Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2143(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0100/2018

Predložena besedila :

A8-0100/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.26

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0131

Sprejeta besedila
PDF 259kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
P8_TA(2018)0131A8-0100/2018
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2017/2143(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2018),

1.  podeli razrešnico evropski varuhinji človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje evropski varuhinji človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 48, 24.2.2016.
(2) UL C 323, 28.9.2017, str. 1.
(3) UL C 322, 28.9.2017, str. 1.
(4) UL C 322, 28.9.2017, str. 10.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2017/2143(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2018),

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da ni ugotovilo znatnih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh);

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ni bilo pomembnih napak;

3.  pozdravlja, da je varuh marca Računskemu sodišču predložil letno poročilo o dejavnostih; ugotavlja, da je Računsko sodišče predložilo svoje poročilo Parlamentu oktobra in da se bo o podelitvi razrešnice glasovalo na plenarnem zasedanju Parlamenta do maja; ugotavlja, da bo do podelitve razrešnice, če ne bo preložena, preteklo vsaj 17 mesecev od zaključka letnih računovodskih izkazov; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; zahteva, naj varuh sledi dobremu zgledu zasebnega sektorja in predlaga, da za rok za predložitev letnih poročil o dejavnostih določi 31. marec naslednjega leta, za predložitev poročil Računskega sodišča 1. julij in nato za glasovanje o razrešnici Parlamenta na plenarnem zasedanju novembra, in s tem zaključi postopek razrešnice v letu, ki sledi obračunskemu letu;

4.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje varuha v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja varuha, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

5.  poudarja, da je proračun varuha človekovih pravic izključno upravne narave in je leta 2016 znašal 10.658.951 EUR (10.346.105 EUR leta 2015);

6.  ugotavlja, da so bile za 95,40 % vseh sredstev prevzete obveznosti (92,32 % v letu 2015), 85,89 % pa jih je bilo izplačanih (86,19 % v letu 2015), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 95,40 % (92,32 % v letu 2015); pozdravlja, da se je stopnja uporabe povečala;

7.  poudarja ključno vlogo, ki jo ima varuh za spodbujanje dobrega upravljanja in zagotavljanje udeležbe civilne družbe v Uniji; ugotavlja, da je varuh leta 2016 zaključil pet strateških preiskav in začel štiri nove o vprašanjih, ki se med drugim nanašajo na preglednost in nasprotje interesov; spodbuja varuha, naj nadaljuje svoja strateška prizadevanja za spodbujanje dobrega upravljanja institucij Unije;

8.  pozdravlja odločitev, da se zmanjšajo stroški komuniciranja in prevajanja, povezani s pripravo publikacij, ne da bi se zato poslabšala njihova kakovost; ugotavlja, da so bili dokumenti skrajšani, zato ga zanima, ali so informacije, ki jih publikacije ne vsebujejo več, vseeno na voljo na zahtevo;

9.  pozdravlja, da je organigram varuha zdaj bolj jasen in na voljo na njegovem spletnem mestu; poziva varuha, naj bo posodobljena različica organigrama vedno na voljo na njegovem spletnem mestu;

10.  priznava rezultate, dosežene pri obravnavi pritožb v letu 2016, in je seznanjen z dejstvom, da so institucije Unije v 84 % (83 % leta 2015) upoštevale predloge varuha; ugotavlja, da je to druga najvišja stopnja izpolnjevanja varuhovih odločitev in priporočil do zdaj; priporoča, naj varuh še naprej razvija in analizira možne rešitve, da bi dosegli vsaj 88 % obravnavo, kot je bila leta 2014; ugotavlja, da je stopnja ukrepov v zvezi s kritičnimi pripombami v letu 2016 znašala 63 % (41 % v letu 2015); pozdravlja poročilo varuha „Putting it Right (Spraviti v red)“, ki vsebuje analizo, kako institucije upoštevajo njena priporočila in razčlenitev na institucijo;

11.  pozdravlja uvedbo novega hitrega postopka za dostop do dokumentov zadev kot jasen znak, da si varuh po najboljših močeh prizadeva za visoko raven preglednosti dokumentov Unije; meni, da še vedno obstajajo možnosti za izboljšanje pri skoraj vseh drugih institucijah Unije;

12.  poudarja, kako pomembno je ozaveščati državljane Unije o možnosti, da se lahko v primeru slabega upravljanja obrnejo na varuha; pozdravlja prizadevanja varuha, da bi okrepil svoje dejavnosti obveščanja in sodelovanje med varuhi za večjo ozaveščenost javnosti o svojem delu; ugotavlja, da je varuh večkrat govoril pred Odborom Evropskega parlamenta za proračunski nadzor ter spodbuja nadaljnje sodelovanje v njegovem strateškem delu na področju preiskav in pobud;

13.  ponovno izraža zaskrbljenost zaradi izmeničnega notranjega zaposlovanja med uradom varuha človekovih pravic in drugimi institucijami, zlasti direktorati Komisije, ki bi lahko bile predmet pregleda;

14.  ugotavlja, da nekateri cilji, ki jih je varuh izbral za oceno učinkovitosti s ključnimi kazalniki uspešnosti, niso bili uresničeni(1); prosi ga, naj navede ukrepe, ki jih je sprejel, da bi izboljšal svoje rezultate;

15.  pozdravlja uravnoteženo zastopanost spolov na vodstveni ravni in med administratorji; spodbuja varuha, naj s takšnim delovanjem nadaljuje;

16.  ugotavlja trajno geografsko neravnotežje na vodstveni ravni; ugotavlja, da sta dva od treh upravljavcev, ki so iz države varuha, že več let pred izvolitvijo sedanjega varuha zasedala vodstvene položaje v uradu in sta uradnika, medtem ko se je tretji pridružil kot vodja kabineta na začetku mandata tega varuha; priznava, da bi bili kratkoročno stanje težko spremeniti, vendar varuha spodbuja, naj si dolgoročno prizadeva za geografsko uravnoteženost na vodstvenih položajih;

17.  je seznanjen s kadrovskim načrtom varuha, s katerim naj bi izpolnil medinstitucionalni dogovor o zmanjšanju zaposlenih za 5 % v petletnem obdobju; ugotavlja, da je bila na podlagi poročila o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za leto 2015 začetna ocena za leto 2016, po kateri naj bi ustvarili pet novih delovnih mest, prilagojena, tako da je v končni verziji prišlo do neto zmanjšanja za enega člana osebja;

18.  priznava, da se varuh sooča s precejšnjim povečanjem števila pritožb, in je seznanjen z njegovo zahtevo, naslovljeno na Parlament v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2016, za zmerno povečanje proračunskih sredstev za zaposlitev dodatnega večjezičnega osebja; je zaskrbljen, da zaradi zmanjšanja števila osebja ne bo mogoče porabiti preostalih sredstev, ki so na voljo vsaki službi, da bi prevzeli povečan obseg dela; poziva proračunske organe, naj upoštevajo dolgoročne učinke zmanjševanja števila zaposlenih, zlasti glede zmožnosti varuha za izboljšanje ravnovesja med spoloma in geografskega ravnovesja ter potrebe po širitvi zmogljivosti izkušenih uradnikov za prevzem vodstvenih položajev pri načrtovanju prihodnjih dodelitev finančnih sredstev za osebje;

19.  je seznanjen z varuhovo zavezanostjo boljši preglednosti v odločanju Unije; ugotavlja, da so tudi 2016 preiskave, povezane s preglednostjo, predstavljale največji delež zadev;

20.  ugotavlja, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov še vedno obravnava pritožbo, ki je bila zoper varuha vložena 2016; ugotavlja, da urad varuha v tesnem sodelovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov pregleduje postopek urada za obdelavo osebnih podatkov tretjih oseb, pridobljenih iz pritožb in v preiskavah; poziva urad varuha, naj Odbor za proračunski nadzor obvešča o izidu tega pregleda;

21.  pozdravlja vključitev grafikonov o kadrovskih virih in poklicnem usposabljanju v letno poročilo varuha o dejavnostih za leto 2016;

22.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

23.  ugotavlja, da je varuh v skladu s členom 166 finančne uredbe v poročilu Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor pravočasno zagotovil nadaljnje ukrepanje po razrešnici za leto 2015, tj. pred 30. junijem 2018; vendar ugotavlja, da v več razdelkih letnega poročila varuha o dejavnostih za leto 2016 manjkajo podatki za to leto;

24.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic tega izstopa; poziva varuhinjo in Računsko sodišče, naj izvedeta oceni učinka ter Parlamentu poročata o rezultatih do konca leta 2018.

(1) Učinek izpolnjevanja obveznosti, prepoznavnost prek obiskov spletnega mesta in uporaba interaktivnega vodnika za vzpostavitev stika s člani evropske mreže varuhov ter delež primerov, v katerih je odločitev o dopustnosti sprejeta v enem mesecu, so področja, kjer cilji, ki jih je določil varuh, niso bili doseženi.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo