Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2139(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2018

Predkladané texty :

A8-0122/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.21

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0126

Prijaté texty
PDF 153kWORD 54k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
P8_TA(2018)0126A8-0122/2018
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor (2017/2139(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0122/2018),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(2) Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor (2017/2139(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0122/2018),

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním v Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“);

2.  berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2016 sa nevyskytli významné chyby;

3.  víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie Súdneho dvora v rozpočtovom období roka 2016; vyjadruje svoju podporu úspešnej zmene paradigmy v rozpočtovom plánovaní Komisie smerom k zostavovaniu rozpočtu podľa výkonnosti, ktoré predstavila podpredsedníčka Kristalina Georgievova v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; nabáda Súdny dvor, aby túto metódu uplatňoval na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

4.  konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória Súdny dvor v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predkladá správu Európskemu parlamentu a Európsky parlament najneskôr v máji hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a ukončením postupu udeľovania absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa Súdny dvor a Dvor audítorov riadili najlepšími postupmi súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predloženie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roku nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku;

5.  konštatuje, že v roku 2016 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 380 002 000 EUR (v porovnaní s 357 062 000 EUR v roku 2015) a že miera plnenia dosiahla 98,2 %; berie na vedomie vysokú mieru využitia; konštatuje však mierne zníženie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi;

6.  konštatuje, že odhadované príjmy Súdneho dvora v rozpočtovom roku 2016 dosiahli 51 505 000 EUR, zatiaľ čo stanovené nároky boli o 3,1 % nižšie, ako sa odhadovalo (49 886 228 EUR); konštatuje, že rozdiel 1,62 milióna EUR sa pripisuje hlavne neskorému príchodu 16 z 19 ďalších sudcov na Všeobecný súd v roku 2016;

7.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Súdny dvor neustále nadhodnocuje svoje viazané rozpočtové prostriedky na služobné cesty, ktoré v roku 2016 stanovil vo výške 342 000 EUR, zatiaľ čo platby predstavovali len 157 974 EUR; vyzýva Súdny dvor, aby zaručil riadne finančné plánovanie s cieľom predchádzať podobným nezrovnalostiam v budúcnosti;

8.  konštatuje, že rozpočet Súdneho dvora je prevažne administratívnej povahy, pričom približne 75 % sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na výdavky týkajúce sa budov, nábytku, zariadení a plnenia osobitných úloh inštitúcie; poznamenáva, že v nadväznosti na požiadavku Európskeho parlamentu Súdny dvor požiadal svoje administratívne služby o zavedenie rozpočtovania na základe výsledkov v ich oblasti činnosti; žiada Súdny dvor, aby vo svojich každodenných administratívnych činnostiach naďalej uplatňoval túto zásadu a informoval orgán udeľujúci absolutórium o svojich skúsenostiach a dosiahnutých výsledkoch;

9.  víta zámer Súdneho dvora vypracovať správu o fungovaní Všeobecného dvora do 26. decembra 2020, víta, že do jej vypracovania bude zapojený externý konzultant a že správa bude predložená Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

10.  berie na vedomie súdnu činnosť Súdneho dvora v roku 2016, pričom jeho trom súdom bolo predložených 1604 vecí a 1628 vecí bolo ukončených v danom roku, čo je menej ako v roku 2015, keď sa uzavrelo 1775 vecí; poznamenáva tiež, že priemerná dĺžka konaní bola 16,7 mesiacov, čo je o niečo viac ako v roku 2015 (16,1 mesiacov); víta skutočnosť, že v dôsledku reformy Súdneho dvora bol v roku 2017 priemerný čas na prijatie rozhodnutia 16 mesiacov; pripomína potrebu zaručiť kvalitu a rýchlosť vydávania rozhodnutí Súdneho dvora s cieľom zabrániť značným nákladom dotknutých strán, ktoré vyplývajú z príliš dlhých konaní; opakuje, že je dôležité, aby sa znížil počet neuzavretých vecí s cieľom dodržiavať základné práva občanov EÚ;

11.  konštatuje, že Súdny dvor v roku 2016 uzavrel 704 vecí (na rozdiel od 616 uzavretých vecí v roku 2015) a bolo mu predložených 692 nových vecí (na rozdiel od 713 v roku 2015) a zvýšil sa počet prejudiciálnych konaní a odvolaní;

12.  konštatuje, že v roku 2016 Všeobecný súd prijal 974 nových vecí (v porovnaní s počtom 831 v roku 2015) a zaoberal sa 755 vecami (v porovnaní s 987 v roku 2015) a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zvýšil počet neuzavretých vecí;

13.  berie na vedomie, že Súd pre verejnú službu prestal existovať od 1. septembra 2016, a preto sa musia jeho činnosti hodnotiť len za obdobie ôsmich mesiacov; konštatuje, že uzatvoril 169 vecí a riešil 77 nových vecí, pričom počet neuzavretých vecí bol výrazne nižší (v porovnaní s počtom 231 v roku 2015 a 139 v roku 2016); víta informácie uvedené v návrhoch Súdneho dvora k reforme stanov Súdneho dvora, medzi ktoré patrí posúdenie fungovania Súdu pre verejnú službu, a to, že boli postúpené Európskemu parlamentu v roku 2011 a 2014 a predložené vo forme prílohy k odpovedi na dotazník v rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2016; pripomína svoju požiadavku na hĺbkové posúdenie fungovania Súdu pre verejnú službu za desať rokov jeho existencie;

14.  konštatuje, že v roku 2015 bola prijatá reforma súdnej štruktúry Súdneho dvora a zároveň bol vypracovaný nový rokovací poriadok Všeobecného súdu; chápe, že vďaka zdvojnásobeniu počtu sudcov v troch etapách do roku 2019 bude Súdny dvor na základe reformy aj naďalej môcť vybavovať neustále sa zvyšujúci počet vecí; s potešením očakáva, že bude môcť preskúmať výsledky tejto reformy, ktorá Súdnemu dvoru umožní zaoberať sa vecami v primeranej lehote a v súlade s požiadavkami práva na spravodlivé súdne konanie;

15.  konštatuje, že v roku 2016 po reforme súdnej štruktúry Súdneho dvora boli prípady týkajúce sa zamestnancov tretím najčastejším typom konaní na Všeobecnom súde; vyzýva Súdny dvor, aby aj naďalej poskytoval štatistické údaje o svojich súdnych činnostiach;

16.  berie na vedomie celkové skrátenie dĺžky konaní v roku 2016, ktoré zaznamenal Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 14/2017(1), v priemere o 0,9 mesiaca v prípade Súdneho dvora a 1,9 mesiaca v prípade Všeobecného súdu oproti roku 2015; berie na vedomie organizačné a procesné opatrenia, ktoré prijal Súdny dvor s cieľom zvýšiť svoju účinnosť, a žiada od Súdneho dvora ďalšie úsilie o zachovanie klesajúceho trendu, aby všetky veci boli uzavreté v primeranom čase; konštatuje so znepokojením, že jedným z najčastejších faktorov, ktoré ovplyvňujú dĺžku spracúvania vecí, sú súdne prázdniny; konštatuje, že v roku 2016 bolo 14 týždňov súdnych prázdnin;

17.  berie na vedomie nadobudnutie účinnosti kódexu správania členov a bývalých členov Súdneho dvora, ktorý stanovuje pravidlá vychádzajúce z viacerých obáv Európskeho parlamentu týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch a vonkajších činností; podporuje Súdny dvor vo vykonávaní jeho rozhodnutia zaviesť v roku 2018 pravidlá týkajúce sa tzv. javu otáčavých dverí;

18.  žiada, aby Súdny dvor zaviedol cielenejší prístup založený na výkonnosti, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti sudcov v súvislosti so šírením práva Únie, pretože uplatňované kritérium je skôr všeobecné a účinky týchto činností nie sú jasne merané;

19.  pripomína svoju požiadavku väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti každého sudcu; vyzýva Súdny dvor, aby na svojej webovej stránke a vo svojej výročnej správe o činnostiach poskytoval informácie týkajúce sa iných pracovných miest a platených externých činností sudcov vrátane názvu udalosti, miesta konania, úlohy dotknutých sudcov, výdavkov na cestu a na pobyt, ako aj informácie o tom, či ich hradil Súdny dvor alebo tretia strana;

20.  naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov Súdneho dvora, v ktorých bude uvedené ich členstvo v iných organizáciách;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú pravidlá týkajúce sa tzv. javu otáčavých dverí, a naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol a uplatňoval prísne povinnosti v tejto otázke;

22.  domnieva sa, že Súdny dvor by mal zvážiť vypracúvanie zápisníc zo schôdzí s lobistami, odbornými združeniami a aktérmi občianskej spoločnosti, ak to nenarúša dôvernosť prebiehajúcich konaní;

23.  žiada Súdny dvor, aby zverejňoval stretnutia s odbornými združeniami, ako aj so zástupcami členských štátov;

24.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným úsilím členských štátov o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien vo funkciách s vysokými právomocami, a poznamenáva, že Európsky parlament a Rada uviedli ako jeden zo svojich cieľov vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní nových sudcov Všeobecného súdu (k tomuto dátumu je v organizačnej schéme Súdneho dvora päť sudkýň a dve generálne advokátky a v organizačnej schéme Všeobecného súdu je desať sudkýň); domnieva sa, že inštitúcie Únie musia primerane zastupovať svojich občanov; zdôrazňuje preto význam cieľa stanoveného Európskym parlamentom a Radou;

25.  konštatuje, že Dvor audítorov nemal prístup k určitým dokumentom, ktoré sú dôležité pre audit preskúmania výkonnosti Súdneho dvora(2); vyzýva Súdny dvor, aby naďalej spolupracoval s Dvorom audítorov a poskytol mu prístup ku všetkým dokumentom, ktoré Dvor audítorov potrebuje na svoje audity, pokiaľ sa tým neporuší povinnosť zachovávať dôverný charakter porád;

26.  uvedomuje si, že úlohou referendárov je pomáhať členom Súdneho dvora pri skúmaní vecí a vypracúvať právne dokumenty pod ich vedením, napríklad rozsudky, uznesenia, návrhy alebo memorandá; konštatuje, že v roku 2009 prijal Súdny dvor pravidlá ich správania; konštatuje tiež, že referendárov vyberajú členovia, pre ktorých pracujú, a že ich prijímanie sa riadi minimálnymi kritériami; vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol politiku umožňujúcu pružnejšie prideľovanie súčasných referendárov, čo by pomohlo zmierniť problémy súvisiace s riadením zdrojov alebo organizačnými záležitosťami(3);

27.  konštatuje so znepokojením, že Súdny dvor nedokázal posúdiť kapacitu sudcov a referendárov, ktorí majú na starosti správu konaní, pretože nezhromažďuje žiadne informácie o tom, koľko času venuje sudca alebo referendár konkrétnej veci; konštatuje, že bude uskutočnená štúdia s cieľom vyhodnotiť, do akej miery prinesie zavedenie systému na monitorovanie využívania zdrojov užitočné údaje; žiada Súdny dvor, aby predložil výsledky tejto štúdie Európskeho parlamentu;

28.  domnieva sa, že odpoveď Súdneho dvora na otázku Európskeho parlamentu (otázka č. 50) týkajúcu sa nákladov na jeho veci je neuspokojivá; žiada Súdny dvor, aby zvážil systém monitorovania na výpočet nákladov na každú vec;

29.  berie na vedomie, že sa nepretržite monitoruje vývoj prípadných nedoriešených vecí a meškaní v komorách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor neposkytol Európskemu parlamentu údaje týkajúce sa nedodržania orientačných časových rámcov, pretože to je záležitosť vnútornej organizácie súdov;

30.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že najčastejším faktorom ovplyvňujúcim dĺžku písomnej časti konania na Všeobecnom súde je prijatie a spracovanie procesných písomností kanceláriou súdu(4); konštatuje, že pre veci, ktoré sú predmetom konaní na Všeobecnom súde, je typický objem dokumentov; vyzýva Všeobecný súd, aby ďalej sledoval počet a komplexnosť vecí, a tak zaistil, že jeho kancelária bude mať dostatočné zdroje;

31.  zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov uvedené v jeho osobitnej správe č. 14/2017, a to merať výkonnosť na individuálnom základe s odkazom na prispôsobené lehoty zohľadňujúce skutočne nasadené zdroje;

32.  konštatuje, že po reforme súdnej štruktúry Súdneho dvora sa sudcovia prideľujú do komôr podľa pracovného zaťaženia v rôznych oblastiach; zaujímalo by ho, ako sa toto prideľovanie uskutočňuje a či existujú špecializované komory pre určité oblasti, a žiada analýzu toho, ako toto prideľovanie ovplyvňuje rýchlosť, akou sa veci spracúvajú;

33.  berie na vedomie proces prideľovania vecí, ktoré sú postúpené súdom; konštatuje, že v roku 2016 bolo podobne ako v predchádzajúcich rokoch približne 40 % vecí na Všeobecnom súde pridelených mimo rotačného systému, čo spochybňuje samotný tento systém; žiada Súdny dvor, aby stanovil pravidlá postupu prideľovania na oboch súdoch;

34.  konštatuje, že v značnom počte vecí na oboch súdoch sa vyskytujú otázky duševného vlastníctva; nabáda Súdny dvor, aby preskúmal spôsoby zjednodušenia postupov pri takýchto veciach a zvážil predbežné preskúmanie, ktoré by uskutočnili jeho výskumné a dokumentačné služby;

35.  poznamenáva, že Súdny dvor naďalej dodržiava medziinštitucionálnu dohodu o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov napriek vytvoreniu 137 nových pracovných miest v súvislosti s nárastom počtu sudcov a generálnych advokátov;

36.  berie na vedomie vysokú mieru obsadenosti pracovných miest (takmer 98 %) napriek vysokej miere fluktuácie zamestnancov; berie na vedomie ťažkosti, ktoré Súdny dvor uviedol v súvislosti s prijímaním stálych zamestnancov v najnižších triedach; žiada, aby Súdny dvor posúdil dôvody vysokej miery fluktuácie a opatrenia, ktoré boli alebo mali byť zavedené na zlepšenie situácie;

37.  berie na vedomie opatrenia Súdneho dvora uskutočnené v roku 2016 s cieľom zlepšiť rodovú rovnováhu na vrcholových a stredných riadiacich pozíciách, zdôrazňuje však, že je dôležité naďalej sledovať cieľ zameraný na zlepšenie v tejto oblasti; znovu opakuje znepokojenie v súvislosti s geografickou nerovnováhou na vrcholových a stredných riadiacich pozíciách a v tejto súvislosti vyzýva zároveň Súdny dvor, aby sa usiloval o zlepšenie;

38.  konštatuje, že Súdny dvor v roku 2016 ponúkol 245 stáží; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 188 stáží v kabinetoch bolo neplatených; vyzýva Súdny dvor, aby našiel riešenie, ako zabezpečiť dôstojné odmeňovanie všetkých stážistov, ktorí pracujú v tejto inštitúcii, s cieľom zaistiť rovnaké príležitosti;

39.  víta výmenu zamestnancov Súdneho dvora a Európskej centrálnej banky a projekt vytvorenia rámca pre výmeny právnikov lingvistov medzi jednotlivými inštitúciami;

40.  víta spoluprácu s tlmočníckymi službami Komisie a Európskeho parlamentu v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby (ICTI);

41.  s uspokojením konštatuje, že Súdny dvor sa stal plnohodnotným členom medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti a poskytol údaje o nákladoch na preklad podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej v rámci pracovnej skupiny;

42.  berie na vedomie investície Súdneho dvora do IT nástrojov na zlepšenie riadenia súdnych vecí; žiada Súdny dvor, aby poskytol podrobné kvantitatívne a kvalitatívne finančné informácie o stave projektov v oblasti IT na Súdnom dvore od roku 2014; vyzýva Súdny dvor, aby vyvinul plne integrovaný IT systém na podporu riadenia súdnych vecí;

43.  poukazuje na neustály nárast počtu prístupov k aplikácii e-Curia (v roku 2016 bol počet prístupových účtov 3 599 oproti 2 914 v roku 2015), ako aj skutočnosť, že v roku 2016 používali aplikáciu e-Curia všetky členské štáty, čo ukazuje, že sa podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o existencii a výhodách tejto aplikácie;

44.  vyzýva Súdny dvor, aby zlepšil svoje komunikačné činnosti s cieľom zlepšiť svoju prístupnosť pre občanov Únie, napr. organizovaním vzdelávacích seminárov pre novinárov alebo vývojom komunikačných produktov o svojej činnosti v súlade s prístupom väčšieho zamerania na občana; víta skutočnosť, že Súdny dvor prijal rozhodnutie o modernizácii svojho webového sídla tak, aby bolo užívateľsky prístupnejšie, a žiada Súdny dvor, aby vyvinul úsilie o zlepšenie svojej databázy tým, že bude zameraná viac na používateľov; berie na vedomie úsilie Súdneho dvora, pokiaľ ide o komunikačné online kanály, a nabáda ho, aby pokračoval v kvalitnej práci;

45.  konštatuje, že Súdny dvor postupne plnil odporúčanie Európskeho parlamentu o používaní služobných vozidiel uvedené v uznesení o absolutóriu z roku 2015(5); domnieva sa, že opatrenia na racionalizáciu riadenia vozového parku idú správnym smerom; víta novú medziinštitucionálnu výzvu na predkladanie ponúk na prenájom vozidiel v postupe verejného obstarávania, ktorá bola zverejnená v roku 2016 a ktorej cieľom je dosiahnuť finančné úspory v tejto oblasti; so znepokojením konštatuje, že v roku 2016 bolo zorganizovaných 21 letov v cene 3 998,97 EUR s cieľom vyslať vodičov na služobné cesty, aby riadili vozidlá členov Súdneho dvora alebo Súdu pre verejnú službu v domovských členských štátoch týchto členov;

46.  víta odhodlanie Súdneho dvora plniť ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a vyzýva, aby sa tieto ciele dosiahli včas; nabáda Súdny dvor, aby uplatňoval zásady zeleného verejného obstarávania, a vyzýva na stanovenie pravidiel na kompenzáciu emisií uhlíka a na poskytnutie dostatočných rozpočtových prostriedkov na tento účel;

47.  berie na vedomie podrobné informácie o politike týkajúcej sa budov, najmä v súvislosti s výstavbou piatej prístavby k súčasnému komplexu budov;

48.  berie na vedomie ďalšie skúsenosti v súvislosti s otvorenými kancelárskymi priestormi; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nad výhodami, ako je napríklad zníženie priestorových potrieb, prínosy z hľadiska jednoduchšej komunikácie a vyššej pružnosti, by mohli prevážiť nižšia dôvernosť, obmedzenia pri práci na spisoch, ktoré si vyžadujú vysoké sústredenie, a strata súkromia; vyzýva Súdny dvor, aby posúdil pozitívne a negatívne účinky na pracovné podmienky so zreteľom na potreby zamestnancov a aby informoval Európsky parlament o výsledkoch tohto posúdenia;

49.  víta prijatie usmernení Súdneho dvora o oznamovaní a ochrane oznamovateľov nekalých praktík na začiatku roka 2016 a pripomína, že ochrana oznamovateľov je jednou z otázok, ktorou sa verejná správa Únie vážne zaoberá a ktorú treba stále dôsledne zvažovať; vyzýva Súdny dvor, aby nabádal svojich zamestnancov k oboznámeniu sa s usmerneniami z roku 2016 a zdôrazňoval pritom dôležitú úlohu oznamovateľov pri upozorňovaní na protiprávne konanie; vyzýva Súdny dvor, aby nabádal svojich zamestnancov k používaniu usmernení z roku 2016 v náležitých prípadoch; žiada Súdny dvor, aby včas poskytol podrobné informácie o prípadoch oznamovania nekalých praktík a o tom, ako sa k týmto prípadom pristupovalo a ako boli uzavreté;

50.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, ktorý by mal pomáhať oznamovateľom nekalých praktík využívať správne prostriedky na zverejňovanie informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

51.  konštatuje, že vymenovanie členov Súdneho dvora je podľa článkov 253 a 254 ZFEÚ v právomoci členských štátov; zdôrazňuje význam včasnej nominácie a vymenovania sudcov z hľadiska výkonnosti Súdneho dvora; žiada nové pravidlo na určenie konkrétnej lehoty na (opätovné) vymenovanie sudcu v dostatočnom predstihu pred skončením mandátu sudcu a vyzýva Radu, aby pri vymenovaní nových sudcov Súdneho dvora brala do úvahy pomer nákladov a prínosov; kritizuje protiprávne nominácie bez výzvy na predkladanie žiadostí v prípade dvoch sudcov Súdu pre verejnú službu v súvislosti s mandátom, ktorý navyše trval iba od 14. apríla 2016 do 31. augusta 2016;

52.  konštatuje, že jednému z dvoch sudcov Súdu pre verejnú službu, ktorí boli vymenovaní od 1. apríla do 31. augusta 2016, bol vyplatený príspevok na usídlenie (18 962,25 EUR) v súlade s článkom 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2016/300(6), cestovné výdavky (493,10 EUR) v súlade s článkom 4 písm. c) uvedeného nariadenia a úhrada nákladov na sťahovanie (2 972,91 EUR) v súlade s článkom 4 písm. d) uvedeného nariadenia; konštatuje okrem toho, že tomu istému sudcovi bol vyplatený prechodný príspevok spojený s ukončením jeho mandátu na šesť mesiacov vo výške 47 070 EUR; s poľutovaním konštatuje, že neprimerané náklady spojené s tým, že jeden z týchto sudcov mandát prevzal a ukončil ho po 4 mesiacoch, predstavovali ďalších 69 498,25 EUR okrem platu, ktorý sudca dostal; vyzýva Súdny dvor, aby pri vymenúvaní budúcich sudcov zvážil, či je dĺžka mandátu primeraná výške uvedených príspevkov; vyzýva Radu, aby znovu posúdila podmienky a výšku týchto príspevkov a primerane prepracovala nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/300; odsudzuje takého plytvanie peniazmi daňových poplatníkov Únie;

53.  ďalej konštatuje, že Všeobecný súd (odvolacia komora, rozsudok z 23. januára 2018 vo veci T-639/16 P)(7) označil druhú komoru Súdu pre verejnú službu ustanovenú tak, že jeden zo sudcov vykonával 4-mesačný mandát, za protiprávnu, čím sa ruší platnosť rozhodnutia uvedeného v citovanom rozsudku, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí druhej komory s uvedeným zložením; pýta sa Súdneho dvora, na ktoré rozhodnutia druhej komory v tomto zložení majú vplyv rozhodnutia Všeobecného súdu; žiada Radu, aby sa k tomuto zlyhaniu vyjadrila a objasnila, kto zaň nesie zodpovednosť;

54.  žiada Súdny dvor, aby zvážil rozšírenie počtu jazykov porád Súdneho dvora, najmä na Všeobecnom súde, na iné jazyky, ako je francúzština; víta požiadavku predsedu Všeobecného súdu z februára 2016 o vypracovanie posúdenia vplyvu zmeny jazyka porád, ktoré zatiaľ nebolo dokončené;

55.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto chvíli nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia, a žiada Radu a Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia vplyvu a informovali Európsky parlament o výsledkoch do konca roka 2018.

(1) Osobitná správa Dvora audítorov č. 14/2017 „Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie“.
(2) Pozri odsek 14 osobitnej správy č. 14/2017.
(3) Pozri odsek 98 bod C osobitnej správy č. 14/2017, kde Dvor audítorov určil tieto faktory: nedostupnosť referendárov, pracovné zaťaženie sudcov, generálnych advokátov a ich referendárov, opätovné pridelenie veci z dôvodu skončenia mandátu sudcov.
(4) Pozri odsek 38 obrázok 6 osobitnej správy č. 14/2017.
(5) Ú. v. EÚ L 252, 29.9.2017, s. 116.
(6) Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1).
(7) ECLI:EÚ:T:2018:22.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie