Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2142(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0117/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0117/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0129

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
P8_TA(2018)0129A8-0117/2018
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (2017/2142(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0117/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(2) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (2017/2142(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0117/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

2.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών («ΕτΠ»)·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σημερινή διαδικασία απαλλαγής, η ΕτΠ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί από την ΕτΠ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ΕτΠ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2016· εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής προς την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος κ. Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει την ΕτΠ να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή στη δική της διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

5.  σημειώνει ότι, το 2016, η ΕτΠ είχε εγκριθέντα προϋπολογισμό 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR το 2015), από τα οποία 89 400 000 EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων με ποσοστό απορρόφησης 98,7 %· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης το 2016·

6.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕτΠ, παρά τις πολιτικές δραστηριότητές της, θεωρείται ότι έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ως σημαντικό στοιχείο, ότι η ΕτΠ εφαρμόζει τις αρχές του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στην καθημερινή της λειτουργία· ζητεί από την ΕτΠ να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα αυτό·

7.  τονίζει τη σημασία που έχει η εμβάθυνση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο βάσει της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου, και ζητεί να τηρείται ενήμερο για τις εξελίξεις· ζητεί να ενισχυθούν με τη στρατηγική της ΕτΠ οι επαφές, πρωτίστως με το Κοινοβούλιο, αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των περιφερειών στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης·

8.  θεωρεί ότι μια κοινή αξιολόγηση της εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων από τη συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου είναι προς το συμφέρον τόσο των θεσμικών οργάνων όσο και των πολιτών της Ένωσης· προτείνει στην ΕτΠ και στο Κοινοβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της ενέργειας αυτής συμπληρωματικά προς τον εν εξελίξει πολιτικό και στρατηγικό διάλογο·

9.  επικροτεί τη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2016 και προβλέπει κοινές διευθύνσεις μετάφρασης και υλικοτεχνικής υποστήριξης· ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία θα αποτελέσει το έναυσμα για συνεργασία και σε άλλους τομείς· ζητεί λεπτομερές σχέδιο και περιγραφή των δραστηριοτήτων των δύο επιτροπών στους τομείς αυτούς· πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο επιτροπών και την εξοικονόμηση πόρων·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι οι στόχοι που έθεσε η ΕτΠ το 2016 για αύξηση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γνώμες της, έχουν επιτευχθεί και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ξεπεραστεί· προτρέπει την ΕτΠ και το Κοινοβούλιο να επιδιώξουν αμοιβαία τη βελτίωση της συνεργασίας τους σε κοινούς φακέλους καλώντας αμφότερα τους εισηγητές τους να παρουσιάζουν τη γνωμοδότησή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, ή στην ΕτΠ·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκατάσταση της άμεσης πρόσβασης μεταξύ των κτιρίων RMD και REM, μετά την απόφαση των βελγικών αρχών να μειώσουν το επίπεδο απειλής για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· πιστεύει ότι αυτό θα διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου· καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να ενημερώσουν τα μέλη και το προσωπικό τους για την αποκατάσταση της διέλευσης·

12.  καλεί την ΕτΠ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών της τάξης του 90% τουλάχιστον·

13.  επισημαίνει ότι η ΕτΠ περιέλαβε στην ετήσια έκθεσή της στοιχεία σχετικά με τις αποστολές που πραγματοποίησαν τα μέλη της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κατάλογο των εκδηλώσεων στις οποίες παρέστησαν μέλη της το 2016 ο οποίος παρασχέθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, προσαρτημένος στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου για την απαλλαγή 2016 και ζητεί από την ΕτΠ να παράσχει ανάλογο κατάλογο για το 2017, προσαρτημένο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017·

14.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2016, η ΕτΠ είχε ως στόχο την εκπόνηση 15 υπομνημάτων και μελετών και το αποτέλεσμα ήταν 12· ενθαρρύνει την ΕτΠ να συνεχίσει να εργάζεται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών και την καλεί να συμπεριλάβει τα λεπτομερή αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017·

15.  παρατηρεί την έλλειψη βελτίωσης όσον αφορά το συνεχιζόμενο χαμηλό ποσοστό γυναικών σε θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση του αριθμού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις από 37 % το 2015 σε 33 % το 2016 λόγω του διορισμού πέντε μόνιμων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων μόνο μία γυναίκα· χαιρετίζει την έγκριση της νέας πενταετούς στρατηγικής ίσων ευκαιριών, που προβλέπει ενέργειες για την επιδίωξη περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων, ιδιαίτερα στις διευθυντικές θέσεις· παροτρύνει την ΕτΠ να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα αυτόν·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση την ελαφρά μείωση των ημερών αναρρωτικής άδειας των μελών του προσωπικού της ΕτΠ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ευεξίας στον χώρο εργασίας, αλλά και να ελέγχονται δεόντως οι απουσίες·

17.  παρατηρεί ότι η επικοινωνιακή στρατηγική της ΕτΠ αποσκοπεί στην επανασύνδεση της Ευρώπης με τους πολίτες της, με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη και με διαδικτυακές έρευνες· υποστηρίζει τη διοργάνωση διαλόγων των πολιτών και ζητεί την τακτική βελτίωση των πρωτοβουλιών αυτών με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης, χωρίς να υπάρχει επικάλυψη με τις δραστηριότητες άλλων οργάνων της Ένωσης· καλεί την ΕτΠ να συμπεριλάβει τα λεπτομερή αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017·

18.  σημειώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για 10 % περισσότερους συνδρομητές στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της ΕτΠ, ούτε ο στόχος για 5 % περισσότερες εγγραφές στο διαδικτυακό μάθημα της ΕτΠ για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές (MOOC), που κατέγραψε μείωση των συμμετεχόντων κατά 49 % σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει με ανησυχία τη μείωση κατά 30 % των ομάδων επισκεπτών, που οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2016·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για τη μεταφραστική παραγωγή και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού· καλεί την ΕτΠ να συμπεριλάβει λεπτομερή στοιχεία για το θέμα αυτό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017· επισημαίνει το αυξανόμενο ποσοστό εξωτερικής ανάθεσης των μεταφράσεων και τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί η δυνατότητα περαιτέρω διοργανικής συνεργασίας όσον αφορά τη μετάφραση·

20.  σημειώνει ότι το 2016 άνοιξε μία υπόθεση καταγγελίας δυσλειτουργιών, η οποία παραπέμφθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· ζητεί από την ΕτΠ να τηρεί την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενήμερη σχετικά με την έκβαση και την ενδεχόμενη κίνηση δικαστικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τυχόν άλλες που μπορεί να προκύψουν·

21.  σημειώνει την απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, τον Νοέμβριο του 2014, σχετικά με τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή της ΕτΠ· αναγνωρίζει ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφάνθηκε ότι η ΕτΠ οφείλει να αποζημιώσει τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή, ωστόσο απέρριψε τις αιτιάσεις που προέβαλε· παρατηρεί ότι η ΕτΠ συμμορφώθηκε αμέσως με την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και κατέβαλε την αποζημίωση· σημειώνει ότι το άρθρο 22β του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει ότι ο καλόπιστος καταγγέλτης «δεν υφίσταται καμία δυσμενή συνέπεια» επειδή ανέφερε παρατυπία· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την εν λόγω σταθερή αρχή της προστασίας των καταγγελτών απαιτώντας να μην υποστεί καμία συνέπεια ο εσωτερικός ελεγκτής της ΕτΠ επειδή ανέφερε παρατυπία· υπενθυμίζει ότι τον Ιανουάριο του 2004(1) το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι καλόπιστος καταγγέλτης· σημειώνει ότι ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής προσέφυγε εκ νέου κατά της ΕτΠ τον Νοέμβριο του 2015· σημειώνει ότι η ακρόαση έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017 και ότι η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται το καλοκαίρι του 2018· παρατηρεί ότι η ΕτΠ δεν έχει καμία επιρροή ούτε στην εκ νέου προσφυγή του ενάγοντα ούτε στο χρονοδιάγραμμα του Δικαστηρίου· καλεί το Δικαστήριο να αναγνωρίσει επισήμως στον εσωτερικό ελεγκτή καθεστώς καλόπιστου καταγγέλτη και να εξασφαλίσει ότι δεν υφίσταται καμία δυσμενή συνέπεια επειδή ανέφερε παρατυπίες·

22.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

23.  αναγνωρίζει στην ΕτΠ την προσήλωσή της στο EMAS και τα περιβαλλοντικά της αποτελέσματα, που καταδεικνύουν μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού και προϊόντων καθαρισμού, και της παραγωγής αποβλήτων· παροτρύνει την ΕτΠ να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα αυτό·

24.  επισημαίνει ότι, σε συνέχεια εκ των υστέρων ελέγχου που διενεργήθηκε το 2016, η ΕτΠ έχει επανειλημμένη σύσταση να επικαιροποιήσει ή να καθιερώσει γραπτές διαδικασίες· καλεί την ΕτΠ να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η δέουσα συνέχεια στη σύσταση αυτή·

25.  επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος εξόφλησης των χρεών της ΕτΠ αυξήθηκε από 20 ημέρες το 2015 σε 26 ημέρες το 2016· καλεί την ΕτΠ να μειώσει επειγόντως τον χρόνο εξόφλησης των χρεών της, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών· καλεί την ΕτΠ να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να αντιστραφεί η εν λόγω αρνητική τάση, και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

26.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από την ΕτΠ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 2018.

(1) Βλ. ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ L 57 της 25.2.2004, σ. 8).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου