Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2139(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2018

Předložené texty :

A8-0122/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.21

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0126

Přijaté texty
PDF 429kWORD 54k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
P8_TA(2018)0126A8-0122/2018
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr (2017/2139(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0122/2018),

1.  uděluje absolutorium tajemníkovi Soudního dvora Evropské unie za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(2) Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr (2017/2139(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0122/2018),

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2016 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení Soudního dvora Evropské unie v rozpočtovém období roku 2016; vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu v rozpočtovém plánování Komise směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který představila místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září roku 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby tento postup uplatňoval při plánování svého vlastního rozpočtu;

4.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria Soudní dvůr Evropské unie předkládá výroční zprávy o činnosti Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr poté předkládá svou zprávu Parlamentu v říjnu a hlasování o udělení absolutoria probíhá na plenárním zasedání Parlamentu nejpozději v květnu; konstatuje, že pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní závěrky do ukončení postupu udělení absolutoria uplyne nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audity v soukromém sektoru se řídí mnohem kratšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a zrychlit; žádá, aby se Soudní dvůr Evropské unie a Účetní dvůr řídily osvědčenými postupy v soukromém sektoru; navrhuje v této věci, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po účetním období a termín pro odevzdání zpráv Účetního dvora na 1. července; navrhuje také přezkoumat harmonogram pro postup udělování absolutoria podle čl. 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu tak, aby se hlasování o udělení absolutoria na plenárním zasedání konalo v listopadu, čímž by se postup udělování absolutoria uzavřel do jednoho roku následujícího po daném účetním roce;

5.  konstatuje, že v roce 2016 měl Soudní dvůr Evropské unie k dispozici prostředky ve výši 380 002 000 EUR (oproti částce 357 062 000 EUR v roce 2015) a že míra čerpání rozpočtu dosáhla 98,2 %; uznává vysokou míru čerpání; konstatuje však, že ve srovnání s předchozími lety došlo k mírnému poklesu;

6.  konstatuje, že odhadovaný příjem Soudního dvora Evropské unie za rozpočtový rok 2016 činil 51 505 000 EUR, zatímco stanovené nároky byly o 3,1 % nižší než odhadované (49 886 228 EUR); bere na vědomí, že rozdíl ve výši 1,62 milionu EUR je způsoben především pozdním nástupem 16 z 19 dalších soudců do Tribunálu v roce 2016;

7.  je znepokojen tím, že Soudní dvůr Evropské unie setrvale nadhodnocuje závazky týkající se služebních cest, přičemž v roce 2016 činily 342 000 EUR, zatímco platby činily pouze 157 974 EUR; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zajistil řádné finanční plánování s cílem vyhnout se v budoucnu podobným nesrovnalostem;

8.  bere na vědomí, že rozpočet Soudního dvora Evropské unie je převážně administrativní, 75 % jeho objemu se využívá na výdaje týkající se osob pracujících v tomto orgánu a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a jiné zvláštní funkce, které orgán plní; konstatuje, že v návaznosti na žádost Parlamentu požádal Soudní dvůr Evropské unie své administrativní útvary, aby v oblasti své činnosti zavedly rozpočtování založené na výsledcích; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby ve svých každodenních administrativních činnostech tuto zásadu nadále uplatňoval a aby podával orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o svých zkušenostech a dosažených výsledcích;

9.  vítá skutečnost, že Soudní dvůr Evropské unie má v úmyslu vypracovat do 26. prosince 2020 zprávu o fungování Tribunálu, že do ní bude zapojen externí konzultant a že zpráva bude předložena Parlamentu, Radě a Komisi;

10.  bere na vědomí soudní činnost Soudního dvora Evropské unie v roce 2016, kdy bylo ke všem třem soudům podáno 1 604 věcí a 1 628 věcí bylo v uvedeném roce dokončeno, což je méně než v roce 2015, kdy bylo dokončeno 1 775 věcí; rovněž konstatuje, že průměrná doba trvání řízení činila 16,7 měsíce, což bylo mírně déle než v roce 2015 (16,1 měsíce); vítá skutečnost, že v důsledku reformy Soudního dvora Evropské unie činila průměrná doba rozhodování o věci v roce 2017 16,0 měsíce; připomíná, že je nezbytné zaručit kvalitu a rychlost, s níž Soudní dvůr Evropské unie vydává svá rozhodnutí, aby se předešlo významným nákladům pro dotčené strany v důsledku přílišné délky doby trvání; opakuje význam snižování počtu položek na seznamu neuzavřených věcí v zájmu dodržování základních práv občanů EU;

11.  konstatuje, že Soudní dvůr dokončil v roce 2016 celkem 704 věcí (ve srovnání s 616 dokončenými věcmi v roce 2015) a bylo mu předáno 692 nových věcí (713 v roce 2015), přičemž došlo k nárůstu počtu věcí týkajících se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce a odvolání;

12.  bere na vědomí, že v roce 2016 obdržel Tribunál 974 nových věcí (ve srovnání s 831 věcmi v roce 2015) a projednal 755 věcí (987 v roce 2015), což představuje nárůst počtu neuzavřených věcí v porovnání s předchozími lety;

13.  bere na vědomí, že Soud pro veřejnou službu přestal existovat ke dni 1. září 2016, a proto je třeba jeho činnosti posuzovat za období pouze osmi měsíců; konstatuje, že Soud pro veřejnou službu uzavřel 169 věcí a projednal 77 nových věcí, přičemž došlo ke značnému snížení počtu neuzavřených věcí (231 věcí v roce 2015 v porovnání s 139 věcmi v roce 2016); vítá informace obsažené v návrzích Soudního dvora Evropské unie týkajících se reformy statutu Soudního dvora, které zahrnovaly posouzení fungování Soudu pro veřejnou službu, a tyto informace byly předloženy Parlamentu v roce 2011 a 2014 a obsaženy v příloze odpovědi na dotazník k udělení absolutoria za rok 2016; znovu opakuje svou žádost o hloubkové zhodnocení desetileté existence tohoto soudu;

14.  konstatuje, že rok 2015 byl rokem, kdy byla přijata reforma soudní struktury Soudního dvora, kterou doprovázela příprava nového jednacího řádu pro Tribunál; je si vědom toho, že tím, že se počet soudců ve třífázovém procesu do roku 2019 zdvojnásobí, reforma umožní, aby Soudní dvůr i nadále zvládal nárůst počtu případů; těší se na splnění cílů této reformy, pokud jde o kapacitu Soudního dvora zvládat případy za přiměřenou dobu a v souladu s požadavky na spravedlivý proces;

15.  konstatuje, že v roce 2016, po reformě justiční struktury Soudního dvora Evropské unie, byly u Tribunálu zaměstnanecké věci třetím nejčastějším druhem řízení; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby nadále poskytoval statistické údaje týkající se jeho soudních činností;

16.  bere na vědomí celkové snížení délky řízení v roce 2016, které zaznamenal Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 14/2017(1) , a to v průměru o 0,9 měsíce u Soudního dvora a o 1,9 měsíce u Tribunálu, ve srovnání s rokem 2015; bere na vědomí organizační a procesní opatření, která přijal Soudní dvůr Evropské unie s cílem zvýšit svou účinnost, a vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby usiloval o pokračování klesajícího trendu tak, aby všechny věci byly uzavřeny v přiměřené lhůtě; se znepokojením konstatuje, že jedním z nejčastějších faktorů ovlivňujících dobu vyřizování věcí jsou soudní prázdniny; konstatuje, že v roce 2016 trvaly soudní prázdniny 14 týdnů;

17.  konstatuje, že vstoupil v platnost Kodex chování členů a bývalých členů Soudního dvora Evropské unie, který stanoví pravidla, jež reagují na několik připomínek Parlamentu týkajících se prohlášení o zájmech a externích činností; podporuje Soudní dvůr Evropské unie při provádění svého rozhodnutí stanovit v roce 2018 pravidla pro „otáčivé dveře“;

18.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl cílenější přístup založený na výkonnosti, pokud jde o externí činnosti soudců týkající se šíření práva Unie, protože se zdá, že použité kritérium je spíše obecné a účinky těchto činností nejsou jasně měřeny;

19.  opakovaně vyzývá k větší míře transparentnosti, pokud jde o externí činnosti každého ze soudců; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby poskytl informace o dalších pracovních místech a placených externích činnostech soudců na svých webových stránkách a ve své výroční zprávě o činnosti, včetně názvu události, místa konání, úlohy dotčených soudců a cestovních nákladů a nákladů na pobyt, a zda byly uhrazeny Soudním dvorem Evropské unie nebo třetí stranou;

20.  naléhavě žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zveřejňoval životopisy a prohlášení o zájmech všech členů Soudního dvora, v nichž budou uvedena členství v jakýchkoli jiných organizacích;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že neexistují pravidla pro „otáčivé dveře“, a naléhavě vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl a uplatňoval přísné povinnosti v této otázce;

22.  zastává názor, že Soudní dvůr Evropské unie by měl zvážit pořizování zápisů z jednání s lobbisty, profesními sdruženími a subjekty občanské společnosti, pokud to nenarušuje důvěrnost projednávaných věcí;

23.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zveřejňoval setkání s profesními sdruženími a zmocněnci zastupujícími členské státy;

24.  hluboce lituje nedostatku úsilí členských států dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti a konstatuje, že Parlament a Rada stanovily jako jeden ze svých cílů vyvážené zastoupení obou pohlaví při jmenování nových soudců Tribunálu (nyní je v organizačním schématu Soudního dvora pět soudkyň a dvě generální advokátky a v organizačním schématu Tribunálu deset soudkyň); považuje za zásadní, aby byly instituce Unie zástupci občanů Unie; zdůrazňuje proto důležitost cíle, který stanovily Parlament a Rada;

25.  konstatuje, že Účetní dvůr neměl přístup k určitým dokumentům významným pro audit přezkumu výkonnosti Soudního dvora Evropské unie(2); vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby nadále spolupracoval s Účetním dvorem a poskytl mu přístup ke všem dokumentům, které potřebuje pro své audity, pokud to neporušuje povinnost zachovávat tajnost porad;

26.  je si vědom toho, že úkolem referendářů je pomáhat členům Soudního dvora při vyšetřování věcí a vypracovávat pod jejich dohledem právní dokumenty, jako jsou rozsudky, usnesení, stanoviska nebo memoranda; konstatuje, že předpisy upravující jednání referendářů byly přijaty Soudním dvorem Evropské unie v roce 2009; konstatuje rovněž, že referendáře vybírají členové, pro něž mají pracovat, a že existují minimální kritéria pro jejich přijímání; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl politiku umožňující pružnější přidělování stávajících referendářů, což by pomohlo zmírnit problémy týkající se řízení zdrojů nebo organizačních záležitostí(3);

27.  se znepokojením bere na vědomí, že Soudní dvůr Evropské unie nedokázal posoudit kapacitu soudců a referendářů při vedení soudních řízení, protože neshromažďuje žádné informace o době, kterou soudce nebo referendář vynaložil na určitou věc; konstatuje, že bude provedena studie s cílem posoudit, do jaké míry poskytne užitečné údaje zavedení systému sledování využívání zdrojů; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby předložil výsledky této studie Parlamentu;

28.  pokládá odpověď Soudního dvora Evropské unie na otázku Parlamentu (otázka č. 50) týkající se nákladů na jeho věci za neuspokojivou; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil systém sledování, který by umožnil výpočet nákladů na každou jednotlivou věc;

29.  bere na vědomí trvalé sledování vývoje potenciálních skluzů a zpoždění v rámci senátů; vyjadřuje politování nad tím, že Soudní dvůr Evropské unie neoznámil Parlamentu údaje týkající se nedodržení orientačních harmonogramů, neboť se to týká vnitřní organizace soudů;

30.  je znepokojen skutečností, že přijímání a zpracování procesních dokumentů kanceláří je nejčastějším faktorem, který ovlivňuje dobu trvání písemné části řízení v Tribunálu(4); konstatuje, že řízení probíhající před Tribunálem jsou charakteristická objemem dokumentů; vyzývá Tribunál, aby dále sledoval počet a složitost věcí, aby bylo zajištěno, že kancelář disponuje dostatečnými zdroji;

31.  zdůrazňuje doporučení Účetního dvora v jeho zvláštní zprávě č. 14/2017, aby se měřila výkonnost u jednotlivých případů v závislosti na přizpůsobeném harmonogramu a s přihlédnutím ke skutečně použitým zdrojům;

32.  konstatuje, že po reformě justiční struktury Soudního dvora Evropské unie se přidělování soudců do senátů provádí podle agendy věcí v jednotlivých oblastech; zajímá se o to se dozvědět, jak se toto přidělování provádí a zda existují specializované senáty pro určité oblasti, a žádá o analýzu toho, jak toto přidělování ovlivňuje rychlost projednání věcí;

33.  bere na vědomí postup pro přidělování věcí postoupených soudům; konstatuje, že v roce 2016 bylo stejně jako v předcházejícím roce přibližně 40 % věcí projednávaných Tribunálem přiděleno mimo systém pořadí, což zpochybňuje systém jako takový; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby předložil pravidla stanovící postup přidělování u obou soudů;

34.  konstatuje, že ve významném počtu věcí u obou soudů se vyskytují otázky týkající se duševního vlastnictví; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby analyzoval způsoby, jak zjednodušit řízení v těchto věcech, a zvážil předběžný přezkum ze strany svých útvarů pro průzkum a dokumentaci;

35.  připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie nadále plní interinstitucionální dohodu, podle níž má za dobu pěti let snížit počet zaměstnanců o 5 %, přestože bylo zřízeno 137 nových pracovních míst v souvislosti s nárůstem počtu soudců a generálních advokátů;

36.  konstatuje vysokou míru obsazenosti pracovních míst (téměř 98 %), a to i přes vysokou míru fluktuace zaměstnanců; bere na vědomí problémy, které uvedl Soudní dvůr Evropské unie v oblasti náboru stálých zaměstnanců ve vstupních platových třídách; požaduje, aby Soudní dvůr Evropské unie posoudil důvody vysoké míry fluktuace zaměstnanců a opatření, která byla zavedena nebo mají být zavedena za účelem zlepšení situace;

37.  uznává kroky Soudního dvora Evropské unie provedené v roce 2016 s cílem zlepšit vyvážené zastoupení žen a mužů ve středních a vysokých řídících funkcích, ale zdůrazňuje, že je důležité tento cíl, jímž je zlepšování v této oblasti, nadále sledovat; opakuje své obavy, pokud jde o geografickou nevyváženost na střední a vyšší úrovni řízení, a vyzývá v této souvislosti Soudní dvůr Evropské unie, aby usiloval o nápravu;

38.  konstatuje, že Soudní dvůr Evropské unie nabídl v roce 2016 245 stáží; vyjadřuje politování nad tím, že 188 stáží v kabinetech nebylo odměňováno; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby našel řešení, které by zajistilo přiměřenou odměnu všem stážistům pracujícím v tomto orgánu, s cílem zajištění rovných příležitostí;

39.  vítá výměnu zaměstnanců Soudního dvora Evropské unie a Evropské centrální banky a projekt vybudování rámce výměn pro právníky-lingvisty mezi různými institucemi;

40.  vítá spolupráci s Komisí a tlumočnickými službami Parlamentu v rámci interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI);

41.  oceňuje, že se Soudní dvůr Evropské unie stal řádným členem interinstitucionální pracovní skupiny pro klíčové ukazatele činnosti a výkonnosti institucí a poskytl náklady na překlad v souladu s harmonizovanou metodikou dohodnutou v rámci pracovní skupiny;

42.  bere na vědomí investice Soudního dvora Evropské unie do nástrojů IT pro lepší řízení věcí; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby poskytl podrobné kvantitativní a kvalitativní finanční informace o projektech IT v rámci své struktury od roku 2014; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby vyvinul plně integrovaný systém IT na podporu řízení věcí;

43.  poukazuje na neustálý nárůst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů: 3 599 v roce 2016 oproti 2 914 v roce 2015) a skutečnost, že v roce 2016 využívaly aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá;

44.  vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zlepšil své komunikační činnosti, tak aby byl pro občany Unie dostupnější, například pořádáním školicích seminářů pro novináře nebo vytvořením komunikačních produktů seznamujících s jeho činností způsobem odpovídajícím přístupu větší orientace na občana; vítá skutečnost, že Soudní dvůr Evropské unie přijal rozhodnutí aktualizovat svou webovou stránku, aby byl uživatelsky přívětivější, a žádá jej, aby vynaložil úsilí na zlepšení své databáze tím, že ji více zaměří na uživatele; oceňuje úsilí, které Soudní dvůr Evropské unie vynakládá na komunikační kanály online a povzbuzuje jej, aby pokračoval v kvalitní práci;

45.  konstatuje, že Soudní dvůr Evropské unie v jednotlivých etapách uplatňoval doporučení Parlamentu z usnesení o udělení absolutoria na rok 2015(5), které se týká využívání služebních vozidel; zjišťuje, že opatření přijatá s cílem racionalizovat správu vozového parku jdou správným směrem; vítá novou interinstitucionální výzvu k podávání nabídek týkající se veřejné zakázky na leasing vozidel, která byla vyhlášena v roce 2016 a jejímž cílem je zajistit finanční úspory v této oblasti; se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 bylo uspořádáno 21 letů s náklady 3 998,97 EUR za účelem vyslání řidičů na služební cestu, aby řídili vozidla členů Soudního dvora nebo Soudu pro veřejnou službu v domovských členských státech těchto členů;

46.  vítá úsilí Soudního dvora Evropské unie o dosahování náročných cílů v oblasti ochrany životního prostředí a žádá, aby bylo těchto cílů dosaženo včas; vybízí tento orgán, aby uplatňoval zásady zelených veřejných zakázek, a vyzývá ke stanovení pravidel a dostatečného rozpočtu na kompenzaci emisí CO2;

47.  bere na vědomí podrobné informace o politice v oblasti nemovitostí, zejména pokud jde o výstavbu pátého rozšíření stávajícího komplexu budov;

48.  bere na vědomí další zkušenosti získané v oblasti otevřených kanceláří; je znepokojen tím, že výhody jako snížení prostorových potřeb a zisk z hlediska snazší komunikace a vyšší pružnosti by mohly být vyváženy nižší důvěrností, omezeními při práci na spisech vyžadujících vysokou míru soustředění a ztrátou soukromí; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby posoudil pozitivní a negativní dopady na pracovní podmínky s přihlédnutím k potřebám zaměstnanců a informoval Parlament o výsledcích tohoto hodnocení;

49.  vítá, že Soudní dvůr Evropské unie na začátku roku 2016 přijal pokyny k informování a ochraně oznamovatelů, a připomíná, že ochrana oznamovatelů je záležitostí, jež je v oblasti veřejné správy Unie brána vážně a musí být vždy pečlivě uvážena; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby své zaměstnance vybízel k tomu, aby se seznámili s pokyny z roku 2016 a aby zdůraznil důležitou úlohu oznamovatelů při odhalování protiprávního jednání; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby své zaměstnance povzbuzoval, aby ve vhodných případech pokynů z roku 2016 využívali; žádá Soudní dvůr, aby včas předložil podrobné informace o případech oznamovatelů, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny;

50.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkum s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by oznamovatelům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejnění informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

51.  konstatuje, že jmenování členů Soudního dvora Evropské unie je v pravomoci členských států podle článků 253 a 254 SFEU; upozorňuje na důležitost včasné nominace a jmenování soudců pro výkonnost Soudního dvora Evropské unie; požaduje nové pravidlo, které by stanovilo konkrétní lhůtu pro (opakovanou) nominaci soudce dostatečnou dobu před koncem mandátu soudce, a vyzývá Radu, aby při jmenování soudců Soudního dvora Evropské unie zvažovala náklady vůči přínosům; kritizuje protiprávní jmenování – bez výzvy k podání kandidatur – dvou soudců pro Soud pro veřejnou službu s mandátem, který navíc trval pouze od 14. dubna 2016 do 31. srpna 2016;

52.  konstatuje, že jeden z dvou soudců Soudu pro veřejnou službu, kteří byli jmenováni dne 1. dubna na období do 31. srpna 2016, obdržel v souladu s čl. 4 písm. a) nařízení Rady (EU) 2016/300(6)příspěvek na zařízení (18 962,25 EUR), v souladu s čl. 4 písm. c) tohoto nařízení mu byly nahrazeny cestovní výdaje (493,10 EUR) a v souladu s čl. 4 písm. d) výdaje spojené se stěhováním (2 972,91 EUR); kromě toho konstatuje, že stejnému soudci byl vyplacen na konci mandátu přechodný příspěvek na šest měsíců v celkové výši 47 070 EUR; s politováním bere na vědomí nepřiměřené náklady spojené s převzetím a ukončením „čtyřměsíčního mandátu“ jednoho z těchto soudců, které dosahují 69 498,25 EUR navíc k platu, který soudce obdržel; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil, zda je délka mandátu úměrná výše uvedeným příspěvkům, až bude jmenovat příští soudce; vyzývá Radu, aby přehodnotila podmínky a výši těchto příspěvků a odpovídajícím způsobem revidovala nařízení Rady (EU) 2016/300; odsuzuje takové plýtvání penězi daňových poplatníků Unie;

53.  dále konstatuje, že Tribunál (kasační senát, rozsudek ze dne 23. ledna 2018 ve věci T-639/16 P)(7) považuje druhý senát Soudu pro veřejnou službu ustaveného tak, že disponuje jedním ze soudců s „čtyřměsíčním mandátem“ za senát bez oprávnění, což zneplatňuje rozhodnutí uvedené v dotčeném rozhodnutí i všechna další rozhodnutí druhého senátu v tomto složení; táže se Soudního dvora Evropské unie, která rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení jsou rozhodnutím Tribunálu dotčena; žádá, aby se Rada k tomuto selhání vyjádřila a objasnila, kdo za to nese odpovědnost;

54.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil rozšíření jazyků, v nichž se konají porady Soudního dvora Evropské unie, zejména Tribunálu, na jiné jazyky než francouzštinu; vítá žádost předsedy Tribunálu z února 2016 o posouzení dopadu změny poradního jazyka, které dosud nebylo dokončeno;

55.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Unie; poznamenává, že v této chvíli nelze předpovědět finanční, správní, lidské a jiné důsledky spojené s vystoupením, a žádá Radu a Účetní dvůr, aby provedly posouzení dopadu a informovaly Parlament o jeho výsledcích do konce roku 2018.

(1) Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2017: „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie“.
(2) Viz zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2017 v odstavci 16.
(3) Viz odst. 98 bod c) zvláštní zprávy Účetního dvora č. 14/2017, v níž Účetní dvůr zjistil následující aspekty: nedostupnost referendářů, pracovní zátěž soudců, generálních advokátů a jejich referendářů, nové přidělení věcí kvůli konci funkčního období soudců.
(4) Viz odst. 38, obrázek 6 zvláštní zprávy č. 14/2017.
(5) Úř. věst. L 252, 29.9.2017, s. 116.
(6) Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).
(7) ECLI:EU:T:2018:22.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění