Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2142(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0117/2018

Ingivna texter :

A8-0117/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.24

Antagna texter :

P8_TA(2018)0129

Antagna texter
PDF 261kWORD 48k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
P8_TA(2018)0129A8-0117/2018
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén (2017/2142(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0253/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Regionkommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 48, 24.2.2016.
(2) EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén (2017/2142(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2018), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten hur viktigt det är att ytterligare förstärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och redovisningsskyldighet och genom tillämpning av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats till följd av dess revisionsarbete att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2016 avseende administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2016 konstaterade att inga allvarliga brister upptäcktes på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Regionkommittén (nedan kallad kommittén).

3.  Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar kommittén årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om ansvarsfriheten i kammaren i maj. Såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna och avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare, och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare. Parlamentet begär att kommittén och revisionsrätten följer bästa praxis inom den privata sektorn. Parlamentet föreslår därför att man fastställer en tidsfrist för inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter räkenskapsåret och en tidsfrist för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommitténs generellt försiktiga och sunda ekonomiska förvaltning under budgetåret 2016. Parlamentet uttrycker sitt stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes av vice ordförande Kristalina Georgieva i september 2015 som en del av ett initiativ om en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar kommittén att tillämpa denna metod på det egna förfarandet för budgetplanering.

5.  Europaparlamentet noterar att kommittén för 2016 hade en godkänd budget på 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR för 2015), varav 89 400 000 EUR var åtagandebemyndiganden, med en utnyttjandegrad på 98,7 %. Parlamentet välkomnar ökningen av utnyttjandegraden under 2016.

6.  Europaparlamentet betonar att kommitténs budget, trots kommitténs politiska verksamhet, är rent administrativ, och att en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen samt till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet betonar vikten av att kommittén tillämpar principerna om en resultatbaserad budget i sin dagliga verksamhet. Parlamentet uppmanar kommittén att regelbundet informera parlamentet om de framsteg som görs i denna fråga.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av att fördjupa samarbetet med parlamentet på grundval av samarbetsavtalet mellan kommittén och parlamentet, och begär att hållas underrättat om utvecklingen i detta avseende. Parlamentet begär att kommitténs strategi stärker förbindelserna med i första hand parlamentet men även med övriga EU-institutioner för att öka regionernas deltagande i unionens lagstiftningsprocess.

8.  Europaparlamentet anser att en gemensam utvärdering av de budgetbesparingar som gjorts till följd av samarbetet mellan kommittén och parlamentet är av intresse för båda institutionerna och för unionsmedborgarna. Kommittén och parlamentet uppmanas att se utförandet av denna uppgift som ett komplement till den pågående politiska och strategiska dialogen.

9.  Europaparlamentet välkomnar det administrativa samarbetsavtalet mellan kommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som trädde i kraft 2016 och föreskriver gemensamma direktorat för översättning och logistik. Parlamentet räknar med att detta avtal också kommer att leda till samarbete på andra områden. Parlamentet efterlyser en detaljerad plan för och beskrivning av kommittéernas verksamhet på dessa områden. Parlamentet anser att avtalet även kommer att effektivisera båda kommittéernas resultat och leda till ekonomiska besparingar.

10.  Europaparlamentet välkomnar att de mål som kommittén fastställde 2016 för att öka parlamentets och rådets deltagande i verksamhet som avser kommitténs yttranden har uppnåtts och i vissa fall även överträffats. Parlamentet uppmuntrar kommittén och parlamentet att förbättra sitt samarbete när det gäller gemensamma ärenden genom att bjuda in varandras föredragande så att de kan presentera sina yttranden för parlamentets budgetkontrollutskott eller för kommittén.

11.  Europaparlamentet välkomnar att man på nytt öppnat direktpassagen mellan byggnaderna RMD och REM efter de belgiska myndigheternas beslut att sänka hotnivån för EU-institutionerna. Parlamentet anser att detta kommer att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan kommittén och parlamentet. Parlamentet uppmanar båda institutionerna att informera ledamöterna och personalen om att passagen på nytt öppnats.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att sträva efter en minsta övergripande genomförandegrad för utbetalningar på omkring 90 %.

13.  Europaparlamentet noterar införlivandet av uppgifter om de tjänsteresor som kommitténs ledamöter gjort i den årliga verksamhetsrapporten. Parlamentet välkomnar att en förteckning över de evenemang som kommitténs ledamöter deltog i under 2016 tillhandahållits parlamentets budgetkontrollutskott i en bilaga till svaren på det skriftliga frågeformuläret för ansvarsfrihetsförfarandet för 2016, och uppmanar kommittén att tillhandahålla en sådan förteckning för 2017 i en bilaga till sin årliga verksamhetsrapport för 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att i sin årliga verksamhetsrapport för 2016 hade kommittén som mål 15 ärenden och studier och att resultatet var 12. Parlamentet uppmuntrar kommittén att fortsätta att arbeta för att uppnå dessa mål och uppmanar den att tillhandahålla detaljerade resultat i detta avseende i sin årliga verksamhetsrapport för 2017.

15.  Europaparlamentet noterar att det fortfarande saknas kvinnor i den högre ledningen och på mellanchefstjänster, och att inga framsteg gjorts på detta område. Parlamentet beklagar att andelen kvinnor på chefstjänster minskade från 37 % 2015 till 33 % 2016 till följd av utnämningen av fem tjänstemän, varav endast en kvinna. Parlamentet välkomnar antagandet av en ny femårig strategi för lika möjligheter, som omfattar åtgärder som syftar till att uppnå en jämnare könsfördelning, särskilt på chefstjänster. Parlamentet uppmanar kommittén att förbättra sina resultat i detta avseende.

16.  Europaparlamentet välkomnar att antalet sjukdagar bland kommitténs personal minskat något. Parlamentet betonar vikten av att vidta åtgärder för att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen, men också av att noggrant övervaka frånvaron.

17.  Europaparlamentet noterar att kommitténs kommunikationsstrategi avser att återförena EU med medborgarna, med verksamhet i flera medlemsstater och onlineundersökningar. Parlamentet stöder anordnandet av dialoger med medborgarna och efterlyser en fortlöpande förbättring av dessa initiativ i syfte att vederbörligen involvera unionsmedborgarna, samtidigt som man undviker överlappning med andra EU-institutioners verksamhet. Parlamentet uppmanar kommittén att tillhandahålla detaljerade resultat i detta avseende i sin årliga verksamhetsrapport för 2017.

18.   Europaparlamentet konstaterar att man varken har uppnått målet att öka antalet prenumeranter till kommitténs e-nyhetsbrev med 10 % eller att öka anmälningarna till kommitténs onlinekurs för regionala och lokala myndigheter (MOOC) med 5 %, där deltagandet minskade med 49 % jämfört med 2015. Parlamentet konstaterar med oro att antalet besöksgrupper minskade med 30 %, troligtvis till följd av terroristattackerna 2016.

19.  Europaparlamentet konstaterar med oro att översättningsmålen inte uppnåddes och att det därför behövs ytterligare rationaliseringsåtgärder. Parlamentet uppmanar kommittén att ta med detaljerade uppgifter i detta avseende i sin årliga verksamhetsrapport för 2017. Parlamentet noterar ökningen av andelen utkontrakterade översättningar, och betonar behovet av att utvärdera möjligheten med ytterligare interinstitutionellt samarbete vad gäller översättning.

20.  Europaparlamentet noterar att ett visselblåsningsärende inleddes 2016 och har vidarebefordrats till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Kommittén uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet och eventuella rättsliga förfaranden när det gäller detta specifika fall och eventuella nya fall.

21.  Europaparlamentet noterar personaldomstolens beslut från november 2014 avseende kommitténs tidigare internrevisor. Parlamentet konstaterar att personaldomstolen beslutade att kommittén måste ersätta den tidigare internrevisorn, men avvisade den tidigare internrevisorns påståenden. Parlamentet noterar att kommittén omedelbart följde personaldomstolens beslut och betalade ersättningen. Parlamentet konstaterar att det i artikel 22b i tjänsteföreskrifterna anges att visselblåsare i god tro inte får behandlas på ett sätt som är till deras nackdel till följd av rapporterade missförhållanden. Parlamentet påminner om att man bekräftade denna fasta princip om skydd för visselblåsare när man krävde att kommitténs internrevisor inte borde ”utsättas för några negativa påföljder” till följd av rapporterade missförhållanden. Parlamentet påminner om att man i januari 2004(1) bekräftade att internrevisorn är en visselblåsare i god tro. Parlamentet noterar att den tidigare internrevisorn lämnade in ett annat klagomål mot kommittén i november 2015. Parlamentet konstaterar att en utfrågning ägde rum i december 2017 och att domstolens beslut väntas under sommaren 2018. Parlamentet noterar att kommittén varken kan påverka att käranden har lämnat in ett nytt klagomål eller domstolens tidsplan. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att officiellt erkänna internrevisorns status som visselblåsare i god tro och se till att han inte behandlas på ett sätt som är till hans nackdel till följd av rapporterade missförhållanden.

22.  Europaparlamentet anser att det behövs ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan med tillräckliga budgetresurser för att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd som de behöver.

23.  Europaparlamentet noterar kommitténs engagemang för Emas och dess miljöresultat, som visar en minskning av förbrukningen av gas, vatten, elektricitet, papper, rengöringsprodukter och produktionen av avfall. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta att förbättra sina resultat i detta avseende.

24.  Europaparlamentet noterar att efter en efterhandskontroll som genomfördes 2016 har kommittén återkommande blivit rekommenderad att uppdatera eller införa skriftliga förfaranden. Kommittén uppmanas att se till att rekommendationen följs upp på vederbörligt sätt.

25.  Europaparlamentet noterar att den genomsnittliga tiden för att betala kommitténs borgenärer ökade från 20 dagar under 2015 till 26 dagar under 2016. Parlamentet uppmanar kommittén att förbättra den genomsnittliga tiden för att betala sina borgenärer så snart som möjligt, med tanke på att betalningar måste göras inom 30 dagar. Kommittén uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att vända denna negativa trend och att presentera de resultat som har uppnåtts i detta avseende.

26.  Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet, och uppmanar kommittén och revisionsrätten att utföra konsekvensbedömningar och informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

(1) Se parlamentets resolution av den 29 januari 2004 (EUT L 57, 25.2.2004, s. 8).

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande