Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2137(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0105/2018

Teksty złożone :

A8-0105/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0124

Teksty przyjęte
PDF 734kWORD 95k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
P8_TA(2018)0124A8-0105/2018
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I - Parlament Europejski (2017/2137(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0248/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski(3),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(4),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(5) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–  uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(7), w szczególności jej art. 22,

–  uwzględniając art. 94 i art. 98 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0105/2018),

A.  mając na uwadze, że przewodniczący przyjął sprawozdanie finansowe Parlamentu Europejskiego za rok 2016 w dniu 28 czerwca 2017 r.;

B.  mając na uwadze, że sekretarz generalny, jako główny delegowany urzędnik zatwierdzający, potwierdził w dniu 10 lipca 2017 r., iż uzyskał wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na budżet Parlamentu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, a wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji podstawowych;

C.  mając na uwadze, że na mocy art. 166 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 każda instytucja unijna musi podjąć wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium;

1.  udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
(2) Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.
(3) Dz.U. C 266 z 11.8.2017, s. 1.
(4) Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.
(5) Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I - Parlament Europejski (2017/2137(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I - Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 94 i art. 98 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0105/2018),

A.  mając na uwadze, że w poświadczeniu sprawozdania końcowego księgowy Parlamentu Europejskiego stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że przedstawia ono rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową, wyniki operacji i przepływy pieniężne w Parlamencie;

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze zwyczajową procedurą przesłano 141 pytań do administracji Parlamentu, a otrzymane pisemne odpowiedzi zostały publicznie omówione przez Komisję Kontroli Budżetowej w obecności wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za budżet, sekretarza generalnego i audytora wewnętrznego;

C.  mając na uwadze, że jakość, wydajność i skuteczność zarządzania finansami publicznymi stale wymagają poprawy, zaś kontrola jest konieczna w celu dopilnowania, by polityczni przywódcy i administracja Parlamentu byli rozliczani przed obywatelami Unii;

Nadzór nad zarządzaniem budżetem i finansami przez Parlament

1.  zwraca uwagę, że na formalny system nadzoru nad zarządzaniem budżetem i finansami przez Parlament składają się cztery główne elementy:

   poświadczenie sprawozdania końcowego przez księgowego Parlamentu;
   roczne sprawozdania audytora wewnętrznego i jego opinia w sprawie wewnętrznego systemu kontroli;
   ocena wydatków administracyjnych i pozostałych wydatków wszystkich instytucji unijnych, w tym Parlamentu, przez ich audytora zewnętrznego – Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”);
   procedura udzielania absolutorium przygotowywana przez Komisję Kontroli Budżetowej, skutkująca decyzją Parlamentu w sprawie udzielenia swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał zwiększył liczbę operacji Parlamentu uwzględnionych w próbce, oraz zachęca Trybunał do dalszych działań w tym kierunku z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko utraty reputacji, biorąc pod uwagę, iż błędy w zakresie finansów i budżetu mogłyby wpłynąć negatywnie na wizerunek instytucji;

3.  zachęca Trybunał, by rozważył sporządzanie większej liczby sprawozdań specjalnych dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Parlamentu, takich jak polityka komunikacji, zarządzanie subwencjami dla europejskich partii i fundacji politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego;

4.  z zadowoleniem przyjmuje działania następcze administracji na rzecz podniesienia w obrębie instytucji wiedzy specjalistycznej w zakresie rachunkowości i audytu przez ustanowienie dodatkowej usługi dla posłów zaangażowanych w procedury udzielania absolutorium dla instytucji Unii, co stanowi zarazem pomoc i wsparcie w zrozumieniu i interpretacji wyniku rocznych sprawozdań rachunkowych i kontrolnych;

Zarządzanie budżetem i finansami przez Parlament

5.  zauważa, że ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2016 wyniosła 1 838 613 983 EUR, tj. 19,39 % środków w dziale 5 wieloletnich ram finansowych(1) (WRF) przeznaczonych na wydatki administracyjne wszystkich instytucji unijnych w 2016 r., i w stosunku do budżetu w 2015 r. (1 794 929 112 EUR) kwota ta wzrosła o 2,4 %;

6.  zauważa, że całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 183 381 513 EUR (w porównaniu do 176 367 724 EUR w 2015 r.), w tym 30 589 787 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (w porównaniu do 27 988 590 EUR w 2015 r.);

7.  zwraca uwagę, że 69,92 % łącznej kwoty zobowiązań przeznaczono na cztery rozdziały: rozdział 10 („Członkowie instytucji”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”), co wskazuje na dużą nieelastyczność w odniesieniu do głównej części wydatków Parlamentu;

8.  odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zostały zamknięte rachunki Parlamentu za rok budżetowy 2016:

a)  Dostępne środki (EUR)

środki na 2016 r.:

1 838 613 983

środki przeniesione nieautomatycznie z roku budżetowego 2015:

środki przeniesione automatycznie z roku budżetowego 2015:

289 323 907

środki odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel na 2016 r.:

30 589 787

środki przeniesione odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel z 2015 r.:

103 055 269

Ogółem:

2 261 582 946

b)  Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2016 (EUR)

zobowiązania:

2 225 465 435

dokonane płatności:

1 900 199 164

środki przeniesione automatycznie, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

324 909 094

środki przeniesione nieautomatycznie:

środki anulowane:

36 094 295

c)  Wpływy do budżetu (EUR)

otrzymane w 2016 r.:

183 381 513

d)  Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2016 r. (EUR)

1 574 480 381

9.  zwraca uwagę, że zaciągnięto zobowiązania na 99,2 % środków z budżetu Parlamentu, w kwocie 1 823 844 172 EUR, a stopa anulowania wyniosła 0,8 %; odnotowuje z zadowoleniem, że podobnie jak w poprzednich latach osiągnięto bardzo wysoki wskaźnik wykonania budżetu; zauważa, że środki na płatności wyniosły ogółem 1 538 531 527 EUR, co oznacza, że wskaźnik wykonania wyniósł 84,4 %, czyli odnotowano wzrost o 0,7 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

10.  zwraca uwagę na fakt, że anulowane środki na rok 2016, w kwocie 14 769 811 EUR, związane były przede wszystkim z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami, jak również po raz kolejny z wydatkami związanymi z budynkami;

11.  odnotowuje, że w roku budżetowym 2016 zatwierdzono siedem przesunięć zgodnie z art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego(2), na kwotę 66 655 000 EUR, czyli 3,6 % ostatecznych środków; zauważa z zaniepokojeniem, że większość takich przeniesień było po raz kolejny związanych z polityką nieruchomości Parlamentu, a w szczególności projektem budynku im. Konrada Adenauera; uważa, że poziom przesunięcia niewykorzystanych środków niezróżnicowanych jest bardzo wysoki; jest głęboko przekonany, że skuteczne zarządzanie budżetem powinno zmniejszyć takie przesunięcia do minimum; apeluje, aby polityka Parlamentu dotycząca budynków została sformułowana w sposób dostatecznie przejrzysty w ramach strategii budżetowej;

Opinie Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rozliczeń za rok 2016 oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw

12.  przypomina, że Trybunał przeprowadza szczegółową kontrolę wydatków administracyjnych i innych wydatków łącznie dla wszystkich instytucji europejskich; zwraca uwagę, że wydatki administracyjne i pochodne obejmują wydatki na zasoby kadrowe (wynagrodzenia, świadczenia oraz emerytury i renty), które stanowią 60 % łącznych wydatków administracyjnych, oraz wydatki na budynki, wyposażenie, energię, telekomunikację i informatykę;

13.  przypomina, że kontrola obejmowała badanie reprezentatywnej próby 100 transakcji płatniczych, w tym próbę dobraną na podstawie analizy ryzyka obejmującą 20 zobowiązań, zatwierdzonych pod koniec roku budżetowego 2016 oraz automatycznie przeniesionych na 2017 r. w celu skontrolowania wykorzystania budżetu zgodnie z zasadą jednoroczności;

14.  stwierdza na podstawie danych uzyskanych od Trybunału, że z ogółu dowodów kontroli wynika, iż w wydatkach w dziale „Administracja” nie wystąpił istotny poziom błędu; zauważa, że na podstawie 12 skwantyfikowanych błędów szacowany poziom błędu w dziale 5. WRF („Administracja”) wynosi 0,2 % (w porównaniu z 0,6 % w 2015 r.);

Zarządzanie środkami przez grupy polityczne

15.  przypomina, że grupy polityczne są odpowiedzialne wobec Parlamentu za zarządzanie przyznanymi im środkami, w granicach uprawnień przyznanych im przez Prezydium; zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał stwierdził niedociągnięcia w zakresie kontroli zatwierdzania i rozliczania wydatków odnoszących się do Grupy Europa Narodów i Wolności (ENF), i że dokonywano płatności, które nie były objęte umowami wynikającymi z procedury o udzielenie zamówienia; podkreśla, że audytor zewnętrzny Ernst and Young wydał opinię z zastrzeżeniem; wzywa Prezydium do podjęcia odpowiednich środków, w tym również ewentualnego nakazu zwrotu, w stosunku do Grupy Europa Narodów i Wolności (ENF);

16.  przyjmuje do wiadomości szczegółowe ustalenia dotyczące Parlamentu, zawarte w rocznym sprawozdaniu Trybunału za rok 2016; zauważa, że w przypadku jednej płatności na rzecz grupy politycznej Trybunał stwierdził uchybienia w kontrolach w zakresie zatwierdzania i rozliczania wydatków dokonanych w 2015 r., ale rozliczonych w 2016 r.; zauważa ponadto, że Trybunał ustalił, iż dokonywano płatności, które nie były objęte umowami wynikającymi z procedury o udzielenie zamówienia; zwraca też uwagę, że Trybunał wykrył podobne uchybienia w transakcji związanej z inną grupą polityczną w 2015 r.;

17.  odnotowuje odpowiedzi udzielone Trybunałowi przez Parlament w ramach postępowania kontradyktoryjnego; zwraca się do Trybunału o regularne informowanie właściwej komisji o wdrażaniu zalecenia Trybunału, by przeprowadzić przegląd ram kontroli wykorzystania środków budżetowych przydzielonych grupom politycznym i skuteczniej monitorować, w jaki sposób stosują one przepisy dotyczące zatwierdzania i rozliczania wydatków oraz jak prowadzą procedury udzielania zamówień;

18.  zachęca Sekretariat Parlamentu do kontynuowania wysiłków na rzecz wspierania grup politycznych w celu poprawy ich wewnętrznego zarządzania finansami i zapewniania im lepszych wytycznych; zwraca się do grup politycznych o dalszą poprawę stosowania odpowiednich przepisów dotyczących zatwierdzania i rozliczania wydatków, a także o usprawnianie i dalszą harmonizację sposobu przeprowadzania procedur udzielania zamówień;

Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego

19.  odnotowuje, że na jawnym posiedzeniu właściwej komisji z audytorem wewnętrznym w dniu 23 stycznia 2018 r. audytor wewnętrzny przedstawił swoje sprawozdanie roczne i opisał, w jaki sposób w 2016 r. przeprowadził kontrole dotyczące następujących zagadnień:

   przeglądu projektu nowego systemu zarządzania finansowego (FMS) – etap 3;
   nadzoru przekrojowego nad działaniami otwartymi ujętymi w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego;
   sektora audiowizualnego;
   procesu rekrutacji urzędników i pracowników czasowych;
   External expertise on works’ projects in the Directorate-General for Infrastructure and Logistics (DG INLO);
   procedury sporządzania sprawozdań z działalności;
   procesu naboru pracowników kontraktowych;
   infrastruktury informatycznej i jej funkcjonowania: spis inwentarza w centrum danych i zarządzanie pomocą ekspertów zewnętrznych;

20.  przypomina, że roczne sprawozdanie z działalności jest kamieniem węgielnym struktury zarządzania w Parlamencie; podkreśla, że w następstwie audytu procedury sporządzania sprawozdań z działalności, który skoncentrowany był na skuteczności sprawozdań rocznych z działalności jako narzędzia sprawozdawczości w zakresie rozliczalności i wyników, audytor wewnętrzny wydał następujące zalecenia:

   należy przyjąć zintegrowane ramy planowania i sprawozdawczości; powinny one obejmować zarówno ustalanie celów strategicznych, jak i rocznych operacyjnych celów każdej dyrekcji generalnej, określać kluczowe wskaźniki rezultatu oraz poprawić sprawozdawczość dotyczącą wyników w rocznych sprawozdaniach z działalności;
   sekretarz generalny powinien wyznaczyć jednostkę posiadającą szerszy mandat do koordynacji i monitorowania procesu składania sprawozdań z działalności;
   należy poprawić ocenę ram kontroli wewnętrznej i powiązanej z nią sprawozdawczości dzięki wyznaczeniu koordynatora kontroli wewnętrznej w każdej dyrekcji generalnej, zapewnieniu dyrekcjom odpowiednich wytycznych i narzędzi, a także zapewnieniu spójnej sprawozdawczości dotyczącej kontroli wewnętrznej w rocznych sprawozdaniach z działalności;
   należy przyjąć wytyczne dla Parlamentu dotyczące sporządzania poświadczenia wiarygodności oraz oceny potrzeby zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń;

21.  zauważa, że w ramach działań następczych w 2016 r. zamknięto 22 spośród 48 zatwierdzonych działań otwartych, a także, że profil ryzyka opóźnionych działań nadal był stopniowo obniżany w 2016 r.; zwraca w szczególności uwagę, że na koniec roku 10 z 26 otwartych działań należało do kategorii „poważne ryzyko”, a pozostałych 16 – do kategorii „umiarkowane ryzyko”;

Działania w następstwie rezolucji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2015

22.  uznaje pisemne odpowiedzi udzielone Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 4 października 2017 r. w związku z rezolucją w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2015, a także wystąpienie sekretarza generalnego dotyczące poszczególnych kwestii i wniosków zawartych w rezolucji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2015 oraz wymianę poglądów z posłami, która po nim nastąpiła; podkreśla znaczenie częstszego kontaktu Komisji Kontroli Budżetowej z sekretarzem generalnym w sprawach dotyczących budżetu Parlamentu i jego wykonania;

23.  po raz kolejny podkreśla, że z uwagi na konieczność zwiększenia przejrzystości w obrębie instytucji, w szczególności w odniesieniu do procedury podejmowania decyzji, należy ułatwić i w większym stopniu udostępnić pracę wewnętrznych organów decyzyjnych Parlamentu, w szczególności Prezydium, przede wszystkim jeśli chodzi o procedurę podejmowania decyzji; wnioskuje o publikowanie w intranecie z odpowiednim wyprzedzeniem porządku obrad Prezydium oraz o znaczne skrócenie terminu publikacji protokołów obrad i zauważa, że nie jest konieczne oczekiwanie na przetłumaczenie ich na wszystkie języki, by je opublikować; gratuluje Kolegium Kwestorów postępów poczynionych w tej sprawie, w szczególności w kwestiach dotyczących nowej polityki komunikowania o jego decyzjach;

24.  zwraca się do sekretarza generalnego o przekazanie Prezydium niniejszej rezolucji i wskazanie w szczególności wszystkich punktów, w których wnioskuje się o działanie lub decyzję ze strony Prezydium; zwraca się do sekretarza generalnego o opracowanie planu działania i harmonogramu, który umożliwi Prezydium działania następcze i reakcję na zalecenia przedstawione przez Parlament w ramach rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium oraz uwzględnienie wyników w rocznym dokumencie podsumowującym; zwraca się do sekretarza generalnego o informowanie w odpowiednim czasie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej o wszystkich przedstawianych Prezydium projektach o znacznym wpływie na budżet;

25.  ubolewa jednak, że bez żadnego uzasadnienia nie zrealizowano wielu zaleceń przedstawionych w rezolucji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2015(3); wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że ani Prezydium, ani sekretarz generalny nie opublikowali sprawozdania z postępów ani nie poczynili wystarczających postępów w odpowiedzi na szereg wezwań do podjęcia przez nich działań lub decyzji;

26.  ponawia swój apel do Prezydium o nadzór nad wszystkimi decyzjami w sprawie absolutorium zgodnie z art. 25 i załącznikiem IV do Regulaminu oraz art. 6 i 166 rozporządzenia finansowego;

27.  przypomina, że obie rezolucje Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za lata budżetowe 2014(4) i 2015 wzywały do opracowania rozwiązania technicznego, które umożliwi posłom dobrowolne publikowanie informacji o spotkaniach z grupami interesów na ich osobistej podstronie znajdującej się na stronie internetowej Parlamentu; wzywa Prezydium i sekretarza generalnego, aby niezwłocznie to umożliwili;

28.  wzywa sekretarza generalnego do informowania posłów o postępach poczynionych w projekcie iPACS (którego celem jest wzmocnienie i modernizacja bezpieczeństwa osób, budynków i aktywów Parlamentu); zauważa, że projekt ten został przyjęty decyzją Prezydium z dnia 9 marca 2015 r.; podkreśla, jak ważne jest ustalenie, czy projekt o tak istotnym znaczeniu dla Parlamentu – i który kosztował tak znaczną sumę pieniędzy – jest realizowany zgodnie z planem;

29.  wzywa sekretarza generalnego do podjęcia działań w związku ze znacznymi podwyżkami cen hoteli w Strasburgu, bowiem ceny te radykalnie wzrastają z roku na rok, szczególnie w okresie posiedzenia plenarnego; zaleca usprawnienie transportu pomiędzy Strasburgiem a ośrodkami znajdującymi się po niemieckiej stronie granicy, w których ceny są znacznie niższe (na przykład w postaci wahadłowego połączenia autobusowego pomiędzy Kehl a budynkiem Parlamentu);

30.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy sekretarza generalnego dotyczące przeglądu strategii kryzysowej i zachowania ciągłości działania, zmierzające do zwiększenia odporności Parlamentu, aby skuteczniej stawić czoła wszelkim potencjalnym poważnym incydentom zakłócającym działalność Parlamentu (dowolnego rodzaju, ale dotyczącym np. systemów informatycznych, bezpieczeństwa czy pomieszczeń), zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 3 maja 2016 r.;

Absolutorium dla Parlamentu za rok 2016

31.  odnotowuje wymianę poglądów pomiędzy wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za budżet, sekretarzem generalnym i Komisją Kontroli Budżetowej w obecności audytora wewnętrznego, która miała miejsce w dniu 23 stycznia 2018 r. w kontekście procedury udzielania Parlamentowi absolutorium za rok budżetowy 2016;

32.  odnotowuje, że w następstwie referendum, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie w dniu 23 czerwca 2016 r., Prezydium omówiło skutki na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r.; przyjmuje do wiadomości, że według stanowiska przewodniczącego dopóki Zjednoczone Królestwo jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, brytyjscy posłowie i pracownicy Parlamentu mają dokładnie takie same prawa i obowiązki, jak wszyscy inni posłowie i pracownicy; przyjmuje do wiadomości, że to ustalenie powinno być elastyczne i zgodne z możliwymi wynikami negocjacji w sprawie brexitu; odnotowuje, że sytuacja brytyjskich posłów i pracowników Parlamentu może ulec zmianie w okresie przejściowym, który nie został jeszcze określony;

33.  przyznaje, że wynik referendum wywarł duży wpływ na sekretariaty komisji, działy badawcze i służby horyzontalne w politycznych dyrekcjach generalnych; zwraca uwagę, że służby Parlamentu przygotowały materiały analityczne oparte na pracach rozpoznawczych w celu dokonania analizy skutków wstąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dla obszarów polityki i ustawodawstwa w dziedzinach ich kompetencji; dostrzega ponadto, że przyszłe prace nad tą kwestią są bardzo złożone pod względem prawnym, jak również, że na kolejnych etapach procesu wystąpienia, w oparciu o podjęte decyzje polityczne, będzie można wykorzystać wiedzę fachową zgromadzoną w sekretariatach komisji i departamentach tematycznych;

34.  z zadowoleniem przyjmuje usprawnioną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa między Parlamentem a organami krajowymi w państwach przyjmujących, zwłaszcza z władzami belgijskimi;

35.  zachęca sekretarza generalnego do prowadzenia negocjacji z kolejami belgijskimi w sprawie wprowadzenia większej liczby bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy dworcem kolejowym Bruxelles-Luxembourg a portem lotniczym Zaventem w szczytowych godzinach przyjazdów i odjazdów posłów, aby jednocześnie skrócić czas podróży posłów i zmniejszyć ich ślad węglowy; wzywa sekretariat do propagowania wśród posłów podróży pociągami;

36.  przypomina, że otwartość dla społeczeństwa jest cechą rozpoznawczą Parlamentu; popiera przekształcenie i usprawnienie wejść do wszystkich budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy na podstawie nowej koncepcji bezpieczeństwa, która gwarantuje bezpieczne środowisko pracy dla działalności parlamentarnej, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości Parlamentu; zauważa, że wejścia te, zmodernizowane w 2015 r., zostały wyposażone w nowe systemy kontroli dostępu i zostały włączone do nowego centralnego zintegrowanego systemu kontroli fizycznego dostępu; podkreśla, że podczas sesji plenarnych wejściem, z którego najczęściej korzystają posłowie, pracownicy unijni i goście, jest wejście do budynku im. Louise Weiss w Strasburgu (LOW); zwraca uwagę, że jest to de facto najbardziej widoczne wejście w Strasburgu; ubolewa, że „tymczasowa” kontrola bezpieczeństwa przy wejściu do budynku im. Louise Weiss de facto przekształciła się w stały punkt kontrolny; wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia alternatywnej propozycji usprawnienia wejścia do budynku LOW przy zachowaniu bezpieczeństwa i atrakcyjności tego wejścia;

37.  zauważa, że uwaga przykładana do budżetowania zadaniowego nadal różni się w zależności od poszczególnych dyrekcji generalnych, i że budżetowanie zadaniowe wciąż jest na wstępnym etapie realizacji w różnych działach administracji; apeluje do sekretarza generalnego o dopilnowanie, by w całej administracji wyznaczono jednoznaczne i mierzalne cele, a także by monitorowano ich osiąganie;

38.  ubolewa, że według Trybunału koszty geograficznego rozproszenia działalności Parlamentu sięgają 114 mln EUR rocznie; przyjmuje do wiadomości ustalenie zawarte w swojej rezolucji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej(5), według którego 78 % wszystkich delegacji personelu Parlamentu podlegającego regulaminowi pracowniczemu wynika bezpośrednio z faktu, że służby Parlamentu są rozproszone pod względem geograficznym; przypomina, że skutki środowiskowe tego rozproszenia szacuje się na od 11 000 do 19 000 ton emisji CO2; zauważa z ubolewaniem, że w 2016 r. całkowita kwota zwrotów za same koszty podróży posłów do PE na sesje plenarne w Strasburgu wyniosła ogółem 21 352 262 EUR; wzywa Radę do znalezienia rozwiązania na rzecz jednej siedziby Parlamentu Europejskiego, tak aby nie marnotrawić pieniędzy podatników;

39.  odnotowuje opublikowanie siedmiu sprawozdań „Koszt braku działań na poziomie europejskim”, jak również pięciu „Ocen europejskiej wartości dodanej”, które ukończono w 2016 r.;

40.  odnotowuje przegląd stawek dodatków dla akredytowanych asystentów parlamentarnych (AAP) wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu; zauważa, że w odniesieniu do urzędników i innych pracowników Parlamentu górny pułap kosztów zakwaterowania w związku z podróżami służbowymi do Strasburga wynosi 180 EUR, a dieta dzienna wynosi 102 EUR, co łącznie stanowi kwotę 282 EUR dziennie; mając na uwadze, że w przypadku AAP kwota ta w odniesieniu do tego samego typu wydatków jest ograniczona do 137 EUR, 160 EUR lub 183 EUR na dzień w zależności od uznania posła; przypomina jednak, że AAP przysługują takie same diety dzienne jak urzędnikom i innym pracownikom Parlamentu w przypadku wyjazdów do innych miejsc niż Strasburg; po raz trzeci, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, zwraca się do Prezydium, aby z uwagi na równe traktowanie pracowników szybko przyjęło konieczne środki w celu wyrównania wysokości kosztów zakwaterowania i diet dziennych AAP w przypadku wyjazdów do Strasburga z dietami urzędników i innych pracowników; ponownie wzywa Prezydium do pełnego wyrównania dodatków przysługujących urzędnikom, innym pracownikom i akredytowanym asystentom parlamentarnym;

41.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość sekretarza generalnego do znalezienia rozwiązania i ponownie wzywa do znalezienia praktycznego rozwiązania w odniesieniu do tych AAP, którzy pomimo przepracowania bez przerw dwóch kadencji parlamentarnych nie będą uprawnieni do przystąpienia do unijnego systemu świadczeń emerytalnych z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego z końcem obecnej kadencji parlamentarnej wskutek okoliczności pozostających poza ich kontrolą i kontrolą zatrudniających ich posłów, gdyż osoby te nie osiągnęły wymaganych dziesięciu lat pracy z powodu wcześnie zorganizowanych wyborów w 2014 r. oraz opóźnień w zatwierdzeniu nowych umów z uwagi na spore obciążenie pracą w dziedzinie zasobów ludzkich po wyborach w 2009 i 2014 r.; dlatego zwraca się o uznanie dwóch kadencji Parlamentu za okres odpowiadający dziesięcioletniemu okresowi służby; zwraca się do sekretarza generalnego, by zobowiązał Dyrekcję Generalną ds. Kadr (DG PERS) do niezwłocznego znalezienia możliwych rozwiązań oraz informowania przedstawicieli AAP o tym procesie i zaangażowania ich w ten proces; zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego przed dniem 1 września 2018 r. w celu rozwiązania tej kwestii;

42.  zauważa, że występują znaczne opóźnienia w rozliczeniach niektórych delegacji, oraz sugeruje, że należy znaleźć rozwiązania, które pozwolą na ich rozliczanie w rozsądnym terminie;

43.  uznaje za stosowne utrzymanie nieznacznego zwiększenia środków w linii budżetowej 422 „Wydatki związane z asystentami posłów”, biorąc pod uwagę wyższe nakłady pracy związane z brexitem, rosnącą liczbę rozmów trójstronnych oraz wzrost liczby komisji tymczasowych i specjalnych, która odnotowała historyczny rekord 25 komisji stałych i tymczasowych, oraz nałożenie się w czasie zakończenia kadencji i przyjęcia kompleksowego pakietu wniosków ustawodawczych dotyczących WRF;

44.  zwraca się do sekretarza generalnego o przekazanie Komisji sprawozdania w sprawie oceny nowego statutu dla AAP, sporządzonego w następstwie rezolucji przyjętej dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2014 r. i określonego w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 160/2009(6);

45.  zachęca Prezydium, by podczas oceny nowych, przyjętych w ubiegłym roku przepisów w sprawie grup odwiedzających wykluczyć możliwość pełnienia przez akredytowanych asystentów parlamentarnych funkcji szefa grupy ze względu na wątpliwości zawodowe, prawne, etyczne i obawy związane z ochroną danych;

46.  zauważa, że stażyści zatrudniani przez posłów są związani z posłem umową prawa prywatnego, co nie uprawnia ich do korzystania w Parlamencie z podobnego statusu jak inne kategorie pracowników Parlamentu czy korzystanie ze stypendiów samego Parlamentu (stypendia im. Roberta Schumana); wyraża ubolewanie, że nie przewidziano możliwości lub ram prawnych w Dyrekcji Generalnej ds. Finansów (DG FINS) do opracowania systemu bezpośrednich płatności zaliczkowych na rzecz takich stażystów przed rozpoczęciem misji, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych pracowników, przede wszystkim mając na uwadze, że pokrywanie tych wydatków z własnych środków stanowi dla nich zazwyczaj obciążenie finansowe, któremu z oczywistych przyczyn trudno jest im sprostać; podkreśla, że posłowie mogą w poszczególnych przypadkach dochodzić do porozumienia ze stażystą i płatnikiem w sprawie płatności zaliczkowych; zauważa jednak, że wielu posłów nie korzysta z usług upoważnionego płatnika do wynagradzania zatrudnianych przez siebie stażystów; zwraca się do Parlamentu o jak najszybsze dokonanie oceny, czy taki system płatności bezpośrednich może zostać wdrożony;

47.  zauważa z zaniepokojeniem, że na tym zaawansowanym etapie obecnej kadencji życiorysy ponad połowy posłów do Parlamentu Europejskiego nie są jeszcze dostępne w ich profilach na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu; zwraca się do sekretarza generalnego o podjęcie szybkich działań w celu udostępnienia życiorysów wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu;

48.  przypomina, że niedozwolone jest łączenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z szeregiem innych stanowisk, między innymi z mandatem posła do parlamentu krajowego; zwraca się o opracowanie na następną kadencję Parlamentu niezbędnych przepisów wykluczających możliwość sprawowania przez posłów do PE jakiegokolwiek dodatkowego mandatu w parlamencie regionalnym państwa członkowskiego z uprawnieniami ustawodawczymi, które wymagają od posła poświęcania podobnej ilości czasu na pracę w parlamencie narodowym;

49.  jest zdania, że należy wprowadzić przepisy w sprawie konfliktu interesów wśród ekspertów zatrudnianych przez komisje parlamentarne, aby zapewnić wyższy stopień niezależności i rzetelności opinii i badań;

50.  przypomina, że w absolutorium za lata budżetowe 2014 i 2015 zwrócono uwagę na stosunkowo nieprzystępną dla użytkowników stronę internetową Parlamentu, i w związku z tym pilnie wzywa Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji (DG COMM) do udoskonalenia strony internetowej i do wprowadzenia w trybie pilnym sprawniejszej wyszukiwarki; podkreśla, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie atrakcyjności i zdolności tej strony internetowej do przyciągania uwagi oraz nadal niezbędne są wysiłki, by zdywersyfikować dostępne platformy mediów społecznościowych; wzywa do przyjęcia nowej strategii, odzwierciedlającej pełny zakres możliwości mediów społecznościowych w różnych ich formach;

51.  odnotowuje uaktualnioną deklarację misji biur informacyjnych, zwanych odtąd biurami kontaktowymi (przyjętą przez Prezydium w listopadzie 2017 r.); z naciskiem stwierdza, że ich główna funkcja polega na przekazywaniu informacji i utrzymywaniu kontaktów na poziomie lokalnym w imieniu Parlamentu w celu rozpowszechniania informacji o Unii Europejskiej i jej polityce poprzez działania podmiotów zewnętrznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; podkreśla potrzebę zoptymalizowania wykorzystania nowych technologii i modeli komunikacyjnych oraz skorzystania z ich uprzywilejowanego położenia geograficznego – blisko obywateli – w celu dalszego wzmożenia działań na szczeblu lokalnym, takich jak organizowanie debat z posłami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z myślą o wysłuchaniu obywateli i współpracy z nimi; zauważa, że debaty za pośrednictwem internetu i przyciąganie uwagi mediów w wyniku tych wydarzeń powinny przyczyniać się do dalszego zbliżania się do obywateli; wzywa do udoskonalenia przyjętej strategii dotyczącej biur informacyjnych Parlamentu i apeluje do DG COMM o zmierzenie się z problemem nierównowagi pomiędzy poziomem kosztów zatrudnienia personelu i użytkowania budynków a kluczowymi funkcjami tych biur, które polegają na bezpośredniej komunikacji z zainteresowanymi podmiotami i obywatelami na szczeblu lokalnym;

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

52.  przypomina, że kluczowym wskaźnikiem skuteczności działania DG COMM jest całkowity zasięg lub oddźwięk osiągnięty dzięki wszystkim kanałom i platformom komunikacyjnym Parlamentu; zauważa, że w odniesieniu do obecności Parlamentu w mediach i średnich miesięcznych relacji w mediach nastąpił wzrost o 12 % w porównaniu z 2015 r. i o 7 % w porównaniu z rokiem wyborczym 2014; potwierdza postęp w odniesieniu do wykorzystania mediów społecznościowych przez Parlament, jak również działania związane z podnoszeniem świadomości wśród młodych ludzi; podkreśla jednak, że działania Parlamentu w zakresie komunikacji powinny nadal być udoskonalane, w szczególności poprzez poszerzanie zasięgu przekazu w mediach społecznościowych, który aktualnie nie spełnia standardów, jakich można oczekiwać od instytucji parlamentarnej; podkreśla konieczność opracowania i wdrożenia całościowej strategii dotyczącej mediów społecznościowych, szczególnie w świetle wyborów europejskich w 2019 r.; zwraca uwagę, że strategia ta powinna odzwierciedlać nakład pracy realizowanej przez Parlament, biorąc pod uwagę wyrażane przez obywateli wielowymiarowe zainteresowania, troski i pomysły odnośnie do przyszłości Europy;

53.  zauważa, że DG COMM uruchomiła nowy wieloletni program prac dotyczący dotacji w obszarze mediów i organizacji imprez na lata 2016–2019; przyjmuje do wiadomości, że jeśli chodzi o przyznawanie dotacji w kategorii mediów zawarto 102 umowy ramowe o partnerstwie i zatwierdzono 48 wniosków o dotację na łączną wartość 3,99 mln EUR; zauważa, że w dziedzinie organizacji imprez wybrano 18 projektów do przyznania dotacji na całkowitą wartość 0,8 mln EUR; wzywa Dyrekcję Generacją ds. Komunikacji (DG COMM) do bardziej aktywnego podejścia wobec osób, które nie są co do zasady zainteresowane działalnością Parlamentu, bądź nawet odnoszą się sceptycznie do jego funkcjonowania;

54.  odnotowuje istotne zmiany techniczne i edycyjne wprowadzone na publicznie dostępnej stronie internetowej Parlamentu, zwłaszcza pod względem optymalizacji wyszukiwarki internetowej; wyraża uznanie dla Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji (DG COMM) za ten postęp, ale jednocześnie zauważa, że jego tempo jest zbyt wolne; zwraca uwagę na fakt, że w 2016 r. rozpoczęto i z powodzeniem wdrożono do części strony internetowej projekt elastycznego projektowania stron internetowych oraz projekt w zakresie transmisji na żywo i odnowienia platformy wideo na żądanie, których celem jest przeprojektowanie strony internetowej, tak by była dostosowana do wszystkich rodzajów urządzeń; wzywa do kontynuacji tych projektów i ich realizacji we wszystkich sekcjach strony internetowej Parlamentu; zauważa, że należy jeszcze podjąć wiele działań, by stworzyć sprawnie działającą stronę internetową i narzędzie komunikacji; podkreśla, że modernizacja musi być przeprowadzona w odpowiednim czasie, aby zapewnić widoczność i dostępność Parlamentu z odpowiednim wyprzedzeniem, a najpóźniej przed nadchodzącymi wyborami europejskimi w 2019 r.; podkreśla, że przejrzysta i dostępna strona internetowa jest kluczowym narzędziem angażowania obywateli;

55.  zwraca uwagę na znaczny wzrost liczby wniosków złożonych do Działu ds. Zapytań Obywateli (AskEP) od 2014 r., głównie w wyniku pozornie skoordynowanych kampanii wysyłania zapytań dotyczących aktualnych zagadnień; sugeruje, by odpowiedzi Parlamentu były przedstawiane posłom, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z ich istnienia;

56.  zwraca uwagę na niedawny sondaż Eurobarometru zlecony przez Parlament, gdzie postawiono konkretne pytanie dotyczące wizerunku Parlamentu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sondażu odsetek obywateli, którzy pozytywnie postrzegają Parlament, wzrósł z 25 % (2016 r.) do 33 % (2017 r.); z satysfakcją odnotowuje, że poprawa wizerunku Parlamentu jest bezpośrednio związana ze spadkiem odsetka opinii negatywnych o 7 punktów procentowych z 28 % (2016 r.) do 21 % (2017 r.); zwraca uwagę, że pomimo wyraźnych sygnałów poprawy wciąż wiele pozostaje do zrobienia;

57.  zachęca Prezydium, by podczas oceny nowych, przyjętych w minionym roku przepisów w sprawie grup odwiedzających wykluczyć możliwość wyznaczania AAP na opiekuna grupy;

58.  zwraca się o dokonanie przeglądu systemu obliczania zwrotu kosztów podróży grup odwiedzających sponsorowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, aby z jednej strony zagwarantować równe traktowanie wszystkich obywateli Unii, a z drugiej strony promować korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu, ponieważ obecny system oparty na obliczaniu na podstawie odległości w kilometrach nie uwzględnia ani odizolowania, ani naturalnych barier w niektórych strefach geograficznych Unii, ani nie pokrywa kosztów pokonania odległości między nimi a miejscami, gdzie dostępne są szybsze i bardziej ekologiczne środki transportu;

59.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2016 r. Sekretariat zatrudniał łącznie 5 375 urzędników i innych pracowników tymczasowych (wzrost o 16 osób w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r.), a grupy polityczne zatrudniały łącznie 806 urzędników oraz pracowników tymczasowych (wzrost o 35 osób w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r.); zwraca uwagę, że DG PERS była odpowiedzialna za 9 617 członków personelu (wzrost o 264 osób w porównaniu z stanem na 31 grudnia 2015 r.), przy czym liczba ta obejmuje pracowników kontraktowych;

60.  zwraca uwagę, że na dzień 1 stycznia 2016 r. z planu zatrudnienia Parlamentu usunięto 57 stanowisk zgodnie z nowelizacją regulaminu pracowniczego z 2014 r. oraz WRF na lata 2014-2020;

Dyrekcja Generalna ds. Kadr

61.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że promowanie równych szans pozostaje jednym z głównych elementów polityki zarządzania zasobami ludzkimi prowadzonej przez Parlament; zauważa, że plan działania na rzecz wspierania równouprawnienia płci i różnorodności, przyjęty przez Prezydium w 2015 r., był nadal realizowany w 2016 r. wraz z jego celami szczegółowymi i wszelkimi innymi powiązanymi środkami;

62.  z zadowoleniem odnosi się do faktu, że przyjęty został plan działania na rzecz „Równości płci w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego”; zauważa, że plan działania przedstawia konkretne działania i jasny harmonogram wprowadzania poszczególnych środków w zakresie zarządzania, szkoleń zawodowych, podnoszenia świadomości na temat równouprawnienia płci, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz regularnego monitorowania równowagi płci za pomocą statystyk;

63.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że równowaga płci na stanowiskach kierowników działów mianowanych przez sekretarza generalnego wzrosła z 21 % w 2006 r. do 36 % w 2016 r. oraz że obecność kobiet na tych stanowiskach wskazuje na zadowalającą poprawę w jakości stanowisk, które piastują kobiety;

64.  ubolewa nad tym, że równowaga płci wśród osób zajmujących stanowiska na szczeblu dyrektora generalnego spadła z 33,3 % / 66,7 % w 2015 r. do 16,7 % / 83,3 % w 2016 r.; zauważa, że równowaga płci wśród osób zajmujących stanowiska na szczeblu dyrektora utrzymywała się na tym samym poziomie w 2015 i 2016 r. – odpowiednio 29,2 % / 70,8 % i 29,8 % / 70,2 %; uznaje, że ta tendencja stoi w sprzeczności z planem działania na rzecz „równouprawnienia płci w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego”;

65.  rozumie, że w pewnych rodzajach działalności, takich jak prowadzenie stołówki czy sprzątanie, outsourcing okazał się najczęściej wybieranym przez Parlament rozwiązaniem, a wskutek tego w niektórych dyrekcjach generalnych liczba personelu zewnętrznego obecnego w pomieszczeniach Parlamentu może nawet przewyższać liczbę urzędników;

66.  wyraża opinię, że personelu zewnętrznego nie należy wykorzystywać do kompensowania redukcji liczby etatów uzgodnionej w kontekście przeglądu regulaminu pracowniczego z 2014 r. oraz obecnych WRF;

67.  zauważa, że na koniec 2016 r. w Parlamencie pracowało 1 924 AAP, w porównaniu z 1 791 w 2015 r.; apeluje o szczególne uwzględnienie praw AAP i asystentów lokalnych, których umowy są bezpośrednio powiązane z mandatami wspomaganych przez nich posłów, mając na uwadze, że AAP są pracownikami statutowymi podpisującymi umowę o pracę z Parlamentem, natomiast asystenci lokalni są objęci odrębnymi przepisami krajowymi;

68.  ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu zarzucanej posłom praktyki polegającej na zobowiązywaniu asystentów parlamentarnych do odbycia delegacji, w szczególności do Strasburga, bez oficjalnych zleceń delegacji, w którym to przypadku nie są pokrywane koszty delegacji ani koszty podróży; jest zdania, że taka praktyka stwarza pole do nadużyć, ponieważ jeśli asystenci parlamentarni podróżują bez oficjalnego zlecenia delegacji, muszą nie tylko opłacić koszty we własnym zakresie, ale również nie są objęci ubezpieczeniem pracowniczym; wzywa sekretarza generalnego do zbadania tej zarzucanej praktyki oraz złożenia sprawozdania przed końcem tego roku;

69.  ponawia wezwanie skierowane do Konferencji Przewodniczących i Prezydium o ponowne rozważenie możliwości, aby akredytowani asystenci parlamentarni, w pewnych okolicznościach, które powinny zostać ustalone, mogli towarzyszyć posłom w oficjalnych delegacjach i misjach Parlamentu, o co wnioskowało już kilku posłów; zwraca się do sekretarza generalnego o przeanalizowanie konsekwencji budżetowych oraz organizacji i logistyki tych delegacji;

70.  odnotowuje, że Parlament zapewnia budżet Komitetu Pracowniczego, wzywa do ustanowienia podobnego budżetu dla Komitetu Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych, gdyż pełnią oni funkcje przewidziane w Statucie posła do Parlamentu Europejskiego i przepisach wykonawczych do tego statutu, przydatne dla wszystkich instytucji i posłów;

71.  wzywa administrację do włączenia Komitetu Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych w proces decyzyjny dotyczący wszystkich przepisów, które mogłyby mieć zastosowanie do Komitetu Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych, zarówno wyłącznie, jak i wspólnie z innymi kategoriami pracowników reprezentowanych przez Komitet Pracowniczy;

72.  z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie utrzymaniem pracowników z obywatelstwem brytyjskim, będących urzędnikami służby cywilnej Unii Europejskiej, zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie informacji o potencjalnych zagrożeniach dla personelu pochodzącego z Wielkiej Brytanii i o wskazanie, jak uchronić ich przed skutkami brexitu i zapewnić pełną ochronę ich praw ustawowych, umownych i nabytych;

73.  przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7) z planu zatrudnienia Parlamentu na 2016 r. usunięto 57 stanowisk, zgodnie z wymogiem dotyczącym zmniejszenia liczby stanowisk o 5 %; zauważa, że dwa dodatkowe stanowiska usunięto, aby przenieść je do Komisji w związku z międzyinstytucjonalnymi projektami IT; zauważa ponadto, że Parlament miał zmniejszyć swój plan zatrudnienia o kolejne 76 stanowisk z dniem 1 stycznia 2017 r. w następstwie decyzji władzy budżetowej;

74.  jest zdania, że w odpowiedzi na kampanię #metoo Parlament powinien przyjąć zasadę zerowej tolerancji dla przemocy w jakiejkolwiek formie, zarówno przemocy strukturalnej, jak i seksualnej, fizycznej i psychologicznej; w związku z tym domaga się:

   pełnej odpowiedzialności sprawców przy wyczerpaniu wszelkich dostępnych kar i sankcji;
   ustanowienia centralnego biura ds. skarg, przyjmującego zgłoszenia przypadków molestowania;
   zapewnienia każdej osobie dostępu do niezależnej komisji ds. molestowania w Parlamencie, w której nie zostaną odtworzone wewnętrzne struktury władzy, jak włączenie posłów do składu tej komisji;
   zapewnienia ochrony dla ofiar przemocy oraz osób, które zgłaszają takie przypadki przemocy, gwarantując im pełną anonimowość i dyskrecję;
   zapewnienia wsparcia psychologicznego dla ofiar przez centralne biuro Parlamentu zatrudniające lekarzy, pracowników opieki społecznej, a także doradców;
   obowiązkowych szkoleń dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu dla posłów i urzędników zajmujących stanowiska decyzyjne;
   zapewnienia szkoleń i informacji dla pracowników, aby pomóc im w rozpoznawaniu molestowania seksualnego i zagwarantować, że są świadomi przysługujących im praw;

75.  uważa, że stosunkowo niska liczba skarg dotyczących nękania zgłoszonych w 2016 r. do Komitetu doradczego ds. molestowania przez pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych może oznaczać brak odpowiednich kanałów; podkreśla, że w regulaminie pracowniczym wyróżniono dwie kategorie nękania (nękanie psychologiczne i molestowanie seksualne); jest zdania, że walka z wszelkiego rodzaju nękaniem powinna być jednym z najważniejszych priorytetów sekretarza generalnego; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje propozycję sekretarza generalnego wprowadzenia sieci niezależnych zaufanych doradców, z którymi mogą się kontaktować AAP, stażyści pracujący dla posłów, personel grup politycznych oraz wszyscy pozostali pracownicy i stażyści; przyjmuje do wiadomości, że doradcy ci będą wybierani ze względu na ich wiedzę specjalistyczną i umiejętności interpersonalne oraz będą odbywali ukierunkowane szkolenia; zachęca do przeglądu składu komitetów doradczych rozpatrujących skargi dotyczące nękania, aby zapewnić równą reprezentację posłów, akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników, a także równowagę płci; zwraca się do Prezydium o rozważenie możliwości mianowania audytora zewnętrznego w celu dalszego usprawnienia procedur wewnętrznych;

76.  wyraża potrzebę stworzenia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomagać demaskatorom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

77.  ponownie zwraca uwagę na delikatną pozycję AAP i stażystów posłów w świetle wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony demaskatorów; przestrzega sekretarza generalnego przed możliwymi skutkami finansowymi dalszego niezapewniania przez Parlament ochrony należnej demaskatorom w stosunku do AAP, którzy zgłaszają naruszenia popełniane przez posłów; wzywa sekretarza generalnego do bezzwłocznego zaradzenia tej sytuacji;

78.  zwraca się o wykorzystanie tygodni przeznaczonych na zewnętrzną działalność parlamentarną w celu organizowania szkoleń, zwłaszcza dla asystentów posłów, w tym intensywnych kursów językowych;

79.  przypomina po raz kolejny, że Parlament jest właściwie jedyną instytucją, która nie wprowadziła elastycznego czasu pracy do swojego systemu pracy, gdy tymczasem narzędzie to stosuje się od lat w większości pozostałych instytucji, w szczególności w Komisji Europejskiej, czego potwierdzonym wynikiem jest wzrost produktywności i poprawa jakości życia pracowników; zwraca się o jak najszybsze włączenie elastycznego czasu pracy do warunków zatrudnienia w Parlamencie oraz o informowanie Komisji Kontroli Budżetowej o postępach w realizacji z tego celu;

80.  ponownie stwierdza, podobnie jak w rezolucji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu za rok budżetowy 2015 (ust. 90), że w stosunku do stypendystów, odpowiednio do poziomu ich dochodów, należy zastosować większe zniżki w restauracjach Parlamentu;

81.  z wielkim zaniepokojeniem zauważa spadek popytu wśród posłów na indywidualne kursy językowe w przypadku języka francuskiego, a przede wszystkim hiszpańskiego i włoskiego, w szczególności od roku 2009; zauważa, że dane statystyczne wykazują, że jedynie język angielski, a także niemiecki cieszą się takim samym, a nawet większym zainteresowaniem; przypomina sekretarzowi generalnemu o znaczeniu wielojęzyczności w procesie europejskiej integracji i o roli, jaką administracja powinna odgrywać w promowaniu nauki języków wśród przedstawicieli wybranych przez europejskich obywateli, tym bardziej, że znajomość języków stanowi podstawowe narzędzie zrozumienia i komunikacji w pracy parlamentarnej; zwraca się do administracji, aby oprócz istniejącej broszury i informacji dostępnych online systematycznie informować posłów za pośrednictwem odpowiednich środków przekazu o wszystkich możliwościach, jakie oferuje im Parlament, ze szczególnym naciskiem na lekcje udzielane przez wewnętrznych nauczycieli językowych w Brukseli i Strasburgu , ponieważ jest to najbardziej elastyczne i najlepiej dostosowane do ich potrzeb i warunków pracy rozwiązanie, a także najbardziej opłacalne; zwraca się również do sekretarza generalnego o opracowanie odpowiednich środków promowania wielojęzyczności w tym środowisku, łącznie z ulepszeniem oferty pod względem dostępności wewnętrznych nauczycieli języków obcych i wyeliminowania ich niepewnej sytuacji zawodowej; przyjmuje do wiadomości przeniesienie służby szkolenia zawodowego posłów z DG FINS do DG PERS w celu poprawy synergii z jednostką ds. szkolenia personelu istniejącą już w DG PERS; zwraca się do sekretarza generalnego o przekazywanie informacji o konkretnych wynikach, jakich oczekuje się po tej zmianie;

82.  wzywa sekretarza generalnego do opracowania dobrowolnej i przejrzystej polityki mobilności uwzględniającej upodobania i umiejętności personelu w ramach rzeczywistej strategii rozwoju kariery zawodowej;

Dyrekcja generalna ds. Infrastruktury i Logistyki

83.  odnotowuje, że aktualny wniosek w sprawie średnioterminowej strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości – biorąc pod uwagę niedawny rozwój sytuacji w kwestii budynków w Luksemburgu i Strasburgu – powinien koncentrować się na budynkach w Brukseli, a w szczególności na przyszłości budynku im. Paul-Henri Spaaka; ponadto zwraca się do Prezydium o ocenę wieku infrastruktury w budynku Salvadora de Madariagi w Strasburgu; zauważa ponadto, że kluczowe czynniki związane z brexitem określające przyszłą politykę dotyczącą nieruchomości, takie jak potencjalne konsekwencje brexitu dla wielojęzyczności, liczba stanowisk dla urzędników w planie zatrudnienia i liczba posłów wciąż nie są znane; uznaje, że dopiero po zakończeniu brexitu będzie można sporządzać wiarygodne plany; zachęca Prezydium do opracowania strategii minimalizowania ryzyka, uwzględniającą potrzebę przeciwdziałania wszelkim możliwym zakłóceniom, które mogą wynikać z przebiegu negocjacji w sprawie brexitu; zwraca się do sekretarza generalnego o zaproponowanie szczegółowego planu przewidującego, gdzie w przypadku renowacji lub odbudowy budynków zostanie rozmieszczony pracujący w nich personel;

84.  wzywa właściwe służby do wyjaśnienia, z uwagi na zbliżający się termin przypadający na rok 2020, w jaki sposób planują wdrożyć wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie wzorcowej roli ich budynków(8) w kontekście dyrektywy o efektywności energetycznej;

85.  uznaje, że Prezydium upoważniło sekretarza generalnego do opracowania szczegółowych propozycji dotyczących możliwych opcji remontu budynku im. Paul-Henri Spaaka; zauważa ponadto, że propozycje te powinny obejmować wszystkie możliwe warianty, w tym brak działań, remont lub odbudowę, oraz że propozycjom powinny towarzyszyć szczegółowe oceny wykonalności projektów i analiza wszystkich istotnych kwestii prawnych; zauważa, że szczegółowe propozycje są przygotowywane przez DG INLO i miały być przedstawione Prezydium na początku 2018 r.;

86.  odnotowuje, że większość budynków Parlamentu nie była zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wymogów eurokodów dotyczących integralności konstrukcyjnej, gdyż normy te nie istniały w czasie ich budowy; zauważa, że jedyne budynki spełniające normy eurokodów w zakresie integralności konstrukcyjnej to budynki im. Willy’ego Brandta oraz im. Wilfrieda Martensa; uznaje, że ryzyko wywołane potencjalnym brakiem wytrzymałości struktur różnych budynków jest częściowo łagodzone przez środki operacyjne podjęte przez DG INLO oraz Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (DG SAFE), oraz że przewiduje się dalsze zmiany organizacyjne w celu zajęcia się tą sprawą;

87.  przypomina, że Prezydium przyjęło wniosek dotyczący internalizacji usług transportowych dla posłów na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2016 r.; z zadowoleniem zauważa, że procedura internalizacji usług kierowców zaowocowała jakościowym i ilościowym rozszerzeniem usług świadczonych na rzecz posłów, a także skutecznym i efektywnym reagowaniem na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe czy nagły wzrost popytu; ubolewa nad tym, że w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym usług transportowych w Parlamencie nie uwzględniono zasady równowagi płci; wzywa sekretarza generalnego do złożenia wniosku mającego na celu poprawę obecnej sytuacji; jest ponadto zaniepokojony różnicami w grupach zaszeregowania kierowców i zwraca się do Prezydium z pytaniem, czy rozważa wprowadzenie harmonizacji, aby przeciwdziałać nieuczciwym schematom wynagrodzeń;

88.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie projektu testowego dotyczącego cyfrowego przekazywania dokumentów towarzyszących między działem rozpoczynającym procedurę w DG INLO a działem ex ante w odniesieniu do zobowiązań z tytułu wydatków w Wydziale Konserwacji Budynków w Strasburgu; z zadowoleniem zauważa, że na podstawie pozytywnych doświadczeń projekt został rozszerzony na Dział ds. Projektów w zakresie Nieruchomości w Strasburgu; zachęca DG INLO do dalszego wdrażania cyfrowego przekazywania dokumentów tam, gdzie jest to możliwe, w celu obniżenia kosztów i zwiększenia skuteczności powiązanych usług;

89.  odnotowuje, że zmiany cen w stołówce Parlamentu były konieczne w celu odejścia od dotowanych usług i przejścia na umowę koncesji, gdzie dostawca usług gastronomicznych ponosi pełne ryzyko handlowe i gospodarcze; zauważa z zadowoleniem, że stażyści w Parlamencie nadal są upoważnieni do zniżki w wysokości 0,50 EUR za dania główne we wszystkich restauracjach samoobsługowych w Brukseli i Luksemburgu oraz 0,80 EUR w Strasburgu; zwraca się do DG INLO o monitorowanie przyszłych podwyżek cen, aby zapewnić, że ceny usług pozostają odpowiednie i uczciwe;

90.  odnotowuje przepisy z dnia 13 grudnia 2013 r. dotyczące miejsc parkingowych w Parlamencie, a także większe zaangażowanie Parlamentu na rzecz ochrony środowiska; w związku z tym uważa, że w polityce dotyczącej miejsc parkingowych dla rowerów prywatnych pracowników we wszystkich miejscach pracy Parlamentu należy wprowadzić przywileje, których wspomniane przepisy obecnie im nie przyznają; zwraca się do sekretarza generalnego o przyjęcie stosownych środków, a także o zezwolenie pracownikom delegowanym, zwłaszcza w Strasburgu, na pozostawianie rowerów prywatnych na parkingu Parlamentu również poza okresami sesji oraz o wyznaczenie odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do tego celu;

91.  ponownie wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji o wymianie mebli w biurach posłów i ich asystentów w Brukseli; stwierdza, że większość tych mebli jak najbardziej nadaje się do użytku i dobrze się prezentuje i w związku z tym nie ma żadnego powodu, by je wymieniać; uważa, że zwykła informacja zwrotna od niektórych posłów, a nie ogólny sondaż, nie może być jedynym uzasadnieniem tej wymiany, równie nieodpowiednie są też argumenty podane przez organy administracji dotyczące kwestii gustu, mody czy przestarzałego stylu; meble należy wymieniać wyłącznie w pojedynczych przypadkach ze względu na widoczne zniszczenie, znaczne zużycie lub zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy, o charakterze szczegółowym lub ogólnym (jak na przykład możliwy rozwój i poprawa ergonomii biurek lub krzeseł);

92.  przypomina sekretarzowi generalnemu o wynikach sondażu Komitetu Pracowniczego dotyczącego wspólnych biur dla personelu, w którym zgłoszono 3 000 odpowiedzi, a 80 % pracowników wyraziło sprzeciw wobec wspólnych biur; wzywa sekretarza generalnego do przygotowania rozwiązania, które można będzie poddać konsultacji, oraz do uwzględnienia wyników tego sondażu;

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

93.  przyznaje, że w ramach nowego wymiaru czasu pracy tłumaczy ustnych ustanowiono minimalną średnią tygodniową liczbę 11 godzin pracy i maksymalną średnią tygodniową liczbę 17 godzin pracy; zauważa, że średnia tygodniowa liczba godzin spędzona przez etatowych tłumaczy ustnych w kabinach na wykonywaniu tłumaczeń ustnych zwiększyła się z 11 godzin i 54 minut w 2014 r. do 13 godzin i 25 minut w 2016 r.; zauważa, że w roku 2014, w którym odbyły się wybory, zapotrzebowanie na usługi tłumaczenia ustne było niższe; podkreśla, że wzrost w okresie od 2014 r. do 2016 r. wynika z powrotu Parlamentu do regularnego rytmu pracy komisji, grup, posiedzeń w Strasburgu i turkusowych tygodni; przypomina, że kiedy regulamin pracowniczy został zmieniony w 2013 r., tygodniowy wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników instytucji Unii Europejskiej wzrósł z 37,5 do 40–42 godzin, co spowodowało zwiększenie tygodniowego wymiaru czasu pracy również w służbie tłumaczeń ustnych; zachęca do dalszej współpracy między związkami zawodowymi a sekretarzem generalnym, która powinna koncentrować się na sprawiedliwych warunkach pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego przebiegu pracy parlamentarnej; zwraca uwagę, że dyskusje pomiędzy sekretarzem generalnym a Komitetem Pracowniczym są w toku i wzywa wszystkie strony do osiągnięcia porozumienia; stwierdza, że rosnące zapotrzebowanie na usługi zewnętrznych tłumaczy ustnych w 2016 r. (2,2 mln EUR więcej niż w 2015 r.) częściowo tłumaczy wzrost środków przyznanych na rzecz „pozostałych pracowników”, zauważa ponadto, że coraz bardziej odczuwalny jest niedobór tłumaczeń ustnych na wszystkie języki na posiedzeniach grup politycznych i posiedzeniach komisji z uwagi na zasady przydzielania; zauważa wreszcie, że zmiany harmonogramu posiedzeń komisji, w wyniku których wiele posiedzeń odbywa się w nieregularnych godzinach, są częściowo spowodowane ograniczoną elastycznością w efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych;

94.  zauważa z zadowoleniem, że Prezydium przyjęło „Strategię unowocześnienia zarządzania konferencjami” w Parlamencie przedłożoną przez sekretarza generalnego; przyjmuje do wiadomości, że strategia przewiduje pojedynczy punkt kontaktowy i wsparcie dla organizatorów konferencji, oraz że powinna być wspierana przez zintegrowane służby konferencyjne z wykorzystaniem dostosowanej do potrzeb platformy informatycznej; uznaje ponadto, że punkt kompleksowego wsparcia podczas danego wydarzenia oraz punkt kompleksowego zarządzania i wsparcia powinny zostać stopniowo wprowadzone w związku z ułatwieniami technicznymi w salach posiedzeń;

Dyrekcja Generalna ds. Finansów

95.  przypomina, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 r. Prezydium przyjęło nowe podejście w celu zwiększenia ukierunkowania na klienta i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posłów dzięki wprowadzeniu dwóch nowych instrumentów: „Portalu dla posłów” i „e-Portalu”; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie „Portalu dla posłów” – punktu kompleksowej obsługi, oferującego wszystkie usługi dotyczące formalności w zakresie uprawnień finansowych i socjalnych, który stał się w pełni operacyjny w lipcu 2016 r.; odnotowuje, że elektroniczna internetowa wersja „Portalu dla posłów”, „e-Portalu” jest dostępna od stycznia 2015 r. i zawiera zwięzłe informacje na temat obowiązujących przepisów oraz statusu uprawnień posłów; podkreśla, że uproszczenie procedur administracyjnych nie może być wyłącznie efektem przesunięcia części pracy z personelu administracyjnego na posłów i ich biura;

96.  wzywa do uproszczenia procedur rekrutacyjnych i zwrotu kosztów delegacji i podróży służbowych asystentów lokalnych; ubolewa, że procesy te często są zbyt złożone i długotrwałe, co powoduje istotne opóźnienia; wzywa DG FINS do potraktowania tej kwestii w sposób priorytetowy;

97.  zauważa, że obecna umowa Parlamentu na usługi w zakresie podróży wygasa z końcem 2018 r. i że przygotowywane jest otwarte zaproszenie do składania ofert w celu wybrania nowego biura podróży, które będzie wspierało Parlament w obsłudze i organizacji podróży służbowych; apeluje, aby nowa umowa zawierała surowsze warunki, w szczególności w odniesieniu do ustalania cen biletów i nieprzerwanej dostępności centrum telefonicznego obsługi podróży, w tym w soboty i niedziele; podkreśla znaczenie prostego i przyjaznego dla użytkownika mechanizmu składania skarg, który pozwoli na szybkie identyfikowanie braków i sprawne rozwiązywanie problemów; podkreśla, że należy zwrócić większą uwagę na specyficzne wymagania posłów i ich zapotrzebowanie na usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb;

98.  zachęca nowe biuro podróży, by dążyło do uzyskania możliwie najbardziej konkurencyjnych cen w zakresie obsługi podróży służbowych dla Parlamentu;

Dobrowolny fundusz emerytalny

99.  zauważa, że w 1990 r. ustanowiono dobrowolny fundusz emerytalny na mocy wprowadzonych przez Prezydium przepisów dotyczących uzupełniającego (dobrowolnego) systemu świadczeń emerytalnych, a posłowie mieli możliwość przystąpienia do systemu do końca szóstej kadencji parlamentarnej (do dnia 13 lipca 2009 r.); stwierdza, że fundusz został ustanowiony, by zapewnić posłom system emerytalny, ponieważ wcześniej taki nie istniał;

100.  przypomina, że w roku 2013 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż decyzja Prezydium o podwyższeniu wieku emerytalnego dla członków funduszu z 60 do 63 lat w celu niedopuszczenia do przedwczesnego wyczerpania kapitału i dostosowania tych warunków do nowego statutu posła do Parlamentu Europejskiego była prawomocna;

101.  zwraca uwagę, że szacunkowy deficyt aktuarialny dobrowolnego funduszu emerytalnego wzrósł z poziomu 286 mln EUR na koniec 2015 r do poziomu 326,2 mln EUR na koniec 2016 r.; ponadto zauważa, że na koniec 2016 r. wartość uwzględnianych aktywów netto wynosi 146,4 mln EUR, a wartość zobowiązań aktuarialnych wynosi 472,6 mln EUR; zauważa, że prognozowane przyszłe zobowiązania funduszu rozkładają się na okres kilkudziesięciu lat, ale zwraca przy tym uwagę, że łączna kwota wypłacona przez dobrowolny fundusz emerytalny w 2016 r. wyniosła 16,6 mln EUR;

102.  zwraca uwagę, że w okresie najbliższych pięciu lat spośród posłów, którzy osiągną wiek emerytalny i będą uprawieni do wypłaty świadczeń, ponieważ wpłacali składki do funduszu, przy założeniu, że żaden z beneficjentów funduszu nie zostanie (ponownie) wybrany w wyborach w 2019 r. ani nie obejmie zwolnionego mandatu europejskiego, liczba nowych emerytów wyniesie 21 w 2018 r., 74 w 2019 r., 21 w 2020 r., 12 w 2021 r. i 17 w 2022 r.;

103.  ubolewa, że nadal nie jest dostępna ocena obecnej sytuacji dobrowolnego funduszu emerytalnego; odwołuje się do ust. 109 sprawozdania w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2015 i do ust. 112 sprawozdania w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2014, w których apeluje się o dokonanie oceny bieżącej sytuacji dobrowolnego funduszu emerytalnego; wzywa Prezydium do jak najszybszego, a najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r., dokonania oceny obecnej sytuacji dobrowolnego funduszu emerytalnego;

104.  przypomina o nierozwiązanych problemach dotyczących dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz wzywa Prezydium i sekretarza generalnego do podjęcia działań w celu wyeliminowania ryzyka przedwczesnej niewypłacalności funduszu, unikając przy tym jakiegokolwiek wpływu na budżet Parlamentu Europejskiego;

105.  zauważa, że Parlament jest gwarantem wypłaty świadczeń emerytalnych, w przypadku gdy fundusz nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie sekretarza generalnego, że przedstawił Prezydium plan działania;

106.  zauważa, że uwzględniając bieżący poziom aktywów finansowych funduszu oraz przyszłe roczne zobowiązania płatnicze i ewolucję stopy zwrotu z inwestycji na rynkach finansowych, zakłada się, że dobrowolny fundusz emerytalny osiągnie stan niewypłacalności w okresie od 2024 do 2026 r.;

Zwrot kosztów ogólnych

107.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium o powołaniu grupy roboczej ad hoc w celu ustalenia i publikacji przepisów dotyczących korzystania ze zwrotu kosztów ogólnych dla posłów; przywołuje oczekiwania wyrażone przez Parlament w rezolucjach z dnia 5 kwietnia 2017 r.(9) i z dnia 25 października 2017 r.(10) w sprawie budżetu na rok 2018 r., w których zaapelowano o zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych ponoszonych przez posłów i wezwano do podjęcia prac nad określeniem bardziej szczegółowych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, nie generując przy tym dodatkowych kosztów dla Parlamentu; ponownie występuje z apelem do Prezydium o szybkie dokonanie następujących konkretnych zmian w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych dla posłów:

   dodatek z tytułu kosztów ogólnych musi znajdować się zawsze na osobnym rachunku bankowym;
   wszystkie rachunki dotyczące dodatku z tytułu kosztów ogólnych powinni przechowywać posłowie;
   niewykorzystana część dodatku z tytułu kosztów ogólnych podlega zwrotowi pod koniec mandatu;

108.  przypomina o zasadzie niezależności mandatu posła; podkreśla, że odpowiedzialność za wykorzystanie dodatku na pokrycie wydatków związanych z działalnością parlamentarną spoczywa na wybranych posłach oraz że posłowie, którzy wyrażą takie życzenie, mogą publikować swoje dane dotyczące wydatków z tytułu tego dodatku z tytułu kosztów ogólnych na swoich stronach internetowych;

109.  jest przekonany, że w każdej zmianie w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych dla posłów należy uwzględnić przyjęte na posiedzeniu plenarnym zalecenia w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności finansowej;

Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego

110.  przypomina, że w świecie otwartej komunikacji kluczowym filarem strategicznym dla Parlamentu jest wzmacnianie bezpieczeństwa ICT; uznaje, że w ramach planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa filar „kultury cyberbezpieczeństwa” koncentruje się na działaniach w zakresie podnoszenia świadomości i szkoleń w celu zapewnienia, że użytkownicy ICT w Parlamencie są poinformowani o zagrożeniach i przyczyniają się do jego pierwszej linii obrony w tym względzie; przyjmuje do wiadomości kampanię informacyjną dotyczącą zagrożeń cyberbezpieczeństwa, która obejmuje wzrokowe przypomnienia w siedzibach Parlamentu, publikowane w biuletynach wewnętrznych Parlamentu artykuły na temat cyberbezpieczeństwa i sesje informacyjne dla posłów, asystentów i personelu; niemniej jednak wyraża zaniepokojenie z powodu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje powołanie Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, utworzenie działu ds. bezpieczeństwa ICT z zespołem ds. zarządzania bezpieczeństwem i ds. bezpieczeństwa operacyjnego; zwraca się do sekretarza generalnego o przeanalizowanie możliwości przyjęcia systemu 100 % wiedzy specjalistycznej w obrębie instytucji, aby zapobiec między innymi wysokiej rotacji personelu;

111.  uważa, że priorytetem służb informatycznych powinien być dobry dostęp do internetu, ponieważ awarie pojawiają się obecnie zbyt często;

112.  odnotowuje projekt „ICT3MEPs”, który powinien poprawić usługi w zakresie ICT oferowane posłom i ich pracownikom podczas pracy w okręgach wyborczych; zauważa, że pierwszy etap projektu wdrożono w październiku 2016 r. i wprowadzono zarządzanie dostępem dla asystentów lokalnych; zauważa jednak, że projekt wciąż pozostawia pole do ulepszeń; wzywa właściwe służby do dalszej realizacji projektu z uwzględnieniem potrzeb użytkowników;

113.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie dostępu do Wi-Fi dla odwiedzających Parlament, co stanowi kolejny krok na drodze ku większej cyfrowej integracji Parlamentu; podkreśla jednak, że bezpieczeństwo ICT powinno nadal mieć nadrzędne znaczenie oraz że należy chronić wewnętrzną sieć Parlamentu przed potencjalnymi złośliwymi atakami zewnętrznymi; podkreśla potrzebę znaczącej poprawy charakteru realizowanej usługi, szczególnie w Strasburgu, oraz z niecierpliwością czeka na podjęcie niezbędnych kroków w najbliższej przyszłości;

114.  zachęca Prezydium, by we współpracy Dyrekcją Generalną ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC) opracować środki zmniejszające ryzyko w celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac parlamentarnych w razie awarii systemu lub przerw w dostawie energii elektrycznej; podkreśla znaczenie wykazu usług priorytetowych, określającego usługi przywracane w pierwszej kolejności, tak aby w razie ataku cybernetycznego zabezpieczyć działanie podstawowego zakresu usług; zachęca Prezydium do opracowania planu awaryjnego na wypadek dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej; zaleca, aby centra danych zdywersyfikowały miejsca lokalizacji serwerów w celu poprawy bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych Parlamentu;

115.  ponawia zawarty w swojej rezolucji w sprawie absolutorium za lata budżetowe 2014 i 2015 apel o utworzenie systemu szybkiego powiadamiania o zagrożeniach, który umożliwi DG ITEC, we współpracy z DG SAFE, wysyłanie szybkich powiadomień SMS lub e-mailowych posłom oraz pracownikom, którzy wyrażą zgodę na umieszczenie ich danych kontaktowych na liście na potrzeby komunikacji w razie wystąpienia konkretnych sytuacji nadzwyczajnych;

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa

116.  przyjmuje do wiadomości nowy zoptymalizowany system organizacji zadań związanych z bezpieczeństwem przedstawiony przez sekretarza generalnego Prezydium w styczniu 2018 r.; zauważa ponadto, że ten nowy system uwzględnia specyfikę roli i funkcji pracowników ochrony; wyraża nadzieję, że otwarty dialog może być kontynuowany, aby zwracać uwagę na wymagania tej szczególnie narażonej grupy pracowników w bardzo napiętej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa;

117.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanne wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na terenie Parlamentu i w jego pobliżu; przyznaje, że z kwestią bezpieczeństwa w Parlamencie wiąże się konieczność osiągnięcia delikatnej równowagi pomiędzy wzięciem pod uwagę szeregu środków ochronnych a wprowadzeniem zbyt rygorystycznego systemu ochrony, który spowalnia działania Parlamentu; nalega jednak na dalsze wzmacnianie systemu bezpieczeństwa Parlamentu i ponawia apel do sekretarza generalnego o zapewnienie, aby pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i byli zdolni do wykonywania swoich zadań w sposób profesjonalny, również w nagłych sytuacjach;

118.  zwraca się do pracowników ochrony DG SAFE, aby w przypadku ewakuacji dokładnie sprawdzali cały budynek, za który są odpowiedzialni, upewniając się w ten sposób, że obiekt ten został całkowicie ewakuowany, oraz aby podczas ewakuacji zapewnili pomoc osobom z dysfunkcją słuchu lub z inną formą niepełnosprawności;

Parlament przyjazny środowisku

119.  przypomina, że w dniu 19 kwietnia 2004 r. Prezydium zainicjowało w Parlamencie projekt systemu zarządzania środowiskowego (EMAS); zauważa, że w 2016 r. Prezydium przyjęło zmienioną politykę w zakresie środowiska, która podtrzymuje i potwierdza zobowiązanie Parlamentu do ciągłych ulepszeń proekologicznych;

120.  wyraża uznanie dla zaangażowania Parlamentu na rzecz zielonych zamówień publicznych; zauważa, że „Praktyczny przewodnik PE po zielonych zamówieniach publicznych”, który ma pomóc urzędnikom zatwierdzającym w Parlamencie w pomyślnym prowadzeniu polityki i procedur w zakresie zielonych zamówień publicznych, został zatwierdzony w czerwcu 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje instalację międzyinstytucjonalnego punktu informacyjnego w sprawie zielonych zamówień publicznych; apeluje o ocenę wprowadzenia kryteriów dotyczących obowiązkowych konsultacji w zakresie zielonych zamówień publicznych w publicznych przetargach powyżej pewnego progu finansowego lub na określone kategorie produktów; odnotowuje powstanie zielonej fasady w budynku im. Altiero Spinellego i uważa, że koszty jej wykonania są niewspółmierne w stosunku do ewentualnych korzyści, jakie może ona przynieść; zwraca się do systemu zarządzania środowiskowego o znalezienie rozwiązań, które oprócz wartości ekologicznej będą uwzględniały stosunek kosztów i korzyści;

121.  z zadowoleniem przyjmuje instalację wodotrysków i nowego systemu szklanych pojemników wielokrotnego użytku; zauważa, że wodotryski nie są wystarczająco spopularyzowane i nie zostały jeszcze zainstalowane w obszarach biurowych; ubolewa, że pomimo przewidzianego ograniczenia odpadów plastikowych wskazanego w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia wzrosła liczba posiłków w opakowaniach jednorazowych wydawanych w punktach gastronomicznych w Parlamencie; apeluje o przejrzystość w sprawie odpadów plastikowych wytwarzanych przez punkty gastronomiczne; zauważa, że na przestrzeni niecałych dwóch lat trzykrotnie zmieniła się marka wody butelkowanej udostępnianej na posiedzeniach, co wydaje się niezgodne z zapowiedzianymi wcześniej okresami obowiązywania zamówień, a ponadto woda ta jest nadal dostępna w butelkach plastikowych; rozumie, że Komisja prowadzi zbiórkę butelek plastikowych po wodzie pitnej, i wzywa Parlament do opracowania planu takiego samego działania, szczególnie z racji wzorcowej roli Parlamentu oraz w świetle inicjatywy na rzecz europejskiej strategii w sprawie tworzyw sztucznych.

122.  zauważa, że Prezydium zatwierdziło zaproponowany przez sekretarza generalnego plan działania na rzecz przejścia na flotę samochodów elektrycznych; przyjmuje do wiadomości, że do końca 2017 r. połowę wszystkich samochodów i minibusów we flocie Parlamentu powinny stanowić pojazdy elektryczne lub pojazdy hybrydowe typu plug-in, a także, że od 2018 r. każdy nowo nabywany samochód na potrzeby floty Parlamentu powinien być pojazdem hybrydowym typu plug-in lub pojazdem elektrycznym; zauważa, że w 2020 r. wszystkie samochody we flocie Parlamentu powinny stanowić pojazdy elektryczne lub pojazdy hybrydowe typu plug-in, natomiast w 2021 r. powinno to mieć zastosowanie także do wszystkich minibusów Parlamentu; z naciskiem stwierdza, że przed każdą zasadniczą modernizacją floty samochodowej powinna być przeprowadzana analiza kosztów i korzyści oraz że Komisja Kontroli Budżetowej powinna zapoznać się z analizą kosztów i korzyści poprzedzającą wdrożenie planu działania na rzecz przejścia na flotę samochodów elektrycznych; wzywa do zwiększenia wysiłków na rzecz promowania aktywnej mobilności, m.in. poprzez oferowanie atrakcyjniejszych, dostępnych i strzeżonych miejsc do parkowania rowerów;

123.  zwraca się do Prezydium, by w kwestii rozwiązania bardziej przyjaznego dla środowiska nie ograniczało się jedynie do samochodów elektrycznych, ponieważ istnieją obawy co do ich produkcji (w tym również wystarczającej dostępności niezbędnych zasobów) oraz utylizacji zużytych baterii; wyraża ubolewanie, że posłowie nie zostali poinformowani o analizie dotyczącej paliw alternatywnych, takich jak biopaliwa, paliwa syntetyczne lub ogniwa paliwowe zasilane wodorem; podkreśla, że dywersyfikacja przyjaznej dla środowiska floty pojazdów mogłaby ograniczyć uzależnienie od jednego dostawcy i mogłaby przeciwdziałać ewentualnym niedoborom zaopatrzeniowym;

124.  zauważa, że Parlament musi przestrzegać odnośnych przepisów regionalnych i lokalnych, oraz wzywa służy Parlamentu, by określiły szczegółowo, w jaki sposób wdrożono regionalne przepisy brukselskie – Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie, szczególnie w zakresie miejsc parkingowych udostępnianych pracownikom;

125.  z zadowoleniem przyjmuje podjęcie dodatkowych kroków zmierzających do zrównoważenia nieuniknionych emisji w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej na 2030 r. i w dalszej perspektywie; wzywa Parlament do opracowania dalszych działań w zakresie kompensowania emisji CO2;

Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

126.  przypomina, że w rozporządzeniu finansowym i zasadach jego stosowania(11) określono informacje, które należy przekazywać władzy budżetowej i opinii publicznej odnośnie do zamówień udzielanych przez instytucję; zauważa, że rozporządzenie finansowe nakłada obowiązek publikacji udzielonych zamówień o wartości ponad 15 000 EUR, która to kwota odpowiada progowi, powyżej którego obowiązkowy staje się przetarg konkurencyjny;

127.  odnotowuje, że spośród 219 zamówień przyznanych w 2016 r. 77 przyznano na podstawie procedur otwartych lub ograniczonych, przy czym ich wartość wyniosła 436 mln EUR, a 141 na podstawie procedur negocjacyjnych o łącznej wartości 64 mln EUR; odnotowuje, że łączna liczba zamówień udzielonych w drodze procedur negocjacyjnych była o 14 % niższa w 2016 r. (i wyniosła 141 w porównaniu z 151 w 2015 r.), przy czym wartość spadła o 29 % (64 mln EUR w porównaniu z 90 mln EUR w 2015 r.);

128.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2016 i 2015 r. według rodzaju:

Rodzaj umowy

2016

2015

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Usługi

Dostawy

Roboty

Budynki

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Ogółem

219

100 %

254

100 %

Rodzaj umowy

2016

2015

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Usługi

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Dostawy

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Roboty

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Budynki

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Ogółem

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2016 r., s. 6)

129.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2016 i 2015 r. według rodzaju wykorzystanych procedur:

Rodzaj procedury

2016

2015

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencja

Wyjątkowa

70

7

141

1

32 %

3 %

64 %

1%

93

10

151

37 %

4 %

59 %

Ogółem

219

100 %

254

100 %

Rodzaj procedury

2016

2015

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkurencja

Wyjątkowa

406 408 732

29 190 756

64 284 705

27 000

81 %

6 %

13 %

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

83 %

5 %

12 %

Ogółem

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2016 r., s. 8)

Grupy polityczne (pozycja budżetowa 4 0 0)

130.  odnotowuje, że w 2016 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 przyznane grupom politycznym i posłom niezrzeszonym zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej:

Grupa

2016

2015

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres

Roczne środki

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania rocznych środków

Środki przeniesione na następny okres

PPE

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

EKR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

1 587

0

827

52,09 %

793

Posłowie niezrzeszeni

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Ogółem***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

* wszystkie kwoty w tysiącach EUR

** ostateczna kwota kwalifikowanych wydatków dotyczących grupy ENF zostanie ustalona w późniejszym terminie

*** łączna kwota nie obejmuje kwot dotyczących grupy ENF

131.  z niepokojem zauważa, że w przypadku jednej grupy politycznej niezależny audytor zewnętrzny wydał opinię z zastrzeżeniami; jest szczególnie zaniepokojony faktem, że audytor stwierdził brak przestrzegania przepisów regulujących wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 4 0 0 w przypadku kosztów, w odniesieniu do których nie udało się uzyskać odpowiednich dokumentów potwierdzających, jak również w przypadku braku przestrzegania obowiązków w zakresie zamówień publicznych przez 10 usługodawców;

132.  niepokoi się zagrożeniem, jakie stanowią tego rodzaju nieprawidłowości dla reputacji Parlamentu, i jest przekonany o konieczności podjęcia szybkich i skutecznych działań w celu zaradzenia oraz zapobieżenia podobnym nieprawidłowościom w przyszłości;

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne

133.  odnotowuje, że w 2016 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 2 przyznane partiom politycznym zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(12):

Partia

Skrót

Zasoby własne

Dotacja z PE

Dochody ogółem(13)

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %)

Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw) lub strata

Europejska Partia Ludowa

PPE

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Partia Europejskich Socjalistów

PES

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Europejska Partia Zielonych

EPZ

502

1 795

2 587

85 %

78

Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Europejska Partia Lewicy

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Europejska Partia Demokratyczna

PDE

107

518

625

85 %

4

Demokraci UE

EUD

54

238

341

85 %

11

Wolne Przymierze Europejskie

ALE

158

777

1 008

85 %

5

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny

ECPM

109

493

665

85 %

0

Europejskie Przymierze na rzecz Wolności

EAF

68

391

459

85 %

-40

Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych

AEMN

61

229

391

85 %

0

Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Przymierze na rzecz Pokoju i Wolności

APF

62

329

391

85 %

-5

Ogółem

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

134.  odnotowuje, że w 2016 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 3 przyznane fundacjom politycznym zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(14):

Fundacja

Skrót

Związek z partią

Zasoby własne

Ostateczna kwota dotacji z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %)

Ośrodek Studiów Europejskich Wilfried Martens

WMCES

PPE

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Fundacja Studiów Europejskich i Postępu

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

Europejskie Forum Liberalne

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Europejska Fundacja Zielonych

GEF

EPZ

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Ugrupowanie Transform Europe

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Instytut Europejskich Demokratów

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85 %

Centrum Maurits Coppieters

CMC

ALE

71 952

318 411

390 362

85 %

Nowy Kierunek – Fundacja na rzecz Reformy w Europie

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

Europejska Fundacja na rzecz Wolności

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Organizacja na rzecz Europejskiej Współpracy Międzypaństwowej*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Chrześcijańska Fundacja Polityczna na rzecz Europy

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Identités & Traditions europénnes

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Ogółem**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*) końcowa dotacja dla OEIC stanowi 99 % wydatków, ponieważ niektóre z nich zostały zaklasyfikowane jako wydatki niekwalifikowalne, co tym samym obniżyło całkowite wydatki kwalifikowalne.

(**) w tabeli nie uwzględniono danych dla IDDE z powodu procedury wstrzymania dotacji. Decyzja o dotacji w toku.

 

 

 

 

 

 

135.  wyraża zaniepokojenie stwierdzonymi ostatnio nieprawidłowościami dotyczącymi wydatków i zasobów własnych szeregu europejskich partii politycznych i fundacji;

136.  wyraża zaniepokojenie z powodu zagrożenia, jakie stanowią tego rodzaju nieprawidłowości dla reputacji Parlamentu, i jest przekonany o konieczności podjęcia szybkich i skutecznych działań w celu zaradzenia oraz zapobieżenia podobnym nieprawidłowościom w przyszłości; uważa jednak, że nieprawidłowości te miały miejsce jedynie w odniesieniu do niedużej liczby partii politycznych i fundacji; jest zdania, że nieprawidłowości te nie powinny prowadzić do kwestionowania sposobu zarządzania finansami przez pozostałe partie polityczne i fundacje; uważa, że mechanizmy kontroli wewnętrznej w Parlamencie powinny zostać wzmocnione;

137.  zwraca się do sekretarza generalnego o poinformowanie do dnia 1 maja 2018 r. właściwych komisji na temat wszystkich przyjętych środków celem przeciwdziałania nadużyciom w zakresie przyznanych dotacji;

138.  domaga się, by nowo utworzony Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych przedłożył Parlamentowi sprawozdanie z postępów po upływie pierwszego roku działalności, tj. roku 2017; apeluje do sekretarza generalnego o dopilnowanie, by organ miał do dyspozycji wszelkie wymagane zasoby na potrzeby wykonywania powierzonych mu zadań;

139.  uważa za niezbędne, by w przypadku zatrudnienia przez partie i fundacje w pełni respektowane były przepisy prawa pracy i przepisy społeczne państwa członkowskiego, w którym wykonywane są prace; wzywa do uwzględniania analizy tego aspektu podczas audytów wewnętrznych;

(1) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1)
(3) Dz.U. L 252 z 29.9.2017, s. 3.
(4) Dz.U. L 246 z 14.9.2016, s. 3.
(5) Dz.U. C 436 z 24.11.2016, s. 2.
(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 55 z 27.2.2009, s. 1).
(7) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(8) Dz.U. C 353 E z 3.12.2013, s. 177.
(9) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0114.
(10) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0408.
(11) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
(12) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR
(13) Dochody ogółem zawierają przeniesienia z roku poprzedniego zgodnie z art. 125 ust. 6 rozporządzenia finansowego
(14) Wszystkie kwoty w tysiącach EUR

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna