenligt med bestämmelserna i EUF:s budgetförordning och med redovisningsregler baserade på internationellt accepterade redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att vidta åtgärder för att lösa frågan om återvinning av outnyttjad förfinansiering som felaktigt bokförts som rörelseintäkter, eftersom denna felaktiga bokföring av rörelseintäkter har lett till korrigeringar på 3,2 miljoner EUR.

8.  Europaparlamentet beklagar att denna felaktiga bokföring redan förekom 2015 inom ramen för förvaltningen av betalningskrav. Parlamentet noterar dock att GD DEVCO i slutet av 2016 utfärdade detaljerade instruktioner till sin personal om hur denna typ av betalningskrav ska bokföras.

EUF-transaktionernas laglighet och korrekthet

9.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över revisionsrättens bedömning av lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna vilka påverkas väsentligt av fel.

11.  Europaparlamentet noterar att, enligt revisionsrättens uppskattning i årsrapporten, är felnivån för de kostnader som ligger till grund för räkenskaperna inom åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 3,3 %, vilket innebär en liten minskning jämfört med 3,8 % år 2014 och 2015, 3,4 % år 2013 och 3 % år 2012

12.  Europaparlamentet noterar och beklagar att 24 % av de granskade transaktionerna (35 av 143) innehöll fel. Parlamentet noterar resultatet av urvalet av projekt där 35 (27 %) av 130 transaktioner innehöll fel, och i synnerhet att 26 av de 35 (74 %) betalningstransaktionerna innehöll kvantifierbara fel med 9 slutliga transaktioner som hade godkänts efter alla förhandskontroller.

13.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att i två fall av kvantifierbara fel hade kommissionen tillräckligt med information från sitt förvaltningssystem för att förhindra, upptäcka eller korrigera felen innan den godkände kostnaderna, vilket skulle ha haft en direkt positiv effekt på den uppskattade felnivån som skulle ha varit 0,7 % lägre, och att fem transaktioner med fel inte upptäcktes av de externa revisorerna eller tillsynsmännen.

14.  Europaparlamentet noterar att för budgetstöd och för projekt med flera givare som genomförs av internationella organisationer, där den så kallade hypotetiska strategin tillämpas, begränsar finansieringens karaktär och betalningsvillkoren risken för fel i transaktionerna. Parlamentet upprepar sin återkommande oro över både sammanslagningen av unionsmedel med andra givares bidrag, i synnerhet det faktum att unionsmedlen inte öronmärkts för specifika identifierbara kostnadsposter, och över de begränsningar av revisionsrättens revisionsarbete som följer av tillämpningen av den hypotetiska strategin.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över de ständigt återkommande feltyperna, särskilt på området för offentlig upphandling, trots flera korrigerande handlingsplaner, dvs. bristande efterlevnad av upphandlingsregler med ett fall av tjänstekontrakt som tilldelades utan ett konkurrensutsatt urvalsförfarande, kostnader som inte uppkommit, icke stödberättigande kostnader eller avsaknad av styrkande handlingar. Parlamentet noterar att dessa fel även berörde transaktioner som gällde programkostnadsförslag, bidrag och bidragsöverenskommelser mellan kommissionen och internationella organisationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast åtgärda bristerna i kontraktsförvaltningen, urvalsförfarandena, dokumenthanteringen och upphandlingssystemet.

16.  Europaparlamentet upprepar att kommissionen bör trappa upp sina insatser inom dessa specifika samarbetsområden genom att förbättra den befintliga korrigerande handlingsplanen, särskilt när kvantifierbara fel pekar på brister i de internationella organisationernas kontroll av efterlevnaden av kontraktsbestämmelserna, som ett led i den allmänna insatsen för att förbättra riskhanteringsmetoderna, den övergripande förstärkningen av övervakningssystemen och verksamhetskontinuiteten.

17.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att särskilt uppmärksamma bokföringen och övervakningen av betalningar i syfte att respektera fastställda frister i betalningsgången och arbetsflödet.

Kontrollsystemets ändamålsenlighet

18.  Europaparlamentet välkomnar GD DEVCO:s kontinuerliga åtgärder för att förbättra genomförandet av sitt kontrollsystem, särskilt inriktningen på högriskområden när det gäller medel som förvaltas indirekt via internationella organisationer och utvecklingsorgan och bidrag med direkt förvaltning. Parlamentet noterar utvidgningen av reservationen till att gälla även bidrag och programkostnadsförslag som omfattas av indirekt förvaltning.

19.  Europaparlamentet konstaterar att utvecklingsbistånd ofta genomförs i svåra, instabila eller kritiska sammanhang som ger upphov till fel.

20.  Europaparlamentet kräver på nytt en konsekvent fokusering på de återkommande svagheter som konstaterats i samband med genomförandet av viktiga kontrollåtgärder, dvs. sårbarheten när det gäller förhandskontroller som utförs innan utbetalningarna har gjorts och kostnader som granskas vid externa revisioner. Parlamentet noterar att GD DEVCO för närvarande reviderar kravspecifikationen för revisioner och kontroller i syfte att få information som möjliggör en kvalitetsbedömning.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att en undersökning av den kvarstående felprocenten utfördes för femte året enligt den specifika metod som används för att uppskatta den kvarstående felprocenten, vilken således utgör en byggsten i GD DEVCO:s process för att uppnå säkerhet.

22.  Europaparlamentet välkomnar att GD DEVCO har åtgärdat alla brister som revisionsrätten rapporterade för 2013, men konstaterar dock att den specifika metod som används för att uppskatta den kvarstående felprocenten fortfarande lämnar alltför stort utrymme för bedömning vid uppskattningen av enskilda felprocentsatser.

23.  Europaparlamentet noterar med intresse att man, för första gången, i 2016 års undersökning av procentsatsen för kvarstående fel uppskattade den övergripande kvarstående felprocenten till 1,7 %, vilket är lägre än väsentlighetsgränsen på 2 %, vilket således bekräftar en nedåtgående tendens sedan 2014 och motsvarar ett riskbelopp på 105 miljoner EUR (eller 1,9 % av 2016 års kostnader) med en korrigerande kapacitet – eller uppskattade framtida korrigeringar – på 25 miljoner EUR (24 %), men att hänsyn bör tas till de konstaterade bristerna i bokföringen av betalningskrav i redovisningssystemet. Parlamentet anser dock att särskild uppmärksamhet fortlöpande bör fästas vid budgetstödtransaktioner mot bakgrund av deras höga inneboende risk.

24.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till övergången från en allmän reservation till utfärdande av riskdifferentierade reservationer, vilket parlamentet begärt i sina tidigare EUF-resolutioner för att stegvis stärka säkerhetskartläggningen av de olika verksamhetsprocesserna, med i) en reservation baserad på felprocenter för de fyra följande högriskområdena, nämligen bidrag med direkt och indirekt förvaltning, indirekt förvaltning via internationella organisationer och utvecklingsorgan och programkostnadsförslag samt ii) en specifik och förnyad reservation för den fredsbevarande resursen för Afrika. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta att utveckla sina förvaltningsprocesser utifrån risker och finansieringsvolymer och, om så är lämpligt, lägga till ytterligare villkor.

25.  Europaparlamentet stöder det faktum att kommissionen har bevarat sin reservation avseende den fredsbevarande resursen för Afrika när det gäller förvaltningen och rapporteringen av korrigerande åtgärder i förbindelse med förvaltningen av medel. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att fortsätta sina insatser inom ramen för pelarbedömningssystemet för att stärka kontrollsystemet för förvaltningen och den operativa övervakningen av den fredsbevarande resursen för Afrika i syfte att skydda EUF mot olagliga och oriktiga kostnader. Parlamentet ber kommissionen att fortsätta att stärka utformningen och ändamålsenligheten för korrigerande åtgärder på kontraktsnivå.

26.  Europaparlamentet noterar att 14,16 miljoner EUR återkrävdes för återbetalning av felaktiga utbetalningar på grund av oegentligheter och fel.

27.  Europaparlamentet noterar att kostnaderna för kontroller uppgick till 280,17 miljoner EUR eller 4,26 % av de totala utbetalningar som gjordes av GD DEVCO under 2016. Parlamentet anser, i detta avseende, att man regelbundet bör arbeta med den övergripande ändamålsenligheten för kontrollsystemet och dess komplementaritet med principerna för god förvaltning för att säkra tillräckliga garantier.

28.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att upprätthålla en konsekvent kontrollstrategi, som säkerställer balans mellan partnerländernas absorptionsförmåga, respekten för efterlevnadsbestämmelser och mål med anknytning till resultat, som vederbörligen bör avspeglas i förvaltningen av de olika biståndsinsatserna och leveransmetoderna.

29.   Europaparlamentet anser att för infrastrukturprojekt som finansieras genom EUF är det oumbärligt med en oberoende förhandsbedömning som beaktar de sociala och miljömässiga effekterna av projekten, samt deras mervärde.

Övervakning av och rapportering om hur GD DEVCO uppfyller sina mål

30.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att avsevärt förbättra sina rapporteringssystem för övervakning och resultat för att säkerställa att nyckelindikatorer som fastställts i de olika resultatmätningssystemen systematiskt och regelbundet övervakas och att lämplig och tillförlitlig information regelbundet tillhandahålls ledningen. Parlamentet upprepar att sociala och miljömässiga aspekter liksom ekonomiska aspekter måste beaktas vid bedömningen av utvecklingsmål.

31.  Europaparlamentet anser att frekvensen för övervakningen och rapporteringen bör fastställas med beaktande av karaktären av de mål som ska övervakas, typen av indikator och insamlingsmetoder samt övervaknings- och rapporteringsbehoven.

32.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO, tillsammans med andra externa intressenter, att vidareutveckla sin kommunikationsstrategi och sina kommunikationsverktyg genom att lyfta fram de viktigaste resultat som uppnåtts, och att ytterligare stärka den övergripande synligheten när det gäller EUF-stödda projekt i syfte att nå ut till en bredare publik genom att tillhandahålla relevant information om unionens bidrag till globala utmaningar.

33.  Europaparlamentet betraktar de 86 framstegsrapporterna om förvaltningen av externt stöd (EAMR) från unionens delegationer som ett användbart bidrag både till kvalitetssäkringen och till resultatmätningen för varje unionsdelegation, men insisterar samtidigt på att de uppgifter som används i dessa rapporter måste vara tillförlitliga. Parlamentet noterar den positiva tendensen för GD DEVCO när det gäller unionsdelegationernas resultat, då målen uppnåddes för 21 av 24 nyckelutförandeindikatorer under 2016 (jämfört med 20 år 2015 och 15 år 2014), medan de tre återstående nyckelutförandeindikatorerna gällde exaktheten för finansiella prognoser som används för beslut, procentandel av betalningar som görs inom tidsfristen på 30 dagar och respekten för flexibilitetsarrangemang för användningen av personal vid EU-delegationerna.

34.  Europaparlamentet är dock bekymrat över att 980 av 3 151 projekt (31 %) klassificerades som problematiska och att sex unionsdelegationer fortfarande ligger under riktmärket på 60 % av gröna nyckelutförandeindikatorer. Parlamentet uppmanar kommissionens avdelningar att nära övervaka de unionsdelegationer som nyligen har uppnått målet på 60 % eller som ligger precis över målet på 60 % för att förbättra och konsolidera unionsdelegationernas trendanalyser.

35.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att överväga möjligheten att ändra eller uppgradera riktmärket på 60 %. Parlamentet upprepar att definitionen av vissa nyckelutförandeindikatorer även skulle kunna ses över, beroende på typen av problem som identifierats eller riskmiljön för varje enskild unionsdelegation, för att finna nya möjligheter till förbättring.

36.  Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att säkerställa att programmen anpassas och inte är alltför ambitiösa, vilket skulle äventyra biståndets förväntade resultat. Parlamentet uppmanar GD DEVCO att som följd av övervakningen av unionsdelegationernas resultat upprätthålla realistisk projektplanering vid unionsdelegationerna.

37.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att delegationscheferna även i fortsättningen regelbundet vid ad hoc-seminarier eller regionala seminarier påminns om sin avgörande betydelse, utöver deras politiska uppdrag, för konsolideringen av GD DEVCO:s kontrollkedja och sitt övergripande ansvar för förvaltningen av projektportföljer som kräver adekvat utvärdering och för vägning av olika komponenter som kan ge upphov till en reservation. Parlamentet noterar att ingen unionsdelegation utfärdade reservationer i sina förvaltningsrapporter om externt stöd för 2016.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genast rapportera om de särskilda åtgärder som ska vidtas när ett projekt har klassificerats som ”rött” två år i följd i syfte att snabbt kunna ompröva de ursprungliga planeringsmålen, omfördela tillgängliga medel till mer lämpliga projekt och stödbehov, eller till och med överväga att eventuellt stoppa projektet.

Tillsyn över och förvaltning av unionens förvaltningsfonder

Komplementaritet och genomslagskraft

39.  Europaparlamentet betonar att sådana finansiella utvecklingsinstruments samstämdhet och komplementaritet med EUF:s strategi och de övergripande målen för unionens utvecklingspolitik kontinuerligt bör säkerställas.

40.  Europaparlamentet erkänner att unionens förvaltningsfonder utformades för att säkra en snabb politisk reaktion, när det råder brist på resurser, i samband med vissa kritiska situationer eller större kriser, såsom migrationskrisen, eller vid behov av att kombinera katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd.

41.  Europaparlamentet inser att särskilda unionsförvaltningsfonder, under sådana omständigheter, erbjuder flexibilitet och en rad möjligheter att kombinera geografiska och tematiska åtgärder via olika kanaler.

42.  Europaparlamentet betonar dock att kommissionen måste säkerställa att sådana förvaltningsfonder ger ett mervärde till befintliga åtgärder, bidrar till ökad synlighet för unionens yttre åtgärder och ”mjuka maktmedel” och undviker dubblering av andra finansiella verktyg.

43.  Europaparlamentet noterar att av de sammanlagda utfästelserna om finansiering för alla unionens förvaltningsfonder (5 026 miljoner EUR vid slutet av november 2017) kommer 2 403 miljoner EUR från EUF, med 2 290 miljoner EUR i utfästelser för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (förvaltningsfonden för Afrika) och 113 miljoner EUR för EU:s förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken (förvaltningsfonden Bêkou).

44.  Europaparlamentet påminner dock om de stora inneboende riskerna med dessa utvecklingsinstrument och de blandade erfarenheterna hittills med deras genomförande. Parlamentet upprepar behovet att säkra största möjliga transparens och ansvarsskyldighet i samband med användningen av dessa instrument.

45.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2017 om förvaltningsfonden Bêkou. Parlamentet konstaterar att förvaltningsfonden Bêkou trots vissa brister var en lovande början, och att inrättandet av en förvaltningsfond var en snabb reaktion på behovet att kombinera katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbiståndet. Kommissionen uppmanas att följa revisionsrättens rekommendationer i syfte att utarbeta vägledning för val av stödverktyg (förvaltningsfonder eller andra). Denna vägledning måste avspegla de möjliga riskerna och nackdelarna med förvaltningsfonder och ta hänsyn till de blandade erfarenheterna hittills av deras användning. Parlamentet beklagar att förvaltningsfonden inte avsevärt har förbättrat den generella samordningen mellan givarna.

46.  Europaparlamentet begär att man fastställer bästa praxis för att bidra till bättre samordning av de olika givarnas bilaterala bistånd och finansieringsinstrument.

47.  Europaparlamentet påminner om att unionens förvaltningsfonder ska kopplas till additionalitetsprincipen, i synnerhet för att på ett lämpligt sätt tillgodose partnerländernas behov och prioriteringar efter konflikter eller katastrofer, och samtidigt fokusera på de områden där mervärdet och den strategiska inverkan är som störst.

48.  Europaparlamentet anser att både unionens särskilda förvaltningsfonder för enskilda länder och unionens förvaltningsfonder som stöder program för flera länder är mer effektiva när de har en formell och enhetlig förvaltningsstruktur, som kan främja intressenternas åsikter, värden och gemensamma resultatramar.

49.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att unionens förvaltningsfonder syftar till att mobilisera ytterligare medel från medlemsstaterna, den privata sektorn och andra givare.

50.  Europaparlamentet betonar att selektiviteten, tillsynen och ansvarsskyldigheten avseende de resultat som unionens förvaltningsfonder uppnår måste förstärkas inom partnerskapsprogrammen och måste bygga på en preliminär bedömning av unionens förvaltningsfonders relativa fördelar jämfört med andra biståndskanaler. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att säkerställa full transparens i och tillgång till uppgifter samt tydliga regler för kontroll och övervakning.

Förvaltningsfonden Bêkou

51.  Europaparlamentet välkomnar inrättande av förvaltningsfonden Bêkou och dess bidrag till de internationella insatserna till följd av krisen i Centralafrikanska republiken. Parlamentet bekräftar att denna första förvaltningsfond kan anses vara ett viktigt pilotprojekt på flera sätt och att det är nödvändigt att utarbeta mer exakta riktlinjer om den systemomfattande frågan om samordning av givare, övervakning och utvärdering enligt ett mer heltäckande tillvägagångssätt för att erhålla garantier.

52.  Europaparlamentet anser att det behövs mer tid för att korrekt utvärdera Bêkou-förvaltningsfondens ändamålsenlighet och för att dra ytterligare lärdomar av dess operativa genomförande.

53.  Europaparlamentet anser att särskild vikt även bör fästas vid effektiviteten och den politiska styrningen av unionens förvaltningsfonder samt vid bristen på garantier för och tillsyn över den slutliga användningen av de anvisade medlen.

54.  Europaparlamentet anser att Bêkou-förvaltningsfondens begränsade inflytande på samordningen mellan de berörda aktörerna bör ges särskild uppmärksamhet, och att kommissionen bör göra allt som står i dess makt för att använda redan gjorda erfarenheter i den verksamhet som bedrivs av EUF inom områden såsom genomförande och samordning av investeringar med deltagande av flera parter och hanteringen av vem som äger resultaten.

55.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att medlemsstaternas bidrag till förvaltningsfonden Bêkou hittills har varit relativt små. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att engagera sig mer för att säkerställa att förvaltningsfonden Bêkou leder till de förväntade politiska målen.

56.  Europaparlamentet anser att vederbörlig hänsyn bör tas till förvaltningen av de administrativa kostnaderna i förhållande till de totala bidragen och beräkningen av de totala förvaltningskostnaderna och till att finna sätt att maximera den del av biståndet som går till slutmottagarna.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra omfattande kontrollmekanismer för att säkerställa politisk kontroll från parlamentets sida av styrningen, hanteringen och genomförandet av dessa nya instrument i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet anser att det är viktigt att utveckla särskilda strategier för övervakning av unionens förvaltningsfonder, med specifika mål, målsättningar och översyner.

Genomförande av transaktioner avseende budgetstöd

Stödberättigande och inneboende risker

58.  Europaparlamentet noterar att de budgetstödbetalningar som finansierades genom EUF under 2016 uppgick till 644 miljoner EUR. Parlamentet noterar att antalet pågående transaktioner avseende budgetstöd inom ramen för EUF år 2016 uppgick till 109, med 56 utbetalningar.

59.  Europaparlamentet inser att kommissionen har ett manöverutrymme när det gäller att fastställa om de allmänna behörighetsvillkoren för att göra utbetalningar till partnerlandet har uppfyllts (differentiering och en dynamisk strategi för stödberättigande) på grund av en bred tolkning av de rättsliga bestämmelserna, och är bekymrat över den slutliga användningen av överförda medel och bristen på spårbarhet när unionens medel slås samman med partnerländernas budgetmedel.

60.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utöka det resultatinriktade budgetstödet genom att bättre definiera de utvecklingsresultat som ska uppnås i varje enskilt program för budgetstöd och varje enskild sektor, och framför allt att stärka kontrollmekanismerna avseende mottagarländernas åtgärder när det gäller korruption, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati. Parlamentet uttrycker stor oro över den potentiella användningen av budgetstöd i länder som saknar demokratisk kontroll, antingen på grund av avsaknaden av en fungerande parlamentarisk demokrati eller friheter för civilsamhället och medierna eller på grund av bristande kapacitet inom kontrollorganen. Parlamentet kräver att en korruptionsfri utgiftskedja inrättas. Parlamentet ser det som en prioritet att detta stöd kopplas till krav på en effektiv korruptionsbekämpning i länder som mottar budgetstöd.

61.  Europaparlamentet påminner om att riskerna för att resurser leds bort förblir stora och att riskerna för korruption och bedrägeri ofta är kopplade till förvaltningen av de offentliga finanserna och reformer. Parlamentet upprepar att mer uppmärksamhet bör ägnas åt dessa risker inom ramen för den politiska dialogen och utformningen av strategier för framtida budgetstödkontrakt, i synnerhet för att utvärdera regeringens engagemang och förmåga att verkställa reformer. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att nära följa upp riskerna med och resultaten av förhands- och efterhandskontroller.

62.  Europaparlamentet uppmanar emellertid kommissionen att säkerställa att budgetstöd och utbetalning av medel ses över, hålls inne, minskas eller stoppas när tydliga och initiala mål och åtaganden inte uppfylls och/eller när unionens politiska och finansiella intressen står på spel.

63.  Europaparlamentet påminner om att EUF måste säkra maximal öppenhet och transparens. Parlamentet stöder offentliggörandet av relevant budgetinformation avseende budgetstödprogrammen för att öka transparensen och ansvarsskyldigheten för och gentemot samtliga intressenter, däribland medborgarna.

Budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i Afrika söder om Sahara

64.  Europaparlamentet betonar vikten av mobiliseringen av inhemska intäkter i de minst utvecklade länderna, eftersom det minskar beroendet av utvecklingsbistånd, leder till bättre offentlig styrning och spelar en central roll i statsbyggande. Parlamentet kräver att tillämpningen av specifika utbetalningsvillkor för mobiliseringen av inhemska intäkter stärks inom ramen för kontrakt om god styrning och utveckling.

65.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen ännu inte har använt budgetstödkontrakt på ett ändamålsenligt sätt för att stödja mobiliseringen av inhemska intäkter i låginkomstländer och länder med lägre medelinkomst i Afrika söder om Sahara. Parlamentet noterar dock att kommissionens nya tillvägagångssätt ökade potentialen hos denna stödform att effektivt stödja mobiliseringen av inhemska intäkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna mer information i sina rapporter om budgetstöd om hur budgetstödkontrakt används när det gäller mobilisering av inhemska intäkter.

66.  Europaparlamentet understryker att stärkandet av skattesystemen inte bara bidrar till mer förutsägbara intäkter, utan även till att regeringarna blir ansvarsskyldiga genom att man skapar en direkt koppling mellan skattebetalarna och deras regeringar. Parlamentet önskar att förbättringen av mobiliseringen av inhemska intäkter uttryckligen ska inkluderas i kommissionens förteckning över centrala utmaningar på utvecklingsområdet som åtgärdas med hjälp av budgetstöd.

67.  Europaparlamentet framhäver utmaningarna till följd av skatteflykt, skatteundandragande och olagliga finansiella flöden. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla fast vid sina riktlinjer för de makroekonomiska bedömningarna och bedömningarna av den offentliga ekonomiska förvaltningen i samband med mobiliseringen av inhemska intäkter, i syfte att få en bättre översikt över de mest problematiska frågorna som t.ex. omfattningen av skatteincitament, internprissättning och skatteundandragande.

68.  Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att öka sitt engagemang i kampen mot skatteundandragande och skattefusk genom att minska det finansiella stödet för svartlistade skatteparadis med hjälp av EUF, i syfte att skapa ett incitament för dessa länder som uppmuntrar till otillbörliga skatteupplägg att uppfylla unionens rättvisa beskattningskriterier.

69.  Europaparlamentet betonar avsaknaden av lämpliga övervakningsverktyg för att bedöma i vilken omfattning budgetstödet bidrar till övergripande förbättringar av mobiliseringen av inhemska intäkter.

70.  Europaparlamentet anser att det är avgörande att man fortsätter verka för rättvisa och transparenta nationella skattesystem när det gäller skattepolitiken, trappar upp sitt stöd för tillsynsprocesser och tillsynsorgan på området för naturresurser och fortsätter att stödja styrningsreformer som främjar ett hållbart och transparent utnyttjande av naturresurser.

71.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att oftare tillämpa särskilda villkor för mobiliseringen av inhemska intäkter, eftersom de tydligt kopplar utbetalningen av budgetstöd till partnerlandets framsteg när det gäller reformer av mobiliseringen av inhemska intäkter.

72.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka budgetstödets kapacitetsuppbyggande komponent eftersom den lägger en fast grund för en långsiktig ekonomisk och social omvandling och åtgärdar viktiga hinder för en effektiv inkassering av offentliga intäkter.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, för alla nuvarande och framtida budgetstödkontrakt med en kapacitetsutvecklingskomponent som är öronmärkt för mobilisering av inhemska intäkter, se till att partnerländerna blir mer medvetna om att stödet finns och göra det lättare att använda det, särskilt för att tillgodose kapacitetsutvecklingsbehov som andra givare ännu inte tillgodoser.

Behov av större samarbete med internationella organisationer

74.  Europaparlamentet konstaterar att EUF-betalningar under 2016 till projekt med flera givare som genomfördes av internationella organisationer uppgick till 914 miljoner EUR.

75.  Europaparlamentet anser att multilaterala utvecklingsfinansinstitut bör verka för att göra användningen av blandad finansiering mer effektiv, i synnerhet med avseende på additionalitet.

76.  Europaparlamentet betonar att multilaterala utvecklingsbanker bör bidra på ett samordnat och harmoniserat sätt till att säkra sektorfinansieringen till FN:s ambitiösa mål för hållbar utveckling, som fastställts för 2030, i synnerhet genom en effektiv användning av blandad finansiering och utnyttjandet av privat finansiering för att öka biståndsmedlens effektivitet och genomslag.

77.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad utnyttja mikrofinansieringsinstrument, som anses vara ett viktigt och effektivt verktyg i kampen mot fattigdom och för att stärka de lokala ekonomierna.

78.  Europaparlamentet betonar att EUF:s finansiella verktyg måste locka till sig ytterligare investeringar från den privata sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan i detta syfte och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts.

79.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hänsyn till den dubbla målsättningen avseende transparens och unionens synlighet, tillhandahålla ytterligare information om projekt som förvaltas med unionsmedel i sina kommande rapporter. Parlamentet anser att fördjupningen av dialogen med FN och Världsbanksgruppen bör intensifieras i syfte att öka transparensen och förenkla de gemensamma samarbetsinstrumenten.

80.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge allmänheten tillgång till uppgifter om finansieringen av icke-statliga organisationer, men även till detaljerade rapporter om de projekt som finansieras. Parlamentet är bekymrat över den senaste tidens påståenden om allvarliga fel som riktats mot vissa icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt övervaka utvecklingen av situationen och, om nödvändigt, ompröva den beviljade finansieringen.

Behandling av nya globala utvecklingsprioriteringar

Operativa utmaningar och nya drivkrafter

81.  Europaparlamentet erkänner att det är nödvändigt att utveckla nya mönster för utformningen av instrument för utvecklingsbistånd och dithörande villkor, i linje med de förpliktelser som följer med målen för hållbar utveckling och det nya europeiska samförståndet om utveckling, i syfte att beakta nya kritiska faktorer såsom kopplingen mellan utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, kopplingen mellan utveckling, migration och rörlighet samt kopplingen mellan fred och säkerhet.

82.  Europaparlamentet att den privata sektorn kan spela en avgörande roll med tanke på det finansieringsgap som måste täckas för att de ambitiösa utvecklingsmålen ska kunna nås. Parlamentet konstaterar att kombinerade mekanismer kan vara ett användbart verktyg för att mobilisera ytterligare resurser, förutsatt att användningen av dem är vederbörligen motiverad, att ett mervärde kan påvisas, och att de uppfyller principerna för effektivitet i utvecklingsarbetet.

83.  Europaparlamentet understryker dock att EUF inte bör gå utöver sitt tillämpningsområde och att inrättandet av en ny koppling för att hantera nya utmaningar inte bör äventyra uppfyllandet av övriga utvecklingsmål, och att fastställandet av dem måste åtföljas av exakta, tydliga och transparenta regler som fastställs på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier som satts upp av kommissionen.

84.  Europaparlamentet anser att bättre samordning och synergieffekter mellan stöden från olika givare och biståndsinstrument är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar de olika intressenterna att förbättra kvaliteten på resultatramarna för åtgärderna och utvecklingsresultaten på plats.

85.  Europaparlamentet noterar de praktiska svårigheter och utmaningar som uppstår, i synnerhet för att nå samsyn och särskilt när det handlar om samordning av ett stort antal givare i ett komplext sammanhang som hela tiden ändrar sig och i ljuset av skiftande behov.

86.  Europaparlamentet anser att det fortfarande är en mycket viktig prioritering för unionen att investera i sårbara länder, samtidigt som en noggrann övervakningsmetod upprätthålls, som vid behov kan leda till att finansieringen avbryts. Parlamentet anser att användningen av resultatbedömningar och spridningen av dessa i samband med sårbara eller konfliktdrabbade länder måste stärkas.

87.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna för att lösa problemen med utvecklingsresultatets hållbarhet när det handlar om mobilisering av inhemska intäkter, ägarskap och politisk ekonomi.

88.  Europaparlamentet betonar att klimatförändring är en av de största utmaningar som unionen och stater världen över står inför. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att uppfylla sina förpliktelser på grundval av Parisavtalet om att stärka klimatvillkoren för EU-finansiering, så att man endast finansierar klimatvänliga projekt som avspeglar unionens klimatmål, vilket kommer att kräva större konsekvens i urvalskriterierna.

89.  Europaparlamentet är oroat över revisionsrättens iakttagelse att unionens system för certifiering av hållbara biodrivmedel inte är helt tillförlitligt(1). Parlamentet understryker de potentiellt negativa konsekvenserna för utvecklingsländerna eftersom kommissionen enligt domstolen inte krävde ”att de frivilliga systemen skulle kontrollera att den biodrivmedelsproduktion som de certifierade inte medförde några stora risker för negativa socioekonomiska konsekvenser såsom konflikter avseende besittningsrätt till mark, tvångsarbete/barnarbete, dåliga arbetsvillkor för jordbrukare och hälso- och säkerhetsrisker”, och uppmanar därför kommissionen att ta itu med denna fråga.

90.  Europaparlamentet vill att en etisk aspekt integreras i utformningen av politiska insatser.

91.  Europaparlamentet insisterar på att utbildningsmaterial som finansieras av unionen, inklusive genom mekanismen Pegase (palestinsk-europeisk mekanism för förvaltning av socio-ekonomiskt bistånd), överensstämmer med de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning som antogs av utbildningsministrarna i Paris den 17 mars 2015. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s medel används i linje med Unesco-baserade standarder för fred och tolerans i utbildning.

Praktiskt genomförande av kopplingen mellan utveckling och migration

92.  Europaparlamentet konstaterar att 106 projekt till ett samlat värde på 1 589 miljoner EUR godkändes, där kontrakt hade ingåtts för 594 miljoner EUR och 175 miljoner EUR utbetalades under 2016 för en bättre hantering av migrationsflödena och för att tackla de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration genom förvaltningsfonden för Afrika och relaterade regionala kanaler. Parlamentet noterar att ett av de fastställda målen avser en välförvaltad migrationspolitik.

93.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera på ett strukturerat sätt om effekterna av de program som inletts inom ramen för förvaltningsfonden för Afrika, i synnerhet på grundval av unionens resultatinriktade övervakning och resultatramen för förvaltningsfonden för Afrika, för att framhäva det samlade resultatet.

94.  Europaparlamentet noterar även i detta sammanhang att den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling, som en del av den europeiska externa investeringsplanen, kommer att inriktas på länder i Afrika söder om Sahara, med 400 miljoner EUR från EUF.

95.  Europaparlamentet stöder en ökning av AVS-ländernas effektfinansieringsram, som är en separat del av AVS-investeringsanslaget, med 300 miljoner EUR så att den når en samlad kapacitet på 800 miljoner EUR för målinriktade projekt som direkt behandlar de bakomliggande orsakerna till migration, och omvandlingen av ramen till en löpande fond

96.  Europaparlamentet noterar att Europeiska investeringsbanken (EIB) med AVS-investeringsanslaget huvudsakligen stöder projekt som främjar utvecklingen av den privata sektorn, medan stödberättigande projekt inom den offentliga sektorn också beaktas inom ramen för AVS-migrationspaketet. Parlamentet välkomnar utvecklingen av nya partnerskap inom ramen för AVS-investeringsanslaget som förvaltas av EIB. Parlamentet uppmanar dock EIB att lämna ytterligare information om hävstångseffektens komponenter, nämligen vilken andel som kommer från eget kapital respektive offentliga medel från unionen eller andra multilaterala utvecklingsbanker, liksom om de återflöden som återinvesteras i AVS-investeringsanslaget.

97.  Europaparlamentet stöder kommissionens önskan att inrätta en migrationskod inom kommittén för utvecklingsbistånd vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling i syfte att öka den effektiva användningen och spårbarheten när det gäller den relaterade finansieringen.

Mot ett nytt AVS-partnerskap

98.  Europaparlamentet förväntar sig att informeras fullt ut och höras om halvtidsöversynen av den elfte EUF, som ska beakta Agenda 2030 och ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling, men som också till fullo bör respektera de principer om utvecklingseffektivitet som på nytt bekräftades vid högnivåmötet om det globala partnerskapet i Nairobi, i synnerhet mottagarländernas egenansvar för prioriteringar.

o
o   o

99.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att EUF ska införlivas i den allmänna budgeten.

(1) Revisionsrättens särskilda rapport nr 18/2016: EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel

Senaste uppdatering: 1 juli 2019Rättsligt meddelande