Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2144(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2018

Předložené texty :

A8-0099/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.27

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0132

Přijaté texty
PDF 411kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2017/2144(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0255/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2018),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(2) Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2017/2144(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro  občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2016 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor“) nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  bere na vědomí, že podle stávajícího postupu udělování absolutoria jsou výroční zprávy o činnosti předkládány v červnu Účetnímu dvoru, který je v říjnu předkládá Parlamentu, a nejpozději do května se o nich hlasuje na plenárním zasedání; podotýká, že pokud nedojde k odložení udělení absolutoria, uplyne od uzavření roční závěrky do doby udělení absolutoria nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audit v soukromém sektoru se řídí mnohem kratším harmonogramem; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a urychlit; požaduje, aby se inspektor a Účetní dvůr řídili osvědčenými postupy používanými v soukromém sektoru; navrhuje, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března následujícího roku po ukončení účetního období a termín pro odevzdání zprávy Účetního dvora na 1. července; navrhuje rovněž, aby byl harmonogram postupu udělování absolutoria stanovený v článku 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu přepracován tak, aby se o udělení absolutoria hlasovalo na dílčím listopadovém plenárním zasedání, díky čemuž by byl postup udělování absolutoria uzavřen do jednoho roku po ukončení předmětného účetního období;

4.  vítá celkově řádné a obezřetné finanční řízení inspektora v rozpočtovém období pro rok 2016; vyjadřuje podporu úspěšné změně paradigmatu v rámci plánování rozpočtu Komise směrem k sestavování rozpočtu na základě výkonnosti, jež zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgievová v září 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá inspektora, aby tuto metodu uplatnil na svůj vlastní postup plánování rozpočtu;

5.  konstatuje, že rozpočet přidělený inspektorovi na rok 2016 dosáhl celkové výše 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR v roce 2015) a že míra plnění činila 91,93 % (94,66 % v roce 2015); bere na vědomí pokles míry plnění rozpočtu a předpoklad inspektora, že tento vývoj bude v nadcházejících letech pokračovat; vyzývá inspektora, aby své rozpočtové odhady stanovil opatrně, a to s ohledem na předvídatelný nárůst činnosti v nadcházejících letech;

6.  konstatuje, že vytvoření Evropského sboru pro ochranu osobních údajů bude nadále spadat do pravomoci inspektora; domnívá se, že rozpočtové odhady by měly zajistit efektivní rozpočtovou výkonnost v nadcházejících letech;

7.  zdůrazňuje, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů(1) a směrnice o ochraně údajů v odvětví policie a soudnictví(2) budou vymahatelné od května 2018 a bude je nutné bez omezení dodržovat a uplatňovat; bere na vědomí záměr inspektora ponechat si obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako referenční bod pro svou práci;

8.  vítá pokračující práci sítě Internet Privacy Engineering Network, což je skupina složená z odborníků v oblasti informačních technologií ze všech odvětví, která poskytuje platformu pro spolupráci a výměnu informací v oblasti metod inženýrství a nástrojů, jež začleňují požadavky na ochranu údajů a soukromí do nových technologií, což je zásadním aspektem uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

9.  vyzývá inspektora, aby předložil podrobný seznam služebních cest, které členové jeho úřadu absolvovali v roce 2016, včetně ceny, místa a nákladů u každé služební cesty; žádá inspektora, aby služební cesty realizované v roce 2017 zahrnul do své příští výroční zprávy o činnosti;

10.  je si vědom toho, že byla přijata prováděcí opatření k zajištění účinné interní kontroly procesů, aby bylo zaručeno hospodárné, účinné a účelné naplňování cílů inspektora; vyzývá inspektora, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul informace o těchto opatřeních;

11.  s potěšením konstatuje, že inspektor zahájil v roce 2016 iniciativu zaměřenou nazvýšení odpovědnosti, jejímž účelem je vybavit instituce Unie – počínaje úřadem inspektora coby správcem údajů – k tomu, aby šly příkladem při dodržování a prokazování dodržování pravidel ochrany údajů;

12.  poukazuje na to, že ve výroční zprávě o interním auditu za rok 2016, která byla zveřejněna koncem března 2017, interní auditor (IAS) konstatoval, že dosud nebylo vyřešeno pět důležitých doporučení týkajících se vnitřních kontrolních systémů, která byla vydána již v předchozích letech; vyjadřuje politování nad tím, že se některá z těchto doporučení týkají politiky v oblasti bezpečnosti informací a kontinuity činnosti; konstatuje, že neexistující strategie v oblasti bezpečnosti informací zvyšuje riziko, že informace nebudou dostatečně chráněny, což by mohlo vést k jejich úniku a poškodit dobré jméno inspektora; s potěšením konstatuje, že navzdory zpoždění o více než 14 měsíců inspektor dne 19. června 2017 přijal strategii v oblasti bezpečnosti informací; vyzývá inspektora, aby zejména s ohledem na povahu své činnosti a úkolů šel v tomto směru příkladem a řídil se v budoucnu veškerými doporučeními bez zbytečného odkladu;

13.  vyzývá inspektora, aby Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu sdělil částky uhrazené v roce 2016 podle dohod o úrovni služeb, u nichž se poplatky stanovují v závislosti na spotřebě;

14.  vítá, že v roce 2016 byla přijata strategie zaměřená na rovné příležitosti a zvážena opatření ke zkvalitnění pracovních podmínek;

15.  vítá, že ve výroční zprávě o činnosti byly uvedeny vyčerpávající informace o veškerých lidských zdrojích, které měl inspektor k dispozici;

16.  žádá, aby ve shrnutí oddílů o zadávání veřejných zakázek a řízení v oblasti služebních cest uvedených ve výroční zprávě inspektora o činnosti byla doplněna srovnávací tabulka za poslední čtyři roky;

17.  bere na vědomí, že v roce 2016 byl přijat etický rámec, který upravuje chování členů a všech zaměstnanců inspektora, pokud jde o jejich interní a externí vztahy; rovněž bere na vědomí, že tento rámec zahrnuje již existující kodexy chování, rozhodnutí o informátorech a proti obtěžování, disciplinární řízení a administrativní šetření; žádá, aby informace o různých oblastech rámce byly ve výroční zprávě o činnosti inspektora i nadále předkládány samostatně;

18.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat informátorům využívat vhodné kanály pro zveřejňování jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich totožnosti a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

19.  vyzývá, aby se inspektor více podílel na řešeních, která podporují inovace a zajišťují dodržování pravidel v oblasti ochrany soukromí a údajů, zejména zvyšováním transparentnosti, kontroly ze strany uživatelů a odpovědnosti při zpracovávání velkého objemu dat; vyzývá k přijetí účinných kroků k maximalizaci přínosů nových technologií, které by zároveň zajistily plné dodržování veškerých základních práv;

20.  bere na vědomí, že inspektor ve své výroční zprávě o činnosti zveřejnil kapitolu o interinstitucionální spolupráci s dalšími institucemi, jak požaduje Parlament ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 27. dubna 2017(3); konstatuje, že inspektor v roce 2016 podepsal dvě nové samostatné dohody o spolupráci; žádá inspektora, aby i nadále prohluboval interinstitucionální spolupráci a aby v příští výroční zprávě o činnosti poskytl aktuální informace o dosažených výsledcích;

21.  bere na vědomí, že inspektor do své výroční zprávy o činnosti začlenil informace o pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci strategie na období 2015–2019; konstatuje, že inspektor v březnu 2015 přehodnotil klíčové ukazatele výkonnosti s cílem sledovat a upravit dopad své činnosti a využívání zdrojů; s uspokojením bere na vědomí, že všechny klíčové ukazatele výkonnosti stanovené ve strategii inspektora na období 2015–2019 byly splněny a že inspektor v roce 2016 někdy překročil stanovené cíle, z čehož vyplývá, že provádění strategie je na dobré cestě; vybízí inspektora, aby šel nadále tímto směrem;

22.  vítá záměr inspektora zaručit, aby byla ochrana údajů pro všechny zúčastněné strany co nejjednodušší a nejúčinnější, jak je stanoveno ve strategii pro jeho mandát;

23.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Velké Británie vystoupit z Evropské unie; poznamenává, že v této fázi nelze činit žádné předpovědi o finančních, administrativních, lidských a dalších důsledcích týkajících se tohoto vystoupení, a žádá inspektora a Účetní dvůr, aby provedly příslušná posouzení dopadu a do konce roku 2018 informovaly Parlament o jejich výsledcích.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
(3) Úř. věst. L 252, 29.9.2017, s. 140.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění