Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2141(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0097/2018

Texte depuse :

A8-0097/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.23

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0128

Texte adoptate
PDF 271kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2017/2141(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0097/2018),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Economic și Social European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 48, 24.2.2016.
(2) JO C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) JO C 322, 28.9.2017, p. 1.
(4) JO C 322, 28.9.2017, p. 10.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2017/2141(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0097/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  salută concluziile Curții de Conturi („Curtea”) prezentate pe baza acțiunilor sale de audit potrivit cărora, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  constată că, în Raportul său anual pe 2016, în cazul Comitetului Economic și Social European („Comitetul”), Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

3.  ia act de faptul că, potrivit procedurii actuale de descărcare de gestiune, Comitetul prezintă anual rapoarte de activitate Curții în luna iunie, Curtea își prezintă apoi raportul către Parlamentul European în luna octombrie, iar descărcarea de gestiune este votată de Parlament în plen până în luna mai; ia act de faptul că, cu excepția cazului în care descărcarea de gestiune este amânată, cel puțin 17 de luni trec de la închiderea conturilor anuale până la închiderea procedurii de descărcare de gestiune; subliniază că auditul în sectorul privat respectă un calendar mult mai scurt; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie raționalizată și accelerată; solicită Comitetului și Curții să respecte cele mai bune practici din sectorul privat; propune, în acest sens, să se stabilească un termen pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate de la data de 31 martie a anului următor anului fiscal și un termen pentru prezentarea raportului Curții din 1 iulie; propune, de asemenea, să se reexamineze calendarul pentru procedura de descărcare de gestiune, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului, astfel încât votul privind descărcarea de gestiune a Parlamentului să aibă loc în perioada de sesiune din noiembrie, încheind astfel procedura de descărcare de gestiune în anul următor anului fiscal în cauză;

4.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Comitetului pentru bugetul pe 2016 a fost prudentă și corectă; își exprimă sprijinul față de schimbarea de paradigmă realizată cu succes în planificarea bugetară a Comisiei către întocmirea bugetului în funcție de performanțe, introdusă de vicepreședintele Kristalina Georgieva în septembrie 2015, ca parte a inițiativei „bugetul UE axat pe rezultate”; încurajează Comitetul să aplice această metodă procedurii sale de planificare bugetară;

5.  constată că bugetul Comitetului pentru 2016 s-a ridicat la 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR în 2015), cu o rată de execuție de 97,55 %; ia act de creșterea ratei de execuție în 2016 față de 2015;

6.  subliniază că bugetul Comitetului este pur administrativ, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor legate de persoanele care lucrează în instituție, iar suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare; remarcă faptul că Comitetul a confirmat importanța aplicării principiilor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe în operațiunile sale de zi cu zi și a furnizat informații cu privire la actualizarea indicatorilor-cheie de performanță a activităților (KAPI) în 2017; solicită Comitetului să aplice în continuare aceste principii și să informeze Parlamentul în mod corespunzător și regulat cu privire la KAPI actualizați;

7.  ia act de lansarea unor reflecții asupra modernizării Comitetului; solicită să fie informat cu privire la această inițiativă și la evoluția sa; solicită Comitetului să ofere autorității care acordă descărcarea de gestiune clarificări privind cheltuielile legate de această modernizare, pentru a stimula transparența și responsabilitatea, și să publice analiza privind costurile și beneficiile;

8.  constată că creditele finale pentru indemnizațiile de deplasare și de ședere ale membrilor au fost de 19 561 194 EUR; salută defalcarea detaliată a cheltuielilor membrilor legate de postul 1004 pe care Comitetul a transmis-o Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului și solicită Comitetului să includă această defalcare pentru anul 2017 în următorul său raport anual de activitate sau în raportul privind gestiunea bugetară și financiară; solicită Comitetului să transmită autorității care acordă descărcarea de gestiune o analiză cost-beneficiu a misiunilor efectuate în Uniune și țările vizitate, precum și lista țărilor vizitate în 2016; încurajează adoptarea de măsuri adecvate în scopul realizării de economii și pentru a reduce poluarea mediului; invită membrii Comitetului să analizeze potențialul altor instrumente, care pot contribui la realizarea de economii, printre altele în ceea ce privește cheltuielile de deplasare;

9.  observă că Comitetul declară că există posibilitatea extinderii în continuare a acordului de cooperare dintre Comitet și Parlament; are încredere că dezvoltarea în mai mare măsură a sinergiilor va aduce rezultate pozitive ambelor părți; ia act de progresul realizat în ceea ce privește cooperarea dintre Comitet și Parlament, și anume contactele dintre președintele Comitetului și Biroul acestuia și Conferința președinților de comisie din cadrul Parlamentului; solicită întărirea în continuare a contactelor dintre Comitet și președinții și raportorii Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului, pentru a urmări mai bine ce se întâmplă ulterior cu contribuțiile pe care le aduce Comitetul la procesul legislativ al Uniunii;

10.  este de părere că o evaluare comună a economiilor bugetare rezultate în urma cooperării dintre Comitet și Parlament prezintă interes pentru ambele instituții și pentru cetățenii Uniunii; propune ca acest exercițiu să fie realizat împreună cu Parlamentul, ca parte a strategiei de întărire a contactelor dintre cele două instituții; are cunoștință despre faptul că Comitetul își dezvoltă o capacitate de evaluare a politicilor, care să întărească rolul său în cadrul procesului legislativ în calitate de organ consultativ; solicită Comitetului să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune o analiză detaliată a funcționării acestor activități în următorul său raport anual de activitate;

11.  salută redeschiderea accesului direct dintre clădirile RMD și REM, ca urmare a deciziei autorităților belgiene de a reduce nivelul de amenințare pentru instituțiile europene; consideră că acest lucru va înlesni comunicarea și cooperarea dintre Comitet și Parlament; invită ambele instituții să își informeze deputații, membrii și personalul cu privire la redeschiderea pasajului;

12.  salută acordul de cooperare administrativă dintre Comitet și Comitetul Regiunilor, care a intrat în vigoare în 2016 și prevede direcții comune în domeniul traducerii și al logisticii; consideră că aceasta este o bază solidă pentru potențiale economii în cadrul ambelor comitete; este încrezător că acest acord va determina o cooperare și în alte domenii; solicită un plan detaliat și o descriere a activităților comitetelor în aceste domenii; este de opinie că acest acord va asigura, de asemenea, o eficiență suplimentară la nivelul performanței și al economiilor ambelor comitete;

13.  salută respectarea de către Comitet a obiectivelor stabilite de acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; ia act de faptul că, drept rezultat al transferului de personal către serviciul EPRS din cadrul Parlamentului European, Comitetul a redus numărul de posturi din organigramă cu 8 %, ceea ce corespunde cu o suprimare a 43 de posturi în 2016; invită autoritățile bugetare să țină seama de impactul pe termen lung al reducerii personalului, în special în ceea ce privește capacitatea Comitetului de a îmbunătăți echilibrul de gen și cel geografic, precum și de necesitatea de a dezvolta capacitatea funcționarilor experimentați de a prelua funcții de conducere, atunci când planifică alocarea viitoare a resurselor financiare pentru personal;

14.  ia act de o creștere, în general, a ratei de absenteism din motive de boală în cadrul Comitetului; subliniază importanța introducerii unor măsuri de ameliorare a stării de bine la locul de muncă și solicită o monitorizare mai atentă a absențelor; salută inițiativele adoptate de Comitet, cum ar fi crearea rolului de „consilier confidențial” pentru a combate hărțuirea și a promova respectarea demnității umane la locul de muncă; invită Comitetul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în privința stării de bine a personalului în 2017;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că proporția femeilor care ocupă posturi de conducere de nivel intermediar în cadrul Comitetului este de peste 40 %; încurajează Comitetul să atingă același rezultat în ceea ce privește posturile de conducere de nivel superior și să ia măsurile necesare pentru a redresa dezechilibrul geografic;

16.  este îngrijorat că în cazul a 9 proceduri de achiziții din cele 22 care au avut loc în 2016, contractele au fost atribuite fără o procedură concurențială singurei întreprinderi care participase la procedura de achiziții; solicită Comitetului să ia măsurile necesare pentru a asigura concurența dintre ofertanți;

17.  salută creșterea prezenței Comitetului în mass-media cu aproximativ 30% în 2016; ia act de faptul că Comitetul este acum prezent pe rețelele de socializare și așteptă cu nerăbdare să afle despre realizările acesteia;

18.  ia act de creșterea ratei serviciilor de interpretare solicitate, dar neutilizate, de la 3,5% în 2015 la 4% în 2016 și solicită o monitorizare mai atentă a furnizării efective a acestor servicii;

19.  ia act de creșterea continuă a ratei de externalizare a traducerilor (de la 9,74% în 2015 la 16,61% în 2016) prevăzute în acordul de cooperare dintre Comitet și Comitetul Regiunilor, ca urmare a volumului mai mare de traduceri și a reducerii nivelului personalului în cadrul direcției (cu peste 9 % față de 2015); remarcă auditul intern din 2016 privind externalizarea traducerilor, punerea sa în practică și restricțiile sale și așteaptă cu nerăbdare să fie informat cu privire la recomandările auditorului intern în următorul raport anual de activitate al Comitetului;

20.  ia act de angajamentul Comitetului față de EMAS și de rezultatele sale în materie de mediu, care indică o reducere a consumului de gaz, apă, energie electrică, hârtie și produse de curățat și a deșeurilor generate; încurajează Comitetul să continue să își îmbunătățească performanța în această privință;

21.  regretă faptul că Comitetul abia acum pregătește proiectul de orientări privind prevenirea conflictelor de interese în contextul dialogului social; ia act de faptul că proiectul de orientări este în curs de a fi finalizat prin intermediul unui dialog cu organizațiile socio-profesionale; solicită Comitetului să accelereze procesul de finalizare, să adopte orientări în timp util, să includă în acestea o cerință de a furniza detalii cu privire la calitatea de membru în orice alte organizații și să publice aceste orientări pe site-ul său internet;

22.  deplânge faptul că nici președintele, nici vicepreședinții, nici Secretariatul Comitetului nu au publicat declarațiile de interese pe site-ul internet al acestuia; îndeamnă Comitetul să le publice până la sfârșitul lunii iunie 2018, enunțând participarea lor la orice alte organizații; deplânge faptul că declarațiile de interese ale membrilor sunt publicate în diferite limbi și formate, ceea ce limitează transparența; îndeamnă Comitetul să le publice într-un format unic și într-una dintre cele trei limbi ale Uniunii cu cea mai mare rată de utilizare până la sfârșitul lunii iunie 2018;

23.  este îngrijorat că, în conformitate cu articolul 11 din Statutul funcționarilor, fiecare nou angajat este obligat să furnizeze o declarație privind absența conflictelor de interese și nu o declarație de conflicte de interese; subliniază că nu revine niciunei persoane sarcina de a declara absența conflictelor de interese; reiterează că un organism neutru ar trebui să evalueze existența conflictelor de interese; îndeamnă, prin urmare, Comitetul să prezinte un formular unic și complet pentru declararea conflictelor de interese, care să înlocuiască declarația privind absența conflictelor de interese;

24.  salută acordurile administrative încheiate între Comitet și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a facilita schimbul de informații;

25.  salută deciziile suplimentare adoptate de Comitet privind normele interne referitoare la avertizarea de integritate și subliniază importanța îmbunătățirii acestei inițiative;

26.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere, să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe aceștia să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

27.  ia act de cazul legat de hărțuire din cadrul Comitetului, ale cărui costuri s-au ridicat la 55 772 EUR; regretă că acest caz s-a produs, însă salută faptul că a fost urmărit în mod corespunzător; regretă că alți 20 de angajați au contactat rețeaua de consilieri confidențiali ai Comitetului pentru chestiuni pretins legate de hărțuire; invită Comitetul să își îmbunătățească politica în această privință pentru a preveni în viitor orice formă de hărțuire psihologică și sexuală; solicită Comitetului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile pe care intenționează să le pună în aplicare pentru a trata aceste cazuri;

28.  regretă decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că, în acest moment, nu se pot face previziuni cu privire la consecințele financiare, administrative, umane și alte consecințe legate de retragere și solicită Comitetului și Curții să realizeze evaluări de impact și să informeze Parlamentul cu privire la rezultate până la sfârșitul anului 2018.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică