Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2144(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0099/2018

Esitatud tekstid :

A8-0099/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.27

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0132

Vastuvõetud tekstid
PDF 258kWORD 54k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprill 2018. aasta otsus Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2017/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8‑0255/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0099/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT L 48, 24.2.2016.
(2) ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.
(3) ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.
(4) ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2017/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0099/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) 31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2016. aasta aastaaruandes, et ei leidnud olulisi puudusi seoses andmekaitseinspektori juures auditeeritud inimressursside ja hangetega seotud küsimustega;

3.  märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt esitab andmekaitseinspektor oma iga-aastase tegevusaruande juunis, kontrollikoda esitab oma aruande parlamendile oktoobris ja parlament hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle täiskogul mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise lõpuleviimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpu vahele vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleb muuta sujuvamaks ja kiiremaks; nõuab, et andmekaitseinspektor ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid tavasid; teeb sellega seoses ettepaneku, et iga-aastase tegevusaruande esitamise tähtajaks kehtestataks aruandeaastale järgneva aasta 31. märts ja kontrollikoja aruande esitamise tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomast aruandeaastat;

4.  väljendab heameelt andmekaitseinspektori üldise ettenägeliku ja usaldusväärse finantsjuhtimise üle 2016. aasta eelarveperioodil; väljendab toetust komisjoni eelarveplaneerimises tulemuspõhise eelarvestamise suunas toimunud edukale paradigmamuutusele, mis viidi komisjoni eelarve ja personali eest vastutava asepresidendi Kristalina Georgieva poolt algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ raames sisse 2015. aasta septembris; soovitab andmekaitseinspektoril seda meetodit oma eelarveplaneerimise menetluses kasutada;

5.  märgib, et 2016. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 9 288 043 eurot (2015. aastal 8 760 417 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 91,93 % (2015. aastal 94,66 %); võtab teadmiseks eelarve täitmise määra vähenemise ja andmekaitseinspektori prognoosi selle suundumuse jätkumise kohta lähiaastatel; kutsub andmekaitseinspektorit üles koostama oma eelarvestust mõistlikult, võttes arvesse tegevuse prognoositavat kasvu eelseisvatel aastatel;

6.  võtab teadmiseks, et andmekaitseinspektor jätkab Euroopa Andmekaitsenõukogu moodustamist; on seisukohal, et eelarvestused peaksid lähiaastatel tagama eelarve tõhusa täitmise;

7.  rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmäärus(1) ning politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse direktiiv(2) kuuluvad alates 2018. aasta maist kohaldamisele ning neid tuleb täielikult järgida ja rakendada; tunnustab andmekaitseinspektori kavatsust pidada isikuandmete kaitse üldmäärust oma töö lähtepunktiks;

8.  peab kiiduväärseks tööd, mida teeb internetis eraelu kaitse korraldamise võrgustik, kuhu kuuluvad kõigi sektorite infotehnoloogiaeksperdid ning mille kaudu tehakse koostööd ja vahetatakse teavet meetodite ja vahendite kohta, mille abil on võimalik võtta andmekaitse ja eraelu puutumatuse nõudeid arvesse uutes tehnoloogiates, sest see on isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise seisukohast väga tähtis;

9.  palub andmekaitseinspektoril esitada täpne loend oma liikmete 2016. aastal toimunud lähetustest koos iga lähetuse hinna, sihtkoha ja kuludega; nõuab 2017. aasta lähetuste lisamist järgmise aasta tegevusaruandesse;

10.  on teadlik rakendusmeetmete vastuvõtmisest menetluste üle mõjusa sisekontrolli tagamiseks, et kindlustada andmekaitseinspektori eesmärkide säästlik, tõhus ja tulemuslik täitmine; palub andmekaitseinspektoril lisada neid meetmeid käsitlev teave oma iga-aastasesse tegevusaruandesse;

11.  tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastal käivitati andmekaitseinspektori aruandekohustuse algatus, mis töötati välja selleks, et liidu institutsioonid eesotsas andmekaitseinspektori endaga, kes on vastutav töötleja, saaksid näidata eeskuju, kuidas institutsioonid andmekaitse-eeskirju täidavad ja täitmist tõendavad;

12.  juhib tähelepanu sellele, et 2017. aasta märtsi lõpus avaldatud 2016. aasta siseauditi aruandes märkis siseaudiitor ära viis tähtsat sisekontrollisüsteeme puudutavat soovitust, mis olid juba antud varasematel aastatel, kuid mida ei olnud ikka veel täidetud; peab kahetsusväärseks, et mõned neist soovitustest on seotud infoturbe ja talitluspidevuse poliitikaga; märgib, et kui infoturbepoliitikat ei ole, suureneb oht, et teave ei ole piisavalt kaitstud, mille tagajärjel võib teave lekkida ning andmekaitseinspektori maine kahju saada; tunneb heameelt selle üle, et kuigi see toimus rohkem kui 14 kuud ettenähtust hiljem, võttis andmekaitseinspektor infoturbepoliitika 19. juunil 2017 vastu; palub, et andmekaitseinspektor – arvestades eelkõige tema töö eesmärki ja ülesannete laadi – oleks eeskujuks ja täidaks edaspidi soovitused põhjendamatu viivituseta;

13.  palub andmekaitseinspektoril teatada Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile, millised summad tasuti 2016. aastal vastavalt teenustaseme kokkulepetele, mille puhul tasud sõltuvad tarbimise mahust;

14.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastal võeti vastu võrdsete võimaluste strateegia ja et kaalutakse meetmeid heaolu parandamiseks töökohal;

15.  väljendab heameelt selle üle, et aasta tegevusaruandes on esitatud põhjalikud andmed kõigi andmekaitseinspektori käsutuses olevate töötajate kohta;

16.  nõuab, et andmekaitseinspektori aasta tegevusaruande hankeid ja lähetuste haldamist käsitlevates alaosades esitataks viimase nelja aasta andmete võrdlustabelid;

17.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal võeti vastu eetikaraamistik, mis reguleerib andmekaitseinspektori liikmete ja kõigi töötajate käitumist asutuse sees ja väljaspool; märgib lisaks, et nimetatud raamistik hõlmab ka seniseid käitumisjuhendeid, rikkumistest teatamist ja ahistamise vältimist puudutavaid otsuseid, distsiplinaarmenetlusi ja haldusuurimisi; palub ka edaspidi esitada raamistiku eri teemavaldkondi puudutava teabe andmekaitseinspektori iga‑aastase tegevusaruande eraldi alaosades;

18.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

19.  innustab andmekaitseinspektorit järjest enam osalema selliste lahenduste väljatöötamisel, mis soodustavad uuendustegevust ning parandavad eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjadest kinnipidamist, eelkõige läbipaistvuse, kasutajapoolse kontrolli ja aruandekohustuste suurendamise kaudu suurandmete töötlemisel; nõuab tulemuslikke meetmeid, mis suurendavad uute tehnoloogiate eeliseid, tagades samal ajal täielikult põhiõiguste austamise;

20.  märgib, et andmekaitseinspektor avaldas oma iga-aastases tegevusaruandes peatüki institutsioonidevahelise koostöö kohta, nagu oli nõutud Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonis(3) eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta; märgib, et 2016. aastal sõlmis andmekaitseinspektor kaks uut koostöölepingut; palub andmekaitseinspektoril jätkata institutsioonidevahelise koostöö tugevdamist ja kajastada selle saavutusi järgmise aasta tegevusaruandes;

21.  märgib, et andmekaitseinspektor lisas oma iga-aastasele tegevusaruandele avalduse tehtud edusammude kohta seoses oma strateegiaga aastateks 2015–2019; märgib, et 2015. aasta märtsis hindas andmekaitseinspektor ümber oma tegevuse tulemuslikkuse põhinäitajad, et jälgida ja kohandada oma töö mõju ja ressursside kasutamist; võtab rahuloluga teadmiseks, et kõik andmekaitseinspektori 2015.–2019. aasta strateegias kehtestatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatega seotud eesmärgid täideti ja et andmekaitseinspektor oli 2016. aastal neid eesmärke isegi ületanud, mis näitab, et strateegia elluviimine on graafikus; palub andmekaitseinspektoril sellesuunalist tööd jätkata;

22.  tunneb heameelt andmekaitseinspektori volitusi käsitlevas strateegias sätestatud eesmärgi üle muuta andmekaitse kõikide asjaosaliste jaoks võimalikult lihtsaks ja tõhusaks;

23.  peab Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda kahetsusväärseks; märgib, et praegu ei ole võimalik prognoosida selle väljaastumise finants-, haldus-, humanitaar- ja muid tagajärgi; palub andmekaitseinspektoril ja kontrollikojal teha mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti tulemustest hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).
(3) ELT L 252, 29.9.2017, lk 140.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave