Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2143(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0100/2018

Ingivna texter :

A8-0100/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.26

Antagna texter :

P8_TA(2018)0131

Antagna texter
PDF 257kWORD 46k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
P8_TA(2018)0131A8-0100/2018
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2017/2143(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0100/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ombudsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 48, 24.2.2016.
(2) EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2017/2143(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0100/2018).

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2016 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2016 avseende administrativa utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannen lämnade in sin årliga verksamhetsrapport till revisionsrätten i mars. Parlamentet noterar att revisionsrätten i oktober lämnade sin rapport till parlamentet, som röstar om ansvarsfriheten i kammaren senast i maj. När ansvarsfrihetsförfarandet är avslutat, om det inte har skjutits upp, har minst 17 månader förflutit efter det årliga avslutandet av räkenskaperna. Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att följa föredömet från den privata sektorn, och föreslår att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av årliga verksamhetsrapporter till den 31 mars påföljande år och tidsfristen för inlämning av revisionsrättens rapporter till den 1 juli, så att parlamentet kan rösta om ansvarsfriheten under sammanträdesperioden i november, och att ansvarsfrihetsförfarandet således avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.

4.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens generellt kloka och sunda ekonomiska förvaltning under budgetåret 2016. Parlamentet uttrycker sitt stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes av vice ordförande Kristalina Georgieva i september 2015 som en del av ett initiativ om en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar ombudsmannen att tillämpa denna metod på det egna förfarandet för budgetplanering.

5.  Europaparlamentet betonar att ombudsmannens budget är rent administrativ och att den 2016 uppgick till 10 658 951 EUR (10 346 105 EUR år 2015).

6.  Europaparlamentet noterar att åtaganden ingåtts för 95,40 % av de totala anslagen (jämfört med 92,32 % år 2015), och att betalningar gjorts för 85,89 % av de totala anslagen (jämfört med 86,19 % år 2015), med en utnyttjandegrad på 95,40 % (jämfört med 92,32 % år 2015). Parlamentet välkomnar den ökade utnyttjandegraden.

7.  Europaparlamentet betonar ombudsmannens stora betydelse för att främja gott styre och säkerställa civilsamhällets medverkan i unionen. Parlamentet noterar att ombudsmannen avslutade fem strategiska utredningar och inledde fyra nya under 2016 om frågor kopplade bland annat till insyn och intressekonflikter. Parlamentet uppmuntrar ombudsmannen att fortsätta sitt strategiska arbete i syfte att främja gott styre i unionens institutioner.

8.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att minska kostnaderna för kommunikation och översättning i samband med framställning av publikationer, utan att försämra kvaliteten. Dokumenten har kortats ner, och parlamentet skulle därför vilja veta om den information som nu tas bort från publikationerna ändå kan fås på begäran.

9.  Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannens organisationsschema har förtydligats och publicerats på webbplatsen och uppmanar ombudsmannen att se till att en uppdaterad version av organisationsschemat alltid är tillgänglig på institutionens webbplats.

10.  Europaparlamentet noterar de resultat som uppnåddes vid behandlingen av klagomål 2016, och noterar att unionens institutioner i 84 % av fallen (83 % år 2015) rättade sig efter ombudsmannens beslut. Parlamentet noterar att ombudsmannens beslut och/eller rekommendationer följts i så hög grad att det vi ser är den näst högsta nivån hittills. Parlamentet rekommenderar ombudsmannen att fortsätta sitt arbete och analysera hur man kan nå upp till åtminstone 88 %, som var fallet år 2014. Parlamentet noterar att uppföljning av kritiska anmärkningar gjordes i 63 % av fallen år 2016 (41 % år 2015). Parlamentet välkomnar ombudsmannens rapport Putting it right, som innehåller en analys av hur institutionerna följde rekommendationerna, fördelat per institution.

11.  Europaparlamentet välkomnar det nya snabbförfarandet för ärenden om tillgång till handlingar. Det är ett tydligt tecken på att ombudsmannen gör sitt yttersta för att åstadkomma en hög grad av insyn i unionens handlingar. Parlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i nästan alla unionsinstitutioner.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att EU-medborgarna görs medvetna om möjligheten att vända sig till ombudsmannen vid administrativa missförhållanden. Parlamentet välkomnar ombudsmannens insatser för bättre kommunikation och samarbete mellan ombudsmannainstanser för att öka allmänhetens kännedom om verksamheten. Parlamentet påpekar att ombudsmannen vid flera tillfällen har talat med parlamentets budgetkontrollutskott och uppmuntrar vidare samarbete med de strategiska aspekterna på utredningar och initiativ.

13.  Europaparlamentet tar på nytt upp problemet med ”interna svängdörrar” mellan ombudsmannen och andra institutioner, särskilt kommissionens direktorat som eventuellt är föremål för ombudsmannens granskning.

14.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen inte uppnådde alla de mål som fastställts för att bedöma verksamhetsresultatet med hjälp av centrala resultatindikatorer(1). Parlamentet uppmanar ombudsmannen att ange vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra resultaten.

15.  Europaparlamentet välkomnar den jämna könsfördelningen på ledningsnivå och bland handläggarna och uppmuntrar ombudsmannen att bibehålla denna tendens.

16.  Europaparlamentet noterar att den geografiska obalansen på chefsnivå håller i sig. Parlamentet konstaterar att två av de tre cheferna från ombudsmannens egen medlemsstat hade chefsposter under många år innan den nuvarande ombudsmannen utnämndes och är tjänstemän. Den tredje tillkom som kanslichef i början av den nuvarande ombudsmannens mandatperiod. Det är därför svårt att åtgärda situationen på kort sikt, men ombudsmannen uppmanas att sträva efter geografisk balans bland cheferna på längre sikt.

17.  Europaparlamentet noterar ombudsmannens plan att efterleva det interinstitutionella avtalets bestämmelser om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet konstaterar i uppföljningsrapporten om ansvarsfriheten 2015 att de ursprungliga beräkningarna för 2016 om att skapa fem nya tjänster ändrades och den slutliga versionen ledde till att personalstyrkan minskade med en person.

18.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen får ta emot allt fler ärenden och känner till den begäran om en blygsam budgetökning som framfördes till parlamentet i den årliga verksamhetsrapporten för 2016 för att kunna anställda extra flerspråkig personal. Parlamentet är oroat över att personalnedskärningarna innebär att de kvarvarande resurserna hos varje avdelning gör det omöjligt att klara av ytterligare arbetsbelastning. Parlamentet uppmanar budgetmyndigheten att vid planeringen av den framtida fördelningen av finansiella medel för personal tänka på de långsiktiga effekterna av personalminskningar, i synnerhet när det gäller ombudsmannens möjligheter att förbättra könsbalansen och den geografiska balansen samt behovet av att bygga vidare på kapaciteten hos erfarna tjänstemän som ska ta över ledande befattningar.

19.  Europaparlamentet noterar ombudsmannens åtagande att öka insynen i unionens beslutsfattande. Under 2016 var de vanligaste ärendena åter igen utredningar angående insyn.

20.  Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns ett öppet ärende med ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen angående ombudsmannen 2016. Parlamentet noterar att ombudsmannen, i nära samarbete med datatillsynsmannen, ser över sina förfaranden för behandling av tredje parts personuppgifter i samband med klagomål och utredningar. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att hålla parlamentets budgetkontrollutskott informerat om översynens resultat.

21.  Europaparlamentet välkomnar att statistik för personalresurser och fortbildning tagits med i ombudsmannens årliga verksamhetsrapport 2016.

22.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

23.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannen har följt upp ansvarsfriheten för 2015 inom tidsramarna, alltså före den 30 juni 2018, och lämnat sin rapport till parlamentets budgetkontrollutskott i enlighet med artikel 166 i budgetförordningen. Parlamentet beklagar dock bristen på uppgifter från 2016 i olika avsnitt i ombudsmannens årliga verksamhetsrapport 2016.

24.  Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet och uppmanar ombudsmannen och revisionsrätten att genomföra konsekvensbedömningar och informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

(1) Konsekvenserna av efterlevnad, synlighet genom besök på webbplatsen och användning av den interaktiva guiden för att kontakta en medlem av det europeiska nätverket för ombudsmän samt andelen fall där beslutet om tillåtlighet fattas inom en månad – på dessa områden nådde resultaten inte upp till ombudsmannens ambitioner.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande