Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2142(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0117/2018

Predkladané texty :

A8-0117/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.24

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0129

Prijaté texty
PDF 273kWORD 50k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P8_TA(2018)0129A8-0117/2018
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov (2017/2142(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2018),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(2) Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov (2017/2142(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  víta, že Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2016, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli vecné chyby;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

3.  konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória výbor v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predloží správu Európskemu parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa výbor Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku;

4.  víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie výboru v rozpočtovom období roka 2016; vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu Komisie v rozpočtovom plánovaní zavedenom podpredsedníčkou Kristalinou Georgievovou v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; nabáda výbor, aby túto metódu uplatňoval na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

5.  konštatuje, že v roku 2016 predstavoval schválený rozpočet výboru 90 500 000 EUR (v roku 2015 to bolo 88 900 000 EUR), z čoho 89 400 000 EUR tvorili viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,7 %; víta zvýšenie miery plnenia v roku 2016;

6.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru sa napriek jeho politickým aktivitám považuje za čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa týka budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov; zdôrazňuje význam toho, že výbor vo svojej každodennej činnosti uplatňuje zásady rozpočtu založeného na výkonnosti; žiada výbor, aby informoval Európsky parlament o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

7.  zdôrazňuje význam prehĺbenia spolupráce s Európskym parlamentom na základe dohody o spolupráci medzi výborom a Európskym parlamentom a žiada, aby bol informovaný o každom vývoji v tejto oblasti; žiada, aby sa v rámci stratégie výboru v prvom rade posilnili prepojenia s Európskym parlamentom, ale aj s ostatnými inštitúciami Únie s cieľom zvýšiť zapojenie regiónov do legislatívneho procesu Únie;

8.  zastáva názor, že spoločné posúdenie rozpočtových úspor vyplývajúcich zo spolupráce medzi výborom a Európskym parlamentom je v záujme oboch inštitúcií a občanov Únie; navrhuje, aby výbor a Európsky parlament zvážili vykonanie tohto postupu ako dodatku k prebiehajúcemu politickému strategickému dialógu;

9.  víta dohodu o administratívnej spolupráci medzi výborom a Hospodárskym a sociálnym výborom, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2016 a zabezpečuje spoločné riaditeľstvá pre prekladateľstvo a logistiku; verí, že táto dohoda povedie k spolupráci aj v iných oblastiach; požaduje podrobný plán a opis činností výborov v týchto oblastiach; verí, že táto dohoda zabezpečí aj vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o výkonnosť oboch výborov a hospodárske úspory;

10.  víta, že ciele, ktoré výbor stanovil na rok 2016, týkajúce sa užšieho zapojenia Európskeho parlamentu a Rady do činností súvisiacich so stanoviskami výboru, sa dosiahli a v niektorých prípadoch dokonca prekročili; nabáda výbor a Európsky parlament, aby sa snažili zlepšiť svoju spoluprácu v oblasti spoločných dokumentov tým, že svojich spravodajcov vyzvú k tomu, aby predkladali svoje stanovisko parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu alebo výboru;

11.  víta opätovné otvorenie priameho prechodu z budovy RMD do budovy REM po rozhodnutí belgických orgánov znížiť úroveň ohrozenia európskych inštitúcií; domnieva sa, že to uľahčí komunikáciu a spoluprácu medzi výborom a Európskym parlamentom; vyzýva obe inštitúcie, aby informovali svojich členov a zamestnancov o opätovnom otvorení tejto pasáže;

12.  vyzýva výbor, aby sa usiloval o celkovú mieru vykonávania platieb najmenej vo výške približne 90 %;

13.  berie na vedomie začlenenie údajov o služobných cestách, ktoré absolvovali jeho členovia, do jeho výročnej správy o činnosti; víta zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili jeho členovia v roku 2016, ktorý bol poskytnutý Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu v prílohe k odpovediam na písomný dotazník o udelení absolutória za rok 2016, a žiada výbor, aby v prílohe k svojej výročnej správe správu o činnosti za rok 2017 predložil takýto zoznam za rok 2017;

14.  konštatuje, že vo výročnej správe o činnosti za rok 2016 výbor mal za cieľ 15 súborov poznámok a štúdií a výsledok bol 12; nabáda výbor, aby pokračoval v práci s cieľom splniť tieto ciele, a vyzýva ho, aby v tejto súvislosti uviedol podrobné výsledky v ročnej správe o činnosti za rok 2017;

15.  konštatuje nedostatok pokroku v súvislosti s pretrvávajúcim nízkym počtom žien na pozíciách vo vrcholovom a v strednom manažmente; vyjadruje poľutovanie nad znížením počtu žien na riadiacich pozíciách z 37 % v roku 2015 na 33 % v roku 2016 v dôsledku vymenovania piatich úradníkov, z ktorých iba jedna je žena; víta prijatie novej päťročnej stratégie týkajúcej sa rovnosti príležitostí, v ktorej sa predpokladajú opatrenia na vyváženejšie zastúpenie mužov a žien, najmä v riadiacich funkciách; nabáda výbor, aby v tejto súvislosti zlepšil svoju výkonnosť;

16.  víta mierny pokles počtu dní pracovnej neschopnosti zamestnancov výboru; zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, ale tiež dôsledne monitorovať neprítomnosti;

17.  konštatuje, že komunikačná stratégia výboru je zameraná na opätovné prepojenie Európy s jej občanmi, pričom zahŕňa činnosti organizované vo viacerých členských štátoch a online prieskumy; podporuje organizáciu občianskej dialógov a žiada o pravidelné zlepšovanie týchto iniciatív s cieľom náležite zapojiť občanov Únie, pričom by sa malo zabrániť prekrývaniu s činnosťami iných inštitúcií Únie; vyzýva výbor, aby vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2017 oznámil podrobné výsledky týchto aktivít;

18.   konštatuje, že sa nedosiahol cieľ zvýšiť o 10 % počet odberateľov elektronického informačného bulletinu výboru, ani cieľ dosiahnuť 5 % zvýšenie počtu zápisov na hromadný otvorený online kurz (MOOC) pre regionálne a miestne orgány, ktorý v porovnaní s rokom 2015 zaznamenal 49 % pokles účastníkov; so znepokojením berie na vedomie 30 % pokles počtu návštevných skupín, pravdepodobne ovplyvnený teroristickými útokmi z roku 2016;

19.  konštatuje, že cieľ týkajúci sa prekladateľských výstupov sa nedosiahol a že sú preto potrebné ďalšie racionalizačné opatrenia; vyzýva výbor, aby v tejto súvislosti vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2017 predložil podrobné informácie; berie na vedomie narastajúcu mieru externalizácie prekladov a zdôrazňuje, že je potrebné posúdiť možnosť ďalšej medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti prekladu;

20.  berie na vedomie, že v roku 2016 sa otvoril jeden prípad oznamovania nekalých praktík, ktorý sa postúpil Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF); žiada výbor, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o výsledku a prípadnom súdnom konaní v tomto konkrétnom prípade a o všetkých ďalších prípadoch, ktoré môžu vzniknúť;

21.  berie na vedomie rozhodnutie Súdu pre verejnú službu Európskej únie z novembra 2014 týkajúce sa bývalého vnútorného audítora výboru; uznáva, že Súd pre verejnú službu Európskej únie rozhodol, že výbor musí bývalého vnútorného audítora odškodniť, pričom však zamietol obvinenia, ktoré audítor vzniesol; poznamenáva, že výbor promptne vyhovel rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu Európskej únie a vyplatil odškodnenie; poznamenáva, že článok 22b služobného poriadku stanovuje, že oznamovateľ konajúci v dobrej viere „nesmie byť vystavený zaujatému zaobchádzaniu“ v dôsledku oznámenia protiprávneho konania; pripomína, že Európsky parlament potvrdil túto neochvejnú zásadu ochrany oznamovateľov, keď požiadal, aby vnútorný audítor výboru „neznášal žiadne negatívne dôsledky“ v dôsledku oznámenia protiprávneho konania; pripomína, že v januári 2004(1) Európsky parlament potvrdil, že vnútorný audítor je oznamovateľom konajúcim v dobrej viere; poznamenáva, že bývalý interný audítor podal ďalšiu vec proti výboru v novembri 2015; poznamenáva, že v decembri 2017 sa uskutočnilo vypočutie a rozhodnutie Súdneho dvora sa očakáva v lete roku 2018; poznamenáva, že výbor nemá vplyv ani na to, že žalobca podal nový prípad, ani na časový rozvrh Súdneho dvora; vyzýva Dvor audítorov, aby oficiálne uznal postavenie vnútorného audítora ako oznamovateľa konajúceho v dobrej viere a aby zabezpečil, že nebude vystavený zaujatému zaobchádzaniu v dôsledku oznámenia protiprávneho konania;

22.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

23.  uznáva odhodlanie výboru vykonávať EMAS, ako aj jeho výsledky v oblasti životného prostredia, ktoré poukazujú na pokles spotreby plynu, vody, elektriny, papiera, čistiacich prostriedkov a produkcie odpadu; nabáda výbor, aby v tejto súvislosti aj naďalej zlepšoval svoju výkonnosť;

24.  konštatuje, že na základe kontroly ex post vykonanej v roku 2016 sa opakuje odporúčanie pre výbor, aby aktualizoval alebo vypracoval písomné postupy; naliehavo vyzýva výbor, aby zabezpečil náležité vykonanie tohto odporúčania;

25.  berie na vedomie, že priemerná lehota na platbu výboru veriteľom sa zvýšila z 20 dní v roku 2015 na 26 dní v roku 2016; berúc do úvahy to, že platby sa musia uskutočniť do 30 dní, naliehavo vyzýva výbor, aby skrátil priemernú lehotu na platbu svojim veriteľom; vyzýva výbor, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o krokoch podniknutých s cieľom zvrátiť tento negatívny trend a predložiť výsledky dosiahnuté v tejto oblasti;

26.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada výbor a Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia vplyvu a Európsky parlament o výsledkoch informovali do konca roka 2018.

(1) Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 57, 25.2.2004, s. 8).

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie