Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2144(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0099/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0099/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0132

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2017/2144(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0255/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(2) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα ΙΧ – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2017/2144(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0099/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων («ο Επόπτης») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, παρατήρησε ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Επόπτη·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την σημερινή διαδικασία απαλλαγής, ο Επόπτης υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί από τον Επόπτη και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Επόπτη στη δημοσιονομική περίοδο του 2016· εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή παραδειγματική στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει τον Επόπτη να εφαρμόσει τη εν λόγω μέθοδο στη δική του διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

5.  επισημαίνει ότι το 2016, ο Επόπτης είχε συνολικό προϋπολογισμό 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR το 2015), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 91,93 % (94,66 % το 2015)· σημειώνει τη μείωση του ποσοστού εκτέλεσης και τις προβλέψεις του Επόπτη για τη διατήρηση αυτής της τάσης κατά τα προσεχή έτη· καλεί τον Επόπτη να καθορίζει τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση των δραστηριοτήτων για τα επόμενα έτη·

6.  σημειώνει ότι ο Επόπτης συνεχίζει να μεριμνά για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων· θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές δημοσιονομικές επιδόσεις τα προσεχή έτη·

7.  τονίζει ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)(1) και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων στους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης(2) θα τεθούν σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 και θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται πλήρως· αναγνωρίζει την πρόθεση του Επόπτη να διατηρήσει τον ΓΚΠΔ ως σημείο αναφοράς για το έργο του·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει εργασίες του δικτύου εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, το οποίο είναι μια ομάδα που αποτελείται από ειδικούς ΤΠ από κάθε κλάδο και λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τεχνικές μεθόδους και εργαλεία για την ενσωμάτωση απαιτήσεων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας στις νέες τεχνολογίες, ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ·

9.  καλεί τον Επόπτη να παράσχει λεπτομερή κατάλογο των αποστολών που πραγματοποίησαν τα μέλη του το 2016, αναφέροντας την τιμή, τον τόπο και το κόστος κάθε αποστολής· ζητεί να περιληφθούν οι αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

10.  είναι ενήμερο για την έγκριση μέτρων εφαρμογής για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος των διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του Επόπτη· καλεί τον Επόπτη να συμπεριλάβει πληροφορίες για τα εν λόγω μέτρα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2016 παρουσιάστηκε η Πρωτοβουλία Λογοδοσίας του Επόπτη, η οποία έχει ως σκοπό να εφοδιάσει όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αρχής γενομένης από τον Επόπτη ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, με τα κατάλληλα μέσα ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα συμμορφώνονται με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή·

12.  επισημαίνει ότι στην ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου για το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαρτίου 2017, ο εσωτερικός ελεγκτής (IAS) εντόπισε πέντε σημαντικές συστάσεις σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου οι οποίες είχαν ήδη διατυπωθεί τα προηγούμενα έτη και δεν είχαν ακόμη υλοποιηθεί· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες από τις εν λόγω συστάσεις αφορούν τις πολιτικές σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει ότι η απουσία πολιτικής για την ασφάλεια των πληροφοριών αυξάνει τον κίνδυνο ανεπαρκούς προστασίας των πληροφοριών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή πληροφοριών και να βλάψει τη φήμη του Επόπτη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Επόπτης ενέκρινε, στις 19 Ιουνίου 2017, πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών, παρά την καθυστέρηση άνω των 14 μηνών· καλεί τον Επόπτη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση της αποστολής και των καθηκόντων του, να δίνει το παράδειγμα και να υλοποιεί στο μέλλον τις συστάσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

13.  καλεί τον Επόπτη να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ποσά που κατεβλήθησαν το 2016 δυνάμει των συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών στις οποίες τα τέλη εξαρτώνται από την κατανάλωση·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, το 2016, στρατηγικής στον τομέα των ίσων ευκαιριών και για την εξέταση μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας στην εργασία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη συμπεριλαμβάνονται διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με όλο το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του·

16.  ζητεί επισκόπηση, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη, των τμημάτων σχετικά με τις συμβάσεις και τη διαχείριση των αποστολών, με σκοπό να περιληφθεί συγκριτικός πίνακας των τελευταίων τεσσάρων ετών·

17.  σημειώνει ότι το 2016 εγκρίθηκε πλαίσιο δεοντολογίας που διέπει τη συμπεριφορά των μελών και όλου του προσωπικού του Επόπτη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις τους· σημειώνει επίσης ότι το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τους ήδη υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, τις αποφάσεις για την καταγγελία δυσλειτουργιών και κατά της παρενόχλησης, τις πειθαρχικές διαδικασίες και τις διοικητικές έρευνες· ζητεί οι πληροφορίες για τα διάφορα θέματα του πλαισίου να συνεχίσουν να παρουσιάζονται χωριστά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη·

18.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το απόρρητο και παρέχοντας την αναγκαία στήριξη και τις αναγκαίες συμβουλές·

19.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συμβολής του Επόπτη στην εξεύρεση λύσεων που θα προωθούν την καινοτομία και θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου των χρηστών και της λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία μαζικών δεδομένων· ζητεί να αναληφθεί ουσιαστική δράση για τη μεγιστοποίηση των οφελών των νέων τεχνολογιών, η οποία θα διασφαλίζει ταυτόχρονα τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

20.  επισημαίνει ότι ο Επόπτης δημοσίευσε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ένα κεφάλαιο σχετικά με τη διοργανική συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα όπως είχε ζητηθεί από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή της 27ης Απριλίου 2017(3)· σημειώνει ότι, το 2016, ο Επόπτης υπέγραψε δύο νέες συμφωνίες συνεργασίας· ζητεί από τον Επόπτη να συνεχίσει να ενισχύει τη διοργανική συνεργασία και να παράσχει επικαιροποίηση των επιτευγμάτων του στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του·

21.  σημειώνει ότι ο Επόπτης συμπεριέλαβε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του δήλωση σχετικά με την πρόοδο που επέτυχε όσον αφορά την στρατηγική του για το διάστημα 2015-2019· σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2015, ο Επόπτης επαναξιολόγησε τους κύριους δείκτες επιδόσεών του, ώστε να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τον αντίκτυπο του έργου του και τη χρήση των πόρων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε όλους τους κύριους δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στη στρατηγική του Επόπτη για την περίοδο 2015-2019, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο Επόπτης υπερέβη τους στόχους του το 2016, γεγονός που καταδεικνύει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής βρίσκεται σε καλό δρόμο· προτρέπει τον Επόπτη να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση·

22.  εκφράζει επιδοκιμασία για τον στόχο του Επόπτη, όπως ορίζεται στη στρατηγική που αφορά την εντολή του, να καταστεί η προστασία των δεδομένων όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

23.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από τον Επόπτη και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 2018.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(2) Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).
(3) ΕΕ L 252 της 29.9.2017, σ. 140.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου